Dicle Üniversitesi Hastanelerinin,İdari Teknik Destek Hizmetleri Alımı İhalesindeki almış olduğu hatalı karar

Print Friendly, PDF & Email

İdari Şartname’nin 46’ncı maddesi incelendiğinde, maddede önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 5’inci maddesine göre hesaplama yapılacağının belirtildiği, maddenin devamında ise anılan Esasların 6’ncı maddesine yer verildiği görülmüştür. Bu durumda, anılan Esasların 10’uncu maddesi gereği fiyat farkı katsayılarının belirtilmemesinin tek başına fiyat farkı hesabına imkansız kılmadığı da dikkate alındığında, İdari Şartname’nin 46’ncı maddesindeki düzenlemenin fiyat farkının anılan Esasların hangi maddesine (5 mi? 6 mı?) göre hesaplanacağı konusunda çelişki içerdiği

 

 

Toplantı No : 2017/050
Gündem No : 105
Karar Tarihi : 04.10.2017
Karar No : 2017/UH.II-2730

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Heybeli Tem. İnş. Gıda Teks. San. Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/337271 İhale Kayıt Numaralı “Dicle Üniversitesi Hastaneleri İle Bağlı Birimlere 36 Aylık (Dekanlık, Çocuk Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Kalp Hastanesi, Acil ve Travmatoloji Hastanesi), Hasta Destek Hizmetleri, Temizlik Hizmetleri İdari ve Teknik Destek Hizmetleri Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 15.08.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Dicle Üniversitesi Hastaneleri İle Bağlı Birimlere 36 Aylık (Dekanlık, Çocuk Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Kalp Hastanesi, Acil ve Travmatoloji Hastanesi), Hasta Destek Hizmetleri, Temizlik Hizmetleri İdari ve Teknik Destek Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Heybeli Tem. İnş. Gıda Teks. San. Tic. Ltd. Şti. nin 09.08.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 29.08.2017 tarih ve 49046 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.08.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2203 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale konusu işte 1569 personelin çalıştırılmasının öngörüldüğü, bu durumda çalıştırılacak personelden en az 47 kişinin engelli personel olması gerektiği, ancak birim fiyat teklif cetvelinin 1’inci bölümünün 3, 5, 7, ve 9’uncu satırlarında yapılan düzenlemeyle ihale konusu işte toplam 46 engelli personelin çalıştırılmasının öngörüldüğü, çalıştırılacak engelli personel sayısının mevzuatta öngörülen alt sınırın altında belirlenmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

 

2) İdari Şartname’nin 46’ncı maddesinde yer alan düzenlemelerin fiyat farkı kararnamesine aykırılık teşkil ettiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 5’inci maddesine göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtildiği, yürürlükteki Fiyat Farkı Kararnamesi’nin 5’inci maddesinde yer alan sabit katsayılara yer verilmediği, anılan mevzuata göre a1, a2, b1, b2, c ve d sabit katsayılarından biri, birkaçı veya tamamının ihale konusu hizmetteki oranları dikkate alınarak toplamları bire (1,00) eşit olacak şekilde ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği, ancak böyle bir belirleme yapılmadığı, Sözleşme Tasarısı’nın 14.3’üncü maddesinde yapılan düzenleme dikkate alındığında yükleniciye yapılacak olan ödemeler sırasında sorunların yaşanacağı,

 

3) Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesinde yer alan düzenlemelerin Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 16’ncı maddesinin 26 no’lu dipnotuna aykırı olarak düzenlendiği, Sözleşme Tasarısı’nın 16.1’inci maddesinde sözleşmeye aykırılık hallerinin belirtildiği ancak söz konusu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak kaç defa gerçekleşmesi durumunda sözleşmenin feshedileceği hususunun belirtilmediği,

 

4) İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde benzer işe ilişkin olarak yapılan tanımlamanın, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde yer alan benzer iş tanımana aykırılık teşkil ettiği, bu durumun ihaleye katılımı engellediği,

 

5) Temizlik Alımı İhalesi Teknik Şartnamesi’nin 6.4.1.2’nci ve 6.4.2’nci maddesinde yer alan düzenlemelerde çalıştırılacak personele yönelik alt ve üst yaş sınırı getirildiği, bu durumun 4857 sayılı İş Kanunu’na aykırılık teşkil ettiği, bir işte çalıştırılacak işçilere üst yaş sınırı getirilmesinin bu sınırı gerektirecek ve Kanunda sayılan hallerin bulunması veya işin niteliği gereği bünyesinde tehlike barındırması gibi nedenlerle belirli yaşın üzerindekilerin çalışmasını sakıncalı kılacak haklı nedenlerin bulunması durumunda mümkün olacağı, işin temizlik işi olduğu göz önüne alındığında üst yaş sınırı getirilmesinin uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1.      Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İncelemeye konu ihalenin Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan,  Dicle Üniversitesi Hastaneleri İle Bağlı Birimlere 36 Aylık (Dekanlık, Çocuk Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Kalp Hastanesi, Acil ve Travmatoloji Hastanesi), Hasta Destek Hizmetleri, Temizlik Hizmetleri İdari ve Teknik Destek Hizmetleri Alımı İşi ihalesi olduğu, açık ihale usulü ile yapılan ihalede 76 adet ihale dokümanının satın alındığı/indirildiği 15.08.2017 tarihinde yapılan ihaleye 11 isteklinin katıldığı görülmüştür.

 

İhale dokümanları arasında yer alan  “Standart Form- KİK015.3./H” birim fiyat teklif cetveli standart formu “

 

A                    B
Sıra No  

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

          Miktarı  

Teklif Edilen      Birim Fiyat

         

        Tutarı

Birimi İşçi sayısı Ay/gün/saat
1 ŞEF(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 17 36    
2 TEMİZLİK PERSONELİ(Brüt asgari ücret) Ay 436 36    
3 TEMİZLİK PERSONELİ ENGELLİ(Brüt asgari ücret) Ay 13 36    
4 İDARİ DESTEK PERSONELİ(Brüt asgari ücretin %5 fazlası) Ay 293 36    
5 İDARİ DESTEK PERSONELİ ENGELLİ(Brüt asgari ücretin %5 fazlası) Ay 9 36    
6 TEKNİK BAKIM DESTEK PERSONELİ(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 86 36    
7 TEKNİK BAKIM DESTEK PERSONELİ ENGELLİ (Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 3 36    
8 HASTA DESTEK PERSONELİ (Brüt asgari ücret) Ay 691 36    
9 HASTA DESTEK PERSONELİ ENGELLİ(Brüt asgari ücret) Ay 21 36    
                                                                                                      I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)  
Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı Teklif Edilen Birim Fiyat Tutarı
1 ŞEF gün 336    
2 TEMİZLİK PERSONELİ gün 12.000    
3 İDARİ DESTEK PERSONELİ gün 1.920    
4 TEKNİK BAKIM DESTEK PERSONELİ gün 2.400    
5 HASTA DESTEK PERSONELİ gün 16.800    
                                                                                                  II.  ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)  
TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)  

 

”şeklinde düzenlenmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30’uncu maddesinde  “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür. İşyerinin işçisi iken engelli hâle gelenlere öncelik tanınır.

İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlarlar. Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin nitelikleri, hangi işlerde çalıştırılabilecekleri, bunların işyerlerinde genel hükümler dışında bağlı olacakları özel çalışma ile mesleğe yöneltilmeleri, mesleki yönden işverence nasıl işe alınacakları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Yer altı ve su altı işlerinde engelli işçi çalıştırılamaz ve yukarıdaki hükümler uyarınca işyerlerindeki işçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.28’inci maddesinde “İsteklilerin aynı il sınırları içerisinde birden fazla iş yerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, ihale dokümanında aynı il bazında elli veya daha fazla işçi çalıştırılmasının öngörüldüğü ihalelerde 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen asgari orana uyulmak kaydıyla idarece tespit edilen engelli işçi sayısı ile bu işçilerin tabi olacağı ücret grubu idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecek ve bu işçiler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılacaktır. İdareler tarafından İş Kanununda belirtilen asgari oranının üzerinde engelli işçi çalıştırılmasını öngören düzenleme yapılması da mümkündür. İstekliler tarafından ihale dokümanında öngörülen engelli işçi sayısı ve bu işçiler için Hazinece karşılanacak prim teşvik tutarları dikkate alınarak teklif bedelleri oluşturulacaktır. İlgili mevzuatında engelli işçi çalıştırılmasını kısıtlayan hükümler saklıdır.” açıklaması yer almaktadır.

Anılan mevzuat hükümleri uyarınca, aynı il sınırları içinde birden fazla işyerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, elli veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işverenlerinin, çalıştırdıkları toplam işçi sayısının en az %3 oranında   engelli işçi   çalıştırmalarının zorunlu olduğu, ihale dokümanında aynı il bazında elli veya daha fazla işçi çalıştırılmasının öngörüldüğü ihalelerde, 4857 sayılı Kanun uyarınca tespit ettikleri  engelli işçi   sayısı ile bu işçilerin tabi olacağı ücret grubunu İdari Şartname’nin ilgili maddesinde düzenlenmesi ve bu işçiler için birim fiyat teklif cetvelinde de ayrı satır açılması gerektiği, ayrıca engelli işçi hesaplanmasında yarıma kadar olan kesirlerin dikkate alınmayacağı, yarım ve daha fazla olanların ise tama dönüştürüleceği anlaşılmaktadır.

 

İncelemeye konu ihale kapsamında Dicle Üniversitesi Hastaneleri İle Bağlı Birimlerde 1569 adet personelin istihdam edileceği, söz konusu ihalede ihale dokümanı arasında yer alan Standart Form’un (Standart Form- KİK015.3./H) 3, 5, 7, 9, no’lu sütunlarda çalıştırılacak engelli personel sayısının idarece 46 kişi olarak belirlendiği, ancak toplam personel sayının %3’ünün ( 1569/100 X 3=47,07 ) 47,07 kişi olarak hesaplanması gerektiği, yukarıda yer alan mevzuat açıklamaları gereği yarıma kadar olan kesirlerin dikkate alınmayacağının düzenlendiği ve idarece çalıştırılması öngörülen engelli personel sayısının 47 kişi olarak belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

İtirazen şikayet konusu olan ihalede engelli işçi sayısının eksik belirlenmiş olmasının 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesinde yer alan hüküm ile uyumlu olmadığı görülmekle birlikte, bu durumun sözleşmenin yürütülmesi aşamasında düzeltilerek anılan yasa maddesi ihlal edilmesine mahal verilmeyeceği, dolayısıyla ihalenin iptalini gerektirmeyeceği kanaatine varılmıştır. Şöyle ki, öncelikle dokümanın mevcut hali dikkate alındığında, şikayet konusu hususun isteklilerin eşit şartlarda teklif vermesini engellemediği değerlendirilmektedir. Öte yandan, 4857 sayılı Kanunun anılan maddesi ile uyumlu olmayacak bir şekilde eksik sayıda engelli işçi çalıştırılmasının öngörülmüş olması durumu sözleşmenin yürütülmesi aşamasında düzeltilebilecek bir eksiklik olup, bu eksiklik idarece 4735 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesi uyarınca engelli işçi sayısında artışa gidilerek (İş artışı yapılarak) giderilebilecektir.

 

Bu itibarla, itirazen şikayet konusu hususun isteklilerce eşit şartlarda teklif verilmesine mani olmadığı ve sözleşmenin yürütülmesi aşamasında iş artışı yapılarak telafi edilebileceği hususları birlikte dikkate alındığında, söz konusu iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1.

31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 29.11.2013 tarihinde yürürlüğe giren 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 5. Maddesine göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

1 )İhale dökümanında personel sayısının belirtildiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırılan işçinin idari şartnameye göre ihale tarihi itibariyle hesaplanan bürüt maliyeti ile uygulama ayındaki bürüt maliyeti arasındaki fark, 5 inci madde uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.

2) İhale dökümanında sözleşme kapsamında çalıştırılacak personele bürüt asgari ücretin belli bir yüzde fazlası oranında ücret ödenmesi ön görülmüş ise, uygulama ayında fiilen ödenen ücret üzerinden fiyat farkına esas olacak bürüt maliyet bulunur ve fiyat farkı,bu maliyete asgari ücretteki bürüt artış oranı uygulanarak hesaplanır. Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile ilgili olarak bu fıkraya göre belirlenen ücret esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.

3) uygulama ayına ilişkin aylık ücret bordrosunda belirtilen kısa vadeli sigorta kolları prim oranı ile idari şartnamede idarece ön görülen kısa vadeli sigorta kolları prim oranı ile idari şartnamede ön görülen kısa vadeli sigorta kolları prim oranı arasında farklılık olması halinde, bu değişiklik fiyat farkı hesabında dikkate alınır.” düzenlemesi,

 

Hizmet Alımına İlişkin Sözleşme Tasarısı’nın “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14’üncü maddesinde “…14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu’nun “Fiyat farkı verilebilmesi” başlıklı 8’inci maddesinde “Sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

         Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz …” hükmü yer almaktadır.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın “Fiyat farkı hesabı” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) Fiyat farkı aşağıdaki formüllere göre hesaplanır:

 

a) Sağlık Uygulama Tebliğinde fiyatları belli olan teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımlarında;

 

F = An x B x [(Sn/So)-1]

 

b) Elektronik haberleşme hizmeti alımlarında;

 

F = An x B x [(En/Eo)-1]

 

c) Diğer hizmet alımlarında;

 

F = An x B x ( Pn-1)

 

                       İn               Yn              Gn      Mn

Pn = [a1 + a2  —— + b1  —— + b2  —— + c ——]

                       İo               Yo              Go    Mo

 

(2) Formüllerde yer alan;

a) F: Fiyat farkını (TL),

b) B: 0,90 sabit katsayısını,

c) An: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hak edişte; birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemlerinin sözleşme fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), götürü bedel işlerde ise uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL),

ç) Pn:  İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler ve güncel endeksler ile a1, a2, b1, b2 ve c değerlerinin ağırlık oranlarını temsil eden katsayıların yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını,

d) a1: Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılan işçiliklerin ağırlık oranını temsil eden ve 6 ncı maddeye göre fiyat farkı hesaplanan sabit bir katsayıyı,

e) a2: Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılmayan işçiliklerin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

f) b1: Akaryakıtın ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

g) b2: Malzeme veya diğer hizmetlerin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

ğ) c:  Makine  ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

 

 

(3) Ağırlık oranlarına ilişkin katsayılar, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde belirlenen a1, a2, b1, b2 ve c katsayıları toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenir ve ihale dokümanında gösterilir. Katsayıların belirlenmesinde öncelikle a2, b1, b2 ve c katsayıları belirlendikten sonra bunların toplamı birden çıkarılarak bulunan sayı akatsayısı olarak alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin 46’ncı maddesi incelendiğinde, maddede önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 5’inci maddesine göre hesaplama yapılacağının belirtildiği, maddenin devamında ise anılan Esasların 6’ncı maddesine yer verildiği görülmüştür. Bu durumda, anılan Esasların 10’uncu maddesi gereği fiyat farkı katsayılarının belirtilmemesinin tek başına fiyat farkı hesabına imkansız kılmadığı da dikkate alındığında, İdari Şartname’nin 46’ncı maddesindeki düzenlemenin fiyat farkının anılan Esasların hangi maddesine (5 mi? 6 mı?) göre hesaplanacağı konusunda çelişki içerdiği sonucuna varılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar” başlıklı 45’inci maddesinde “45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli” düzenlemesi,

 

Hizmet Alımına Ait Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 36 (otuz altı) aydır

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.” düzenlemesi,

 

Anılan Sözleşme Tasarısı’nın Zeyilname ile değişik “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde “16.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

16.1.1. Yüklenicinin işi, sözleşme tasarısı, idari ve teknik şartnamede belirtilen kurallara, kaidelere uygun olarak gerçekleştirmemesi halinde her bir aykırılık için sözleşme bedelinin 0,00005 (yüzbindebeşi) oranında cezai müeyyide uygulanır.

İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30’unu geçmeyecektir.

16.2. Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

16.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

16.4. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir” düzenlemesi,

 

Aynı Tasarı’nın “Hüküm bulunmayan haller” başlıklı 35’inci maddesinde “35.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “İdarenin sözleşmeyi feshetmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde “16.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

16.1.1.

16.2. Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

16.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

16.4. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” düzenlemesi,

 

Bu maddenin 16.1.1.’inci alt maddesinin düzenlemesine yönelik olan 26 numaralı dip notta “Bu madde aşağıda belirtilen açıklamalara uygun olarak İdare tarafından düzenlenecektir:

 (1) Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde, yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ancak, gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği, sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere idarece bu maddede belirlenecek oranda ceza uygulanacağı hususuna maddede yer verilecektir.

 (2) Kısmi kabul öngörülen işlerde, yüklenicinin işin kısmi kabule konu olan kısmını süresinde tamamlamaması durumunda, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı süresinde tamamlanmayan kısmın bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ancak, gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği, sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere idarece bu maddede belirlenecek oranda ceza uygulanacağı hususuna maddede yer verilecektir.

 (3) İşin özelliği gereği sürekli tekrar eden nitelikteki işlerde, işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, idarece her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere kesilecek ceza miktarı, sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ayrıca, bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirilmek suretiyle belli bir sayıya ulaşması durumunda, yukarıda öngörülen ceza uygulanmakla birlikte 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedileceği hususu ile sözleşmenin bu şekilde feshedilebilmesi için gerekli olan aykırılık sayısı (iki veya daha fazla) idarece belirlenerek bu maddede yazılacaktır. Ancak ağır aykırılık hallerinde, bu aykırılık halleri maddede belirtilmek kaydıyla, aykırılık bir defa gerçekleşmiş olsa dahi yukarıda öngörülen şekilde sözleşmenin feshedilebileceği hususuna da idarece gerek görülmesi halinde bu maddede yer verilecektir.

(4) İşin tamamının ya da kısmi kabule konu olan kısmının süresinde bitirilmemesi veya işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halleri hariç, idarece gerek görülüyorsa diğer sözleşmeye aykırılık hallerinin neler olduğu belirlenecek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesi durumunda İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilecektir. Ancak, söz konusu aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedilebileceği, sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere idarece bu maddede belirlenecek oranda ceza uygulanacağı hususuna maddede yer verilecektir.

 (5) İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarının, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30’unu geçmeyeceği hususu da bu maddede belirtilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

4735 sayılı Kanun’un ilgili maddesinden yüklenicilerin taahhütlerini ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine göre yerine getirmesi gerektiği aksi halde ihale dokümanında belirlenen oranda cezaların uygulanacağı, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde idare tarafından sözleşmenin feshedilebileceği anlaşılmaktadır.

 

Ayrıca cezalar ve sözleşmenin feshine ilişkin dipnotta yer alan açıklamalardan; işin özelliği gereği sürekli tekrar eden nitelikteki işlerde, işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, idarece her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere kesilecek ceza miktarının (sözleşme bedelinin %1’ini geçmemek üzere) belirtilmesi, ayrıca bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirilmesi suretiyle belli bir sayıya ulaşması durumunda, öngörülen cezaların uygulanması ile birlikte 4735 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedileceği hususu ile sözleşmenin bu şekilde feshedilebilmesi için gerekli olan aykırılık sayısının (iki veya daha fazla)  idarece belirlenmesi ve bu hususların birlikte belirtilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İdare tarafından yapılan düzenlemelerde, Temizlik Teknik Şartnamesi’nin 16.17’nci maddesi, Teknik Bakım Personeli Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi’nin 15.10’uncu maddesi, İdari Destek Hizmetleri Alım İhalesi Teknik Şartnamesi’nin 16.8’inci maddesi ve Hasta Destek Hizmetleri Alımı Teknik Şartnamesi’nin 16.12’nci maddesinde aykırıklıkların sayısının ardo ardına veya aralıklı olarak gerçekleşmesi üzerine bu aykırılıkların 3’e (üç) ulaşması durumunda 4735 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinin (b) bendi uyarınca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idare tarafından feshedilebileceğinin düzenlendiği görülmüştür.

 

Başvuruya konu ihaleye ait ihale dokümanının yukarıda aktarılan düzenlemelerinden ihale konusu işin “Dicle Üniversitesi Hastaneleri İle Bağlı Birimlere 36 Aylık (Dekanlık, Çocuk Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Kalp Hastanesi, Acil ve Travmatoloji Hastanesi), Hasta Destek Hizmetleri, Temizlik Hizmetleri İdari ve Teknik Destek Hizmetleri Alımı” işi olduğu, işin özelliği gereği sürekli tekrar eden nitelikte bir iş olduğu, idarece hazırlanan Hizmet Alımına Ait Sözleşme Tasarısı’nda ceza oranlarının düzenlendiği, ancak işin tekrar eden kısımlarına ilişkin olarak sözleşmeye aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirilmek suretiyle belli bir sayıya ulaşması durumunda, sözleşmenin feshedileceği hususu ile sözleşmenin bu şekilde feshedilebilmesi için gerekli olan aykırılık sayısının Sözleşme Tasarısında belirtilmediği, ancak bu aykırılık sayılarının kaç kez tekrar edilmesi durumunda sözleşmenin feshedilebileceğinin yukarıda aktarılan Teknik Şartname maddelerinde düzenlendiği görülmüştür.

 

Bunun yanında Hizmet Alımına Ait Sözleşme Tasarısı’nın yukarıda aktarılan 35’inci maddesinde yer alan düzenleme doğrultusunda sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde ilgisine göre 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edileceğinin düzenlendiği, Teknik Şartname’de bu hususa ilişkin düzenleme yer almaması durumunda bile, bu hususun ihale konusu işin sözleşmeye uygun olarak yürütülmesine bir engel oluşturmayacağı ve sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu, teklif vermeye engel teşkil etmediği, isteklilerden birini diğerine karşı avantajlı duruma getirmediği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

12.07.2017 tarihinde yayımlanan İhale İlanında “…4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu veya özel sektördeki hastanelerde temizlik hizmetleri ve Destek Hizmetleri alımları benzer iş olarak kabul edilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde;

“(1) Süreler;

a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

…izleyen günden itibaren başlar.

(2) Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde, süre tatil gününü izleyen ilk iş gününün bitimine kadar uzar. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Şikayet başvuru süresi” başlıklı 4’üncü maddesinde;

“(1) Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet başvurusu usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmadan önce aday veya istekliler ile istekli olabileceklerin şikayete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gün içinde ihaleyi yapan idareye yapılır.

(2) Süreler;

a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini, düzeltme ilanı yapılan hallerde düzeltme ilanının yayımlandığı tarihi, gazetelerde veya bültende birden fazla yayımlanan ilanlar arasında çelişki olması halinde son ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

…izleyen günden itibaren başlar…” açıklamaları yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca, ihale dokümanının ihale ilanına yansıyan hükümlerine yönelik şikâyet başvurusu süresi, ilan tarihinden itibaren başlamaktadır. Bu çerçevede, başvuru sahibinin iddiasında belirtilen İdari Şartnamede geçen hususlar ile ilgili düzenlemelerin 12.07.2017 tarihli İhale İlanı’nda da yer aldığı anlaşıldığından şikâyet süresinin ihale ilanı tarihinden itibaren başladığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından idareye şikayet başvurusunun 09.08.2017 tarihinde yapıldığı, iddiaya konu düzenlemelerin yer aldığı İhale İlanı’nın ise 12.07.2017 tarihli olduğu dikkate alındığında, idareye şikayet başvurusunun ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde yapılması gerekirken bu süre geçtikten sonra yapıldığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde “Bu şartname Dicle Üniversitesi Hastaneleri ve bağlı birimlerin içinde ve çevresinde aşağıda sayısı ve nitelikleri ile belirtilen personeller ile temizlik, idari destek, teknik destek ve hasta destek işlerinin yapılmasını kapsamaktadır. Hizmetin süresi 36 ay olup sözleşme tarihinden itibaren kesintisiz ve fiilen devam edecektir.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin Zeyilname ile değişik “İhale konusu işin tanımı” başlıklı 5’inci maddesinde “ İş bu ihale temizlik hizmeti, idari destek hizmeti, hasta destek hizmeti ve teknik destek hizmetinde çalışacak 1569 çalışan ile ilgili hizmet alımıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartname’de EK’te yer alan tablo aşağıdaki şekildedir:

 

Sıra No Açıklama Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 ŞEF(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 17,00 36
2 TEMİZLİK PERSONELİ(Brüt asgari ücret) Ay 436,00 36
3 TEMİZLİK PERSONELİ ENGELLİ(Brüt asgari ücret) Ay 13,00 36
4 İDARİ DESTEK PERSONELİ(Brüt asgari ücretin %5 fazlası) Ay 293,00 36
5 İDARİ DESTEK PERSONELİ ENGELLİ(Brüt asgari ücretin %5 fazlası) Ay 9,00 36
6 TEKNİK BAKIM DESTEK PERSONELİ(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 86,00 36
7 TEKNİK BAKIM DESTEK PERSONELİ ENGELLİ (Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 3,00 36
8 HASTA DESTEK PERSONELİ (Brüt asgari ücret) Ay 691,00 36
9 HASTA DESTEK PERSONELİ ENGELLİ(Brüt asgari ücret) Ay 21,00 36
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 ŞEF gün 336
2 TEMİZLİK PERSONELİ gün 12.000
3 İDARİ DESTEK PERSONELİ gün 1.920
4 TEKNİK BAKIM DESTEK PERSONELİ gün 2.400
5 HASTA DESTEK PERSONELİ gün 16.800

 

Okas Kodu Okas Açıklaması
79622000 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Yardımcı Hizmetler (Destek Hizmetleri, Zabıta, İtfaiye, Hasta ve Ziyaretçi Yönlendirme, Tıbbi Sekreterlik gibi hizmetler)

 

Temizlik Alımı İhalesi Teknik Şartnamesi’nin “Şef” başlıklı 6.4.1’inci maddesinde “…6.4.1.2.Çalışacak personel 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olmayacaktır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Temizlik personeli” başlıklı 6.4.2’nci maddesinde “…6.4.2.2. Çalışacak personel 18 yaşından küçük, 57 yaşından büyük olmayacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anayasa’nın “Çalışma hakkı ve ödevi” başlıklı 49’uncu maddesinde “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” hükmü,

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Eşit davranma ilkesi” başlıklı 5’inci maddesinde “İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz. İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz. İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31 inci maddesi hükümleri saklıdır. 20 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere işverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davrandığını işçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak, işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olur.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 40’ıncı maddesinde “(1) İhale konusu işin niteliği esas alınarak, çalıştırılması öngörülen personelin sayısı ve nitelikleri dokümanda belirtilir. Ancak, idare tarafından ihaleye katılım ve yeterlik kriteri olarak, personel çalıştırıldığına, çalıştırılacağına veya personelin sayısı ya da niteliklerine ilişkin belge istenemez.

(2) Çalıştırılacak personelin nitelikleri ve deneyim süresi ile bunları tevsik edecek belgelere ilişkin düzenleme teknik şartnamede yapılır. Asgari deneyim süresi öngörülmesi halinde, bu süre bir yıldan az beş yıldan fazla olmamak üzere idare tarafından belirlenir. Deneyim süresi mezuniyet tarihi esas alınarak mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir. Personelin niteliğini ve deneyim süresini gösteren belgeler sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlanmadan önce yüklenici tarafından idareye sunulur.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel durumu” başlıklı 66’ncı maddesinde “66.1.Hizmet alımı ihalelerinde, personele yönelik yeterlik kriteri belirlenemeyecek ve bu kapsamda aday veya isteklilerden personele ilişkin herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi uyarınca, idarece ihtiyaç duyulması halinde ihale konusu işin ifası sırasında istihdamı öngörülen personelin sayısı ve nitelikleri dokümanda belirtilecek, yine idarece gerek görülmesi halinde personelin niteliklerine ilişkin ayrıntılı düzenlemeler ile deneyim süresine ilişkin düzenlemeye teknik şartnamede yer verilecektir. Teknik şartnamede yapılan personele ilişkin düzenlemede personelin niteliği ve/veya deneyim süresi ile ilgili bazı belgeler istenmiş ise bu belgeler sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlanmadan önce yüklenici tarafından idareye sunulacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

İhale konusu işin niteliği ve kapsamı ve ihale konusu işte çalışılacak işlerin beden işleri olduğu dikkate alındığında, söz konusu belirlemenin makul olduğu ve idarelerin, ihtiyaçları ve işin niteliğinin arz ettiği gerekliklerin belirlenmiş olduğu sınır çerçevesinde ihale dokümanının içeriğini dolayısıyla ihale konusu işte çalıştırılacak personele dair kriterleri belirleme konusunda takdir hak ve yetkilerinin bulunduğu dikkate alındığında, söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

Oybirliği ile karar verildi.