Suruç Belediye Başkanlığının,Temizlik Personeli İhalesi Yıllara sari araçlara ait aşırı düşük savunmalarda motorlu taşıtlar vergisinin hatalı hesaplanması

Print Friendly, PDF & Email

konu:

Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesinin motorlu taşıtlar vergisi hesaplama modülü kullanılarak bir araca ilişkin 2017 yılı için gider öngörüldüğü, fenni muayene gideri için TÜVTÜRK resmi sitesinden alınan fiyat tarifelerinin kullanıldığı, söz konusu tutarların öncelikle 12’ye bölünüp sonrasında elde edilen tutarın 27 ile çarpılması ile elde edilen tutarın aşırı düşük teklif açıklamasında kullanıldığı anlaşılmıştır. Ancak, söz konusu istekli tarafından motorlu taşıtlar vergisi, fenni muayene gideri için Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi’nin motorlu taşıtlar vergisi hesaplama modülü ve TÜVTÜRK resmi sitesinden alınan fiyat tarifeleri kullanılarak alınan bu fiyatların ihale süresi olan 27 aya uyarlanarak maliyet hesabı yapıldığı, söz konusu fiyatlar araçların 1 yıllık motorlu taşıtlar vergisi ve fenni muayene gideri için alınmış olup söz konusu fiyatların bire bir kullanılması gerektiği anlaşılmıştır. Ayrıca, sadece 2017 yılının fiyatlarının kullanıldığı, diğer yıllar için herhangi bir artış öngörülmediği anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibi istekli tarafından motorlu taşıtlar vergisi ve fenni muayene gideri için yapılan maliyet hesabının bu haliyle eksik olduğu anlaşıldığından yapılan açıklamanın da uygun olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

 

 

Toplantı No : 2017/050
Gündem No : 55
Karar Tarihi : 04.10.2017
Karar No : 2017/UH.I-2680

 

BAŞVURU SAHİBİ:

BRN Tem. Yemek Hiz. Org. Gıda İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Suruç Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/210955 İhale Kayıt Numaralı “Suruç İlçe Sınırları İçinde Temizlik Personeli Hizmet Alım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Suruç Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 12.06.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Suruç İlçe Sınırları İçinde Temizlik Personeli Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak BRN Tem. Yemek Hiz. Org. Gıda İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 28.07.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 01.08.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.08.2017 tarih ve 45607 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.08.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2008 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının araç maliyetine ilişkin olarak toplam 18.750,00 TL, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi İş Ortaklığının araç maliyetine ilişkin olarak toplam 34.468,00 TL öngördüğü, devlet tarafından araç muayene gideri ve motorlu taşıtlar vergisi giderinin asgari maliyetinin 29.430,00 TL olarak belirlendiği, zorunlu gider maliyeti düşüldükten sonra geriye kalan tutar ile amortisman gideri veya kiralama gideri, zorunlu mali trafik sigortası gideri, kasko sigortası gideri, motorlu taşıtlar vergisi gideri, fenni muayene gideri, periyodik bakım onarım gideri (yağ, filtre, yedek parça vb. değişimi) ve lastik giderlerine ilişkin gider maliyetlerinin mevzuata uygun olarak tevsik edici belgelerle açıklanamayacağı, söz konusu isteklilerin sunmuş oldukları açıklamaların Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesinde yer alan açıklama gereğince 27 aylık süreyi kapsamadığı ve ihale tarihinin bulunduğu yıldan önceki yılın Aralık ayına ait Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksinin yıllık değişim oranı esas alınmak suretiyle güncellenmediği ve belgelendirilmediği, Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlük teyit yazısının bulunmadığı, Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlük teyit yazısının üzerinde yer alan kaşe ve imzaların yetkili kişilere ait olmadığı, belge teyidinin yapılması gerektiği, ayrıca sigorta teminatı kapsamı ve teminat limitine yönelik bilgilere yer verilmediği, yetkili kişilerin imzalarını taşımadığı, ihale dokümanında istenilen araç özelliklerini yansıtıcı bilgilere fiyat teklifi içerisinde yer verilmediği ve ihale dokümanında istenilen araçlara yönelik fiyat teklifi sunulduğuna yönelik bir bilginin bulunmadığı, ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen araçlara ilişkin sunulan fiyat tekliflerinin anılan Tebliğ’in “Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir. Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.” açıklamalarına aykırı olduğu,

 

2) İhale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi İş Ortaklığı tarafından teklif kapsamında sunulan bilanço bilgileri tablosunda yer alan oranlara ilişkin yuvarlamaların Standart Formun açıklama kısmında yer alan “Bilanço Oranlarında Yuvarlama Yapılmayacaktır” açıklamasına ve mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1.      Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

          gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1) Verilen hizmetin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir…” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.

79.1.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı sınır değer olarak kabul edilir.

79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.  

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

79.3.2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.

79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.

79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir. Ancak birden fazla yılı kapsayan işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihinin bulunduğu yıldan önceki yılın Aralık ayına ait Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksinin yıllık değişim oranı esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılması mümkündür…” açıklamaları yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Suruç İlçe Sınırları içinde Temizlik Personeli Hizmet alım işi

b) Miktarı ve türü:

Temizlik Personeli ve Araç Kiralama Hizmet Alım İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Suruç Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin, (KDV hariç) isteklinin ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği sözleşme damga vergisi, karar pulu, Kamu İhale Kurum payı ve sözleşme giderleri ücreti giderleri ile ulaşım giderleri teklif bedeline dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Çalışma ücreti: İhale konusu işte çalışacak olan 110 kişi personele ödenecek ücret aşağıda belirtilmiştir;

Çalışacak elemanlar 3 Gruptan oluşmaktadır.

1. Grup Destek Hizmet Personeli: (1 kişi) Çevre Mühendisi:

Maaşı: Brüt asgari ücretin % 100 fazlası ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

2. Grup Destek Hizmet Personeli: (106 kişi)

Şoför  (Enaz B,C veya E sınıfı sürücü belgesi sahibi) olacaktır. (10 kişi)

Düz İşçi (96 kişi)

 Maaşları: Brüt asgari ücret ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

3. Grup Destek Hizmet Personeli (Engelli personel)  : (3 kişi)

Maaşları: Brüt asgari ücret ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

25.3.1.2. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma ücreti:

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma: Bu çerçevede ihale konusu işin haftanın (7) günü 24 saat sürdürüleceği dikkate alındığında 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde belirlenen ulusal ve resmi bayram, genel tatil ve dini bayram günleri ile yılbaşında çalışacak günler belirlenmiştir.

Bu kanuna göre ihale süresindeki ulusal bayram, genel tatil, resmi ve dini bayram günlerinde her bir personel için sözleşme süresi içerisinde çalıştırıldığı zaman, çalışacak personele 4857 sayılı İş Kanunun 44 ve 47 nci maddesi gereği ödenecektir.

25.3.1.3.Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışacak Personeller için hesaplama aşağıdaki şekilde olacaktır.

4857 sayılı İş Kanunun 44 ve 47 nci maddesi gereği ödenecektir. Her bir personel için sözleşme süresi içerisinde aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde çalışma yaptırıldığı zaman genel tatil ek ücreti teklif fiyata dâhil edilecektir. 47 nci maddesi uyarınca ek ücret verilecek ve bordroda gösterilecektir.

1. Grup Destek Hizmet Personeli: Brüt Asgari Ücretin %100 fazlası: Ulusal Bayram ve Genel Tatil (resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü ) (1 kişi = 36,5 Gün )

2. Grup Destek Hizmet Personeli: Brüt Asgari Ücret: Ulusal Bayram ve Genel Tatil (resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü ) (95 kişi * 36,5 =3467,5 Gün)                       

3. Grup Destek Hizmet Personeli (Engelli personel): Brüt Asgari Ücretin %5 fazlası: Ulusal Bayram ve Genel Tatil (resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü ) (2 kişi * 36,5=73 Gün )

25.3.1.4. Fazla Çalışma Saati Hesabı:

İhale konusu işte, sözleşme süresi içerisinde 4857 sayılı İş Kanunun 41 nci maddesi gereği fazla çalışma yaptırıldığı zaman Fazla çalışma ücreti ödenecektir.

Fazla Çalışma yaptırılacak Personeller için ortalama hesaplama aşağıdaki şekilde olacaktır.

4857 sayılı İş Kanunun 41 nci maddesi gereği Her bir personel için sözleşme süresi içerisinde aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde fazla mesai yaptırıldığı zaman 41 nci maddesi uyarınca fazla mesai olarak ödenecek ve bordrosunda gösterilecektir.

1. Grup Destek Hizmet Personeli: Fazla Çalışma (Brüt Asgari Ücretin %100 fazlası) (594 saat )

2. Grup Destek Hizmet Personeli: Fazla Çalışma (Brüt Asgari Ücret) (56.430 saat)

3. Grup Destek Hizmet Personeli (Engelli) : Fazla Çalışma (Brüt Asgari Ücret) (1.188 saat )

Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda kişi başına 270 (ikiyüzyetmiş) saatten fazla olmayacaktır.

25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

a- 110 personele aylık 26 gün üzerinden brüt: günlük 8,00-TL yemek ücreti nakdi olarak ödenecektir.

b- 110 personele aylık 26 gün üzerinden brüt: günlük 3,00-TL yol ücreti nakdi olarak ödenecektir

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Diğer giderler:

Araç Yüklenicinin kendi malı veya kiralık olabilir. Ayrıca ihale zarfında belge sunulmayacak olup, ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme aşamasında ve/veya işi başlamadan önce araçların kendi malı olduğunu belgeleyen evrakları veya araç kiralık ise, işin süresi boyunca kiralandığını gösterir noter onaylı kira sözleşmesi ve araçların teknik şartnamede belirtilen özelliklere haiz olduğunu gösterir bilgi ve belgeleri (araç ruhsatı ile birlikte teknik özellikleri tevsik edici diğer belgeleri) idaremize teslim edecektir.

İş ortaklığında araçları ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

Bütün Masraflar, Akaryakıt Hariç yüklenici tarafından karşılanacaktır. (Kasko, Sigorta Araç Bakımı V.S)

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

19.01.2013 Tarihli ve 28533 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6385 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9.uncu maddesi ile; 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin “c” bendinde değişikliğe gidilerek, 01/09/2013 tarihinden itibaren Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim oranının % 2,0 oranında sabitlenmiştir.” düzenlemesi,

 

Söz konusu Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Şikâyete konu ihaleye ilişkin birim fiyat teklif cetvelinin aşağıdaki şeklinde düzenlendiği görülmektedir.

 

A1 B2
Sıra No  

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

          Miktarı  

Teklif Edilen4      Birim Fiyat

         

        Tutarı

Birimi İşçi sayısı Ay/gün/saat
1 1. Grup Destek Hizmet Personeli: (1 kişi) Çevre Mühendisi:(Brüt asgari ücretin %100 fazlası) Ay 1 27    
2 2. Grup Destek Hizmet Personeli: (106 kişi)(Brüt asgari ücret) Ay 106 27    
3 Grup Destek Hizmet Personeli (Engelli personel) : (3 kişi)(Brüt asgari ücret) Ay 3 27    
                                                                                                      I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5  
Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6 Birimi Miktarı Teklif Edilen4Birim Fiyat Tutarı
1 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (7+1 m³ lük) (27 ay çalıştırılacaktır.) adet 4    
2 Yol Süpürme Aracı (27 ay çalıştırılacaktır.) adet 1    
3 Teknik Eleman (Çevre Müh.) (Asgari ücretin % 100 fazlası) Resmi ve dini bayram günü gün 36,5    
4 Düz işçi (Asgari ücret ) Resmi ve dini bayram günü gün 3.467,5    
5 Engelli işçi (Asagri ücret) Resmi ve dini bayram günü gün 73    
6 Teknik Eleman (Çevre Müh.) (Asgari ücretin % 100 fazlası) fazla mesai saat 594    
7 Düz işçi (Asgari ücret )fazla mesai saat 56.430    
8 Engelli işçi (Asagri ücret) fazla mesai saat 1.188    
                                                                                                  II.  ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)7  
TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)  

 

12.06.2017 tarihinde yapılan ihaleye 21 istekli tarafından teklif verildiği, ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeye göre MES Endüstriyel Temizlik Ltd. Şti. ve Lider Tarımsal Hizmetler Ltd. Şti.nin yaklaşık maliyetin üzerinde teklif sundukları için tekliflerinin uygun bulunmadığı, teklifi sınır değerin altında kalan Duru Ela Lojistik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Ağam Endüstriyel Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.-Işıltı Endüstriyel Proje ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Gürcan Ltd. Şti.-Dilek Hizmet Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Ara Genel Hizmet Müh. Ltd. Şti.- Salih Kırboğa İş Ortaklığı, Babacan Ltd. Şti.-Hisarbay Ltd. Şti. İş Ortaklığı, BRN Tem. Yemek Hiz. Org. Gıda İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti., Aksin Ltd. Şti.-DRN Ltd. Şti. İş Ortaklığı, FERM Ltd. Şti., SNS Kurumsal Hiz. Ltd. Şti., Yeni Vizyon Ltd. Şti., Anka Ltd. Şti.- Artuklu Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Baydem Grup Ltd. Şti. ve Sögütlü Ltd. Şti.- Berzah Ltd. Şti. İş Ortaklığından aşırı düşük teklif açıklaması sunmalarının istenildiği, Duru Ela Lojistik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Ağam Endüstriyel Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.-Işıltı Endüstriyel Proje ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Babacan Ltd. Şti.-Hisarbay Ltd. Şti. İş Ortaklığı, BRN Tem. Yemek Hiz. Org. Gıda İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti., FERM Ltd. Şti., SNS Kurumsal Hiz. Ltd. Şti. ve Sögütlü Ltd. Şti.- Berzah Ltd. Şti. İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklaması sunduğu, açıklaması uygun bulunmayan Duru Ela Lojistik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. ile açıklama sunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedildiği, söz konusu diğer isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülerek tekliflerinin geçerli olarak kabul edildiği, ihalenin Ağam Endüstriyel Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.-Işıltı Endüstriyel Proje ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının üzerinde bırakıldığı, Babacan Ltd. Şti.-Hisarbay Ltd. Şti. İş Ortaklığının da ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Mevzuatın yukarıda yer alan hükümlerinden ihale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden açıklama isteneceğinin belirtilmesi halinde, sınır değerin altında olan tekliflerin ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edileceği ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak istenileceği anlaşılmaktadır.

 

İdare tarafından teklifi aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklilere gönderilen 19.06.2017 tarihli aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında“Belediyemizin açmış olduğu 2017/210955 İKN’li ‘’Suruç İlçe Sınırları İçinde Temizlik Personeli Hizmet Alım İşi’’ ihalesine vermiş olduğunuz teklif fiyatın 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 38. ve İdari Şartnamenin 33. Maddesi gereği aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmiş olup ilgili birim fiyat teklifi ile ilgili açıklamalarınıza ihtiyaç duyulmuştur

Kamu İhale Kanunun 38. Maddesi gereği; işçilik  giderleri, Yol süpürme aracı giderleri ve Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu giderlerinin ayrıntılı olarak açıklanması gerekmektedir.

Yazılı açıklamaların belgelendirilmesinde dikkate alınacak Fatura, Proforma Fatura, Fiyat Teklifi vb. belgeler Kamu İhale Genel Tebliğinin 79. Maddesine uygun olarak Ek-O5, Ek-O6, Ek-O7 vb. Maliyet Satış Tespit Tutanakları ve diğer kalemlerini kanıtlayıcı belgeler ile birlikte verilecektir. Teklifinizin değerlendirmeye alınabilmesi için yazımızın tebliğinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde elden veya posta ile yukarıda ve aşağıda istenilen bilgi ve belgelerin hazırlanarak belediyemiz evrak servisine teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde teklifinizin dikkate alınmayacağının bilinmesi hususunu bilgilerinize ve gereğini önemle rica ederim.

Açıklama  İstenen Kalemler

1-      İşçilik Maliyet Giderleri

2-      Yol Süpürme ve Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu ile ilgili olarak;

a-      Amortisman veya Kiralama giderleri

b-      Motorlu Taşıtlar Vergisi Giderleri

c-       Zorunlu Mali sigortası Giderleri

d-      Kasko Giderleri

e-      Fenni Muayene Giderleri

f-       Periyodik  Bakım Onarım Giderleri (Yağ filtre yedek parça vb. değişimi)

g-      Lastik Giderleri” ifadelerine yer verilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Ağam Endüstriyel Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.-Işıltı Endüstriyel Proje ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde,

 

KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak işçilik maliyeti hesabı sunulduğu,

 

Yol süpürme aracı ve hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonuna ait tamir bakım ve onarıma ilişkin fiyat teklifi sunulduğu, sunulan fiyat teklifinde meslek mensubu imza ve kaşesi ile anılan Tebliğ’in 79’uncu maddesinde açıklanan ibarenin yer aldığı,

 

Yol süpürme aracı ve hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonuna ait lastik giderlerine ilişkin fiyat teklifi sunulduğu, sunulan fiyat teklifinde meslek mensubu imza ve kaşesi ile anılan Tebliğ’in 79’uncu maddesinde açıklanan ibarenin yer aldığı,

 

Söz konusu araçların kiralama giderleri için toplam 337,50 TL fiyat öngörüldüğü ve söz konusu hususu tevsik etmek üzere fiyat teklifi sunulduğu, sunulan fiyat teklifinde meslek mensubu imza ve kaşesi ile anılan Tebliğ’in 79’uncu maddesinde açıklanan ibarenin yer aldığı,

 

Anılan araçların sigorta ve kasko giderlerinin tevsiki için sunulan S.S. Doğa Sigorta Kooperatifi tarafından düzenlenmiş ve ihale konusu işin süresi olan 27 aylık süreyi kapsayan fiyat tekliflerinde araçların kasko ve sigorta fiyatlarına yer verildiği, anılan belgelerin S.S. Doğa Sigorta Kooperatifi’nin Büyükdere Cad. Nevtron iş Merkezi No: 119 Kat: 5 Gayrettepe/İstanbul adresinde faaliyet gösteren genel merkez tarafından kaşelendiği ve teklifin üzerinde iki adet imza bulunduğu,

 

1 adet yol süpürme aracı motorlu taşıtlar vergisi için 1.568,25 TL, 4 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu motorlu taşıtlar vergisi için 6.273,00 TL öngörüldüğü, bu tutarların elde edilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesinin motorlu taşıtlar vergisi hesaplama modülünde yer alan yıllık MTV bedellerinin öncelikle 12’ye bölünüp sonrasında elde edilen tutarların 27 ile çarpılması ile elde edilen tutarların kullanıldığı,

 

1 adet yol süpürme aracı fenni muayene gideri için 602,69 TL, egzoz emisyon bedeli için 112,50 TL, egzoz gazı emisyon ölçüm ruhsatı gideri için 19,13 TL, 4 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu fenni muayene gideri için 2.410,74 TL, egzoz emisyon bedeli için 450,00 TL, egzoz gazı emisyon ölçüm ruhsatı gideri için 76,40 TL öngörüldüğü, bu tutarların tevsik edilmesi amacıyla TÜVTÜRK resmi sitesinden alınan fiyat tarifelerinin öncelikle 12’ye bölünüp sonrasında elde edilen tutarların 27 ile çarpılması ile elde edilen tutarların kullanıldığı görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene ve egzoz emisyon ölçüm bedeli için Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesinin motorlu taşıtlar vergisi hesaplama modülü ve TÜVTÜRK resmi sitesinden alınan fiyat tarifeleri kullanılarak alınan bu fiyatların ihale süresi olan 27 aya uyarlanarak maliyet hesabı yapıldığı, söz konusu fiyatlar araçların 1 yıllık motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene ve egzoz emisyon ölçüm bedeli için alınmış olup söz konusu fiyatların bire bir kullanılması gerektiği anlaşılmıştır. Ayrıca, sadece 2017 yılının fiyatlarının kullanıldığı, diğer yıllar için herhangi bir artış öngörülmediği anlaşılmıştır. Bu nedenle ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene ve egzoz emisyon ölçüm bedeli giderleri için yapılan maliyet hesabının bu haliyle eksik olduğu anlaşıldığından yapılan açıklamanın da uygun olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Babacan Ltd. Şti.-Hisarbay Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde,

 

KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak işçilik maliyeti hesabı sunulduğu,

 

1 adet yol süpürme aracı ve 4 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonuna ait giderlere ilişkin fiyat teklifi sunulduğu, sunulan fiyat teklifinde meslek mensubu imza ve kaşesi ile anılan Tebliğ’in 79’uncu maddesinde açıklanan ibarenin yer aldığı görülmektedir.

 

Bahse konu fiyat teklifi üzerinde “Teklif edilen bedellere söz konusu araçların; periyodik bakım ve tamir giderleri, yazlık-kışlık lastik giderleri, sigorta ve kasko giderleri, akü, araç takip cihazı, vergileri ve bütün diğer giderler tarafımıza ait olacaktır.” ifadesine yer verilerek önemli teklif bileşeni olarak belirlenen bakım ve tamir giderleri, lastik giderleri, sigorta ve kasko giderleri, vergiler için tek bir fiyat verildiği görülmüş olup aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında önemli teklif bileşeni olarak belirlenen söz konusu maliyet bileşenlerine ilişkin ayrı ayrı fiyat açıklaması yapılmadan toplamda tek bir fiyat verildiği görülmüştür.

 

Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesinin motorlu taşıtlar vergisi hesaplama modülü kullanılarak bir araca ilişkin 2017 yılı için gider öngörüldüğü, araç muayene ve egzoz emisyon ölçüm bedeli için TÜVTÜRK resmi sitesinden alınan fiyat tarifelerinin kullanıldığı, söz konusu tutarların öncelikle 12’ye bölünüp sonrasında elde edilen tutarın 27 ile çarpılması ile elde edilen tutarın aşırı düşük teklif açıklamasında kullanıldığı anlaşılmıştır. Ancak, söz konusu istekli tarafından motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene ve egzoz emisyon ölçüm bedeli için Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesinin motorlu taşıtlar vergisi hesaplama modülü ve TÜVTÜRK resmi sitesinden alınan fiyat tarifeleri kullanılarak alınan bu fiyatlar ihale süresi olan 27 aya uyarlanarak maliyet hesabı yapıldığı, söz konusu fiyatlar araçların 1 yıllık motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene ve egzoz emisyon ölçüm bedeli için alınmış olup söz konusu fiyatların bire bir kullanılması gerektiği anlaşılmıştır. Ayrıca, sadece 2017 yılının fiyatlarının kullanıldığı, diğer yıllar için herhangi bir artış öngörülmediği anlaşılmıştır. Bu nedenle anılan istekli tarafından motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene ve egzoz emisyon ölçüm bedeli giderleri için yapılan maliyet hesabının bu haliyle eksik olduğu anlaşıldığından yapılan açıklamanın da uygun olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

 

Ayrıca, söz konusu araçların bakım onarım, lastik giderleri ile sigorta ve kasko bedelleri için ayrı bir fiyat teklifi sunulduğu, sigorta ve kasko bedellerini tevsik için sunulan fiyat tekliflerinin Sigorta Shop Genel Müdürlük 4A Sigorta Ara. Hiz. Ltd. Şti.den alındığı, sigortacılık mevzuatı gereği sigorta faaliyeti yürüten şirketlerin anonim şirket veya kooperatif olarak faaliyette bulunmasının gerektiği, bu yönü ile başvuruya konu ihalede sunulan sigorta fiyat teklifini düzenleyen Sigorta Shop Genel Müdürlük 4A Sigorta Ara. Hiz. Ltd. Şti.nin limited şirket olması yönüyle sigortacılık faaliyeti yürüten bir şirket olmayıp aracılık hizmeti yürüten bir acente niteliğinde olduğu, kaldı ki şirket unvanından da bu durumun anlaşıldığı tespit edilmiştir.

 

Kamu ihale mevzuatı gereği acente tarafından düzenlenen sigorta teklifinin ilgili sigorta şirketinin bölge müdürlüğü veya genel müdürlüğü tarafından teyidinin gerektiği, fakat söz konusu durumda böyle bir teyidin bulunmadığı görüldüğünden adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(6) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(10) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazanç defteri özetine ilişkin dokuzuncu fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.”hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki olan KİK025.1/H nolu Bilanço Bilgileri Tablosu standart formunun dipnotunda “7- Bilanço oranlarında yuvarlama yapılmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4’üncü maddesinde “7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi

gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan Yönetmelik maddelerinde, bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, yayınlanması zorunlu olan yılsonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin veya bu belgelere eşdeğer belgelerin, her ikisinin de idarece istenilmesinin zorunlu olduğu, bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında; ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve isteklilerin yılsonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve isteklilerin yılsonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunulabileceği hükme bağlanmıştır. Söz konusu hükme göre, bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde, istekliler tarafından;

1 – Serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgenin,

2 – Bilançonun,

3 – Bilanço yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler bakımdan ise bilançonun ilgili bölümlerinin sunulabileceği, bu noktada isteklinin seçimlik hakkının bulunduğu, hangi yolla bilançonun tevsik edileceği isteklinin takdirinde olduğu anlaşılmış olup, nitekim İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen maddesinde de bu doğrultuda düzenlemelere yer verildiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan Ağam Endüstriyel Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.-Işıltı Endüstriyel Proje ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından teklif kapsamında bilanço bilgileri tablosu sunulmadığı görülmüştür.

 

İş Ortaklığı tarafından ekonomik ve mali yeterliğe esas olmak üzere pilot ortak Ağam Endüstriyel Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.ne ait serbest muhasebeci mali müşavir tarafından kaşelenerek imzalanan Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve özel ortak Işıltı Endüstriyel Proje ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti.ne ait serbest muhasebeci mali müşavir tarafından kaşelenerek imzalanan Kurumlar Vergisi Beyannamesi sunulduğu, söz konusu beyannamelerin 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin bilançoları ihtiva ettiği ve bilanço oranlarının mevzuatta istenilen oranları karşıladığı tespit edilmiştir.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Babacan Ltd. Şti.-Hisarbay Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından teklifi kapsamında pilot ortak Babacan Ltd. Şti.ne ait serbest muhasebeci mali müşavir tarafından kaşelenerek imzalanan Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve bilanço bilgileri tablosu sunulduğu, anılan beyannamenin 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin bilançoları ihtiva ettiği, özel ortak Hisarbay Ltd. Şti.ne ait serbest muhasebeci mali müşavir tarafından kaşelenerek imzalanan bilanço ve bilanço bilgileri tablosunun sunulduğu görülmüştür.

 

Ayrıca, pilot ortak ve özel ortağa ait her iki bilanço bilgileri tablosunda da bilanço oranlarında yuvarlama yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Anılan İş Ortaklığı tarafından pilot ortak ve özel ortağa ait bilanço bilgileri tablolarının yanı sıra bilanço ve bilanço ihtiva eden Kurumlar Vergisi Beyannamesi sunulduğu, bilançolardaki bilgiler esas alınarak yapılan hesaplamalarda ise bilanço oranlarının yuvarlanmamış değerlerine ulaşıldığı anlaşılmış olup, yukarıda yer verilen değerlendirmeler çerçevesinde, bilanço bilgileri tablolarında yapılan yuvarlamanın esasa etkili bir sonucu olmadığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede, anılan İş Ortaklığına ait bilanço verileri ile bilanço bilgileri tabloları bir arada değerlendirildiğinde, 2016 yılındaki veriler esas alınarak yapılan hesaplamada, bilanço oranlarının mevzuatta istenilen oranları karşıladığı, böylece İş Ortaklığının yeterlik kriteri olarak ihale dokümanında istenilen kriterleri teklif dosyası kapsamında sunulan bilanço belgeleri ile sağladığı anlaşıldığından, söz konusu bilanço bilgileri tablolarındaki yuvarlamaların esasa etkili bir aykırılık oluşturmadığı sonucuna varılmış, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

 

– SNS Kurumsal Hiz. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde,

 

İşçilik maliyetleri için işçilik hesaplama modüllerinin sunulduğu,

 

1 adet yol süpürme aracı ve 4 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonuna ait giderlere ilişkin 2 adet fiyat teklifi sunulduğu, sunulan fiyat tekliflerinde meslek mensubu imza ve kaşesi ile anılan Tebliğ’in 79’uncu maddesinde açıklanan ibarenin yer aldığı, fiyat tekliflerinde “kiralama bedeli”, “tamir bakım onarım yedek parça lastik v.b. gideri”, “kasko bedeli”, “trafik sigorta bedeli”, “egzoz emisyon bedeli” “taşıt pulu (MTV) vergisi” ve “muayene gideri”ne ilişkin fiyatların yer aldığı görülmüştür.

 

Bahse konu fiyat tekliflerinde teklif bileşeni olarak belirlenen “periyodik bakım onarım giderleri ve lastik giderleri” için tek bir fiyat verildiği görülmüş olup aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında önemli teklif bileşeni olarak belirlenen söz konusu maliyet bileşenlerine ilişkin ayrı ayrı fiyat açıklaması yapılmadan toplamda tek bir fiyat verildiği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesinde “Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir. Ancak birden fazla yılı kapsayan işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihinin bulunduğu yıldan önceki yılın Aralık ayına ait Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksinin yıllık değişim oranı esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılması mümkündür.” açıklaması yer almakta olup, sigorta ve kasko giderlerinin tevsiki için sunulan fiyat tekliflerinde sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmediği ya da anılan fiyat tekliflerinin sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış olmaması nedeniyle de söz konusu isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Bu nedenle, SNS Kurumsal Hiz. Ltd. Şti.nin teklifinin reddedilmesi gerekmektedir.

 

– Sögütlü Ltd. Şti.- Berzah Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde,

 

İşçilik maliyetleri için işçilik hesaplama modüllerinin sunulduğu,

 

1 adet yol süpürme aracı ve 4 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonuna ait giderlere ilişkin fiyat teklifi sunulduğu, sunulan fiyat teklifinde meslek mensubu imza ve kaşesi ile anılan Tebliğ’in 79’uncu maddesinde açıklanan ibarenin yer aldığı görülmektedir.

 

Bahse konu fiyat teklifi üzerinde “… istemiş olduğunuz araca ait teklifimizin kapsamına kiralama bedeli, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), zorunlu mali sigortası, trafik sigortası, kasko sigortası, fenni muayenesi, periyodik bakım ve onarımı, yazlık kışlık lastik değişimi-bakımı, yağ değişimi, hortum değişimi teklifi verilen araçlara ilişkin oluşabilecek her türlü masraf gider kalemi ile her türlü vergi, sigorta vb oluşacak tüm giderler dahil olmak üzere araç kiralama teklifimiz KDV hariç aşağıda belirtilmiştir.” ifadesine yer verilerek önemli teklif bileşeni olarak belirlenen “kiralama bedeli, sigorta, MTV, periyodik bakım ve onarım, kasko giderleri vb.” için tek bir fiyat verildiği görülmüş olup aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında önemli teklif bileşeni olarak belirlenen söz konusu maliyet bileşenlerine ilişkin ayrı ayrı fiyat açıklaması yapılmadan toplamda tek bir fiyat verildiği anlaşılmıştır.

 

Bu nedenle, Sögütlü Ltd. Şti.- Berzah Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin reddedilmesi gerekmektedir.

 

– Başvuru sahibi BRN Tem. Yemek Hiz. Org. Gıda İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde,

 

Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesinin motorlu taşıtlar vergisi hesaplama modülü kullanılarak bir araca ilişkin 2017 yılı için gider öngörüldüğü, fenni muayene gideri için TÜVTÜRK resmi sitesinden alınan fiyat tarifelerinin kullanıldığı, söz konusu tutarların öncelikle 12’ye bölünüp sonrasında elde edilen tutarın 27 ile çarpılması ile elde edilen tutarın aşırı düşük teklif açıklamasında kullanıldığı anlaşılmıştır. Ancak, söz konusu istekli tarafından motorlu taşıtlar vergisi, fenni muayene gideri için Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi’nin motorlu taşıtlar vergisi hesaplama modülü ve TÜVTÜRK resmi sitesinden alınan fiyat tarifeleri kullanılarak alınan bu fiyatların ihale süresi olan 27 aya uyarlanarak maliyet hesabı yapıldığı, söz konusu fiyatlar araçların 1 yıllık motorlu taşıtlar vergisi ve fenni muayene gideri için alınmış olup söz konusu fiyatların bire bir kullanılması gerektiği anlaşılmıştır. Ayrıca, sadece 2017 yılının fiyatlarının kullanıldığı, diğer yıllar için herhangi bir artış öngörülmediği anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibi istekli tarafından motorlu taşıtlar vergisi ve fenni muayene gideri için yapılan maliyet hesabının bu haliyle eksik olduğu anlaşıldığından yapılan açıklamanın da uygun olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, aşırı düşük teklif açıklamaları uygun olmayan Ağam Endüstriyel Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.-Işıltı Endüstriyel Proje ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Babacan Ltd. Şti.-Hisarbay Ltd. Şti. İş Ortaklığı, SNS Kurumsal Hiz. Ltd. Şti., BRN Tem. Yemek Hiz. Org. Gıda İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Sögütlü Ltd. Şti.- Berzah Ltd. Şti. İş Ortaklığının tekliflerinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oybirliği ile karar verildi.