aşırı düşük teklif açıklamasının 3 iş günü geçip geçmediği konusunda, Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünün almış olduğu hatalı karar

Print Friendly, PDF & Email

 

Toplantı No : 2017/051
Gündem No : 70
Karar Tarihi : 11.10.2017
Karar No : 2017/UH.I-2787

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Ali TUNÇ,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/361084 İhale Kayıt Numaralı “2017 – 2018 Eğitim Öğretim Yılı 238 Özel Eğitim Öğrencisi, 18 Kursiyer ve 21 Öğrenci Velisi Olmak Üzere Toplam 277 Kişinin İkametlerinden Alınarak Taşıma Merkezi Okul/Kurumlara 15 Rehber Personel ve 17 Araçla 180 Gün Taşıma Hizmeti İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 18.08.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2017 – 2018 Eğitim Öğretim Yılı 238 Özel Eğitim Öğrencisi, 18 Kursiyer ve 21 Öğrenci Velisi Olmak Üzere Toplam 277 Kişinin İkametlerinden Alınarak Taşıma Merkezi Okul/Kurumlara 15 Rehber Personel ve 17 Araçla 180 Gün Taşıma Hizmeti İşi” ihalesine ilişkin olarak Ali Tunç’un 12.09.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin15.09.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.09.2017 tarih ve 53063 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.09.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2407 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, şikâyete konu ihalede başvuru sahibinin teklifinin aşırı düşük teklif olarak belirlenmesi üzerine 18.08.2017 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen yazıyla aşırı düşük teklif sorgulamasının yapıldığı, yapılacak aşırı düşük teklif açıklamalarının 3 iş günü içerisinde idareye sunulması gerektiği başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklamalarının 23.08.2017 tarihinde ve yasal süresi içinde elden idareye teslim edildiği, ancak verilen süre içerisinde aşırı düşük teklif açıklamasının idareye sunulmadığı gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu durumun mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,   

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 65 inci maddesinde “Aday, istekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlarda aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur:

a) Tebligatlar idareler veya Kurum tarafından aşağıdaki yöntemler kullanılarak yapılabilir:

1) İmza karşılığı elden.

2) İadeli taahhütlü mektupla.

3) Elektronik ortamda.

4) Faksla.

… yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün. …  Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

b) İdareler veya Kurum tarafından elektronik ortamda veya faks ile yapılan tebligatlar ile çerçeve anlaşmaya dahil olan istekliler tarafından elektronik ortamda sunulan fiyat tekliflerinin aynı gün teyit edilmesi zorunludur. Elektronik ortamda veya faks ile yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.

Ancak, idareler veya Kurum ile aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından, elektronik imza kullanılarak yapılan işlemlerde ve şikayet başvurularına ilişkin işlemler dahil Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden yapılacak ihale sürecine ilişkin işlemlerde teyit aranmaz.

c) Elektronik haberleşmede kullanılacak araçlar ile bunların teknik özellikleri, yaygın olarak kullanılan haberleşme ve bilgi teknolojisi ürünleri ile uyumlu ve kolay erişilebilir olmalı ve eşit muamele ilkesini sağlamalıdır.

d) Her türlü bilgi alışverişi ile bilginin muhafazasında; verilerin bütünlüğü ile tekliflerin ve başvuru belgelerinin gizliliğinin sağlanması esastır.

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.” hükmü,

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 8’inci maddesinde “1. Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.

79.1.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı sınır değer olarak kabul edilir.

79.1.2. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer;

SD: Sınır değeri,

YM: Yaklaşık maliyeti,

n: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif sayısını,

T1, T2, T3….Tn: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif bedellerini,

R: Sınır Değer Tespit Katsayısını

 

79.1.3. 79.1.2 nci maddede yer alan R değeri her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Kurum tarafından belirlenir ve ilan edilir. İhalenin konusu veya işin niteliğine göre Kurum tarafından farklı R değerleri belirlenebilir.

79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.  

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adı “2017 – 2018 Eğitim Öğretim Yılı 238 Özel Eğitim Öğrencisi, 18 Kursiyer ve 21 Öğrenci Velisi Olmak Üzere Toplam 277 Kişinin İkametlerinden Alınarak Taşıma Merkezi Okul/Kurumlara 15 Rehber Personel ve 17 Araçla 180 Gün Taşıma Hizmeti İşi” olarak, işin miktarı ve türü “238 Özel Eğitim Öğrencisi, 18 Kursiyer Ve 21 Öğrenci Velisi Olmak Üzere Toplam 277 Kişinin İkametlerinden Alınarak Taşıma Merkezi Okul/Kurumlara 15 Rehber Personel ve 17 Araçla 180 Gün Taşıma Hizmeti İşi” şeklinde belirtilmiştir.

Aynı Şartname’nin “Sınır Değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale komisyon kararının incelenmesi sonucunda ihale konusu işe ilişkin olarak 6 adet ihale dokümanı satın alındığı, 18.08.2017 tarihinde yapılan ihaleye 4 isteklinin katıldığı, ihaleye katılan isteklilerin teklif fiyatı ve yaklaşık maliyet dikkate alınarak yapılan sınır değer hesaplamasında tüm isteklilerin teklifinin aşırı düşük teklif olduğunun belirlendiği, 18.08.2017 tarihinde gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazılarıyla aşırı düşük teklif açıklamalarının 3 iş günü içerisinde ihale komisyonuna sunulmasının istendiği, aşırı düşük teklif açıklamalarını belirlenen süre içerisinde vermeyen başvuru sahibi Ali Tunç ve Cici Tur. Sey. Tic. San. Ltd. Şti.nin tekliflerinin reddedildiği, aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan S.S. 10 Nolu Karaman Birlik Motorlu Taşıyıcılar Koop.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Hasan Topuz’un ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Yapılan incelemede başvuru sahibine 18.08.2017 Cuma günü gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısıyla aşırı düşük teklif açıklamasının 3 iş günü içerisinde ihale komisyonuna sunmasının istenildiği, anılan istekli tarafından 23.08.2017 Çarşamba günü aşırı düşük teklif açıklamasının idareye elden teslim edildiği, anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması sunması gereken sürenin tebliğ tarihinden itibaren başlayacağı göz önüne alındığında 3 iş gününe ait sürenin 23.08.2017 Çarşamba günü sona ereceği dolayısıyla başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklamasının yasal süresi içerisinde idareye teslim edildiği görülmüş olup ihale komisyon kararıyla başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesiyle teklifinin reddedilmesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Ali Tunç’un aşırı düşük teklif açıklamasının değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oybirliği ile karar verildi.