Ermenek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün,1128 Öğrenciye Öğle Yemeği Vermeihalesinde almış olduğu hatalı karar

Print Friendly, PDF & Email

KONU: ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyiminin tevsiki için özel sektöre gerçekleştirilen işe ilişkin belgelerin sunulduğu, ancak iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkisi olmayan kuruluşlara yapılan işlerde bedel içeren sözleşme, fatura örnekleri ve tam zamanlı çalışan personele ilişkin SGK çıktılarının sunulması gerekirken, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından kamu kurumlarına gerçekleştirilen işler için yine kamu kurumlarınca düzenlenmesi gereken KİK026.1/H standart formu formatındaki belgelerin kullanıldığı, anılan belgeleri ilgili şirketlerin düzenlediği, sunulan bu belgelerde sözleşme tarihi, ilk sözleşme bedeli, gerçekleştirilen iş tutarı ve belgeye dayanak olarak gösterilen fatura numaraları gösterilmişse de, söz konusu belgelerin “bedel içeren sözleşme” mahiyetinde olmadığı, zira söz konusu belgelerde sadece belgeyi düzenleyen şirketlerin imza ve kaşelerinin bulunduğu, ayrıca bahse konu belgelerden yapılan iş kapsamında tam zamanlı personel çalıştırılıp çalıştırılmadığının da belirsiz olduğu, bu nedenle anılan belgelerin bedel içeren sözleşme olarak nitelendirilemeyeceği anlaşılmıştır.

 

 

Toplantı No : 2017/048
Gündem No : 46
Karar Tarihi : 27.09.2017
Karar No : 2017/UH.II-2609

 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Hamdi  GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan  YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Kardil Turizm Yemek Tem. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.,

Tapduk Emre Mahallesi 1540. Sokak No: 9-11 KARAMAN

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Ermenek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

Hükümet Konağı 70400 Ermenek/KARAMAN

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/324235 İhale Kayıt Numaralı “2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 9 Taşıma Merkezi Okulda 1128 Öğrenciye 180 İş Günü Sıcak Öğle Yemeği Verme İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ermenek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 31.07.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 9 Taşıma Merkezi Okulda 1128 Öğrenciye 180 İş Günü Sıcak Öğle Yemeği Verme İşi” ihalesine ilişkin olarak Kardil Turizm Yemek Tem. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin 08.08.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.08.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.08.2017 tarih ve 48455 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.08.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2151 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan Ermenek Murat Paz. Tel. Oto. Taş. Gıda Hay. ve Tem. İşl. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, şöyle ki;

a) Bahse konu istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesinde belirtilen hususlara uygun olmadığı, açıklamaların anılan Tebliğin 79’uncu maddesinde sayma yolu ile belirtilen belgelerle tevsik edilmediği, işçilik hesabının dayanaktan yoksun olduğu ve herhangi bir belge ile tevsik edilmediği, hesaplanan ana girdi oranı ile işçilik oranının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesinde belirtilen 0,80-0,95 aralığında olmadığı, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen birim fiyatların ilk ilan ve ihale tarihi arasında olması gerektiği ancak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgelerin tarihsiz veya belirtilen tarih aralığında bulunmadığı,

 

b) Anılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere özel sektöre gerçekleştirilmiş işe ilişkin belgelerin sunulduğu, ancak iş deneyim belgesi kapsamında sunulan belgelerin ihale konusu işe ve benzer iş tanımına uygun olmadığı ve bedel içeren bir sözleşmeye bağlı olmadığı, Vergi Usul Kanunu’na uygun kesilmiş faturalar ile sözleşme dönemi içerisinde çalıştırılan personel ile ilgili belgelerin sunulmadığı, söz konusu belgelerin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine uygun olmadığı,

 

2)  Ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi Şeyma Gıda Yem. Çiftlik Ür. Tem. Hazır Giyim Taah. ve San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, anılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında iki farklı işletme kayıt belgesinin sunulduğu, belgelerden birinin Mersin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden alındığı, diğer belgenin ise Karaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden alındığı, ikinci işletme kayıt belgesinde yer alan adresin bir kamu kurumuna ait olduğu ve söz konusu belgenin kendi mahallinde yemek hazırlama ve servis hizmetlerine ilişkin bir belge olduğu, anılan belge kapsamında taşıma veya transfer işleminin gerçekleştirilemeyeceği, İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde benzer iş tanımının her türlü yemek yapım, dağıtım ve sunum işi olduğunun belirtildiği, bu itibarla sunulan işletme kayıt belgesinin İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde belirtilen benzer iş tanımına uygun olmadığı, Karaman İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden belgenin teyit edilmesi durumunda anılan belgenin ihale konusu işi kapsayıp kapsamadığı konusunda aydınlatıcı bilgi verileceği, ayrıca söz konusu istekli tarafından sunulan kapasite raporunun Mersin ilindeki bir işletmeye ait olduğu, idare tarafından Karaman il veya ilçe gıda tarım müdürlüklerinden alınmış işletme kayıt belgesinin sunulması istendiği dikkate alındığında, sunulacak kapasite raporlarının da Karaman il veya ilçe sınırlarında kurulmuş üretim tesisleri için düzenlenmesi gerektiği, oysa bahse konu istekli tarafından Mersin ilindeki işletmeye ait kapasite raporunun sunulduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 9 Taşıma Merkezi Okulda 1128 Öğrenciye 180 İş Günü Sıcak Öğle Yemeği Verme İşi

b) Miktarı ve Türü:

9 (Dokuz) Taşıma Merkezi Okula Taşınan 1128 Öğrenciye 180 İş Günü Sıcak Öğle Yemeği Verme

c) Yapılacağı Yer: Yemek Yüklenici Firmanın Yemek Fabrikasında Yapılıp Taşıma Merkezi Okul Müdürlüklerinde Servis Yapılacaktır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan düzenlemeler çerçevesinde, başvuruya konu ihalenin malzemeli yemek hizmeti alımı olduğu ve yemek hizmetinin yüklenici mutfağında hazırlanıp ilgili okullara taşınması ve servis edilmesi işini de kapsadığı, ayrıca ihale üzerinde bırakılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacağı anlaşılmıştır.

 

Başvuruya konu ihale 31.07.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olup aynı tarihte sınır değerin altında teklif veren Ermenek Murat Paz. Tel. Oto. Taş. Gıda Hay. ve Tem. İşl. Tic. ve San. Ltd. Şti.den aşırı düşük teklif açıklaması istenmiştir. Söz konusu istekli tarafından 31.07.2017 tarihinde sunulan açıklamalar yeterli görülmüş ve yine aynı tarihte onaylanan ihale komisyonu kararıyla ihale 598.500,00 TL teklif sunan Ermenek Murat Paz. Tel. Oto. Taş. Gıda Hay. ve Tem. İşl. Tic. ve San. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmıştır. Ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak ise 619.272,00 TL teklif sunan Enfes Yemek Gıda Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. belirlenmiştir. Başvuru sahibi tarafından 08.08.2017 tarihinde yapılan şikâyet başvurusu sonucunda Enfes Yemek Gıda Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin bilanço bilgilerinin yetersiz olması nedeniyle anılan isteklinin teklifi 14.08.2017 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararıyla değerlendirme dışı bırakılmış ve ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak 735.004,80 TL teklif sunan Şeyma Gıda Yem. Çiftlik Ür. Tem. Hazır Giyim Taah. ve San. ve Tic. Ltd. Şti. belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan Ermenek Murat Paz. Tel. Oto. Taş. Gıda Hay. ve Tem. İşl. Tic. ve San. Ltd. Şti.ye ilişkin iddiaları aşağıda incelenmiştir.

 

a) Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.  

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri:

79.2.2.2. Merkezi Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Ülke Çapında Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar:

79.2.2.3.  Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar:

79.2.2.4.  Ticaret Borsası Fiyatları:

79.2.2.5.  Toptancı Hal Fiyatları:

79.2.2.6.  Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar:

79.2.2.7.  İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar:

79.2.2.8.İsteklinin Ortağı Olduğu Tüzel Kişiye Ait İşletmeden Mal Çekmesiyle Oluşan Emsal Bedel:

79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir.  

Bu ihalelerde; teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle  “ana girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunar. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Bu maddede yer alan ana girdi ibaresi kapsamında, kırmızı et; beyaz et; balık; işlenmiş et ürünleri (sucuk, salam, sosis, kavurma gibi); kuru gıdalar (pirinç, bulgur, nohut, mercimek, kuru fasulye gibi); sebze; meyve; toz şeker, süt; yoğurt, ayran; yağ ürünleri (ayçiçek yağı, zeytinyağı, tereyağı) kahvaltı malzemeleri (peynir, zeytin, yumurta, reçel, bal gibi); pet su, ekmek açıklama yapılacak unsurlar olarak dikkate alınır. İdarenin ihale dokümanında bu girdilerin dışında ana girdi niteliğinde malzeme içeren yemek öğünü düzenlemesi durumunda aşırı düşük teklif açıklama yazısında açıklama istenecek unsurlar arasında bu malzemelerin de belirtilmesi zorunludur. Bu çerçevede, isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda, yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez.  

Örneğin; 1.000 öğün yemek alımı için çıkılan bir ihalede, birim fiyat olarak 5 TL teklif veren bir isteklinin, 5.000 TL olan toplam teklif bedelinin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi ve istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde “(Ana Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,90 olarak belirtilmesi halinde, teklifin 4.500 TL’sinin ana çiğ girdi ile işçilik toplamını içerdiği kabul edilir ve isteklinin sadece bu kısma ilişkin açıklama yapması gerekir. Teklifin 500 TL’lik kısmının ise yardımcı giderlere ilişkin olduğu kabul edildiğinden, bu kısma ilişkin açıklama yapılması gerekmemektedir.  

Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, kırmızı et; beyaz et; balık; kuru gıdalar (pirinç, bulgur, nohut, mercimek, kuru fasulye gibi); sebze; meyve maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir.

Malzemeli yemek alımı ihalelerinde sadece iki haftalık örnek menüdeki ana girdiler ve işçilik giderleri dikkate alınarak açıklama yapılmalıdır. İsteklilerin örnek menüdeki girdiler ve işçilik gideri kullanılarak teklif ettikleri birim fiyatı açıklamaları gerekmekte olup toplam miktar ve tutar açıklaması yapılmayacaktır. Örneğin normal kahvaltı, diyet kahvaltı, ara öğün, normal yemek ve diyet yemek gibi birim fiyatları içeren bir ihalede, isteklilerin teklif ettikleri birim fiyatı; örnek menüyü ve bu menünün üretimi için gerekli işçilik tutarını kullanarak tevsik etmeleri durumunda açıklama uygun kabul edilecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Diğer taraftan Teknik Şartname’de 4 haftalık örnek yemek menüsü ile yemeklere ait gramaj listesine yer verildiği görülmüştür.

İhale işlem dosyası kapsamında yapılan incelemede, ihale tarihinde (31.07.2017) Ermenek Murat Paz. Tel. Oto. Taş. Gıda Hay. ve Tem. İşl. Tic. ve San. Ltd. Şti.den aşırı düşük teklif açıklaması istendiği, söz konusu yazının ilgili istekliye aynı tarihte elden tebliğ edildiği, bahse konu yazıda “Müdürlüğümüzün 31/07/2017 tarihli 2017/332244 ihale kayıt numaralı 9 Taşıma Merkezi Okulda 1128 Öğrenciye 80 İş Günü Sıcak Öğle Yemeği Verme İşi ihalesinde vermiş olduğunuz teklifin sınır değerin altında olduğu görülmüştür. İdari Şartnamemizin 33. maddesi gereğince 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38. maddesine göre teklif fiyatınızın sınır değer altında olmasının gerekçelerini ayrıntılı olarak yazmanız hususunda gereğini rica ederim.” ifadelerine yer verilerek açıklama istenildiği, anılan istekli tarafından yine aynı tarihte (31.07.2017) aşırı düşük teklif açıklaması sunulduğu görülmüştür. Her ne kadar aşırı düşük teklif sorgulama yazısında istekliye ne kadar süre verildiği belirtilmemiş olsa da isteklinin aynı tarihte açıklama sunduğu ve örnek yemek menüsü ile yemek gramajlarının da Teknik Şartname’de yer aldığı dikkate alındığında ihale üzerinde bırakılan Ermenek Murat Paz. Tel. Oto. Taş. Gıda Hay. ve Tem. İşl. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının esasının incelenebileceği sonucuna varılmıştır.

 

Ermenek Murat Paz. Tel. Oto. Taş. Gıda Hay. ve Tem. İşl. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, açıklama kapsamında bir adet üst yazı ve bu yazı ekinde bazı kuru gıdalara ilişkin alış faturaları, yemek hizmeti verilen bazı tüzel kişilere düzenlenmiş satış faturaları ve anılan şirketin bünyesinde çalıştığı anlaşılan kişilere ait Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelere yer verildiği, bahse konu üst yazıda ihalenin yapıldığı ilçe içerisinde faal durumda yemek fabrikalarının bulunduğu, idare tarafından istenilen şartların sağlanmış olduğu ve istenilen şartların ek bir maliyet oluşturmayacağı, ihale kapsamında okul güzergahlarında yemek verme işlerinin devam ettiği sıcak yemek verme işlerinin devam ediyor olmasının şirketlerinin personel ve araç yakıt maliyetini düşürdüğü, ayrıca hangi firmalara ne kadar yemek verildiğine dair bilgilere, personel bilgilerine, kuru gıda stoklarının bulunduğuna dair ve şirket ortaklarının ve aile yakınları tarafından yetiştirilen büyükbaş canlı hayvanlarının olduğuna dair bilgilere yer verildiği görülmüştür.

 

Bu çerçevede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından Teknik Şartname’de yer alan örnek yemek menüsü ve gramaj miktarları esas alınarak Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli (Ek- H.4) hazırlanmadığı ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2’nci maddesinde yer alan açıklama yöntemlerinin kullanılmadığı anlaşıldığından yapılan aşırı düşük teklif açıklarının mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, anılan isteklinin teklifinin reddedilmesi gerekmektedir.

 

b) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz…” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Her türlü yemek yapım, dağıtım ve sunum işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyası kapsamında yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan Ermenek Murat Paz. Tel. Oto. Taş. Gıda Hay. ve Tem. İşl. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan KİK026.1/H standart formu formatında “İş Bitirme Belgesi (Yüklenici)” başlıklı üç farklı şirket tarafından ihale üzerinde bırakılan istekli adına düzenlenmiş belgeler ile ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından söz konusu şirketler adına düzenlenmiş toplam 8 adet faturaya yer verildiği görülmüştür.

 

Buna göre ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyiminin tevsiki için özel sektöre gerçekleştirilen işe ilişkin belgelerin sunulduğu, ancak iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkisi olmayan kuruluşlara yapılan işlerde bedel içeren sözleşme, fatura örnekleri ve tam zamanlı çalışan personele ilişkin SGK çıktılarının sunulması gerekirken, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından kamu kurumlarına gerçekleştirilen işler için yine kamu kurumlarınca düzenlenmesi gereken KİK026.1/H standart formu formatındaki belgelerin kullanıldığı, anılan belgeleri ilgili şirketlerin düzenlediği, sunulan bu belgelerde sözleşme tarihi, ilk sözleşme bedeli, gerçekleştirilen iş tutarı ve belgeye dayanak olarak gösterilen fatura numaraları gösterilmişse de, söz konusu belgelerin “bedel içeren sözleşme” mahiyetinde olmadığı, zira söz konusu belgelerde sadece belgeyi düzenleyen şirketlerin imza ve kaşelerinin bulunduğu, ayrıca bahse konu belgelerden yapılan iş kapsamında tam zamanlı personel çalıştırılıp çalıştırılmadığının da belirsiz olduğu, bu nedenle anılan belgelerin bedel içeren sözleşme olarak nitelendirilemeyeceği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik için sunulan belgelerin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesine uygun olmadığı, ayrıca ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyimini tevsik etmek üzere başka bir belge de sunmadığı anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinin dördüncü fıkrasında “İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin adaylar veya istekliler tarafından sunulmasına ilişkin hükümlere, ilan ve ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri ayrı ayrı sunması, konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmına ilişkin belgeleri sunması zorunludur.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41’inci maddesinde “…(5) İdare, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede işin niteliğini göz önünde bulundurarak kapasite raporu ile ilgili düzenleme yapabilir. Sunulacak kapasite raporunun ihale veya son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olması zorunludur.

(6) İş ortaklığında kapasite raporuna ilişkin yeterlik kriteri ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir. Ancak, idareler, idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde iş ortaklıklarındaki ortaklardan her birinin, kapasite raporuna ilişkin olarak iş ortaklığındaki hissesi oranında yeterliği sağlamaları gerektiğine yönelik düzenleme yapabilirler. Konsorsiyumlarda, kapasite raporunun, her bir ortağın kendi kısmı için istenilen asgari yeterlik kriterini sağlaması zorunludur.

(7) Aday veya istekli adına düzenlenmiş, farklı tesislere ait birden fazla kapasite raporunun sunulması halinde, kapasite tutarları toplanmak suretiyle yeterlik kriterinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in ekinde bulunan “Ek-14 Kayıt Kapsamındaki Gıda İşletmelerinin Faaliyet Konuları”başlıklı kısımda işletme faaliyet konularının “1-Gıda üretimi yapan işletmeler.

2-Depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler.

3-Toplu tüketim işletmeleri.

4-Yerel marjinal ve sınırlı faaliyetler kapsamındaki işletmeler.

5-İstisnai hükümlere göre faaliyet gösteren işletmeler.

6-Ekmek, ekmek çeşitleri, sade pide üreten işletmeler.” şeklinde yer aldığı görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

h) İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış Karaman İl veya İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden alınmış yemek üretimi ile ilgili İşletme kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

7.5.2. Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış 2000 (ikibin) kişilik kapasite raporu” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin 1’inci maddesinde “Yemeğin taşınmasında, yemek servisinin yapılmasında, yemek sonrası temizlik hizmetlerinin yapılmasında görevlendirilecek personel yüklenici firma tarafından temin edilecek, bu hususta yapılacak tüm giderler  (maaş, vergi vb.)  yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Yemeğin hazırlanması, servis edilmesi ve dağıtımında çalışan personel görev başında iken kişisel bakımına özen gösterecek, tırnaklar kesilmiş, eller temiz ve açıkta yara olmayacaktır. Çalışırken bone, maske, iş elbisesi ve eldiven takacaklardır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin 12’nci maddesinde “Yemek denetiminin daha sağlıklı yapılabilmesi ve mutfağın denetimi için, istekliler, yemeği Karaman İli Ermenek İlçe Merkezi, kasaba ve köylerinde kendilerine ait veya kiraladığı mutfak/fabrikada hazırlayacaklardır. İhale üzerinde kalan firma ile sözleşme imzalanmadan önce kendine ait bir mutfak var ise işyeri ruhsatının aslını, yoksa kiraladığı mutfak/fabrika ile yaptığı kira sözleşmesini ve kira sözleşmesi yaptığı mutfakta/fabrikada fason veya kendi adına verilmiş gıda üretimi yapabileceğine dair İşletme Kayıt Belgesini ibraz etmek zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanı incelendiğinde ihale kapsamında yapılacak işin yüklenicinin mutfağında hazırlanacak yemeklerin ilgili okullara taşınması ve servis edilmesi işi olduğu, İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) bendinde Karaman İl veya İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden alınmış yemek üretimi ile ilgili işletme kayıt belgesinin sunulmasının istendiği, ayrıca İdari Şartname’nin 7.5.2’inci maddesinde ticaret veya sanayi odasından alınmış 2000 (ikibin) kişilik kapasite raporunun da yeterlik kriteri olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İhale işlem dosyası kapsamında yapılan incelemede Şeyma Gıda Yem. Çiftlik Ür. Tem. Hazır Giyim Taah. ve San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iki farklı işletme kayıt belgesinin sunulduğu, sunulan ilk belgenin Akdeniz Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş TR-33-K-001732 kayıt numaralı belge olduğu, anılan belgede işletme adresi ve şirket merkez adresinin “Nusratiye Mh. 5016 Sk.  Doğan Apt. Altı No:10/A Merkez Akdeniz-Mersin/Türkiye”  şeklinde belirtildiği, işletmenin faaliyet konusunun ise “Hazır yemek, tabldot yemek üretimi” olarak ifade edildiği,

 

Sunulan ikinci işletme kayıt belgesinin ise Karaman Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş TR-70-K-003091 kayıt numaralı belge olduğu, anılan belgede işletmenin ticaret unvanı ile tüzel kişiliğinin adının “Şeyma Gıda Yemekçilik Çift. Ürünl. Tem. Haz. Gym. Taah. ve San. Tic. Ltd. Şti.-KMÜ Yemekhanesi” şeklinde belirtildiği,  şirket merkez adresinin ise “Üniversite Mah. Üniversite Mah. Yunus Emre Yerkeşkesi Merkez- Karaman/Türkiye”  olarak ifade edildiği, işletmenin faaliyet konusunun ise “Toplu tüketim işletmeleri” şeklinde belirtildiği,

 

Anılan istekli tarafından İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde istenilen kapasite raporuna ilişkin olarak ise Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenmiş 17.05.2017 tarihli ve 186 numaralı kapasite raporunun sunulduğu, söz konusu kapasite raporunda üretimin yapıldığı yerin adresinin “Nusratiye Mah. 5016 Sok. Doğan Apt. Altı No:10/A-B Akdeniz/Mersin” olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Bu çerçevede, Şeyma Gıda Yem. Çiftlik Ür. Tem. Hazır Giyim Taah. ve San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan ve Akdeniz Kaymakamlığı tarafından düzenlenmiş işletme kayıt belgesinin İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) bendine uygun olmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu istekli tarafından sunulan ve Karaman Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş işletme kayıt belgesinde ise işletme faaliyet konusunun “Toplu Tüketim İşletmeleri” şeklinde belirtildiği, İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) bendinde istenen işletme kayıt belgesinin idare tarafından “…yemek üretimi ilgili işletme kayıt belgesi…” şeklinde nitelendirildiği dikkate alındığında, anılan istekli tarafından sunulan işletme kayıt belgesinde yer alan faaliyet konusunun İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) bendinde belirtilen faaliyet konusunu karşılamadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan farklı bir ihaleye yapılan itirazen şikayet başvurusu hakkında yapılan inceleme sonucunda Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 23.03.2016 tarihli ve 2016/UH.I-879 sayılı kararda, faaliyet konusu “toplu tüketim işletmeleri” olarak belirtilen bazı işletme kayıt belgelerinin ilgili ihalede belirtilen işi kapsayıp kapsamadığı konusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan görüş talep edilmiş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan konuya ilişkin olarak gönderilen 02.03.2016 tarihli görüşte “…Bu bağlamda, ilgi yazınız ve ekinde yer alan ve Bakanlığımızca düzenlenmiş İşletme Kayıt Belgeleri için Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) nde yapılan incelemede; TR-52-K- 007458, TR-23-K-000731, TR-29-K-001699, TR-02-K-000866, TR-46-003020, TR-31-K- 006930, TR-80-K-000088 kayıt numaralı belgelerin “Hazır yemek, tabldot yemek üretimi” faaliyetini kapsadığı ve bu kayıt numaralı belgelerin düzenlendiği gıda işletmelerinin yazınızda belirtilen “Taşımalı veya Kuruluş Mutfağında Malzeme Dahil Mamül Yemek Hizmeti Alım İşi”ni yerine getirmesi Bakanlığımızca uygun bulunmaktadır.

Ancak TR-23-K-004135, TR-23-K-004609, TR-23-K-004374, TR-23-K-004789 numaralı kayıt belgeleri, Toplu Tüketim İşletmeleri (Her Türlü Yemekhane) faaliyetini kapsamakta olup; sadece işletme kayıt belgesinde adı verilen kurumların yemekhanesinde hizmet vermesi halinde uygun olup; yemeğin bu noktadan dışarıya çıkarılması halinde belgeler; ihalede yer alan sözkonusu faaliyetin taşımalı olarak yapılacak kısmına uygun bulunmamaktadır…” şeklinde açıklamalara yer verildiği görülmüştür.

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yukarıda zikredilen 02.03.2016 tarihli görüşünde, faaliyet konusu “Toplu Tüketim İşletmeleri” olan işletmelerin, taşımalı yemek hizmeti vermesinin uygun olmayacağı belirtilmektedir. Başvuruya konu ihalede işin konusunun yüklenicinin kendi mutfağında ürettiği yemeğin ihale dokümanında belirtilen okullara dağıtımını da içerdiği dikkate alındığında söz konusu görüş çerçevesinde Şeyma Gıda Yem. Çiftlik Ür. Tem. Hazır Giyim Taah. ve San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan Karaman Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş TR-70-K-003091 kayıt numaralı belgenin ihale konusu işin tanımına uygun olmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin anılan hususa ilişkin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibinin Şeyma Gıda Yem. Çiftlik Ür. Tem. Hazır Giyim Taah. ve San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan Karaman Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş TR-70-K-003091 kayıt numaralı belgede yer alan adresin bir kamu kurumuna ait olduğuna yönelik iddiasına ilişkin olarak ise; sunulacak işletme kayıt belgelerinde belirtilen adreslerdeki işletmelerin, isteklinin kendi yeri olması gerektiğine yönelik olarak İdari Şartname’de düzenleme yapılmadığı dikkate alındığında, başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) bendinde Karaman İl veya İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden alınmış işletme kayıt belgelerinin sunulması zorunlu kılındığından aynı Şartname’nin 7.5.2’nci maddesi uyarınca istenecek kapasite raporlarında belirtilen yemek üretimi yapılacak adreslerin de Karaman ili veya ilçelerinde bulunması gerektiği anlaşılmıştır. Bu itibarla, Şeyma Gıda Yem. Çiftlik Ür. Tem. Hazır Giyim Taah. ve San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Mersin İli Akdeniz İlçesi’nde gerçekleştirilen yemek üretimine ait sunulan kapasite raporunun İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan maddeleri çerçevesinde kabul edilmemesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle Şeyma Gıda Yem. Çiftlik Ür. Tem. Hazır Giyim Taah. ve San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Ermenek Murat Paz. Tel. Oto. Taş. Gıda Hay. ve Tem. İşl. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından başvuruya konu ihalede İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) bendine istinaden Ermenek Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş TR-70-K-003698 kayıt numaralı işletme kayıt belgesinin sunulduğu, anılan belgede işletmenin tüzel kişiliği ile işletme ticaret unvanının “Ermenek Murat Pazarlama Ticaret Limited Şirketi-Yemek Fabrikası” şeklinde tanımlandığı, işletme adresinin “Taşbaşı Mah. Cumhuriyet Cad. No 64/E Merkez Ermenek-Karaman /Türkiye” adresinin bulunduğu, işletme faaliyet konusunun “Depo, Gıda Satış ve Diğer Perakende Faaliyet Gösteren İşletmeler, Toplu Tüketim İşletmeleri” şeklinde belirtildiği görülmüştür.  Söz konusu belgenin İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) bendinde yer alan “…yemek üretimi ilgili işletme kayıt belgesi…” niteliğinde bulunmadığı anlaşıldığından Ermenek Murat Paz. Tel. Oto. Taş. Gıda Hay. ve Tem. İşl. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin teklifinin bu gerekçe ile de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Ermenek Murat Paz. Tel. Oto. Taş. Gıda Hay. ve Tem. İşl. Tic. ve San. Ltd. Şti. ile Şeyma Gıda Yem. Çiftlik Ür. Tem. Hazır Giyim Taah. ve San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oybirliği ile karar verildi.