Eğil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün,Yemek (Kumanya) Alım ihale dokümanında araçların teklif verilen tarihte zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin mevcut olması şartına yönelik bir belge sunulmasının istenilmeme hatası

Print Friendly, PDF & Email

konu: ihale dokümanında araçların teklif verilen tarihte zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin mevcut olması şartına yönelik bir belge sunulmasının istenilmediği, bu kapsamda anılan şarta ilişkin belge sunulmasına gerek bulunmadığından, belgenin sunulup sunulmadığı ve/veya belge içeriğinin yeterlik kriterinin karşılandığını gösterip göstermediği hususlarında bir değerlendirme yapılmasının ve bu değerlendirme sonucunda herhangi bir isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının imkân dâhilinde bulunmadığı ve bu doğrultuda şikâyetçi  Ltd. Şti.nin teklifinin bahse konu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı

 

Toplantı No : 2017/050
Gündem No : 38
Karar Tarihi : 04.10.2017
Karar No : 2017/UH.I-2663

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Tanrıverdi Gıda Tem. Elek. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Eğil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/310837 İhale Kayıt Numaralı “2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında 7 Taşıma Merkezi İlköğretim Okuluna (Merkez İÖO, Bahşiler İÖO, Kalkan İÖO, Akalan İÖO, Sağlam İÖO, Sarıca İÖO, Balaban İTO İÖO) Günlük 1077 Öğrenciye 180 İş Gününde Yemek (Kumanya) Alım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Eğil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 25.07.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında 7 Taşıma Merkezi İlköğretim Okuluna (Merkez İÖO, Bahşiler İÖO, Kalkan İÖO, Akalan İÖO, Sağlam İÖO, Sarıca İÖO, Balaban İTO İÖO) Günlük 1077 Öğrenciye 180 İş Gününde Yemek (Kumanya) Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Tanrıverdi Gıda Tem. Elek. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 16.08.2017tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.08.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.08.2017 tarih ve 48482 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.08.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2157 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesi çerçevesinde sundukları yemeklerin taşınmasında kullanılacak araçlardan birine ait zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin ihale tarihi itibarıyla geçerli olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı; ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6’ncı maddesi uyarınca teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlanmasının istenmesi gerektiği, bu kapsamda zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin tamamlatılabilen belge olduğu, teklifin esasını değiştirecek bir belge olmadığı; teklif dosyasında söz konusu belgenin mevcut olduğu, ihale tarihinden önce yeni poliçenin düzenlenip düzenlenmediği konusunda bilgi ve belge istenebileceği, buna ilişkin bilgi ve belge istenilmeden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, bu hususta emsal yargı ve Sayıştay kararlarının da mevcut bulunduğu; sonuç olarak yeterlik kriterlerini karşıladıkları ve bahse konu eksikliğin de tamamlatılabilecek bir eksiklik olduğu, bu itibarla 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesindeki temel ilkelerin de ihlal edilmemesi için ihalenin üzerlerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İncelenen ihalede, başvuru sahibi Tanrıverdi Gıda Tem. Elek. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi, İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesi uyarınca sunduğu yemeklerin taşınmasında kullanılacak araçlardan birine ait zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin ihale tarihi itibarıyla geçerli olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

7.5.2.

1-Yemeğin hijyenik ortamda taşımaya elverişli (soğutuculu) en az 2 adet 12 (oniki) yaşını aşmamış, teklif tarihinde zorunlu mali sigorta poliçesi mevcut ve Trafik Siciline Kayıtlı aracı işin başında bulunduracaktır. istekli bu araçlar kira ise ayrı ayrı kira sözleşmeleri veya vekaletnameleri, araçlar kendi mali ise, fatura, demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair veya Yeminli Mali Müşavir yada Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir raporu ile tevsik edilecektir. Belirtilen belgelerin teklif kapsamında sunulması zorunludur…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Dolayısıyla, İdari Şartname’nin alıntılanan düzenlemesiyle isteklilerin yemeğin taşınmasında kullanacağı araçlara sahip olduğunu (kendi malı veya kiralık şekilde) belgelendirmesi istenilmiş, ayrıca bu araçların teklif verilen tarihte zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin mevcut olması şartı getirilmiştir.

 

Başvuru sahibinin teklif zarfında sunduğu belgeler incelendiğinde, iki adet kendi malı araca ilişkin ruhsat ve zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerinin sunulduğu, bu araçlardan birine ilişkin sigorta poliçesinde poliçe vadesi bitiş tarihinin 01.07.2017 olarak gösterildiği, bu itibarla söz konusu poliçenin 25.07.2017 olan ihale tarihinde geçerliliğinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Öte yandan, başvuru sahibince şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçesi ekinde aynı araca ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin sunulduğu ve bu poliçede poliçe vadesi başlangıç tarihinin 01.07.2017, bitiş tarihinin 01.07.2018 olarak, belgenin sistem üzerinden düzenlenme tarih ve saati olduğu kanaati uyandıran “sistem saati”nin ise “01-07-2017 15:50” şeklinde gösterildiği tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin ilgili düzenlemesi göz önüne alındığında, araçlara kendi malı veya kiralık şekilde sahip olunduğunun belgelendirilmesinin istenildiği, ancak araçların teklif verilen tarihte zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin mevcut olması şartına yönelik bir belge sunulmasının istenilmediği sonucuna varılmıştır.

 

Her ne kadar düzenlemenin son cümlesinde “Belirtilen belgelerin teklif kapsamında sunulması zorunludur.” ibaresine yer verilmiş olsa da, yukarıda ifade edildiği üzere isteklilerce sunulmak üzere belirtilen belgeler arasında “zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi” bulunmamaktadır. Bu nedenle bu hususa ilişkin şartın sağlanıp sağlanmadığı sözleşme aşamasında kontrol edilebilecektir.

 

Netice itibarıyla, ihale dokümanında araçların teklif verilen tarihte zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin mevcut olması şartına yönelik bir belge sunulmasının istenilmediği, bu kapsamda anılan şarta ilişkin belge sunulmasına gerek bulunmadığından, belgenin sunulup sunulmadığı ve/veya belge içeriğinin yeterlik kriterinin karşılandığını gösterip göstermediği hususlarında bir değerlendirme yapılmasının ve bu değerlendirme sonucunda herhangi bir isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının imkân dâhilinde bulunmadığı ve bu doğrultuda şikâyetçi Tanrıverdi Gıda Tem. Elek. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin bahse konu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Tanrıverdi Gıda Tem. Elek. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oybirliği ile karar verildi.