Fırat Üniversitesi Hastanesinin,Temizlik Hizmeti İhalesinde yapılan hata,Yapım ihalesinde,İsteklilerin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik etmeleri gerektiği, anılan isteklinin teklifi ekinde sunmuş olduğu demirbaş defteri sayfalarının örneklerinin tevsike uygun bir belge olmadığı ayrıca teklif ekinde sunulan kataloglarda birden çok ürünün yer aldığı, bu ürünlerden hangisinin anılan kişinin kendi malı olduğunun anlaşılamadığı, bu nedenle bu makinaların Teknik Şartname’de belirtilen teknik özelliklere uygun olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapılamayacağı

Print Friendly, PDF & Email

İhale konusu :İsteklilerin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik etmeleri gerektiği, anılan isteklinin teklifi ekinde sunmuş olduğu demirbaş defteri sayfalarının örneklerinin tevsike uygun bir belge olmadığı ayrıca teklif ekinde sunulan kataloglarda birden çok ürünün yer aldığı, bu ürünlerden hangisinin anılan kişinin kendi malı olduğunun anlaşılamadığı, bu nedenle bu makinaların Teknik Şartname’de belirtilen teknik özelliklere uygun olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapılamayacağı

 

 

Toplantı No : 2017/050
Gündem No : 84
Karar Tarihi : 04.10.2017
Karar No : 2017/UH.II-2709

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Arge Temizlik ve İnsan Kaynakları Hizmetleri Mak. İnş. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. – Aster Turizm İnşaat Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/284606 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık 875 Kişilik (725 Kişi Destek (Engelli Personel Dahil)/150 Kişi Temizlik (Engelli Personel Dahil)) Hastane Destek ve Temizlik Hizmeti” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği tarafından 18.07.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “36 Aylık 875 Kişilik (725 Kişi Destek (Engelli Personel Dahil) /150 Kişi Temizlik (Engelli Personel Dahil)) Hastane Destek ve Temizlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Arge Temizlik ve İnsan Kaynakları Hizmetleri Mak. İnş. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. – Aster Turizm İnşaat Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 14.08.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.08.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.08.2017 tarih ve 48729 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.08.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2170 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde ihale konusu işte kullanılacak makine, ekipman ve teçhizat listesinin belirtildiği, bu makineler için belirli oranda kendi malı olma şartı arandığı, isteklilerin kendi malı olma şartı aranan araç, makine, teçhizat ve ekipmanın Teknik Şartname’de belirtilen özelliklere uygunluğunu belirten belgeleri de teklifleri kapsamında sunmaları gerektiğinin belirtildiği, Teknik Şartname’nin “Kullanılacak Makine, Teçhizat ve Demirbaşların Cinsi ve Özellikleri” başlıklı maddesinde, idarece istenen makine, ekipman ve teçhizatın cinsi, özellikleri ve adetleri ile kendi malı olması istenilen makinelerin (kombine yer yıkama makinesi, kombine yer yıkama makinesi, cila makinesi-1500 devir, cila makinesi-180 devir, halı ve koltuk yıkama makinesi) teknik özelliklerinin belirtildiği,

 

Teknik Şartname’de yer alan “Not” başlıklı kısmında ise kendi malı olması istenilen 1 ve 2’nci sırada yer alan makinelerin en fazla 1 yaşında, diğer makinelerin ise kullanılmamış sıfır makine olması gerektiği şeklinde düzenleme yapıldığı, ancak ihale üzerinde kalan Me-Son İnş. Med. Tem. Tur. San. Tic. Ltd. Şti., A-Tem Alternatif İnş. Tem. Güv. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Bilginay Tem. Hiz. Yem. Tic. Pazarlama San. Ltd. Şti. tarafından kendi malı olarak sunulan makinelerin ihalede istenilen teknik şartları sağlamadığı gibi (örneğin teklif edilen kombine yer makinesi tek rolü fırçalıdır ve 430/440-455-460 mm aralığında değildir), sunulan fatura ve demirbaş defterinde yaş kaydının olmaması sebebiyle Teknik Şartname’de istenilen yaş şartını da sağlamadıkları,

 

Her iki isteklinin de fiilen kendisinde bulunmayan, Türkiye’de satışının yapılmadığı veya yapılsa bile kendileri tarafından satın alınmayan makineleri satın almış gibi gösterip, söz konusu makinelere ait fatura ve belge sundukları, örneğin Nilsisk 752 C makinesinin Türkiye’de satışının hiç yapılmadığı, yapıldıysa da çok önceki tarihlerde yapıldığı ve istenilen yaş şartını sağlamadığı, dolayısıyla Teknik Şartname’de özellikleri belirtilen makinelere sahip olmayan ve gerekli yaş şartını sağladığına ilişkin kanıtlayıcı belge sunmayan, ellerinde makine yokken varmış gibi gösteren her iki isteklinin de teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’nci maddesinde, “İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri…” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.

(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur…” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler” başlıklı 30’uncu maddesinde “(1)Ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen, ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler teknik şartnamede yer alır. Bu düzenlemelerde, işin niteliği ile bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri esas alınır. Bu yükümlülüklere ilişkin olarak yüklenici tarafından hangi belgelerin idareye sunulması gerektiğinin teknik şartnamede açıkça düzenlenmesi zorunludur.

(2) Bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca idarelerce belirlenmesi zorunlu olan mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ve bu kapsamda istenecek belgelere teknik şartnamede yer verilemez.” hükmü,

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 36 Aylık 875 Kişilik (725 Kişi Destek (Engelli Personel Dahil) / 150 Kişi Temizlik (Engelli Personel Dahil) Hastane Destek ve Temizlik Hizmeti

b) Miktarı ve türü: 36 Aylık 875 Kişilik (725 Kişi Destek (Engelli Personel Dahil) / 150 Kişi Temizlik (Engelli Personel Dahil) Hastane Destek ve Temizlik Hizmeti

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Fırat Üniversitesi Hastanesi

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.2.

KULLANILACAK MAKİNE, TEÇHİZAT VE EKİPMAN LİSTESİ

S.NO MAKİNALARIN CİNSİ MİKTARI KENDİ MALI OLACAK ASGARİ MİKTAR
1 Kombine Yer Yıkama Makinası (Akülü – Binicili) 4 Adet 2
2 Kombine Yer Yıkama Makinası (Akülü – Binicili)

 

2 Adet 1
3 Yer Yıkama Makinası (Akülü) 1 Adet 0
4 Cila Makinası (1.500 Devir) 3 Adet 1
5 Cila Makinası (180 Devir) 2 Adet 1
6 Halı ve Koltuk Yıkama Makinası (Sanayi Tipi) 4 Adet 2
7 Elektrik Süpürgesi 2 Adet 0
8 Çift Kovalı Döner Presli Kat Arabası 140 Adet 0
9 Çift Kovalı Döner Presli Temizlik Seti 60 Adet 0
10 El Arabası 2 Adet 0
11 Yük Taşıma Arabası (Büyük-Küçük) 4 Adet 0
12 Tıbbi Atık Toplama Konteyneri (Turuncu Renkte 240lt.) (Küçük) 60 Adet 0
13 Tıbbi Atık Toplama Konteyneri (Turuncu Renkte 240lt.)  (Büyük) 4 Adet 0
14 Evsel/Geri Dönüşüm Atık Toplama Konteyneri (Yeşil Renkte 240lt.) (Küçük) 80 Adet 0
15 Evsel/Geri Dönüşüm Atık Toplama Konteyneri (TuruncuRenkte 770lt.) (Küçük) 10 Adet 0

* Makine, tesis ve ekipman için yukarıda son sütunda belirtilen miktar kendi malı olacaktır.

* İstekli ihale dosyasında tabloda yer alan kendi malı olma şartı aranan araç, makine, teçhizat ve ekipmanın teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu belirten belgeleri de teklif kapsamında sunulacaktır.                                

* Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

* Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.        

* İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler…” düzenlemesi,

 

İhaleye ait Teknik Şartname’nin “Kullanılacak Makina-Teçhizat ve Demirbaşların Cinsi ve Özellileri” başlığı altında yer alan tablo aşağıda yer almaktadır.

 

S. NO MAKİNALARIN CİNSİ: MİKTARI
1 Kombine Yer Yıkama Makinası  ( Akülü –  Binicili)      4 Adet
2 Kombine Yer Yıkama Makinası  ( Akülü –  Binicili)   2 Adet
3 Yer Yıkama Makinası  ( Akülü )   1 Adet
4 Cila Makinesı (1500 Devir) 3 Adet
5 Cila Makinesi (180 Devir)     2 Adet
6 Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi (Sanayi Tipi)      4 Adet
7 Elektrik Süpürgesi     2 Adet  
8 Çift Kovalı Döner Presli Kat Arabası     140 Adet
9 Çift Kovalı Döner Presli Temizlik Seti    60 Adet
10 El Arabası 2 Adet
11 Yük Taşıma Arabası (Büyük – Küçük) 4 Adet
12 Tıbbi Atık Toplama Konteyneri (Turuncu Renkte 240lt.) (KÜÇÜK) 60 Adet
13 Tıbbi Atık Taşıma Konteyneri (Turuncu Renkte 770lt.) (BÜYÜK) 4 Adet
14 Evsel/Geri Dönüşüm Atık Toplama Konteyneri (Yeşil Renkte 240lt.) (KÜÇÜK) 80 Adet
15 Evsel/Geri Dönüşüm Atık Taşıma Konteyneri (Turuncu Renkte 770lt.) (BÜYÜK) 10 Adet

 

 

Aynı Şartname’nin “Kullanılacak Temizlik Makinaların Teknik Özellikleri” başlığı altında “1- Kombine Yer Yıkama Makinesi (Akülü-Binicili)                                                                                                                                                

– Motor Gücü(W) 1900  / 2200

– Vakum  (KPA)                                            14.2 / 16,4

– Vakum Motoru gücü (W)                     600 / 800

– Voltaj    (V)                                                         24 / 26

– Hava   Debisi (L/SAN)                      26,1 / 30

– 1.5.m.de ses basınç srviyesi(DB(A)ISO3744)   60 (57) / 67 (59 )

– Maksimum hız(KM/SAAT) 6 / 7

– Fırça Pet Çapı (mm.)  430 / 440/  – 455 / 460

– Fırça Adedi / Çapı (mm)                                     2×430 – 2×450

– Fırça Basıncı (kg.) 35 / 46

– Fırça Hızı (RPM)                                                720 / 860

– Fırça Motoru(W) 600 / 720

– Temiz Kirli Su Tankı (Lt.) 80 / 80 -100/100                                                                                                           

– Verimlilik Derecesi Gerçek(m2/Saat) 4260 / 2980                                                                                                                      

– Uzunluk x Genişlik x Yükseklik ( mm.)             1360/810/1200 – 1400/850/1450

– Ovalama Genişliği(mm)                                      710 / 890

– Silici Lastik Genişliği (MM)                               800 / 900                                                         

– Ağırlık ( Kg.)  450 / 600

2- Kombine Yer Yıkama Makinesi (Akülü-Binicili )

– Motor Gücü(W)               840 / 1100

– Vakum  (KPA)                                            14.2 / 15

– Vakum Motoru gücü (W)                                   420 / 600

– Voltaj    (V)                                                         24 / 26  

– Hava   Debisi (L/SAN)                                       26,1 / 30

– Maksimum hız(KM/SAAT)                               3.5 / 4.8

– Fırça Adedi / Çapı  (mm)                                   1×510 / 1×550

– Fırça Basıncı (KG.) 23 / 40     

– Fırça Hızı (RPM)                                                140 / 180

– Fırça Motoru(W)                                                 380 / 440

– Temiz Kirli Su Tankı(Lt.) 35/43 – 44/46                                                                                                                 

– Verimlilik Oranı Gerçek(m2/Saat) 2438/1707  –  2800 /3300                                                                                                                  

– Uzunluk x Genişlik x Yükseklik(mm.)           1230/610/1330 – 1450/75/1550

– Ovalama Genişliği(mm)                                     510 / 550

– Silici Lastik Genişliği (mm)                               680 / 750                                                            

– Ağırlık ( Kg.) 161 / 185

3- Yer Yıkama Makinesi (Akülü )

– Motor Gücü(W)              800   / 9600

– Vakum  (KPA)                                           14.2 / 14.6

– Vakum Motoru gücü (W)                                  400 / 440

– Voltaj    (V)                                                        24  / 26

– Hava   Debisi (L/SAN)                                      23 / 26.1

– Maksimum hız(KM/SAAT) 3.5/4.8

– Fırça Adedi / Çapı (mm)                                   1×510 / 550

– Fırça Basıncı ( KG.) 23 / 40     

– Fırça Hızı (RPM)                                               140 / 180

– Fırça Motoru(W)                                                380 / 440

– Temiz Kirli Su Tankı(Lt.) 35 /40  – 40 / 46                                                                                                                 

– Verimlilik Oranı Gerçek(m2/Saat) 2438/1707                                                                                                                      

– Uzunluk x Genişlik x Yükseklik(mm.)   1100/550/1200  – 1230/610/1330

– Ovalama Genişliği(mm)                                     500 / 550

– Silici Lastik Genişliği (mm)                               680  / 760                                                             

– Ağırlık (Kg.)                         135 / 190

4-Cila Makinesi (1500 DEVİR)                                                                                                                                                                                        – IP/Koruma I/IPx0                                                                                                                                            – Anma Gücü (Waat) 1100 /1500

– Fırça Ped Çapı (mm) 510 / 530                                                                                                                                                                         – Fırça  Ped Devri (Rpm) 1500 – 2000                                                                                                                                                                                                                                                                           – Fırça Ped Basıncı (kg/mc2) 4.4 / 10                                                                                                                                       – Ağırlık  (Kg.)           46 / 49   

– Toz Toplama Üniteli                                          Monteli / Monte edilebilir

– Ses Basınç Seviyesi (db)                                     67 / 70

5-Cila Makinasi (180 DEVİR)                                                                                                                                                                                       

– Gürültü Düzeyi (db) 59 / 67  

– Motor Gücü (Waat)                                           1100 / 1300

– Fırça Ped Çapı (mm) 430 – 450                                                                                                                            – Fırça Ped Devri Rpm) 180 – 200                                                                                                                                       – Fırça Torku (Kg) 63 – 70

– Ağırlık  (Kg)                                                        37 – 40

6-Halı ve Koltuk Yıkama Makinası                                                                                                                                                                                -Motor gücü (Waat) 3600 / 4200                                                                                                                                         – Voltaj Hızı WD 220-50                                                                                                                                  – Türbin Tipi By Pass 2 Stages                                                                                                                        – Kazan Kapasitesi (lt.) 75 / 90                                                                                                                                                   – Boyut (cm) 55/60/105 – 65/75/110                                                                                                                     – Ağırlık (kg)              33 / 45

NOT: 1 ve 2. sırada bulanan makineler teslim tarihi itibari ile 1 yıllık garanti süresini aşmamış olacaktır.  3 ve 15 (Dahil) aralığında yer alan, Makine /  Ekipman ve Teçhizatlar işe başlama tarihi itibarı ile “0” (Yeni) Ambalajlı kullanıma hazır olacaktır. İdare tarafından istenildiğinde fatura ibraz edilerek tespit edilecektir.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

03.08.2017 tarihli ihale komisyonu kararına göre, söz konusu ihalede 24 firmanın doküman aldığı ve ihaleye 8 firmanın katıldığı, 7 isteklinin teklif verdiği, bu isteklilerden teklif dosyaları kapsamında; Duman Kardeşler Tem. İlaç. Yem. İnş. Tur. Tic. ve San. A.Ş.nin geçici teminat mektubu, bankalardan temin edilecek belgeler, temizlik malzemelerinden belirtilmesi istenilen marka listesi, 1 aylık temizlik malzemelerinin fiyat listesi ve fiyatlandırılacak ekipman listesi, Abam Grup Org. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Brç İnş. Tem. Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının geçici teminat mektubu, bankalardan temin edilecek belgeler, makine tesis ve diğer ekipmana ilişkin belge, temizlik malzemelerinden belirtilmesi istenilen marka listesi, 1 aylık temizlik malzemelerinin fiyat listesi ve fiyatlandırılacak ekipman listesi, Elitan Tem. Sağ. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif mektubu, geçici teminat mektubu, bankalardan temin edilecek belgeler, makine tesis ve diğer ekipmana ilişkin belge, 1 aylık temizlik malzemelerinin fiyat listesi ve fiyatlandırılacak ekipman listesi sunmadığı, Sym Turizm Tic. A.Ş.-Boztepe Kimya Peyz. Bilgi. Tem. Tur. İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının ise İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (b) bendinin ikinci fıkrasında istenilen belgeyi usulüne uygun sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Teklif tutarı sınır değer tutarının altında olan Me-Son İnş. Med. Tem. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.-A-Tem Alternatif İnş. Tem. Güv. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Sfk Tem. Hiz. Bilgi. Tur. Yem. San. Tic. Ltd. Şti.-Mfs Yem. Turz. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.- Rimens Bilgisayar Medikal İnş. Tem. Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığından aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, anılan isteklilerden Sfk Tem. Hiz. Bilgi. Tur. Yem. San. Tic. Ltd. Şti.-Mfs Yem. Turz. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.- Rimens Bilgisayar Medikal İnş. Tem. Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmadığı için değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Me-Son İnş. Med. Tem. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.-A-Tem Alternatif İnş. Tem. Güv. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, Bilginay Tem. Hiz. Yem. Tic. Pazarlama San. Ltd. Şti.nin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İhaleye ait İdari Şartname’de yer alan düzenlemelere göre, ihale konusu işte kullanılacak olan 2 adet kombine yer yıkama makinası (akülü – binicili),1 adet kombine yer yıkama makinası (akülü – binicili), 1 adet cila makinası (1.500 devir), 1 adet cila makinası (180 devir), 2 adet halı ve koltuk yıkama makinasının(sanayi tipi) isteklinin kendi malı olması gerektiği ve kendi malı olma şartı aranan araç, makine, teçhizat ve ekipmanın Teknik Şartname’de belirtilen özelliklere uygunluğunu belirten belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerektiği, Teknik Şartname’de ise söz konusu araçların özelliklerine ilişkin düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde kalan Me-Son İnş. Med. Tem. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.-A-Tem Alternatif İnş. Tem. Güv. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından teklif dosyasında sunulan ve idare tarafından Kuruma gönderilen ilgili belgeler incelendiğinde,

 

Anılan istekli tarafından demirbaş defteri sayfalarının örneklerinin sunulduğu görülmüş olup, söz konusu defterde halı yıkama makinası, cila makinası, akülü yer yıkama makinası gibi makinaların kayıtlı olduğu, adı geçen makinalara ilişkin marka, model ve özellik belirtilmediği tespit edilmiştir. Ayrıca teklif dosyası içerisinde, Rottest ve Ecoline marka yıkama makinaları, Vipper marka elektrikli süpürge, halı yıkama makinaları, cila makinaları vs. ve Nilfisk marka endüstriyel vakumların ve bu makinalarla ilgili teknik özelliklerin yer aldığı katalogların sunulduğu görülmüş olup, söz konusu isteklinin kendi malı olması öngörülen kombine yer yıkama makinaları (akülü – binicili), cila makinaları (1.500 devir-180 devir), halı ve koltuk yıkama makinaları için söz konusu kataloglarda yer alan ürünlerden hangisinin teklif kapsamında sunulduğu anlaşılamamış olup, bahse konu makinaların Teknik Şartname’de belirtilen özelliklere uygun olup olmadığı hususunda tespit yapılamamıştır.

 

İsteklilerin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik etmeleri gerektiği, anılan isteklinin teklifi ekinde sunmuş olduğu demirbaş defteri sayfalarının örneklerinin tevsike uygun bir belge olmadığı ayrıca teklif ekinde sunulan kataloglarda birden çok ürünün yer aldığı, bu ürünlerden hangisinin anılan kişinin kendi malı olduğunun anlaşılamadığı, bu nedenle bu makinaların Teknik Şartname’de belirtilen teknik özelliklere uygun olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapılamayacağı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Bilginay Tem. Hiz. Yem. Tic. Pazarlama San. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında sunulan ve idare tarafından kuruma gönderilen ilgili belgeler incelendiğinde,

 

Anılan istekli tarafından demirbaş tespitine ait SMMM tespit raporu sunulduğu, bahse konu raporda 2 adet BR 752 akülü binicili kombine yer yıkama makinası, 1 adet SC 1500 akülü binicili kombine yer yıkama makinası, 1 adet EU 510 cila makinası, 1 adet RI 400 L cila makinası ve 2 adet EUD753 halı ve koltuk yıkama makinasının (demirbaşların) yer aldığı, söz konusu raporun üzerinde “Şirketin kayıtlarında yukarıda belirtilen özelliklerde demirbaşlar mevcuttur.” ifadeleri yazılarak meslek mensubu tarafından imzalanarak onaylandığı ve ayrıca BR 752 akülü binicili kombine yer yıkama makinası, SC 1500 akülü binicili kombine yer yıkama makinası, EU 510 cila makinası, FM 400 L cila makinası ve EWD753 halı ve koltuk yıkama makinasına ilişkin Antmak End. Tem. Ürün. Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti.den alınmış faturanın sunulduğu görülmüştür.

 

Bununla birlikte, BR 752 akülü binicili kombine yer yıkama makinasının teknik özelliklerinin belirtildiği katalog sunulduğu görülmüş olup, söz konusu katalogda BR 752 akülü binicili kombine yer yıkama makinasının 1500 w anma gücünde, fırçalama genişliğinin 710 mm, fırça çapının 2×355 mm, fırça baskısının 32/50 kg, temiz/kirli su tankının 80/80 l, teorik verimliliğin 4260 m2/saat, ebatlarının 136x75x120, çalışma ağırlığının 448 kg olduğu anlaşılmıştır. Teknik Şartname’de söz konusu makine için belirlenen teknik özelliklerden, vakum  (kpa), vakum motoru gücü (w), voltaj  (v), hava debisi (l/san), 1.5.m.de ses basınç seviyesi, maksimum hız (km/saat) , fırça pet çapı (mm), fırça hızı (rpm), fırça motoru (w), silici lastik genişliği (mm) özelliklerinin neler olduğunun belirtilmediği görülmüştür. Teknik Şartname’de belirtilen teknik özellikler ile anılan isteklinin sunmuş olduğu katalogda yer alan teknik özellikler karşılaştırıldığında ise, motor gücünün (idarece 1900/2200 w istenildiği, isteklinin sunduğu ürünün 1500 w) olduğu, fırça adedi çapının (idarece 2×430-2×450 mm istenildiği, isteklinin sunduğu ürünün 2×355) olduğu, genişliğin (idarece 810 mm istenildiği, isteklinin sunduğu ürünün 75 cm) olduğu, ağırlığın (idarece 450/600 kg istenildiği, isteklinin sunduğu ürünün 448 kg) olduğu görülmüş olup, söz konusu makinanın Teknik Şartname’de yer alan teknik özellikleri karşılamadığı,

 

SC 1500 akülü binicili kombine yer yıkama makinasının teknik özelliklerinin belirtildiği katalogda SC 1500 akülü binicili kombine yer yıkama makinasının 840 w anma gücünde, fırçalama genişliğinin 510 mm, fırça çapının 510 mm, fırça baskısının 23/40 kg, temiz/kirli su tankının 44/46 l, teorik verimliliğin 2438 m2/saat, ebatlarının 123x61x133, çalışma ağırlığının 326 kg olduğu anlaşılmıştır. Teknik Şartname’de söz konusu makine için belirlenen teknik özelliklerden, vakum  (kpa), vakum motoru gücü (w), voltaj  (v), hava debisi (l/san), 1.5.m.de ses basınç seviyesi, maksimum hız (km/saat) , fırça pet çapı (mm), fırça hızı (rpm), fırça motoru (w), silici lastik genişliği (mm) özelliklerinin neler olduğunun belirtilmediği görülmüş olup, Teknik Şartname’de belirtilen teknik özellikler ile anılan isteklinin sunmuş olduğu katalogta yer alan teknik özellikler karşılaştırıldığında; ağırlık (idarece 161/185 kg istenildiği, isteklinin sunduğu ürünün 326 kg) dışında diğer teknik özelliklerin idarece istenilen teknik özelliklerle uyumlu olduğu,

 

EU 510 cila makinasının teknik özelliklerinin belirtildiği katalogda EU 510 cila makinasının 1600 w anma gücünde, fırça ped çapının 510 mm, fırça basıncının 1-11 g/ cm2, fırça ped devri 1500 r.p.m, ağırlık 41 kg, ses basınç seviyesi 58 db olduğu anlaşılmıştır. Teknik Şartname’de söz konusu makine için belirlenen teknik özelliklerden PI/koruma ve toz toplama üniteli özelliklerinin neler olduğunun belirtilmediği görülmüş olup, Teknik Şartname’de belirtilen teknik özellikler ile anılan isteklinin sunmuş olduğu katalogda yer alan teknik özellikler karşılaştırıldığında; anma gücü (idarece 1100/1500 w istenildiği, isteklinin sunduğu ürünün1600 w olduğu), ağırlık (idarece 46/49 kg istenildiği, isteklinin sunduğu ürünün 41 kg) ile ses basınç seviyesi (idarece 67/70 db istenildiği, isteklinin sunduğu ürünün 58 db) dışında diğer teknik özelliklerin idarece istenilen teknik özelliklerle uyumlu olduğu,

 

İdarece istenilen 180 devir cila makinası için söz konusu istekli tarafından sunulan demirbaş tespitine ait SMMM tespit raporunda RI 400 L cila makinasına isteklinin sahip olduğunun tespit edildiği, ancak teklif dosyasında Antmak End. Tem. Ürün. Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti.den alınmış faturada FM 400 L cila makinasının adının yer aldığı ve FM 400 L cila makinasına ait katalog sunulduğu tespit edilmiş olup, anılan isteklinin hangi ürüne sahip olduğu tam olarak anlaşılmadığından değerlendirme yapılamamıştır. (FM 400 L cila makinasının teknik özelliklerinin belirtildiği katalogda yer alan teknik özellikler ile Teknik Şartname’de söz konusu makine için belirlenen teknik özelliklerinin birbiriyle uyumlu olduğu tespit edilmiştir.)

 

EWD753 halı ve koltuk yıkama makinasına ilişkin sunulan katalogda yer alan yazıların çok silik olması nedeniyle gerekli incelemenin yapılamadığı, ayrıca yukarıda yer verilen tespitler nedeniyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ve söz konusu belgenin incelenememesinin esasa etki etmeyeceği sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibinin “Teknik Şartname’de yer alan “Not” başlıklı kısmında ise kendi malı olması istenilen 1 ve 2’nci sırada yer alan makinelerin en fazla 1 yaşında, diğer makinelerin ise kullanılmamış sıfır makine olması gerektiği şeklinde düzenleme yapıldığı, ancak ihale üzerinde kalan Me-Son İnş. Med. Tem. Tur. San. Tic. Ltd. Şti., A-Tem Alternatif İnş. Tem. Güv. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Bilginay Tem. Hiz. Yem. Tic. Pazarlama San. Ltd. Şti. tarafından kendi malı olarak sunulan makinelerin Teknik Şartname’de istenilen yaş şartını da sağlamadıkları” yönündeki iddiası kapsamında yapılan incelemede;

 

İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan 7.5.4’üncü maddesinde, isteklilerin teklif kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgelerin yeterlik kriteri olarak belirlendiği sabit olmakla birlikte, Teknik Şartname’nin not kısmında ihale konusu işte kullanılacak makinaların yaş şartına ilişkin yapılan düzenlemeye yönelik olarak isteklilerin teklif ekinde sunması gereken herhangi bir belgeden bahsedilmediği dikkate alındığında, söz konusu hususa ilişkin tevsik edici belgelerin istekliler tarafından teklif ekinde sunulması gerekmediği anlaşılmıştır. Bu itibarla, şikâyete konu ihalede yeterlik kriteri olarak belirlenmemiş bir belgenin tekliflerin değerlendirilmesi ve isteklilerin yeterliğinin belirlenmesi aşamasında dikkate alınmaması gerektiği sonucuna varılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Başvuru sahibi Aster Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Arge Tem. ve İnsan Kayn. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından teklif edilen Nilfisk BR 855 2160 w kombine yer yıkama makinası ile ilgili Teknik Şartname’de belirtilen teknik özellikler ile anılan isteklinin sunmuş olduğu katalogda yer alan teknik özellikler karşılaştırıldığında; vakum motoru gücünün (idarece 600/800 w istenildiği, isteklinin sunduğu ürünün 560 w olduğu), fırça hızının (idarece 720/860 rpm istenildiği, isteklinin sunduğu ürünün 250 rpm olduğu), fırça motorunun (idarece 600/720 w istenildiği, isteklinin sunduğu ürünün 480 w olduğu), ağırlığın (idarece 450/600 kg istenildiği, isteklinin sunduğu ürünün 658 kg olduğu) vb. gibi teknik özelliklerin, söz konusu makinanın Teknik Şartname’de yer alan teknik özellikleri karşılamadığı,

 

Teklif edilen SWİNGO XP BMS kombine yer yıkama makinası ile ilgili Teknik Şartname’de söz konusu makine için belirlenen teknik özelliklerden, vakum  (kpa), vakum motoru gücü (w), hava debisi (l/san), fırça motoru (w) özelliklerinin neler olduğunun belirtilmediği görülmüş olup, Teknik Şartname’de belirtilen teknik özellikler ile anılan isteklinin sunmuş olduğu katalogda yer alan teknik özellikler karşılaştırıldığında ise, motor gücünün (idarece 840/1100 w istenildiği, isteklinin sunduğu ürünün 1200 w olduğu), fırça adedi çapının (idarece 1×510/1×550 mm istenildiği, isteklinin sunduğu ürünün 2x45x15 mm olduğu), fırça hızının (idarece 140/180 rpm istenildiği, isteklinin sunduğu ürünün 550 rpm olduğu), temiz/kirli su tankının (idarece 35/43-44/46 l istenildiği, isteklinin sunduğu ürünün 105/105 l olduğu), uzunluk x genişlik x yüksekliğin (idarece 1230/610/1330-1450/75/1550 mm istenildiği, isteklinin sunduğu ürünün 1190x950x1260 mm olduğu), ovalama genişliğinin (idarece 510/550 mm istenildiği, isteklinin sunduğu ürünün 75 mm olduğu), silici lastik genişliğinin (idarece 680/750 mm istenildiği, isteklinin sunduğu ürünün 85-95 mm olduğu) vb. gibi teknik özelliklerin söz konusu makinanın Teknik Şartname’de yer alan teknik özellikleri karşılamadığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, Me-Son İnş. Med. Tem. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.- A-Tem Alternatif İnş. Tem. Güv. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Bilginay Tem. Hiz. Yem. Tic. Pazarlama San. Ltd. Şti. ve başvuru sahibi Aster Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Arge Tem. ve İnsan Kayn. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmış olup, söz konusu ihalede geçerli teklif kalmadığı tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

Oybirliği ile karar verildi.