ihaleye teklif veren isteklilerin ekonomik ve mali yeterliliği tevsiki amacıyla sunduğu banka referans mektubu ile bilanço ve eşdeğer belgelerinin belgelerin sunuluş şekline uygun olduğu, sağlanması gereken asgari bilanço oranları ile bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini gösteren banka referans mektubunun yeterlik kriterini karşıladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin dördüncü iddiası yerinde görülmemiştir.

Print Friendly, PDF & Email
Toplantı No : 2016/041
Gündem No : 30
Karar Tarihi : 01.07.2016
Karar No : 2016/UH.I-1778

 

Şikayetçi: 
Mutem Temizlik Hizmetleri İnşaat Turizm Basın Yayın Ticaret Limited Sirketi

İhaleyi Yapan Daire: 

Adana Su Ve Kanalizasyon İdaresi Aski Genel Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

14.06.2016 / 35534

Başvuruya Konu İhale: 

2016/82863 İhale Kayıt Numaralı “Alo 185 Çağrı Merkezi Personel Çalıştırılması” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Mutem Temizlik Hiz. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.

Şah Mah. Orhan Doğan Cad. Yıldırım Apt. Kat: 1 No: 30 Cizre/ŞIRNAK

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü,

Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sok. No: 16 01120 Seyhan/ADANA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/82863 İhale Kayıt Numaralı “Alo 185 Çağrı Merkezi Personel Çalıştırılması” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 25.04.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Alo 185 Çağrı Merkezi Personel Çalıştırılması” ihalesine ilişkin olarak Mutem Temizlik Hiz. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.nin 02.06.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.06.2016tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.06.2016 tarih ve 35534 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.06.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/1413 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1’inci maddesi uyarınca yaklaşık maliyetin kâr hariç kalan kısmın 1,30’a bölünmesi ile kalan tutarın işçilik maliyetine eklenmesi ile oluşan sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi gerektiği, ihale üzerine bırakılan isteklinin araçlar için teklif etmiş olduğu 0,01 TL’lik fiyatın açıklanması gereken bir tutar olduğu, aşırı düşük teklif açıklaması istenmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

2) İhaleye teklif veren isteklilerin geçici teminat mektuplarının sürelerinin İdari Şartname’de belirtilen 90 günü kapsayıp kapsamadığı,

 

3) İhaleye teklif veren isteklilerin iş deneyim belgelerinin asıl, fotokopi veya noter tasdikli olup olmadığı, İdari Şartname’de belirtilen kriterlere uygun olmayan iş deneyim belgelerinin geçersiz sayılması gerektiği,

 

4) İhaleye teklif veren isteklilerin banka referans mektuplarının ve bilanço ve eşdeğer belgelerin İdari Şartname’de belirtilen oranları karşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir…

78.29. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır…

78.30. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

a) Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur…” açıklaması,

 

Aynı Tebliğ’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir …” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Alo 185 Çağrı Merkezi Personel Çalıştırılması

b) Miktarı ve türü: 36 Personel ve 2 Adet Araç ile 12 Ay Süreli Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı

c) Yapılacağı yer: Adana Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan sınırları dahilindeki ASKİ görev alanları ile ASKİ Genel Müdürlüğü İşletme Tesisleri (Şantiye) ASKOM İdari Binası…” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin imzalanması ve uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ile KİK payı, damga vergisi, sözleşme giderleri, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen hususlara ilişkin giderler teklif fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Çağrı Merkezi Personeli 33 kişi asgari ücretin %50 fazlası

Çağrı Merkezi Şoför 3 kişi asgari ücretin %50 fazlası

25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

Yüklenici, taahhüt süresince çalıştıracağı personellere işe başladığı günden itibaren aylık 26 gün üzerinden nakdi olarak yemek bedeli verecektir. Yol ücreti ödenmeyecektir. Yemek bedeli günlük brüt 8,00-TL maaş bordrolarında gösterilecektir. Personellerin izinli ve 2 güne kadar (2 gün dahil) raporlu olduğu günlerde yemek ücreti ödenecektir…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 2’nci maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat açıklamalarına göre, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının, ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetler olduğu, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde sınır değerin kâr hariç yaklaşık maliyet tutarı olarak belirleneceği anlaşılmaktadır. İdari Şartname’nin 33’üncü maddesinde sınır değerin altındaki tekliflerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulacağı anlaşılmıştır.

 

Başvuruya konu ihalede 16 adet ihale dokümanı satın alındığı, ihaleye 6 isteklinin teklif verdiği, bir isteklinin teklifinin teşekkür mektubu sunması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin HTO Temizlik Hiz. Org. Rekl. ve Yay. Gıda İnş. Or. Ürün. San ve Tic. Ltd. Şti.- Türkmen Tur. Taş. ve Motorlu Araç. İnş. Sos. Hiz. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Mutem Temizlik Hiz. İnş. Tur. Basın Yayın Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İhale konusu işin 36 personel ve 2 adet araç ile 12 ay süreli personel çalıştırılması hizmet alımı işi olduğu, söz konusu ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirtildiği, işin yaklaşık maliyeti incelendiğinde 1.527.220,44 TL’lik kısmının işçilik maliyeti, 42.591,96 TL’lik kısmının araç kiralama maliyeti, 152.722,04 TL’lik kısmının %10 yüklenici kârından oluştuğu, toplam yaklaşık maliyetin 1.722.534,44 TL olduğu, yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyetinden oluştuğu da dikkate alındığında şikâyete konu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde yüklenici kârının toplam yaklaşık maliyet tutarından çıkarılmasıyla elde edilen tutarın sınır değer olarak kabul edileceği, şikâyete konu ihalede bu tutarın (kâr hariç yaklaşık maliyetin) 1.569.812,40 TL’ye tekabül ettiği, İdari Şartname’nin 33’üncü maddesi gereği sınır değerin altındaki tekliflerden aşırı düşük teklif açıklaması isteneceği, ancak idarece sınır değerin (aynı zamanda asgari işçilik maliyeti olan) 1.527.220,44 TL olarak belirlendiği ve hiçbir isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmadığı görülmüştür.

 

Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı olan inceleme konusu ihalede, aşırı düşük tekliflerin tespitinde kâr hariç yaklaşık maliyetin esas alınması gerektiği,  ancak idarece aşırı düşük teklif sınır değerinin mevzuata uygun olarak belirlenmediği ve teklif fiyatı kâr hariç yaklaşık maliyetin altında kalan HTO Temizlik Hiz. Org. Rekl. ve Yay. Gıda İnş. Or. Ürün. San ve Tic. Ltd. Şti. – Türkmen Tur. Taş. ve Motorlu Araç. İnş. Sos. Hiz. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı (teklif bedeli 1.527.220,46 TL), Mutem Temizlik Hiz. İnş. Tur. Basın Yayın Tic. Ltd. Şti. (teklif bedeli 1.537.480,44 TL), AMR Yemekçilik Tem. Spor Pey. Bilg. Özel Sağ. San ve Tic. Ltd. Şti. (teklif bedeli 1.537.660,44TL) ile İMD Grup Tem. Gıda Orm. Ürün. Tur. Sos. Hiz. San ve Tic. Ltd. Şti. (teklif bedeli 1.568.020,44TL) den aşırı düşük teklif açıklaması talep edilmeden ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşılmış olup, anılan isteklilerden Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesi uyarınca teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi suretiyle ihalenin sonuçlandırılması gerektiği değerlendirildiğinden başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmuştur.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 55’inci maddesinde “(1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(3) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

(4) İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

(5) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

(7) İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir…” hükmü,

İdari Şartname’nin “ Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 24’üncü maddesinde “24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 22.08.2016 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre, geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihinin ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirleneceği, İdari Şartname’de tekliflerin geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü olduğu ve geçici teminat mektuplarının geçerlik tarihinin 22.08.2016 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirleneceği anlaşılmıştır.

 

İddiaya yönelik ihale işlem dosyasının incelenmesinden,

– İhale üzerine bırakılan İş Ortaklığının teklifi ekinde 22.04.2016 tarihli ve 254-VT-000919 sayılı Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen geçici teminat mektubu sunduğu, işin adı belirtilmek suretiyle “istekli sıfatıyla katılacak olan”ın “HTO Temizlik Hiz. Org. Rekl. ve Yay. Gıda İnş. Or. Ürün. San ve Tic. Ltd. Şti.” olarak düzenlendiği,  geçici teminat tutarının 48.000,00 TL olarak yazıldığı, söz konusu teminat mektubunun 31.12.2016 tarihine kadar geçerli olduğunun belirtildiği,

 

– AMR Yemekçilik Tem. Spor Pey. Bilg. Özel Sağ. San ve Tic. Ltd. Şti. teklifi ekinde 22.04.2016 tarihli ve 3900TM5430 sayılı Denizbank A.Ş. tarafından düzenlenen geçici teminat mektubu sunduğu, işin adı belirtilmek suretiyle “istekli sıfatıyla katılacak olan”ın “Amr Yemekçilik Tem. Spor Pey. Bilg. Özel Sağ. San ve Tic. Ltd. Şti.” olarak düzenlendiği,  geçici teminat tutarının 60.000,00 TL olarak yazıldığı, söz konusu teminat mektubunun 30.09.2016 tarihine kadar geçerli olduğunun belirtildiği,

 

– İMD Grup Tem. Gıda Orm. Ürün. Tur. Sos. Hiz. San ve Tic. Ltd. Şti. teklifi ekinde 22.04.2016 tarihli ve 252-VT-001112 sayılı Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen geçici teminat mektubu sunduğu, işin adı belirtilmek suretiyle “istekli sıfatıyla katılacak olan”ın “İMD Grup Tem. Gıda Orm. Ürün. Tur. Sos. Hiz. San ve Tic. Ltd. Şti.” olarak düzenlendiği,  geçici teminat tutarının 54.000,00 TL olarak yazıldığı, söz konusu teminat mektubunun 10.09.2016 tarihine kadar geçerli olduğunun belirtildiği,

 

– Egekan Tem. Bilg. İnş. Taş. Tur. Reklam ve Org. San ve Tic. Ltd. Şti. teklifi ekinde  25.04.2016 tarihli ve 77420000412 sayılı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen geçici teminat mektubu sunduğu, işin adı belirtilmek suretiyle “istekli sıfatıyla katılacak olan”ın “Egekan Tem. Bilg. İnş. Taş. Tur. Reklam ve Org. San ve Tic. Ltd. Şti.” olarak düzenlendiği,  geçici teminat tutarının 50.000,00 TL olarak yazıldığı, söz konusu teminat mektubunun 31.08.2016 tarihine kadar geçerli olduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, ihale dokümanında geçici teminat mektuplarının geçerlik tarihinin 22.08.2016 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirleneceğinin belirtildiği,  ihalede geçerli teklif sahibi isteklilerin geçici teminat mektuplarının geçerlik tarihinin ihale dokümanında belirtilen süreyi karşıladığı görüldüğünden başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin  “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur…” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.7. Belgelerin sunuluş şekli: 7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler…”  düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İddiaya yönelik ihale işlem dosyasının incelenmesinden,

 

– İhale üzerine bırakılan İş Ortaklığının teklifi ekinde pilot ortak HTO Temizlik Hiz. Org. Rekl. ve Yay. Gıda İnş. Or. Ürün. San ve Tic. Ltd. Şti.nin Mersin Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 12.02.2015 tarihli iş bitirme belgesinin aslını sunduğunun anlaşıldığı ve belgede ihaleyi yapan idare tarafından “Aslı tarafımızca görülmüştür” şerhinin düşüldüğü, özel ortak Türkmen Tur. Taş. ve Motorlu Araç. İnş. Sos. Hiz. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti.nin Mersin Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca 26.05.2016 tarihinde düzenlenen ve Silifke 1. Noterliği tarafından “16 Kasım 2015” tarihi ve “Aslının Aynıdır” şerhi düşülen iş bitirme belgesini sunduğunun anlaşıldığı ve belgede ihaleyi yapan idare tarafından “Aslı tarafımızca görülmüştür” şerhinin düşüldüğü,

 

– AMR Yemekçilik Tem. Spor Pey. Bilg. Özel Sağ. San ve Tic. Ltd. Şti.nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Adıyaman Bölge Müdürlüğü tarafından 07.01.2016 tarihinde düzenlenen ve Ankara 57. Noterliği tarafından “11 Ocak 2016” tarihi ve “Aslına uygundur” şerhi düşülen iş bitirme belgesini sunduğunun anlaşıldığı ve belgede ihaleyi yapan idare tarafından “Aslı tarafımızca görülmüştür” şerhinin düşüldüğü,

 

 

– İMD Grup Tem. Gıda Orm. Ürün. Tur. Sos. Hiz. San ve Tic. Ltd. Şti.nin Kocaeli Valiliği tarafından düzenlenen 20.01.2015 tarihli iş bitirme belgesinin aslını sunduğunun anlaşıldığı ve belgede ihaleyi yapan idare tarafından “Aslı tarafımızca görülmüştür” şerhinin düşüldüğü,

 

– Egekan Tem. Bilg. İnş. Taş. Tur. Reklam ve Org. San ve Tic. Ltd. Şti.nin Adana-Sarıçam Belediye Başkanlığı tarafından 13.02.2015 tarihinde düzenlenen ve belgeyi düzenleyen idarece “aslı gibidir” şerhi düşülen iş bitirme belgesini sunduğunun anlaşıldığı ve belgede ihaleyi yapan idare tarafından “Aslı tarafımızca görülmüştür” şerhinin düşüldüğü görülmüştür.

 

Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’nci maddesi uyarınca ancak belgelerin aslı, ihaleyi yapan idare tarafından aslı görülerek “aslı idarece görülmüştür” ve benzeri şerh düşülen suretleri veya aslına uygun olunduğunu belirtir bir şerh taşıyan noterce onaylanmış örneklerinin kabulünün mümkün olduğu,  ancak Egekan Tem. Bilg. İnş. Taş. Tur. Reklam ve Org. San ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi kapsamında sunduğu iş deneyim belgesinin belgeyi düzenleyen idarece “aslı gibidir” şerhi düşülen iş bitirme belgesini sunduğu, bu şekilde sunulan belgelerin Yönetmelik’te sayılan belgeler kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur…”düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin yukarıda yer alan düzenlemelerinden, isteklilerin ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması koşuluyla, teklif ettiği bedelin % 10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması gerektiği anlaşılmaktadır. İhale ilan tarihinin 23.03.2016 olduğu görülmüştür.

 

– İhale üzerine bırakılan İş Ortaklığının pilot ortağı HTO Temizlik Hiz. Org. Rekl. ve Yay. Gıda İnş. Or. Ürün. San ve Tic. Ltd. Şti.nin 22.04.2016 tarihli ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen banka referans mektubu sunduğu, söz konusu belgede kullanılmamış nakdi ve gayrinakdi kredinin toplam 1.000.000,00 TL olduğu, teklif ettiği bedelin %10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini gösteren banka referans mektubunun yeterlik kriterini karşıladığı,

 

– AMR Yemekçilik Tem. Spor Pey. Bilg. Özel Sağ. San ve Tic. Ltd. Şti.nin 22.04.2016 tarihinde Denizbank A.Ş. tarafından düzenlenen banka referans mektubu sunduğu, söz konusu belgede kullanılmamış nakdi ve gayrinakdi kredinin toplam 2.000.000,00 TL olduğu, teklif ettiği bedelin %10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini gösteren banka referans mektubunun yeterlik kriterini karşıladığı,

 

– İMD Grup Tem. Gıda Orm. Ürün. Tur. Sos. Hiz. San ve Tic. Ltd. Şti.nin 22.04.2016 tarihinde düzenlenen ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından düzenlenen banka referans mektubu sunduğu, söz konusu belgede kullanılmamış nakdi ve gayrinakdi kredinin toplam 225.162,00 TL olduğu, teklif ettiği bedelin %10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini gösteren banka referans mektubunun yeterlik kriterini karşıladığı,

 

– Egekan Tem. Bilg. İnş. Taş. Tur. Reklam ve Org. San ve Tic. Ltd. Şti.nin 25.04.2016 tarihinde düzenlenen ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen banka referans mektubu sunduğu, söz konusu belgede kullanılmamış nakdi ve gayrinakdi kredinin toplam 1.000.000,00 TL olduğu, teklif ettiği bedelin %10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini gösteren banka referans mektubunun yeterlik kriterini karşıladığı görülmüştür.

 

İdari Şartname düzenlemelerine göre, ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerektiği, sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde İdari Şartname’de belirtilen üç kriterin sağlanması gerektiği, isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve belirtilen kriterleri sağlaması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

– İhale üzerine bırakılan İş Ortaklığının pilot ortak HTO Temizlik Hiz. Org. Rekl. ve Yay. Gıda İnş. Or. Ürün. San ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi kapsamında ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler kapsamında, 2014 ve 2015 yılına ait ayrıntılı bilanço tablosunun sunulduğu ve söz konusu belgelerin üzerinde serbest muhasebeci mali müşavir onayı (SMMM) ile usulüne uygun olarak kaşeleme (TÜRMOB) işleminin yapıldığı, yapılan incelemede İdari Şartname’de yer alan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler kapsamındaki bilanço oranlarının (cari oranın en az 0,75 olması, öz kaynak oranının en az 0,15 olması ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması) pilot ortak tarafından sağlandığı, özel ortak Türkmen Tur. Taş. ve Motorlu Araç. İnş. Sos. Hiz. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti.nin teklifi kapsamında ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler kapsamında, 2014 yılına ait ayrıntılı bilanço tablosunun sunulduğu ve söz konusu belgelerin üzerinde serbest muhasebeci mali müşavir onayı (SMMM) ile usulüne uygun olarak kaşeleme (TÜRMOB) işleminin yapıldığı, yapılan incelemede İdari Şartname’de yer alan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler kapsamındaki bilanço oranlarının (cari oranın en az 0,75 olması, öz kaynak oranının en az 0,15 olması ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması) özel ortak tarafından sağlandığı,

 

– AMR Yemekçilik Tem. Spor Pey. Bilg. Özel Sağ. San ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi kapsamında ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler kapsamında, 2014 yılına ait ayrıntılı bilanço tablosunun sunulduğu ve söz konusu belgelerin üzerinde serbest muhasebeci mali müşavir onayı (SMMM) ile usulüne uygun olarak kaşeleme (TÜRMOB) işleminin yapıldığı, yapılan incelemede İdari Şartname’de yer alan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler kapsamındaki bilanço oranlarının (cari oranın en az 0,75 olması, öz kaynak oranının en az 0,15 olması ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması) istekli tarafından sağlandığı,

 

– İMD Grup Tem. Gıda Orm. Ürün. Tur. Sos. Hiz. San ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi kapsamında ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler kapsamında, 2013 ve 2014 yılına ait ayrıntılı bilanço tablosunun sunulduğu ve söz konusu belgelerin üzerinde serbest muhasebeci mali müşavir onayı (SMMM) ile usulüne uygun olarak kaşeleme (TÜRMOB) işleminin yapıldığı, yapılan incelemede İdari Şartname’de yer alan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler kapsamındaki bilanço oranlarının (cari oranın en az 0,75 olması, öz kaynak oranının en az 0,15 olması ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması) istekli tarafından sağlandığı,

 

– Egekan Tem. Bilg. İnş. Taş. Tur. Reklam ve Org. San ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi kapsamında ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler kapsamında, 2013 ve 2014 yılına ait ayrıntılı bilanço tablosunun sunulduğu ve söz konusu belgelerin üzerinde serbest muhasebeci mali müşavir onayı (SMMM) ile usulüne uygun olarak kaşeleme (TÜRMOB) işleminin yapıldığı, yapılan incelemede İdari Şartname’de yer alan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler kapsamındaki bilanço oranlarının (cari oranın en az 0,75 olması, öz kaynak oranının en az 0,15 olması ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması) istekli tarafından sağlandığı görülmüştür.

 

Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, ihaleye teklif veren isteklilerin ekonomik ve mali yeterliliği tevsiki amacıyla sunduğu banka referans mektubu ile bilanço ve eşdeğer belgelerinin belgelerin sunuluş şekline uygun olduğu, sağlanması gereken asgari bilanço oranları ile bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini gösteren banka referans mektubunun yeterlik kriterini karşıladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin dördüncü iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Egekan Tem. Bilg. İnş. Taş. Tur. Reklam ve Org. San ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, teklifi sınır değerin altında olan ve geçerli kabul edilen isteklilerden Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesi uyarınca teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 
Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Hamdi GÜLEÇ

Başkan

 
Şinasi CANDAN

II. Başkan

Osman DURU

Kurul Üyesi

Köksal SARINCA

Kurul Üyesi

 
Dr. Ahmet İhsan ŞATIR

Kurul Üyesi

Oğuzhan YILDIZ

Kurul Üyesi