Başkent Ulaşım ve Doğalgaz Hiz. Proje Taah. San. ve Tic. A.Ş,Malzemeli Genel Temizlik ihalesinde almış olduğu hatalı karar

Print Friendly, PDF & Email

idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler ile niteliği gereği hizmet yeterlilik belgesi istenmesi uygun olmayan ihalelerde hizmet yeterlik belgeleri istenemeyeceği anlaşılmakta olup, mevcut ihalenin “Kapalı ve Açık Alanlarının Malzemeli Genel Temizliği ve Yeşil Alanların Temizlik ve Bakım İşleri” olduğu dikkate alındığında, idarece TSE 13111 İş Yerleri–Kent Temizliği HYB, TS 12866 ve 12868 Peyzaj Mimarlığı Hizmet Yeterlilik Belgelerinin istenmesinin Tebliğ’in 74.6’ncı maddesine aykırı olduğu,

 

 

 

Toplantı No : 2017/050
Gündem No : 97
Karar Tarihi : 04.10.2017
Karar No : 2017/UH.II-2722

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Abam Grup Org. Tur. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Başkent Ulaşım ve Doğalgaz Hiz. Proje Taah. San. ve Tic. A.Ş.,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/384274 İhale Kayıt Numaralı “Aşti İşletme Binasının Kapalı ve Açık Alanlarının Malzemeli Genel Temizliği ve Yeşil Alanların Temizlik ve Bakım İşleri” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Başkent Ulaşım ve Doğalgaz Hiz. Proje Taah. San. ve Tic. A.Ş. tarafından 05.09.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Aşti İşletme Binasının Kapalı ve Açık Alanlarının Malzemeli Genel Temizliği ve Yeşil Alanların Temizlik ve Bakım İşleri” ihalesine ilişkin olarak Abam Grup Org. Tur. ve Tic. Ltd. Şti.nin 08.08.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.08.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.08.2017 tarih ve 48357 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.08.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2144 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale konusu işte dış alanlar m2 oranlarına göre kapalı alanlardan fazla görünmesine rağmen işin özünün insan sirkülasyonu daha çok olan kapalı alanların temizliği olduğu, ki 200 personelin 183’ünün ağırlıklı olarak kapalı alan temizliğinde kullanılacağı,

 

Dolayısıyla ihale konusu işin bina ve çevre temizliği olduğu düşünüldüğünde, İdari Şartname’de dış alanlara ilişkin TSE 13111, TS 12868 ve TS 12866 Hizmet Yeterlilik Belgelerinin istenilmesinin rekabeti daralttığı,

 

2) İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesindeki Binicili Yer Yıkama Otomatı, Sürücülü Yer Yıkama Otomatı, Yol Süpürme Aracı, Çöp Nakil Aracı, Yol Yıkama Arazözü, Çim Biçim Traktörü ve Çim Biçme Makinesini kendi malı olarak belirleyen düzenlemenin kaldırılması gerektiği, söz konusu düzenlemenin rekabeti daralttığı, kaynakların verimli kullanılmasını engellediği,

3) İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde benzer işin “Kamu veya özel sektörde personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilen kapalı ve açık mekan temizlik hizmeti ve yeşil alanların bakım onarım hizmeti işleri, birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde düzenlendiği, fakat daha önceki ihaleye ait benzer iş tanımında ise 3 tanımın birlikte istenilmediği, bu durumun rekabeti engellediği, ayrıca alımı daha pahalı hale getirdiği,

4)  Teknik Şartname’nin 4.1.7’nci maddesinde “Vasıfsız Eleman a)Erkek Çalışanlarda; En alt sınır Askerliğini yapmış, en üst sınır 45 yaşından gün almamış olması aranacaktır.

b)Bayan Çalışanlarda; En alt sınır 18 yaşından gün almış, en üst sınır 45 yaşından gün almamış olması aranacaktır.” düzenlemesinde, askerliğin çeşitli sebeplerle henüz yapılmamasının söz konusu olabildiği, askerliğini yapmamış ancak istenilen diğer özellikleri sağlayan bir kişinin istihdam edilmesinde herhangi bir sakıncanın bulunmadığı, dolayısıyla söz konusu kısıtlayıcı engelin kaldırılmasının Anayasanın eşitlik ilkesinin bir gereği olduğu,

 

5) Teknik Şartname’nin 7.1.14’üncü maddesindeki çalışacak işçilerin Savcılık Sabıkasızlık belgesi, sağlık raporu, nüfus cüzdanı sureti vd. evrakları işe başlamadan idareye teslim edileceğine ilişkin düzenlemenin, “idarenin personeller ile ilgili onayı alındıktan sonra makul bir süre verilerek tamamlanması” şeklinde tadil edilmesi gerektiği,

 

 Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 26’ncı maddesi gereği çalışacak personellerin onay ve/veya reddi idare/kontrol teşkilatınca yapıldığı, henüz işe başlanmadan işe başlayacak personellerin söz konusu belgelerinin istenmesinin doğru olmadığı,

 

6) Teknik Şartname’nin 7.1.21’inci maddesinde “Yüklenici hiçbir kanuni (İş Kanunu) mazeret olmamasına rağmen personellerin işe gelememesi halinde, gelmeyen personelin yerine İdare’nin bilgisi dahilinde derhal geçici elemanlar istihdam edecek hizmetin aksamasına meydan verilmeyecektir.” düzenlemesinin tadili edilmesi gerektiği,

 

İşe gelmeyen personelin yerine aynı vasıfları taşıyan herhangi bir elemanın derhal işe başlatılmasının yüklenici istese dahi hemen mümkün olamayacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.

(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur…” hükmü,

 

Anılan Yönetmeliği’nin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 42’nci maddesinde “(1) İşin niteliği göz önünde bulundurularak ön yeterlik şartnamesi ve idari şartnamede; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, hizmet yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliğine ilişkin düzenleme yapılabilir…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 74’üncü maddesinde “74.1. İdareler, ihale konusu işin niteliğini ve uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen maddelerini esas alarak, ihale dokümanında kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenleme yapabilirler. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesi, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aykırılık teşkil edecektir.

74.2. İdarece kalite ve standarda ilişkin belge istenmesi durumunda, standarda ilişkin tanıma (kritere), belgenin başvuru veya teklif kapsamında istenmesi halinde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede, yükleniciden istenmesi halinde ise teknik şartnamede yer verilecektir.

74.6. Hizmet yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım hizmetleri hariç) ile niteliği gereği hizmet yeterlilik belgesi istenmesi uygun olmayan (personel ve öğrenci taşıma hizmetleri, araç kiralama, mesleki eğitim, toplantı ve organizasyon hizmetleri gibi) ihalelerde bu belge istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde; hizmet yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve standardını açık olarak yazmalıdır.

74.7. Çöp toplama ve/veya kent temizliği hizmet alımı ihalelerinde; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve İşyerleri-Kent Temizliği Hizmet Yeterlilik Belgesi (TS 13111) istenebilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale Konusu Işe Ilişkin Bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: AŞTİ İşletme Binasının Kapalı ve Açık Alanlarının Malzemeli Genel Temizliği ve Yeşil Alanların Temizlik ve Bakım İşleri

b) Miktarı ve türü:

AŞTİ İşletme Binasının Kapalı ve Açık Alanlarının Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti ve Yeşil Alanların Temizlik ve Bakım Hizmet Alımı İşinin 200 işçi ile 36 Ay süreyle yapılması işidir.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: AŞTİ ( Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi) Tesisi Kapalı ve Açık Alanlar

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye Katılabilmek Için Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

h)

İsteklilerin ihale konusu alanda iştigal ettiklerine dair bağlı bulundukları Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış iştigal belgesini vermeleri şarttır.

Ayrıca İstekliler Türk Standartları Enstitüsü’nden alınmış ve ihale tarihi itibariyle geçerlilik tarihi sona ermemiş aşağıda belgeleri sunmaları şarttır.

-TSE 13111(24.06.2010) İş Yerleri–Kent Temizliği İçin Genel Kurallar Standardına Uygun Hizmet Veren Hizmet Yeterlilik Belgesi,

-TS 12868 (24.04.2002) Peyzaj Mimarlığı–Uygulama Hizmetleri Standardına Uygun Hizmet Veren Hizmet Yeterlilik Belgesi,

-TS 12866 (24.04.2002) Peyzaj Mimarlığı–Bakım Onarım Hizmetleri Kurallar Standardına Uygun Hizmet Veren Hizmet Yeterlilik Belgesi…”düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu hizmet yeterlilik belgelerine ilişkin düzenlemeye 03.08.2017 tarihli İhale İlanı’nın “İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler” başlıklı 4’üncü maddesinin “İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler” başlıklı birinci bendinin 1.3’üncü fıkrasında da yer verilmiştir.

 

Teknik Şartname’nin “İşin Konusu” başlıklı 1’inci maddesinde “1.1. Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesinde (AŞTİ) Açık ve Kapalı Alanlarının Temizliğinin ve Yeşil Alanların Temizlik ve Bakım İşlerinin günün koşullarına ve Fenni usullere uygun yaptırılmasıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Aynı Şartname’nin “İşin Kapsamı” başlıklı 2’nci maddesinde ise “2.1. Temizlenecek Alanlar (tesisteki ortak alanları, tesisin düzen ve intizamından sorumlu unsurlara ait alanları ve idareye ait alanları ihtiva etmektedir…” denilmek suretiyle özetle aşağıdaki tablolara yer verilmiştir.

 

İç Alanlar
Granit Alanlar Mermer Alanlar Mozaik Alanlar Ahşap/Parke Zemin Alanlar Cam Alanlar TOTAL
Toplamlar 27.500,00 m2 6.550,00 m2 4.750,00 m2 3.230,00 m2 20.600,00 m2 62.630,00 m2

 

Dış Alanlar
Granit Alanlar Yollar Otopark ve Bağlı Yollar TOTAL
Toplamlar 9.100,00 m2 40.650,00 m2 70.100,00 m2 119.850,00 m2

 

Yeşil Alanlar
Tesis Çevresi Tesisin Ankaray Girişi TOTAL
Toplamlar 55.000,00 m2 33.000,00 m2 88.000,00 m2

 

Anılan düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde, idarelerin ihale dokümanında kalite ve standarda ilişkin belgeler ile ilgili düzenleme yapabilecekleri, fakat idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler ile niteliği gereği hizmet yeterlilik belgesi istenmesi uygun olmayan ihalelerde hizmet yeterlik belgeleri istenemeyeceği anlaşılmakta olup, mevcut ihalenin “Kapalı ve Açık Alanlarının Malzemeli Genel Temizliği ve Yeşil Alanların Temizlik ve Bakım İşleri” olduğu dikkate alındığında, idarece TSE 13111 İş Yerleri–Kent Temizliği HYB, TS 12866 ve 12868 Peyzaj Mimarlığı Hizmet Yeterlilik Belgelerinin istenmesinin Tebliğ’in 74.6’ncı maddesine aykırı olduğu, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41’inci maddesinde “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilir. Bu durumda, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre, idarelerin ihalelerde ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları belirtilmekte ve bu kapsamda ihalelerde işin yapılabilmesi için gerekli görülen makine ve ekipmanın kendi malı olma şartının idarelerce aranmamasının esas olduğu, ancak ihale konusu işin niteliği ve kapsamına göre, idarenin ihtiyacının zamanında karşılanması, işin yapılabilirliği zaman ve kalite kaybını engellemek ve daha iyi hizmet vermek kaygıları ile idarelerce, makina ve ekipmanın bir bölümünün kendi malı olma şartının belirlenebileceği, idarelerin gereksinimlerini 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkeler doğrultusunda belirlemekle yükümlü olduğu, ihtiyacı olan hususların tespiti noktasında da belli bir serbestiye sahip olduğu ancak yeterlik değerlendirmesinde belirlenen kriterlerin ihaleye katılımı ve rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde tespit edilmemesi gerektiği, bu doğrultuda makine ve ekipmanın, kendi malı olma şartı için tespit edilen oranının isteklilerin ihaleye katılımına engel olmayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye Katılabilmek Için Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.2.İhale konusu hizmette kullanılacak olan makine ve ekipmanın isteklinin kendi malı olması şartının aranmaması esas olmakla birlikte, ihale konusu işin niteliği, idarenin ihtiyacı zamanında karşılaması, isteklilerin ihale konusu hizmet alanında etkin olarak faaliyette bulundurduklarını gösterebilmesi, kullanılacak makine ve ekipmanın işin gerçekleştirilmesindeki önem derecesi gibi kriterler göz önünde bulundurularak, belirli nitelikteki makine ve ekipman için kendi malı olma şartı aranması Hizmet Alımı İhaleleri Yönetmeliğinin 41 nci maddesi ve Kamu İhale Tebliğinin 9 ncu maddesine istinaden idaremizin takdir yetkisi dahilinde olduğundan; istekli ihale dosyasında aşağıda kendi malı olma şartı aranan makine, teçhizat ve ekipmanın teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu belirten katalog, broşür vb. belgeleri de teklif kapsamında sunulacaktır.

S.N. ADI VE AÇIKLAMASI                                        BİRİMİ MİKTARI KENDİ MALI OLACAK ASGARİ MİKTARI          
1- Binicili Yer Yıkama Otomatı Adet 9 5
2- Sürücülü Yer Yıkama Otomatı Adet 2 1
3- Yol Süpürme Aracı Adet 1 1
4- Çöp Nakil Aracı Adet 2 1
5- Yol Yıkama Arazözü Adet 1 1
6- Çift Kabinli Kamyonet Adet 1  
7- Basınçlı Yıkama Makinası Adet 1  
8- Elektrikli Kontrol Aracı Adet 2  
9- Elektrikli Acil Müdahale Aracı Adet 1  
10- Elektrikli Taşıma Aracı Adet 1  
11- Elektrikli Kontrol Bisikleti Adet 4  
12- Cila Makinesi Adet 1  
13- Islak_Kuru Vakum Makinesi Adet 1  
14- Kuru Elektrik Süpürgesi Adet 2  
15- Çim Biçim Traktörü Adet 2 1
16- Çim Biçme Makinesi Adet 4 2
17- Motorlu Tırpan Adet 3  
18- Teleskopik Dal Budama Testeresi Adet 1  
19- Halı Yıkama Makinesi Adet 1  
20- Akülü Makaslı Platform Adet 1  
21- İskele Adet 2  
22- Kat Temizlik Arabası Kombine Set Adet 10  
23- Çöp Toplama Arabası Adet 10  
24- Paspas Arabası Adet 10  
25- El Arabası Adet 7  
26- Polietilen Su Deposu Adet 1  
27- Kar Küreği Adet 10  
28- Teleskop Adet 5  
29- Yer Kazıma Aparatı Adet 25  
30- Cam Kazıma Aparatı Adet 25  
31- Merdiven Adet 5  

 

1. Binicili Yer Yıkama Otomatı; Asgari 2014 model, en az 100 cm çalışma ve 110 cm silici başlık genişliği,  en az 200 lt Temiz su ve 200 lt Kirli su tank kapasitesi, saatte en az 6.000 m2 yüzey alanı temizleme kapasiteli, en az bir şarjla 6 saat çalışma kapasitesi ve en fazla 1500 Kg brüt ağırlık, sürücüsüz çalışma engelleme sistemi ve dönüş çapı en fazla 250 cm, şebeke şarj beslemesi 220v ve akü beselemesi 24ile 48 v arası olacak

2. Sürücülü Yer Yıkama Otomatı; Asgari 2014 model, en az 60 cm çalışma ve 90 cm silici başlık genişliği,  en az 80 lt Temiz su ve 80 lt Kirli su tank kapasitesi, saatte en az 2.500 m2 yüzey alanı temizleme kapasiteli, en az bir şarjla 4 saat çalışma kapasitesi ve en fazla 500 Kg brüt ağırlık, sürücüsüz çalışma engelleme sistemi ve dönüş çapı en fazla 250 cm, şebeke şarj beslemesi 220v ve akü beselemesi 24ile 48 v arası olacak.

3. Yol Süpürme Aracı; Asgari 2014 model,  67 Hp çevreye uyumlu Dizel motorlu olacak. En az 1500 mm Süpürme genişliği ve 3. Fırça ile 2000 mm genişlikteki alanı süpürme yapabilmelidir.   En az 1,2 Metreküp paslanmaz çelik çöp tankı ve 250 litrelik paslanmaz çelik su tankı olmalıdır. Seyir Hızı en az 22,5 km/s ve %27 meyilde tırmanma yeteneği olmalıdır. Çöp tankı arkasında en az 5 Metre vakumlu gezer hortumu ve Çöp Kamyonu veya çöp konteynırına boşaltma özelliği olmalıdır. Araçta ayarlanabilir Hidrolik Direksiyon ve ergonomik koltuk, kalorifer, Devrilebilir Kabin, Kabin Tavan Havalandırması, Kamera Monitör Sistemi bulunmalıdır.

4. Çöp Nakil Aracı; Asgari 2014 model, en az 9 m3 Kasa ve 1m3 arka hazne hacmi, 120/240 lt Plastik Kova ile 0,4/0,8/1,1 m³ Konteyner tertibatlarını (DIN 30700 göre) Kaldırma Sistemi, en az 150 litre atık su tankı, geri vites kamerası ve araç içi arka hazne izleme sistemi, basınçlı araç yıkama ünitesi ve otomatik + manuel hidrolik sıkıştırma sitemi, asgari 150 ps, dahili şarjlı elektrikli hidrolik sistem kiti bulunacak. Euro5 normlarına uygun dizel motoru ve hidrolik direksiyonu olacak.

5. Yol Yıkama Arazözü; Asgari 2014 model, en az 395 Hp dizel motoru ve 12 ileri – 3 geri otomatik şanjman vitesi bulunacaktır. Araçta çift devreli havalı fren sistemi ve ASR/ABS/ALB güvenli sürüş sistemleri bulunacaktır. asgari 18 ton su taşıma kapasiteli ve dakikada 250 litre su basma debisi olacaktır. Çıkrık:  Aracın arka tarafına monte edilmiş 20 m uzunluğunda çıkrık olacak. Yol üzerine park etmiş vaziyette bulunan araçların altının yıkanması için jet yıkama sistemi ve 4 adet yüksek basınçlı su püskürtme ekipmanı olacak. Araç ön tarafına monte edilmiş halde sağ ve sol yöne hareket ettirilebilir,  kapalı boyu 2100mm, açık boyu 3600mm’ye ulaşan yıkama sistemi olacak. Yıkama sistemi, kapalı durumda 9 adet nozul, açık durumda 17 adet nozulla en az 50 bar basınçla su püskürtme özelliğine sahip olacaktır. Kabin içi joystick kontrol panelinden yol yıkama işleminin fonksiyonları çalıştırılabilir, Aracın kabininde izlenebilir sağ ve sol da olmak üzere 2 adet kamera ve hareketli ön su püskürtme mekanizması bulunacaktır.

6. Çift Kabinli Kamyonet; Asgari 2014 model, en fazla 150 Hp gücünde dizel motoru ve sürücü dâhil 7 personel taşıma kapasitesi olacak. Kasası en az 3 metre uzunluğunda, aynalar hariç 2 metre genişliğinde ve en az 2 ton yük taşıma kapasitesi olacaktır. Yükseklik ayarlı direksiyon, ön konsola entegre vites kolu, kabin aydınlatması, 12V elektrik soketi ve Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon bulunacaktır.  Araçta, Elektronik Fren Kuvveti Dağıtım Sistemi, Kilitlenme Karşıtı Frenleme Sistemi, Viraj Kontrol Sistemi, Hidrolik Fren Desteği Sistemi, Aktif Devrilme ve Savrulma Kontrol Sistemi, Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi, Yokuş Kalkış Sistemi, Dinamik Tork Kontrol Sistemi ve Elektronik Stabilite Programı bulunacaktır.

7. Basınçlı Yıkama Makinası; Asgari 2014 model, en az 10 Hp içten yanmalı Dizel Motorlu ve elektrik gerektirmeden en az 40 ile en fazla 200 bar sıcak veya soğuk su basma yeterliliğine sahip olacaktır. Sıcak yıkamada en az 30 en fazla 90 dereceye ayarlanabilme ve en düşük basınçta saatte en az 450 litre su debisini sahip olmalıdır. Uygulamalardaki gelecek darbeye karşı tüm bileşenler sağlam çelik boru profil çerçeve içine oturtulmuş kafes yapı ve elektrikli starter çalıştırma sistemi bulunmalıdır. Düşük yağ seviyesi koruması, emniyet valfleri, su yetersizliği koruması ve brülör yakıt seviyesi koruması olmalıdır. Şamandıralı tank ve bununla bütünleşik kireç önleyici sistemi olmalı, basınç ve debi doğrudan tabancadan ayarlanabilmelidir. Makine ile bütünleşik en az 30 litre hacmindeki Brülör ve 5 litre pompa yakıt tankı bulunmalıdır. Su azalması ve aşırı ısınma durumunda otomatik kapama ve en fazla 250 kg ağırlığında olmalıdır.

8. Elektrikli Kontrol Aracı; Asgari 2014 model, en az iki kişilik oturma dâhil 300 kg taşıma kapasiteli, Elektronik ileri-Geri vitesli, en fazla 25 Km/h hız yapabilen jel akü batarya destekli, en fazla 1200 mm genişliğinde ve 1200 mm yüksekliğinde (üst korumasız) olacak.

9. Elektrikli Acil Müdahale Aracı; Asgari 2014 model, en az dört kişilik oturma dâhil 500 kg taşıma kapasiteli, Elektronik ileri-Geri vitesli, en fazla 25 Km/h hız yapabilen jel akü batarya destekli, en fazla 1200 mm genişliğinde ve 1200 mm yüksekliğinde (üst korumasız) olacak.

10. Elektrikli Taşıma Aracı; Asgari 2014 model, en az İki kişilik oturma dâhil 300 kg yük olmak üzere 500 kg taşıma kapasiteli, Elektronik ileri-Geri vitesli, en fazla 25 Km/h hız yapabilen ve jel akü batarya destekli, en fazla 1200 mm genişliğinde ve 1200 mm yüksekliğinde (üst korumasız) olacak.

11. Elektrikli Kontrol Bisikleti; Asgari 2014 model, en az 90 kg taşıma kapasiteli, en fazla 20 Km/h hız yapabilen ve jel akü batarya destekli, Elektronik ileri-Geri vitesli, en az bir şarjla 65km menzilli olacak. Led Far, Dubleks Lastikler, Hız göstergesi ve ön sepet bulunacak.

12. Cila Makinesi; Asgari 2014 model, çalışma genişliği en az 50 cm ve en fazla 1.100 W güç tüketimine sahip olacak.  Devir hızı en az 160 rpm, besleme voltajı 220-230 V/50 Hz ve en fazla 57 dB gürültü seviyesine imkan sunacaktır. Anatomik şekillendirilmiş kavrama, Ayarlanabilir gidon yüksekliği, Düşük titreşim seviyesi, Yumuşak başlangıç ??özellikleri ve en az 15 m Kablo uzunluğu olacak

13. Islak Kuru Vakum Makinesi; Asgari 2015 model,  Sanayi Tipi Islak Kuru Elektrik Süpürgesi. Motor Gücü 1000W, Emiş Gücü 1900 mm/H2O, Hava Akışı 53 lt/sn, Kapasite 27 lt, 60 Db, kablo uzunluğu 38 m, olacak

14. Kuru Elektrik Süpürgesi; Asgari 2015 model, Motor gücü 1000 watt, emiş gücü 2100 mm, hava akışı 43,5 lt/sn, motor tipi By-pass tank kapasitesi 14 lt, gövde paslanmaz çelik Olacak

15. Çim Biçim Traktörü; Asgari 2015 model, Motorinle (dizel) çalışan en az 20 Hp gücünde su soğutmalı motoru ve en az 20 litre yakıt deposu olmalıdır. Çift bıçaklı kesim özelliği ile en az 100 cm biçme genişliği ve 130 mm yüksekliğe kadar biçme yüksekliği sunmalıdır. Şoför emniyet mandallı, ileri en az 10 km ve geri 5 km hızda çalışabilmeli, sepet dolduğunda otomatik bıçak stop özelliği olmalıdır.

16. Çim Biçme Makinesi; Asgari 2015 model, benzinle çalışan en az 6 Hp gücünde İki Zamanlı hava soğutmalı motoru ve an az 1 litre yakıt deposu olmalıdır. Kendinden yürüme şanzımanlı, en az 70 cm biçme genişliği ile en az 5 kademe ayarla 70 mm yüksekliğe kadar biçme sunmalıdır. Şoför emniyet mandallı, sepet dolduğunda otomatik bıçak stop özelliği olmalıdır. Elektrik tahrikli en az 60 litre çim toplama haznesi sepeti bulunmalıdır.

17. Motorlu Tırpan; Asgari 2015 model, sırt tipi olmalıdır. Benzinli çalışan en az 2,5 Hp gücünde motoru ve en az 1 Lt yakıt deposu bulunmalıdır. Çalıştırma sistemi elektronik ateşlemeli ve güvenli kullanım için emniyet pimi bulunmalıdır. Tutma Kolu en az 26 mm düz şaft tipi ve ağırlık en fazla 12 Kilogramı geçmemelidir. Düşük Devirlerde dahi yüksek tork üretebilen 2 zamanlı motorlu olmalıdır. Ayarlanabilir ergonomik kabzası ve hem motorda hem de kabzada bulunan amortisör sistemi bulunmalıdır. Ekipmanında 1 Adet çit biçme aparatı, 26 mm veya 28 mm bağlanabilen 30º lik konik dişli şaft olacak, sayısız farklı ara pozisyon ayarı sayesinde son derece esnek çalışma olanağı sunan en az 25 cm kılavuz boyu olacaktır.

18. Teleskopik Dal Budama Testeresi; Asgari 2015 model, el tipi olmalıdır. Benzinle çalışan en az 1,3 Hp gücünde 4 zamanlı motoru bulunmalıdır. Şaft boyu 2,5 ile 3,5 metre arası ayarlanabilecek ve en fazla 5 kg ağırlığında olmalıdır. Testerede otomatik yağ pompası bulunmalıdır.

19. Halı Yıkama Makinesi; Asgari 2015 model,1200W motor gücü en 20 lt. kuru tank kapasitesi, en az 15 lt. Islak tank kapasitesi olacaktır.

20. Akülü Makaslı Platform; Asgari 2015 model, en az 8 metre Platform yüksekliği ve 200 kg platform taşıma kapasitesiyle 10 metre çalışma yüksekliği olmalıdır. Makine genişliği en fazla 85 cm, uzunluğu 250 cm ve saklama yüksekliği korkuluksuz en fazla 150 cm olmalıdır. Platform üzerinden en az 100 cm uzayabilen ek platform bulunmalı bulunmalıdır. En fazla 36 saniyede kaldırma ve 42 saniyede indirme yeterliliği olacak. Sürüş hızı en az 3 Km/s ayarlanabilir,   Platform 220 V şarjı, 24V ve en az 260 Ah Akü beslemesini desteklemelidir. Çalışma güvenliği sağlayan Orantılı kaldırma ve sürüş, eğim kontrol sistemi ve Katlanabilir korkulukla bulunmalıdır.

21. İskele; Alüminyumdan imal edilmiş ve Sertlik Derecesi 65 Brinel,  Taşıyıcı Profil Ölçüleri: 75×25 mm ve Basamak Profil Ölçüleri: 30×30 mm, Üzeri Tırtıllı Kare Basamak Profilli, Döner ve Kilitlenir Tekerlekli, 250 Kg Taşıma Kapasiteli ve Çalışma Yüksekliği En az 8 Metre olacaktır.

22. Kat Temizlik Arabası Kombine Set; En az 100lt. üst gövde çöp kapasitesi, En az 100 lt. Bez fermuarlı torba kapasiteli, isteğe bağlı dört kova eklenebilir özelliklerde olacak.

23. Çöp Toplama Arabası; Dışı branda kaplı100×120 ebatta poşet takılabilir, iki kova eklenebilir özellikli olacak.

24. Paspas Arabası; İki adet 25lt. Kovalı, sıkma presli, tekerlekli olacak.

25. El Arabası; Malzeme, toprak, katı atık vb. taşımaya dayanıklı Olacak

26. Polietilen Su Deposu; Lineer Alçak Yoğunluklu Polietilen hammaddeden en az 6 mm kalınlığında imal, natürel beyaz renkte 1.000 Litre su depolama kapasitesine sahip olacaktır. En düşük -10 ile en yüksek 65 dereceye dayanıklı, kaynak veya perçin olmaya yekpare gövdesi olmalıdır. En fazla 100 cm genişliği, 150 cm uzunluğu ve 120 cm yüksekliğinde olacaktır.

27. Kar Küreği; Saplı, oval paslanmaz çelikten olacaktır. Kürek en az 55 cm genişliğinde olacaktır. En az 3 mm kalınlığında olacaktır. Sapı, Metal veya Kayın, dişbudak, gürgen ve benzer özelliklerdeki ağaçlarından yapılmış olmalıdır. Ağaçlar % 10 (±2) kurutulmuş olmalıdır. Çürük, halka çatlağı ve makine yanığı olmamalıdır.

28. Teleskop Sırık; Alüminyum malzemeden 900 cm uzatmalı hafif bükülmez saplı, Oluklu sabitleme vidaları ıslak elle kolayca vidalanabilir ve uzunluk ayarlanabilir olacak.

29. Yer Kazıma Aparatı; Hafif metalden imal edilmiş olmalıdır. Sert yüzeyler üzerinde oluşan kirlerin ve lekeleri çıkartabilir özellikte olacaktır. Aparattaki jilet çıkarılarak yenisi ile değiştirilir olacaktır.

30. Cam Kazıma Aparatı; Camlardaki boya ve benzeri kalıntıların temizlenmesinde kullanılabilir olmalı,

31. Merdiven; İlave tabla basamağı, Kolay açılıp kapanabilme, Çizilmeyi önleyen plastik takozlar,  10 cm derinliğinde Kaymayı önleyen özel tasarımlı basamaklar, 150 Kg Taşıma kapasiteli ve 9 basamaklı Özel alaşımlı alüminyum malzemeden imal edilmiş olacak.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale dokümanı incelendiğinde, Başkent Ulaşım ve Doğalgaz Hiz. Proje Taah. San. ve Tic. A.Ş. tarafından 200 işçi için 36 ay süreyle “AŞTİ İşletme Binasının Kapalı ve Açık Alanlarının Malzemeli Genel Temizliği ve Yeşil Alanların Temizlik ve Bakım İşleri” ihalesine çıkıldığı, bu kapsamda iç alanlar (62.630,00 m2), dış alanlar (119.850,00 m2) ile yeşil alanların (88.000,00 m2) temizliğinin yapılacağı, iş kapsamında 31 farklı türde toplamda 151 makine, teçhizat ve ekipman kullanılacağı, bu makine, teçhizat ve ekipmanlardan 9 adet Binicili Yer Yıkama Otomatından 5’i, 2 adet Sürücülü Yer Yıkama Otomatından 1’i,1 adet Yol Süpürme Aracı, 2 adet Çöp Nakil Aracından 1’i, 1 adet Yol Yıkama Arazözü, 2 adet Çim Biçim Traktöründen 1’i, 4 adet Çim Biçme Makinesinden 1’i olmak üzere toplamda 12 adet makine, teçhizat ve ekipmanın kendi malı olması istendiği, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri doğrultusunda, idarece kendi malı olma şartı için tespit edilen oranın, isteklilerin ihaleye katılımına engel olmayacak şekilde makul bir seviyede belirlendiği anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “İhale Konusu Işe Ilişkin Bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: AŞTİ İşletme Binasının Kapalı ve Açık Alanlarının Malzemeli Genel Temizliği ve Yeşil Alanların Temizlik ve Bakım İşleri

b) Miktarı ve türü:

AŞTİ İşletme Binasının Kapalı ve Açık Alanlarının Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti ve Yeşil Alanların Temizlik ve Bakım Hizmet Alımı İşinin 200 işçi ile 36 Ay süreyle yapılması işidir.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: AŞTİ ( Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi) Tesisi Kapalı ve Açık Alanlar

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye Katılabilmek Için Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya özel sektörde personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilen kapalı ve açık mekan temizlik hizmeti ve yeşil alanların bakım onarım hizmeti işleri, birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri ifade eder…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler ve benzer işe ilişkin hususlar” başlıklı 72’nci maddesinde “…72.3. Birden fazla işin benzer iş olarak belirlenmesi halinde bu işlerin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı benzer iş olarak kabul edileceğinin şartnamede belirtilmesi gerekmektedir. Şartnamede bu konuya ilişkin bir açıklık bulunmaması halinde, benzer iş olarak belirlenen işlerin her birinin ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilmek suretiyle değerlendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır…” açıklaması yer almaktadır.

 

Buna göre; “İhale konusu iş” ve “benzer iş” kapsamını ihale dokümanının oluşturulma aşamasında belirlemede hukuk çerçevesinde kalmak kaydıyla idarenin takdir yetkisi olduğu, bu çerçevede sunulacak tek sözleşmeye dayalı olan iş deneyimini gösteren belgelerin ya ihale konusu işe ya da benzer iş olarak kabul edilecek işlere uygun olması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İhale konusu hizmetin adının “AŞTİ İşletme Binasının Kapalı ve Açık Alanlarının Malzemeli Genel Temizliği ve Yeşil Alanların Temizlik ve Bakım İşleri” olduğu, İdari Şartname’nin “miktarı ve türü” kısmında “AŞTİ İşletme Binasının Kapalı ve Açık Alanlarının Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti ve Yeşil Alanların Temizlik ve Bakım Hizmet Alımı İşinin 200 işçi ile 36 Ay süreyle yapılması işidir.” düzenlemesinin bulunduğu, buna karşılık İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde “Kamu veya özel sektörde personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilen kapalı ve açık mekan temizlik hizmeti ve yeşil alanların bakım onarım hizmeti işleri, birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.” ifadesinin yer aldığı, böylece birden fazla işin benzer iş olarak belirlendiği ve bu işlerin birlikte benzer iş olarak kabul edileceğinin Şartname’de belirtildiği, ayrıca Teknik Şartname’nin 2’nci maddesinde işin kapsamına, 3’üncü maddesinde ise usul ve esasları ile ilgili ayrıntılı düzenlemeye yer verildiği görülmüştür.

 

Teknik Şartname’nin 1’inci maddesinde yer alan düzenlemelerden ihale konusu işin “Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesinde (AŞTİ) Açık ve Kapalı Alanlarının Temizliğinin ve Yeşil Alanların Temizlik ve Bakım İşlerinin günün koşullarına ve Fenni usullere uygun olarak yaptırılması” işlerini ihtiva ettiği anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ile ihale dokümanı düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde, ihale dokümanını oluştururken ihale konusu işi ve benzer işleri belirlemede mevzuat sınırları içerisinde idarenin takdir yetkisine sahip olduğu, buna göre alınması istenen hizmetin gerekleri dikkate alınarak ihale konusunun “AŞTİ İşletme Binasının Kapalı ve Açık Alanlarının Malzemeli Genel Temizliği ve Yeşil Alanların Temizlik ve Bakım İşleri” olarak, benzer işin ise “Kamu veya özel sektörde personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilen kapalı ve açık mekan temizlik hizmeti ve yeşil alanların bakım onarım hizmeti işleri, birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.” olarak belirlendiği, ihale konusu işe ilişkin Teknik Şartname’de yer alan ayrıntılı düzenlemeler dikkate alındığında benzer işin ihale dokümanında yer verildiği şekilde belirlenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı, kaldı ki söz konusu ihalede 31 doküman alınması ve 6 teklif verilmesi hususlarından başvuru sahibinin iddia ettiğinin aksine rekabet şartlarının sağlandığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, idarece ihale konusu işin niteliği ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işlerin benzer iş olarak belirlendiği, benzer işlerin idarece gördürülmesi istenen işin niteliğine göre belirlendiği ve bu hususta idarenin takdir yetkisine sahip olduğu, bu bağlamda idarece ihale dokümanında düzenlenen benzer iş tanımının mevzuata aykırı olmadığı tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibinin söz konusu iddiası idarece yerinde görüldüğünden ve 22.08.2017 tarihli zeyilname ile iddia konusu düzenleme değiştirildiğinden, ortada incelenecek bir uyuşmazlık bulunmamaktadır.

 

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Kontrol Teşkilatı ve Görevleri” başlıklı 26’ncı maddesinde “Sözleşmeye bağlanan her türlü iş, idare tarafından görevlendirilen kontrol teşkilatının denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. Yüklenici, bütün işleri kontrol teşkilatının sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır.

Kontrol teşkilatının yetkileri sözleşmede belirtilir. Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa kontrol teşkilatı; işlerin yürütülmesiyle ilgili olarak her türlü denetim, malzeme, işlerin ve sözleşmesinde onaya sunulması gerektiği belirtilen yüklenici personelinin onay veya reddi, ödeme miktarlarının tespiti, işlerin düzeltilmesi ve sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesi konusunda talimat vermeye ve uygulamaya yetkili olup, fesih, tasfiye, süre uzatımı, iş artışı, iş eksilişi, kabul, yüklenici nam ve hesabına iş yaptırma ve alt yüklenicileri onaylama hususlarında ise idareye görüş bildirir…” hükmü yer almaktadır.

 

Teknik Şartname’nin “Yüklenicinin Sorumlulukları” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.1.14. Yüklenici, idareye ait binalarında çalışacak işçilerin her ikisi için aşağıda maddeler halinde belirtilen evrakları ayrı ayrı tanzim edeceği dosyalarla birlikte işe başlamadan idareye teslim edecektir.

a) Savcılık Sabıkasızlık belgesi

b) Askerlik Durum Belgesi (erkek çalışanlar için)

c) Sağlık Raporu

d) İkametgah İlmühaberi

e) Nüfus Cüzdanı Sureti

f) Sigorta Kartı Fotokopisi

g) Öğrenim Belgesi

h) 2 adet vesikalık fotoğraf (4×6)” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarenin şikayete cevapta yer verdiği gerekçeler doğrultusunda, çalıştırılacak işçilere ilişkin söz konusu evrakların hizmet verilecek yerin kamuya açık alan olması, kolluk kuvvetlerince güvenlik önlemleri önceliğinde olması gibi nedenlerle işe başlanmadan önce çalıştırılacak personellerin temel bilgileri ile adli ve iş sağlığı yönünden yeterliliklerine ihtiyaç duyulduğu anlaşıldığından, iddia konusu hususun ihale konusu işin niteliği ve hizmet gerekleri dikkate alındığında yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin “Yüklenicinin Sorumlulukları” başlıklı 7.1.21’inci maddesinde “7.1.21. Yüklenici hiçbir kanuni (İş Kanunu) mazeret olmamasına rağmen personellerin işe gelememesi halinde, gelmeyen personelin yerine İdare’nin bilgisi dahilinde derhal geçici elemanlar istihdam edecek hizmetin aksamasına meydan vermeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu düzenlemenin, işin yürütülmesi aşamasında yükleniciye yüklenen bir sorumluluk olduğu, böylece yüklenici tarafından çalıştırılacak personelin işini ifa etme noktasında ortaya çıkabilecek Şartname’de anılan durumlar neticesinde, idarenin bilgisi dahilinde söz konusu işi ifa edebilecek yeni bir personel bulması gerektiği, anılan düzenlemede geçen “derhal” ifadesinin yükleniciyi disipline eder nitelikte bir ifade olduğunun anlaşıldığı, buna göre hizmetin devamlılığı ve gerekliliğinin yerine getirilmesi açısından yüklenicinin alması gereken bir sorumluluk olarak belirtildiği, ayrıca söz konusu düzenlemenin teklif vermeye engel olmayıp sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu da düşünüldüğünde başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

Oybirliği ile karar verildi.