Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün personel hizmet alım ihalesinde almış olduğu hatalı ihale kararı

Print Friendly, PDF & Email

teklif edilen 124.320,00 TL tutarındaki son teklif tutarının, 126.814,11 TL tutarındaki asgari işçilik maliyetinin altında olmasından dolayı ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu son teklifin idare tarafından uygun bulunmasında ihale mevzuatına aykırıdır

 

Toplantı No : 2017/048
Gündem No : 78
Karar Tarihi : 27.09.2017
Karar No : 2017/UH.I-2636

 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Balıkesir Selçuklu Temizlik Hizmetleri Yemek İmal Dağıtım İnşaat Turizm Kırtasiye Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Hisariçi Mahallesi Bozkurt Sokak 2. Vakıf İşhanı A Blok 4. Kat No: 409 Karesi/BALIKESİR

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

Bahçelievler Mah. Sanatokulu Cad. No: 1/18 10100 Altıeylül/BALIKESİR

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/400467 İhale Kayıt Numaralı “Temel Eğitim Okullarında Personel Çalıştırılması Ait Hizmet Alım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10.08.2017 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “Temel Eğitim Okullarında Personel Çalıştırılması Ait Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Balıkesir Selçuklu Temizlik Hizmetleri Yemek İmal Dağıtım İnşaat Turizm Kırtasiye Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 18.08.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.08.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.09.2017 tarih ve 49310 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.08.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2224 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale konusu işte 4 ay süresince 14 personel çalıştırılacağı düzenlendiğinden söz konusu ihalede asgari işçilik maliyetinin 126.814,24 TL olması gerektiği, ancak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından asgari işçilik maliyetinin altında 124.320,00 TL tutarında teklif sunulduğundan anılan isteklinin teklifinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.29’uncu maddesi gereğince değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyasında sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin malzemeli temizlik hizmet alımı işine ait olmasına rağmen anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuruya konu ihalenin 10.08.2017 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21(f) maddesi uyarınca pazarlık usulüyle yapıldığı, ihale tarihinde alınan ihale komisyonu kararına göre ihaleye teklif sunan 3 isteklinin de tekliflerinin geçerli kabul edildiği ve ihalenin Ay Temizlik-Ayşe Kocabaş üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi isteklinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, diğer taraftan idareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden sözleşme imzalanmaması gerekirken ihale üzerinde bırakılan istekli ile idare arasında 24.08.2017 tarihinde sözleşme imzalandığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir…

78.6. Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır.

78.7. İdarelerce yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak, çalıştırılacak personel için brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası ücret belirlenebilecek; ancak “brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası” şeklinde bir belirleme yapılmayacaktır. Tekliflerin eşit şartlarda değerlendirilmesi amacıyla, istekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işveren paylarının hesabında bu hususlar dikkate alınmaz…

78.12.  İhale konusu işin niteliği dikkate alınarak işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemleri hariç, birim fiyat teklif cetvelindeki işçilik kalemleri için (işçi x ay) üzerinden teklif alınması zorunludur. Ancak, işin başlama tarihi ile bitiş tarihi arasında, hafta tatili ve genel tatil günleri dahil 30 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen aylar ile takvim yılına göre 29 veya 28 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen Şubat ayı için (işçi x gün) üzerinden teklif alınacaktır…

78.29. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

78.30. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

a) Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.

b) İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler: İdari şartnamede işçi sayısıyla bağlantı olarak teklife dahil edilmesi öngörülen ayni giderler teklif bileşeni kabul edilir.

c) Hizmetin Yürütülmesine Yardımcı Unsurlar: İhale konusu hizmet işinin yürütülmesinde yardımcı nitelikte olan ve idari şartnamede belirtilen unsurlar teklif bileşeni kabul edilir.

ç) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir…” açıklamaları,

 

Anılan Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.

79.1.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı sınır değer olarak kabul edilir….” açıklamaları yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Temel Eğitim Okullarında Personel Çalıştırılması Ait Hizmet Alım İşi

b) Miktarı ve türü: İlan yapılmayacaktır. EKAP davet gönderilecektir. Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Balıkesir Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-Muhasebe Bürosu …” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1. a) İhale kayıt numarası:2017/400467

b) İhale usulü: Pazarlık Usulü 21/f bendi…

d) İhale tarihi: 10.08.2017

e: İhale saati: 16:00 …” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Tüm giderler yükleniciye aittir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti: Bu işe ilişkin personel asgari ücret üzerinden çalıştırılacaktır. EKAP işçilik modülünden hesaplanan ücret uygulanacaktır…

25.3.4. Diğer giderler: İş Önlüğü

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta primine esas kazancı %2” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 34’üncü maddesinde “34.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

34.2. İhale Kanun’un 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 41.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin ekinde yer alan “Birim fiyat teklif cetveli” aşağıdaki gibidir:

 

Sıra No Açıklama Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 TEMEL EĞİTİM OKULLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASIN AİT HİZMET ALIM İŞİ

(Brüt Asgari Ücret)

Ay 14,00 4

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; isteklilerin teklif bedellerinin varsa yüklenici karı ile asgari işçilik maliyeti, işçilikle bağlantılı ayni giderler, hizmetin yürütülmesine yardımcı unsurlar ve sözleşme giderleri ile genel giderlerden oluştuğu, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin tekliflerinin ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacağı, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının sınır değer olarak kabul edileceği, itirazen şikâyete konu ihalenin doküman düzenlemelerinden ise; işin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak 4 aylık ihale süresince çalıştırılması öngörülen 14 personele brüt asgari ücret verileceğinin ve sınır değerin altında teklif sunan isteklilerden açıklama istenilmeyeceğinin düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetveli incelendiğinde, ihalede çalıştırılması öngörülen 14 personel için 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında yürürlükte olan aylık brüt asgari ücret (Sözleşme ve genel giderler dahil 2.264,54 TL) esas alınarak yapılan 4 aylık hesaplamada işçilik maliyetinin 126.814,11 TL olarak hesaplandığı, bu tutara 2.536,24 TL tutarındaki firma karı eklenerek toplam yaklaşık maliyetin 129.350,35 TL hesaplandığı, bu kapsamda ihale konusu işin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.1’inci maddesi uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğu görülmüştür.

 

İhale konusu işin birim fiyat teklif cetveli ve ihale dokümanı esas alınarak yapılan hesaplama neticesinde 14 personel için brüt asgari ücret esas alınarak yapılan 4 aylık hesaplamada asgari işçilik maliyetinin 126.814,11 TL olması gerektiği, bu tutarın altında teklif sunan isteklilerin tekliflerinin ise Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.29’uncu maddesi uyarınca ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Yapılan inceleme neticesinde, ihale üzerinde bırakılan Ay Temizlik-Ayşe Kocabaş tarafından teklif edilen 124.320,00 TL tutarındaki son teklif tutarının, 126.814,11 TL tutarındaki asgari işçilik maliyetinin altında olmasından dolayı ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu son teklifin idare tarafından uygun bulunmasında ihale mevzuatına uyarlık bulunmamış olup başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde istekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösterir belgelerin istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde benzer iş, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler olarak tanımlanmıştır. Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri; Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen işler ya da denetlenen veya yönetilen yapımla ilgili hizmet işleri için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde  “(1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.” hükmü,

 

İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde “7.5 Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir…

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

7.6.1 Kamu ve Özel Sektörde Yapılan Temizlik Çalışması” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan Yönetmelik hükümlerinden benzer işin, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler olarak tanımlandığı, isteklilerin iş deneyimleri ile ilgili yeterliklerinin tespitinde ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirmeye alınacağı ve iş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarlarının iş deneyiminde değerlendirmeye alınamayacağı anlaşılmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen son teklif tutarının 124.320,00 TL olduğu ve İdari Şartname’deki düzenlemeye göre teklif edilen bedelin en az %50’si olan (124.320,00×0,50=) 62.160,00 TL tutarını karşılayan ihale konusu iş veya benzer işe uygun iş deneyim belgesinin sunulması gerektiği anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen 01.04.2015 tarih ve 2014/6068-890149-1-1 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu, işin adının; “Malzemeli Genel Temizlik” olarak belirtildiği, işin tanımının “6 Kişi ile 11 Ay 23 Gün Süreli Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” şeklinde yapıldığı, belge tutarının 103.674,00 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

Yapılan inceleme neticesinde, incelemeye konu ihalenin “Temel Eğitim Okullarında Personel Çalıştırılması Ait Hizmet Alım İşi” ihalesi olduğu ve benzer işin “Kamu veya özel sektöre yapılan temizlik çalışması” olarak belirlendiği, dolayısıyla başvuruya konu ihalenin benzer iş tanımında malzemeli veya malzemesiz temizlik ayrımına gidilmediği, bu kapsamda ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinde temizlik hizmeti yapıldığı anlaşıldığından söz konusu belgenin benzer iş tanımına uygun olduğu sonucuna varılmış olup başvuru sahibi isteklinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan Ay Temizlik-Ayşe Kocabaş’ın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oybirliği ile karar verildi.