Dr. Zekai Tahir Burak Doğumevi Hastanesi Başhekimliğinin,Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince 1 puan almaları ve ihalenin kendi üzerlerinde bırakılması gerektiği, söz konusu madde hükmüne uygun işlem tesis edilmediği” yönündeki iddia ile idareye yapmış olduğu şikayet başvurusunun idarece “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince istekliye ait iş deneyim belgesi değil, isteklinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesini kullanması durumunda puanlama yapılabileceği” gerekçesiyle reddedildiği görülmüş olup, buna göre, idarece ihaleye katılan isteklilerin kendilerine ait iş deneyim belgesi sunmalarından dolayı Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan hükmün uygulamadığı konulu hatalı karar

Print Friendly, PDF & Email

 

Toplantı No : 2017/051
Gündem No : 38
Karar Tarihi : 11.10.2017
Karar No : 2017/UH.II-2757

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Kayra Hiz. İşleri İnş. Tem. Bilişim Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Dr. Zekai Tahir Burak Doğumevi Hastanesi Başhekimliği,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/424893 İhale Kayıt Numaralı “2017-2018 Yılı 6 Aylık (01/10/2017-31/03/2018) Hasta Karşılama ve Yönlendirme Hizmet Alımı” ihalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Dr. Zekai Tahir Burak Doğumevi Hastanesi Başhekimliği tarafından 15.09.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2017-2018 Yılı 6 Aylık (01/10/2017-31/03/2018) Hasta Karşılama ve Yönlendirme Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kayra Hiz. İşleri İnş. Tem. Bilişim Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 21.09.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.09.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.09.2017 tarih ve 53339 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.09.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2420 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, şikayete konu ihalede isteklilerin eşit teklif verdiği, idarece Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince 1 puan almaları ve ihalenin kendi üzerlerinde bırakılması gerektiği, ancak idarenin söz konusu madde hükmünü yanlış yorumlayarak işlem tesis ettiğinden hak kaybına uğradıkları iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesinde “(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla aşağıda belirtilen fiyat dışı unsurlar esas alınarak değerlendirme yapılır. Bu çerçevede isteklilere;

a) İsteklinin ve tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalamamış olması veya imzaladığı sözleşmelerin toplam bedelinin ihale konusu işin yaklaşık maliyetinden daha düşük olması durumunda 2 puan, yaklaşık maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetin iki katı arasında olması durumunda 1 puan,

b) İsteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda 1 puan verilir.

(3) Birinci fıkrada yer alan kriterleri sağlayamayan isteklilere puan verilmez. Yapılan değerlendirme sonucunda daha yüksek puana sahip istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Ancak bu değerlendirme sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda, puanları eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle, ihale komisyonu tarafından kura yöntemine başvurulur. Kura sonucunda tespit edilen istekliler, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenir.

(4) Birinci fıkranın (a) bendine ilişkin değerlendirmede ilan veya davet tarihi itibariyle geçerli EKAP verileri; (b) bendine ilişkin değerlendirmede isteklinin teklifi kapsamında sunulan belgeler esas alınır…” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 2017-2018 yılı 6 aylık(01/10/2017-31/03/2018) hasta karşılama ve yönlendirme

b) Miktarı ve türü: 32 Kişi Hasta Yönlendirme Personeli

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Çayyolu Semt Polikliniği

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

35.3. (Mülga 29/11/2016-29903 R.G./6. md)

35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Şikayete konu ihalenin hasta karşılama ve yönlendirme hizmet alımı işi olduğu, ihaleye 5 isteklinin katıldığı, Büyük Okyanus Tem. İnş. Turz. Spor Gıda Rehabilitasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif mektubu ve geçici teminat mektubu sunmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer isteklilerin tekliflerin geçerli olduğu ve isteklilerin eşit teklif verdiği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince idarece yapılan değerlendirme neticesinde; eşit teklif veren isteklilerin anılan maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca puan alamadığı, (b) bendi gereğince 1 puan aldıkları ve isteklilerin eşit puana sahip olmaları hasebiyle yapılan kura sonucunda ihalenin MSD Tem. Bilgi Sistem Medikal Sağ.   Turizm İnş. Petrol Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı, Şampiyon Sosyal Hiz. Çevre Tem.  Dağıtım Gıda Tic. Ltd. Şti.nin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla fiyat dışı unsurlar esas alınarak değerlendirme yapılacağı, bu çerçevede isteklinin kendisine ait iş deneyim belgesi kullanması durumunda isteklinin, isteklinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesini kullanması durumunda ise iş deneyim belgesi kullanılan ortağının, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalamamış olması veya imzaladığı sözleşmelerin toplam bedelinin ihale konusu işin yaklaşık maliyetinden daha düşük olması durumunda 2 puan, yaklaşık maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetin iki katı arasında olması durumunda 1 puan, isteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda 1 puan verileceği, puanlama sonucunda en yüksek puana sahip olan isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirleneceği, ancak puanlama sonucunda birden fazla isteklinin eşit puana sahip olması durumunda ise kura çekilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin belirleneceği anlaşılmıştır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, başvuru sahibinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince 1 puan almaları ve ihalenin kendi üzerlerinde bırakılması gerektiği, söz konusu madde hükmüne uygun işlem tesis edilmediği” yönündeki iddia ile idareye yapmış olduğu şikayet başvurusunun idarece “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince istekliye ait iş deneyim belgesi değil, isteklinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesini kullanması durumunda puanlama yapılabileceği” gerekçesiyle reddedildiği görülmüş olup, buna göre, idarece ihaleye katılan isteklilerin kendilerine ait iş deneyim belgesi sunmalarından dolayı Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan hükmün uygulanmadığı anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihaleye katılan isteklinin kendisine ait iş deneyim belgesi kullanması durumunda isteklinin, isteklinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesini kullanması durumunda ise iş deneyim belgesi kullanılan ortağının, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalamadığına veya imzaladığı toplam sözleşme bedeline göre puan verileceği hüküm altına alınmasına karşın, ihaleye katılan isteklilerin kendilerine ait iş deneyim belgesi sunmalarından dolayı idarece Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan hükmün uygulanmadığı görülmüş olup, idarece kendisine ait iş deneyim belgesi kullanan isteklilerin, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalamadığına veya imzaladığı toplam sözleşme bedeline göre anılan maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan hüküm uyarınca puanlama işlemini yerine getirerek ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, kendisine ait iş deneyim belgesi kullanan isteklilerin, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalamadığına veya imzaladığı toplam sözleşme bedeline göre Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan hüküm uyarınca puanlama işlemini yerine getirerek ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirmesi gerektiği ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oybirliği ile karar verildi.