İdarenin Hatalı olarak düzenlediği,iş bitirme belgesinde iş deneyim tutarının KDV dahil olarak yazıldığı, ayrıca EKAP’a kaydedilen iş bitirme belgesinde sözleşme tarihinin 30.04.2013 olmasına rağmen 15.05.2013 olarak yazılması neticesinde firmanın ihaleden elenmesine sebep olması

Print Friendly, PDF & Email

 

Toplantı No : 2017/051
Gündem No : 37
Karar Tarihi : 11.10.2017
Karar No : 2017/UH.II-2756

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Pegas Grup Temizlik Bil. Peyzaj ve Çevre Düz. Yemek Üretim Hiz. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Diyarbakır Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/259332 İhale Kayıt Numaralı “DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislere (Misafirhane ve Lokal) Her Türlü Personel Çalıştırılmasına DayalıHizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Diyarbakır Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 23.06.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislere (Misafirhane ve Lokal) Her Türlü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Pegas Grup Temizlik Bil. Peyzaj ve Çevre Düz. Yemek Üretim Hiz. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 13.07.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.07.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.08.2017 tarih ve 43670 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.08.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2017/1924 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif kapsamında sunduğu iş deneyim belgesinin Bismil Mesleki Teknik Eğitim Merkezi tarafından düzenlendiği, iş deneyim belgesinde sözleşme tutarının 55.037,50 TL, belge tutarının ise 62.085,55 TL olduğu, iş deneyime konu işe ait sözleşmede, işe başlama tarihinin 01.05.2013, bitiş tarihinin ise 31.12.2013 olduğu, sözleşmenin 16.05.2013 tarihinde imzalandığı ve sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte işin süresinin 16.05.2013-31.12.2013 tarihleri arasında olduğu, bu nedenle işin 15 gün eksik çalışma yapılmasına karşın, iş deneyim belgesinde belge tutarının 62.085,55 TL olmasının mümkün olmadığı, EKAP’a kaydedilen iş deneyim belgelerinin teklif zarfı içerisinde sunulmasının zorunlu olduğu, iş deneyim belgesini düzenleyen kurumdan iş deneyiminin teyidinin yapılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

c) Yapımla ilgili hizmet işleri dahil hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetlerinde, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde düzenlenen iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim tutarının tespiti” başlıklı 46’ncı maddesinde “(1) İş bitirme belgelerine, son hakediş raporu veya varsa kesin hakediş raporundaki fiilen gerçekleştirilen işle ilgili tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan yazılır.

(2) Bu tutar;

a) Götürü bedel veya birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanmış işlerde; her türlü fiyat farkları hariç, varsa iş artışları dahil, hakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı üzerinden,

b) Yabancı para cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise; varsa fiyat farkları hariç, iş artışları dahil, işin sözleşme fiyatları ile gerçekleştirilen döviz cinsinden tutarı üzerinden,

KDV hariç olarak belirlenir.” hükmü ile,

 

“İş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı ek 1’inci maddesinde “(1) İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.

(2) İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş bitirme belgelerinin asıllarının 1/7/2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu durumda; EKAP üzerinden düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülür ve eski belge dosyasında muhafaza edilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.

(4) İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan ve üzerinde EKAP kayıt numarası bulunan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur.” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Şikayete konu ihaleye 7 isteklinin fiyat teklifi verdiği 5 isteklinin teklifinin farklı gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığı, 04.07.2017 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Özdoğanlar Petrol İnş. Tem.  Gıda Özel Sağlık ve Sosyal Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Pegas Grup Temizlik Bil. Peyzaj ve Çevre Düz. Yemek Üretim Hiz. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, söz konusu komisyon kararına karşı Pegas Grup Temizlik Bil. Peyzaj ve Çevre Düz. Yemek Üretim Hiz. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 13.07.2017 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin 24.07.2017 tarihli işlemi ile şikâyeti uygun bulmadığı, idarenin kararının 25.07.2017 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği ve başvuru sahibinin 02.08.2017 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, Özdoğanlar Petrol İnş. Tem.  Gıda Özel Sağlık ve Sosyal Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyimini tevsiken Bismil Mesleki Teknik Eğitim Merkezi (METEM) tarafından düzenlenen 17.01.2014 tarihli ve 93287544.934/56 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu, belgede işin adının “personel hizmet alımı” olduğu, sözleşme tarihinin 30.04.2013, kabul tarihinin 31.12.2013 olduğu, ilk sözleşme bedelinin 55.037,50 TL, gerçekleştirilen iş tutarının ve belge tutarının ise 62.085,55 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

Söz konusu iş deneyim belgesine ilişkin olarak iş deneyim belgesini düzenleyen idareden 05.09.2017 tarihli ve 84252536-101.01.02.00-E.2017/20348 sayılı yazı ile 17.01.2014 tarihli ve 93287544.934/56 sayılı iş bitirme belgesinin EKAP’a kaydedilip kaydedilmediği ve iş deneyimine konu ihalede iş artışı yapılıp yapılmadığı hususları hakkında bilgi ve belge ile iş deneyim belgesinin düzenlenmesine dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgeler istenilmiştir.

 

İş deneyim belgesini düzenleyen idarenin 26.09.2017 tarihli ve 93287544-605.01.-E.15020426 sayılı cevabî yazısında; iş deneyim belgesinin 15.11.2016 tarihinde 2013/50817-648888-1-1 sayı ile kaydedildiği, EKAP’a sözleşme tarihinin sehven 16.05.2013 olarak yazıldığı, ihale konusu iş kapsamında ödenen fatura bedelinin KDV hariç 52.615,00 TL olduğu, gerçekleştirilen iş tutarının 52.615,00 TL olması gerekirken belgeye KDV dahil tutar olan 62.085,55 TL’nin yazıldığı belirtilerek iş deneyim belgesine dayanak teşkil eden sözleşme, faturalar ve diğer belgeler Kuruma gönderilmiştir.

 

İş deneyimine dayanak teşkil eden hizmet alım sözleşmesinde sözleşme tarihinin 30.04.2013 olduğu, iş kapsamında gerçekleştirilen işlere ait faturalara bakıldığında, söz konusu faturaların KDV dahil toplam tutarının 62.085,70 TL olduğu, KDV hariç toplam tutarının ise 52.615,00 TL olduğu, iş kapsamında iş artışı da olmadığı tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim tutarının tespiti” başlıklı 46’ncı maddesi uyarınca iş deneyim tutarının; her türlü fiyat farkları hariç, varsa iş artışları dahil, hakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı üzerinden KDV hariç olarak belirlenen tutarın yazılması gerektiği, ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi kapsamında sunmuş olduğu 17.01.2014 tarihli ve 93287544.934/56 sayılı iş bitirme belgesinde iş deneyim tutarının KDV dahil olarak (62.085,70 TL) yazıldığı, aynı şekilde 15.11.2016 tarihinde EKAP’a kaydedilen 2013/50817-648888-1-1 sayılı iş bitirme belgesinde de iş deneyim tutarının KDV dahil olarak yazıldığı, ayrıca EKAP’a kaydedilen iş bitirme belgesinde sözleşme tarihinin 30.04.2013 olmasına rağmen 15.05.2013 olarak yazıldığı tespit edilmiştir.

 

Bu bağlamda ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif tutarının 299.077,60 TL, buna göre sağlaması gereken asgari iş deneyim tutarının ise (299.077,60 TLx0,25) 74.769,40 TL olduğu, yapılan tespitler neticesinde isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesine konu işte gerçekleştirdiği iş tutarının ve olması gereken belge tutarının 52.615,00 TL, sözleşme tarihinin ise 30.04.2013 olduğu dikkate alındığında isteklinin güncelleştirilmiş iş deneyim tutarının 74.582,74 TL olduğu anlaşılmış olup, anılan isteklinin sağlaması gereken asgari iş deneyim tutarını sağlamadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, diğer taraftan isteklinin teklifi kapsamında sunduğu 17.01.2014 tarihli ve 93287544.934/56 sayılı iş bitirme belgesi ile 15.11.2016 tarihinde EKAP’a 2013/50817-648888-1-1 sayı ile kaydedilen iş bitirme belgesinin iptal edilerek, iş deneyim belgesini düzenleyen idarece yukarı aktarılan tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde yeniden düzenlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Özdoğanlar Petrol İnş. Tem.  Gıda Özel Sağlık ve Sosyal Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

2) Bismil Mesleki Teknik Eğitim Merkezi (METEM) tarafından 2013/50817 ihale kayıt numaralı “Bismil Anadolu Teknik Lisesi METEM Pansiyonu Temizlik Mutfak ve Kalorifer Hizmet Alımı” işi için Özdoğanlar Petrol İnş. Tem.  Gıda Özel Sağlık ve Sosyal Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen iş bitirme belgesinin iptal edilerek yukarıda yer verilen hususlar çerçevesinde yeniden düzenlenmesi için belgeyi düzenleyen idareye bildirimde bulunulmasına,

 

Oybirliği ile karar verildi.