Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği,HBYS alım ihalesindeki hatası,personel ücreti belirlenirken Teknik Şartname’nin 2.9.2.3’üncü maddesinde atıf yapılan azami oranın mı, yoksa söz konusu orana ihale konusu işin yapılacağı yerin SGP puanına göre ilave oran eklenerek elde edilecek oranın mı kullanılacağının belirsiz olduğu, ayrıca SGP oranı 100’ün üzerinde olan yerlerde anılan tablolarda belirlenen oranlar üzerine ek oranlar belirlenmesi hususunun idarenin takdirine bırakıldığı ve ihale konusu işin gerçekleştirileceği yer olan Bursa’nın 2016 yılı SGP oranı 101 olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde söz konusu düzenlemenin net olmadığı ve istekliler tarafından teklif fiyatlarının oluşturulmasında tereddüt oluşturacağı

Print Friendly, PDF & Email

 

Toplantı No : 2017/046
Gündem No : 32
Karar Tarihi : 20.09.2017
Karar No : 2017/UH.I-2529

 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Teknoritma Yazılım Hizmetleri A.Ş.,

Hacettepe Teknoloji Geliştirme Bölgesi Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Safir C Blok 8. Kat No: 801 Beytepe Çankaya/ANKARA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği,

75. Yıl Bulvarı Park Cad. No: 1 16140 Nilüfer/BURSA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/329956 İhale Kayıt Numaralı “Genel Sekreterliğimize Bağlı 14 Hastanenin 36 Aylık Hbys Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 15.08.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Genel Sekreterliğimize Bağlı 14 Hastanenin 36 Aylık Hbys Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Teknoritma Yazılım Hizmetleri A.Ş.nin 09.08.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.08.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.08.2017 tarih ve 47698 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.08.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2110 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuru konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiği, şöyle ki;

 

1) İdari Şartname’nin 7.1.(h) maddesinde düzenlenen Sağlık Bakanlığına kayıtlı olunduğuna dair belgelerin, aynı Şartname’nin 7.2’nci maddesine göre ihaleye iş ortaklığı olarak teklifte bulunulması halinde iş ortaklarının tümü tarafından ayrı ayrı sunulmasının istenildiği, ancak iş ortaklığı tarafından tek yazılım teklif edileceğinden tek üreticilik belgesi veya bayilik kaydının sunulabileceği, bu nedenle tüm ortaklardan ayrı ayrı bu belgelerin talep edilmesinin iş ortaklığı tarafından fiili olarak yerine getirilemeyeceği ve bu durumun da ihaleye iş ortaklığı şeklinde teklif sunulmasına engel teşkil edeceği,

 

İdari Şartname’nin 7.1.(h) maddesinde düzenlenen belgenin tek bir firmaya verilen ve Sağlık Bakanlığının teknik akreditasyon şartlarının sağlandığının ispatı için kullanılan bir yetki belgesi olduğu, aynı anda iki firmaya verilemeyeceği, her firmanın bu belgeyi kendi üreticisi olduğu HBYS yazılımı için alabileceği, Teknik Şartname’nin 1.1 ve 4.1.3’üncü maddelerinde yer alan düzenlemeler de göz önünde bulundurulduğunda aynı istekli tarafından ihalenin herhangi bir kısmı için birden fazla HBYS yazılımın teklif edilemeyeceğinin açık olduğu, bu şartlarda ise ihaleye iş ortaklığı halinde teklifte bulunacak isteklilerin yalnızca bir HBYS yazılımı için üreticilik kaydı sunmalarının gerekeceği, buradan hareketle anılan düzenlemenin çelişkili ve mevzuata aykırı olduğu,

 

2) Teknik Şartname’nin 2.1.16’ncı maddesinde yüklenici tarafından yüklenen yeni HBYS yazılımının verimli çalışmaması veya durması durumunda eski sistemin en fazla 4 saat içerisinde yüklenici tarafından devreye alınması gerektiğinin düzenlendiği, ancak eski yazılımın yeniden devreye alınmasının bir önceki yüklenicinin sağlayabileceği bir husus olduğu, yüklenici tarafından kendine ait olmayan eski sisteme müdahale edilmesi halinde bu durumun 5847 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na aykırı olacağı,

 

İdarenin yanıtında yeni yükleniciden eski yüklenicinin eski sistemi devreye alma giderini karşılamasının isteneceğinin belirtildiği, ancak söz konusu Teknik Şartname maddesinde açıkça 4 saat içerisinde eski sistemin devreye alınması gerektiğinin düzenlendiği, buradaki sorumluluğun teknik olarak eski sistemin ayağa kaldırılması olduğu, yüklenicinin böyle bir sorumluluğu olmayacağı gibi kendi yazılımını devreye alamaması durumunda sözleşmeye göre uygulanacak cezaların belli olduğu, söz konusu Şartname maddesinin çelişkili ve mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığından sonuçları itibari ile olası davalarda idare ve yükleniciye tazminat yükü getirerek kamu zararına neden olabileceği,

 

3) Kamu ihale mevzuatı uyarınca yeterliğe ilişkin tüm hususların ihale ilanı ve idari şartnamede düzenlenmesinin gerektiği, ancak söz konusu ihaleye ait Teknik Şartname’nin 2.1.22, 2.5.1, 2.5.6, 4.1.10, 5, 7.1.4 ve 9.6.5.4’üncü maddelerinde istekliler tarafından teklifleri ile birlikte sunulması istenilen yeterlik belgelerine İhale İlanı ve İdari Şartname’de yer verilmediği,

 

İdare tarafından şikâyete verilen cevapta İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesi gereği Teknik Şartname’de tekliflerle birlikte sunulması istenilen belgelerin yeterlik belgesi olduğunun belirtildiği, ancak bu hususa İhale İlanı’nda yer verilmediği,

 

4) Teknik Şartname’nin Ek-1 (a) maddesinde her bir hastanede çalışması istenilen personelin sayısı ve niteliklerinin belirtildiği, ancak personelin ücretlendirilmesinde, brüt asgari ücret üzerinden bir belirleme yapmak yerine “Personellerin mezuniyet durumları ve taşıması gereken özellikler ile ilgili olarak 31/08/2010 tarihli “Hizmet alımları kapsamında çalıştırılan işçilere öngörülecek ücretler” konulu genel yazı ve konu hakkında ilgili genelgelerde belirtilen hususlar göz önüne alınacaktır.” düzenlemesine yer verildiği, ancak söz konusu genel yazıya da, genelgelere de ihale dokümanında yer verilmediği,

 

Aynı şekilde İdari Şartname’nin 25.3’üncü maddesinde personelin ücret alacakları ile ulaşım, giyim vb. ücretlerinin ne olduğuna dair bir belirleme yapılmadığı, bu hususların teklif fiyatının belirlenmesinde önemli olduğu ve mevcut düzenlemelerin muğlak olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.21’inci maddesine göre personele ilişkin olarak teklif fiyata dahil olan giderlerin detaylarına İdari Şartname’de yer verilmesinin gerektiği, ancak mevcut durumda anılan Şartname’de bu bilgilere yer verilmediği,

 

Söz konusu ihale personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olmasa bile, haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek, hatta idarenin onayladığı ve çalışma düzenini belirlediği personelin ücret bilgilerinin belirtilmesinin zorunlu olduğu, ayrıca ihale dokümanında personelin fazla mesai/tatil günlerinde çalışma yapacağının açık olduğu, ancak bu duruma ilişkin bir düzenlemenin de yapılmadığı, personel giderine ilişkin dokümanda bir belirleme yapılmadığından, bu durumun teklifin oluşturulmasında belirsizlik yarattığı ve sözleşmenin uygulanmasında personel aleyhine haksız durumlara neden olacağı,

 

5) Teknik Şartname’nin 2.9.1.10, 2.9.2.4, 2.9.2.6 ve 2.9.2.7’nci maddelerinden personele fazla mesai ve tatil günlerinde çalışma yaptırılacağının anlaşıldığı, ancak fazla mesai ve tatil günü çalışma ücretlerinin ne şekilde ödeneceğinin düzenlenmediği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.22’nci maddesine göre personelin yapacağı fazla mesaiye ilişkin giderler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gerektiği, ancak personel kalemlerine söz konusu cetvelde yer verilmediği, ayrıca Teknik Şartname’nin 2.9.1.12’nci maddesine göre fazla çalışmaya bağlı tüm giderlerin yükleniciye bırakıldığı, ancak yüklenicinin hangi personelin ne kadar süreyle fazla çalışma yapacağını tespit edebilmesi ve buna bağlı olarak maliyet hesaplayabilmesi için mevcut düzenlemelerin muğlak olduğu,

 

6) Teknik Şartname’nin 2.10.1.11’inci maddesinden yüklenicinin kusuru olmaksızın hizmet verdiği aya ilişkin hakediş ödemesinin yapılamaması durumunda yüklenicinin söz konusu aya ilişkin personel ücretlerini banka hesaplarına aktarması gerektiğinin anlaşıldığı, böyle bir durumun birkaç ay devam etmesi halinde yüklenicinin mali sıkıntı yaşayabileceği, sözleşmeye bağlı yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanabileceği, yüklenicinin kusuru bulunmadığı durumlarda yüklenici aleyhine dönebilecek düzenlemelerin yapılmasının mevzuata uygun olmadığı,

 

7) Teknik Şartname’nin 2.9.1.2, 2.9.1.7, 2.9.1.10, 2.10.1.1 ve 2.10.1.4’üncü maddelerinde idarenin onaylamadığı hiçbir personelin işe alınmayacağının düzenlendiği, ancak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.26’ncı maddesine göre işe alınacak veya işten çıkarılacak personelin idarece belirlenmesine yönelik düzenleme yapılamayacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “ 2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: GENEL SEKRETERLİĞİMİZE BAĞLI 14 HASTANENİN 36 AYLIK HBYS HİZMET ALIMI

b) Miktarı ve türü:

Genel Sekreterliğimize Bağlı 14 İdarenin 36 Aylık Hbys Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: I.KISIM (Çekirge Devlet Hastanesi, Gemlik Muammer Ağım Devlet Has., Orhangazi Devlet Hastanesi, Mudanya Devlet Hastanesi, Yenişehir Devlet Hastanesi), II. KISIM (İnegöl Devlet Hastanesi, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi, Prof. Dr. Türkan AKYOL Göğüs Hastalıkları Hastanesi, İlker ÇELİKCAN Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Dr. Ayten BOZKAYA Spastik Çocuklar Hast. ve Rehabilitasyon Merkezi) III. KISIM (Duaçınarı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Nilüfer Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İnegöl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi)

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesine,

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

h)

1-İhaleye yazılımın asıl üreticisi olarak  iştirak edecek istekliler; Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kayıt ve Tescil Bilgi Sistemine kaydını yaptırmış, gizlilik sözleşmesi imzalamış olan firmaların yer aldığı Sağlık Bakanlığı internet sitesinde ilan edilen liste içerisinde bulunduklarına dair belgeyi teklif dosyalarında sunmalıdırlar.

2- Yazılımın asıl üreticisi olmayıp aracı, bayi vb. konumunda olan tedarikçi  istekliler ise;

a) Yazılımın asıl üreticisi olan firmalarının Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kayıt ve Tescil Bilgi Sistemine kaydını yaptırmış, gizlilik sözleşmesi imzalamış olan firmaların yer aldığı Sağlık Bakanlığı internet sitesinde ilan edilen liste içerisinde bulunduğuna  dair belgeyi,

b) Bayi ile yazılımın asıl üreticisi olan firma aralarında imzalanan  garanti süresinin de içerir bayilik sözleşmesini teklif dosyasında sunmalıdır.

3- İstekliler teklif ettikleri uygulama yazılımının veri tabanı yönetim sistemlerini ve işletim sistemlerinin isim, sürüm(versiyon) ve lisansında model bilgilerini bir belge halinde teklifinde sunacaktır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler…” düzenlemesine,

 

Anılan Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1.

İhale 3 kısımdan oluşmaktadır. İstekliler istedikleri kısma teklif verebilirler, Kısmın içindeki kalemlerin tamamına teklif vermek zorundadır.” düzenlemesine,

 

Teknik Şartname’nin 1.1’inci maddesinde “Genel Sekreterliğimize bağlı Sağlık Kurumlarında Hastane Bilgi ve Yönetim Sisteminin (HBYS) amacı; hastanın hastaneye başvurusundan ayrılışına kadar ihtiyaç duyulan her sürecin yönetilebileceği, dökümante edebileceği, raporlanabileceği ve kullanıcıların da kullanıcı dostu platform, işletim sistemi ve tarayıcı bağımsız ara yüz ile çalışabileceği hastane bilgi yönetim sistemi tedarik etmek. Tedarik edilen sistemden Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının sağlık hizmeti planlama ve politika geliştirme süreçlerinde ihtiyaç duyduğu veriyi gizlilik ve bütünlük kuralları çerçevesinde sağlamaktır.

HBYS’den beklenen; kaliteli, etkin ve verimli sağlık hizmetinin sunulabilmesi için gerekli bilgi ve verilerin toplanıp kullanılması, paylaşılması, bilgi üretiminin standart yöntemlerle gerçekleştirilmesi ve üretilen bilgiden en üst düzeyde yararlanılması ve elde edilen kişisel sağlık verilerinin güvenli olarak saklanması ve korunmasıdır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için bilgi teknolojileri alanındaki değişime uyum sağlayan, sürekli gelişen, kullanılması ve işletilmesi kolay, sorunsuz ve 7/24 saat kesintisiz hizmet sunan bir HBYS yazılımı alımına ihtiyaç vardır…” düzenlemesine,

 

Aynı Şartname’nin 4.1.3’üncü maddesinde “Uygulama yazılımı, ortak veri tabanı üzerinden çalışan bütünleşik bir yapıya sahip olmalıdır. Veri hangi modül/arayüz tarafından girilirse girilsin; gereksinim duyan diğer modüller/arayüzler yetkileri dahilinde o veriye ulaşabilmelidir. Aynı veri için mükerrer değişken tanımlamalarının önüne geçilmeli, belirli işlemler ortak kullanılan veriler aracılığı ile kontrol edilebilmeli ve tetiklenebilmelidir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru konusu ihalenin 14 hastanenin 36 aylık HBYS hizmet alımı ihalesi olduğu, 3 kısımdan oluştuğu, 15.08.2017 tarihinde gerçekleştirildiği, ihalenin 1’inci kısmına 2 istekli, 2’nci kısmına 5 istekli, 3’üncü kısmına ise 1 istekli tarafından teklif sunulduğu, ihale komisyon kararının henüz alınmadığı, başvuru sahibi tarafından ilan ve doküman düzenlemelerine yönelik başvuruda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından aynı istekli ihalenin herhangi bir kısmı için birden fazla HBYS yazılımı teklif edemeyeceğinden, İdari Şartname’nin 7.1.(h) maddesindeki belgelerin iş ortaklığının her bir ortağından istenilmesinin ihaleye iş ortaklığı olarak teklif sunulmasına engel teşkil ettiği iddia edilmektedir.

 

İdari Şartname’nin 7.1.(h) maddesinde isteklilerin ihaleye yazılımın asıl üreticisi olarak katılmaları durumunda; Sağlık Bakanlığının internet sitesinde ilan edilen liste içerisinde bulunduklarına dair belgeyi, yazılımın asıl üreticisi olmayıp aracı, bayi vb. olarak katılmaları durumunda ise; yazılımın asıl üreticisi olan firmanın anılan belgesi ile söz konusu firma ile aralarında imzaladıkları garanti süresini de içerir bayilik sözleşmesini, bunlara ek olarak teklif ettikleri uygulama yazılımının veri tabanı yönetim sistemlerini ve işletim sistemlerinin isim, sürüm ve lisansında model bilgilerini bir belge halinde teklif dosyalarında sunmaları gerektiği, aynı Şartname’nin 7.2’nci maddesinde ise ihaleye iş ortaklığı olarak teklifte bulunulması durumunda; her bir ortak tarafından anılan Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (a), (b) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

 

Bu bağlamda, aynı istekli tarafından ihalenin herhangi bir kısmı için birden fazla yazılım teklif edilemeyeceği ve aynı yazılımın birden fazla üreticisi olamayacağından, bu durumda ortaklardan birinin yazılımın asıl üreticisi olması halinde diğer ortakların aynı yazılımın bayisi veya tüm ortakların aynı yazılımın bayisi olarak ihaleye iş ortaklığı halinde teklif sunulabileceği anlaşıldığından, söz konusu düzenlemelere göre ihaleye iş ortaklığı olarak teklif sunulmasında bir engel bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, söz konusu iddia yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin 2.1.16’ncı maddesinde “Eski sistemden yeni sisteme geçiş süreci, geçişte herhangi bir duraksamaya ve gecikmeye meydan vermeyecek şekilde tasarlanıp uygulanmalıdır. Yüklenen yazılımın verimli çalışmaması ya da durması halinde, İstekli firma eski sistemi en fazla 4 (dört) saat içerisinde devreye almak zorundadır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından Teknik Şartname’nin 2.1.16’ncı maddesinde yer alan düzenlemeye göre yeni sisteme geçişte bir sorun yaşandığı takdirde yüklenicinin eski sistemi devreye almasının gerektiği, ancak bu durumun 5847 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na aykırı olduğu ve idare ile yükleniciye tazminat yükü getirerek kamu zararına neden olabileceği iddia edilmektedir.

 

İdare tarafından şikâyete verilen cevapta ise HBYS sisteminde herhangi bir sorun yaşanması durumunda en etkili yöntemin eski otomasyon sisteminin yeniden devreye alınması olduğu, eski yüklenici ile idare arasındaki sözleşme son bulduğundan yaşanacak tüm aksaklıkların giderilmesinin yeni yüklenicinin sorumluluğunda olduğu, doğru planlama ve kontrollü bir süreç yönetiminde yeni HBYS yazılımı ile ilgili bir sorun yaşanmamasının beklendiği, ancak böyle bir durum yaşanması halinde eski yükleniciden gerekli desteği almak için gereken tüm giderlerin yeni yüklenici tarafından karşılanmasının uygun olduğu belirtilmiştir.

 

Teknik Şartname’nin 2.1.16’ncı maddesinden yeni sisteme geçişte yeni yazılımın verimli çalışmaması ya da durması halinde yüklenici tarafından eski sistemin en fazla 4 saat içerisinde devreye alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Bu bağlamda, söz konusu Teknik Şartname maddesi ve idarenin cevabı birlikte değerlendirildiğinde, HBYS sistemlerinin hastane işleyişi açısından önemli olduğu ve aksamaması gerektiği, yeni sisteme geçişte bir sorun yaşanması halinde en etkili yöntemin önceden doğru şekilde çalışan eski sistemin yeniden devreye alınması olduğu, yeni sisteme geçişte bir sorunla karşılaşılması durumunda bunun sorumlusunun zaten ihale konusu işin yüklenicisi olacağı, anılan Şartname düzenlemesine göre eski sistemin yeniden devreye alınmasının bizzat yüklenici eliyle değil, yüklenici tarafından eski yükleniciye bedeli karşılığında yaptırılabileceği, böyle bir durumda herhangi bir tazminat yükü oluşmayacağından kamu zararının ortaya çıkmayacağı anlaşılmıştır. Bu nedenle, söz konusu iddia yerinde bulunmamıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar” başlıklı 24’üncü maddesinde “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

…         

e) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu..” hükmüne,

 

Aynı Kanun’un  “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’nci maddesinde “…İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

…            

e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri…” hükmüne,

 

İhale İlanı’nın “İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler” başlıklı 4’üncü maddesinde “4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1-İhaleye yazılımın asıl üreticisi olarak  iştirak edecek istekliler; Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kayıt ve Tescil Bilgi Sistemine kaydını yaptırmış, gizlilik sözleşmesi imzalamış olan firmaların yer aldığı Sağlık Bakanlığı internet sitesinde ilan edilen liste içerisinde bulunduklarına dair belgeyi teklif dosyalarında sunmalıdırlar.

2- Yazılımın asıl üreticisi olmayıp aracı, bayi vb. konumunda olan tedarikçi  istekliler ise;

a) Yazılımın asıl üreticisi olan firmalarının Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kayıt ve Tescil Bilgi Sistemine kaydını yaptırmış, gizlilik sözleşmesi imzalamış olan firmaların yer aldığı Sağlık Bakanlığı internet sitesinde ilan edilen liste içerisinde bulunduğuna  dair belgeyi,

 b) Bayi ile yazılımın asıl üreticisi olan firma aralarında imzalanan  garanti süresinin de içerir bayilik sözleşmesini teklif dosyasında sunmalıdır.

3- İstekliler teklif ettikleri uygulama yazılımının veri tabanı yönetim sistemlerini ve işletim sistemlerinin isim, sürüm(versiyon) ve lisansında model bilgilerini bir belge halinde teklifinde sunacaktır.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

1) İstekliler teklif edecekleri HBYS için, teknik özelliklerini gösterir katalog, CD veya broşürleri veya açıklayıcı dokümanlarını teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

2) İhale Komisyonu  demonstrasyon isteğinde bulunabilecektir.  İhale komisyonu tarafından demonstrasyon yapılmasına karar verilirse;  belge değerlendirmeleri sonucunda eksik belgesi bulunmayan, ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterlerini karşılayan ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi 1. firmadan başlanarak demonstrasyon için davet edilecektir. Demonstrasyon işlemini başarıyla gerçekleştiren  ekonomik açıdan 1. avantajlı ve 2. avantajlı firma belirlendikten sonra diğer firmalara demonstrasyon işlemi yapılmayacaktır. Demonstrasyon için isteklilere yazılı tebligatın yapılması sonrasında 20(yirmi) gün içinde İhale Komisyonunun belirteceği yerde demonstrasyon yapmaları gerekir. Demonstrasyon yapmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3) İstekliler, teklif ettikleri HBYS programı için Teknik Şartname maddelerine sırasına göre tek tek cevap vereceği ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BELGESİ mutlaka verecektir.  Bu uygunluk belgeleri, istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve her sayfası  firma yetkili kişilerince imzalanmış olacaktır…” düzenlemesine,

 

İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde “İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.” düzenlemesine,

 

Teknik Şartname’nin 2.1.22’nci maddesinde “Yüklenici ihale tarihinde Sağlık Bakanlığı Kayıt Tescil Sistemi Aktif HBYS Listesinde olduğunu belgelendirmelidir. http://\vw\v.saülik.üov.tr/Kts/hel»e/l-39831/hbvs-rirmalari.html” düzenlemesine,

 

Aynı Şartname’nin 2.5.1’inci maddesinde “Yüklenici teklif ettikleri uygulama yazılımının % 100 uyumlu olduğu Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve İşletim Sistemlerinin ismini ve sürüm (versiyon) bilgilerini bir belge halinde tekliflerinde sunacaktır.” düzenlemesine,

 

Anılan Şartname’nin 2.5.6’ncı maddesinde “İstekliler olağanüstü durumlarda, önerdikleri çözümlerin (Yangın, Sel, Deprem, vb) nasıl bir teknolojik önlem ile sürekliliğini sağlayacaklarını ve sistemdeki bilginin nasıl kurtarılacağına dair planlarını ayrıca belirtmelidir. İlgili planın idarece onaylanmasından sonra bu plan doğrultusunda İdare gerekli donanım ve yazılımları temin edecektir.” düzenlemesine,

 

Yine Teknik Şartname’nin 4.1.10’uncu maddesinde “Uygulama yazılımı, istemci işletim sistemi (Client Operating System / COS) olarak Microsoft ailesinin, Microsoft tarafından desteği verilmekte ve geliştirilmesi devam etmekte olan güncel ürünlerinde, aynı zamanda en az Linux dağıtımlarından dağıtımı ve geliştirilmesi devam etmekte olan ve resmi sitesi bulunan Debian, Redhat Linux, Oracle Linux, Centos Linux, Pardus Linux gibi deb ve rpm paket tabanlı dağıtımlarda, aynı zamanda MacOS işletim sisteminde çalışabilmelidir. Firma teklifinde uyumlu olduğu işletim sistemleri ve tarayıcıları açıklayan uyumluluk belgesini sunmalıdır. Uygulama yazılımı belirtilen COS’lar üzerinde herhangi bir dönüştürücü (converter) veya uzak masaüstü çözümleri (RDP vb.) ile çalışıyor şeklinde ki teklifler kabul edilmeyecektir.” düzenlemesine,

 

Aynı Şartname’nin “Veri tabanı yönetim sistemi” başlıklı 5’inci maddesinde “Yüklenici teklif ettikleri uygulama yazılımının % 100 uyumlu olduğu Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve sürüm (versiyon) bilgilerini bir belge halinde tekliflerinde sunacaktır. Gerekli Veri tabam lisansı genel sekreterlik adına merkezi server için idare tarafından temin edilecektir.” düzenlemesine,

 

Anılan Şartname’nin 7.1.4’üncü maddesinde “Yüklenici, İdare’nin bulunduğu yere en yakın destek merkezlerinin adreslerini ve bu merkezin sorumlusuna ait iletişim bilgilerini teklif ekinde bildirmelidir.” düzenlemesine,

 

Yine Teknik Şartname’nin 9.6.5.4’üncü maddesinde “Tetkik sonuçlarını otomatik olarak verebilen cihazlar ile uyum içinde çalışmalıdır. Bu özellik için cihazlardan hangi yeteneklerin istendiği teklif ile beraber belirtilmelidir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından Teknik Şartname’nin 2.1.22, 2.5.1, 2.5.6, 4.1.10, 5, 7.1.4 ve 9.6.5.4’üncü maddelerinde istekliler tarafından teklifleri ile birlikte sunulması istenilen belgelere İhale İlanı ve İdari Şartname’de yer verilmediği iddia edilmektedir.

 

Teknik Şartname’nin 2.5.6’ncı maddesinde yer alan belgenin isteklilerden teklifleri ile birlikte sunulması istenilen bir belge mahiyetinde olmadığı, anılan Şartname’nin 2.1.22, 2.5.1 ve 5’inci maddelerde yer alan belgelere ise İhale İlanı’nın 4’üncü ve İdari Şartname’nin 7’nci maddelerinde yer verildiği, ancak Teknik Şartname’nin 4.1.10, 7.1.4 ve 9.6.5.4’üncü maddelerinde isteklilerden teklifleri ile birlikte sunulması istenilen belgelere İhale İlanı’nda yer verilmediği tespit edilmiştir.

 

Bu bağlamda, başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde isteklilerin teklifleri kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgelerin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler olarak düzenlendiği ve başvuru sahibinin iddiasında yer alan bazı belgelere İhale İlanı’nda yer verilmemiş olmasının isteklilerin ihaleye katılması açısından herhangi bir hak kaybı oluşturmayacağı anlaşıldığından söz konusu iddia yerinde bulunmamıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4 ve 5’inci iddialarına ilişkin olarak:

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Fazla çalışma ücreti” başlıklı 41’inci maddesinde “…Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır…” hükmüne,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “…78.3. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirtilmesi halinde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.

78.21. Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.

78.22. Brüt asgari ücret veya üzerinde ücret ödenmesi öngörülen personelin varsa nakdi yol ve yemek bedeli dahil aylık (78.12 nci maddeye göre gün üzerinden teklif alınan hallerde günlük) ücreti, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yapılacak çalışmalara ilişkin ücretler ile engelli işçi ücreti gibi ayrı ayrı hesaplanması gereken her bir işçilik maliyeti için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması, malzeme giderlerinin de ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi zorunludur. Ayrıca, ayni teklif verileceği belirtilen yemek ve yol giderlerinin de ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi esastır. Ancak, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kaleminin/kalemlerinin bulunduğu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinin birim fiyat teklif cetvelinde, bu iş kalemi/kalemleri kapsamındaki işlerde çalıştırılmak üzere ihale dokümanında asgari sayısı belirtilen personele ilişkin maliyetlere işçilik kaleminde değil, ait olduğu iş kalemi içerisinde yer verilecek ve istekliler de tekliflerini buna göre sunacaklardır.

Bununla birlikte, söz konusu personelin fazla çalışma yapması ve/veya ulusal bayram ve/veya genel tatil günlerinde çalıştırılması öngörülüyor ise, 78.8. maddesine göre çalışılacak gün ve personel sayısı ile toplam fazla çalışma saati belirlenirken, bu personel de dikkate alınmak suretiyle maliyet hesaplaması yapılarak ulusal bayram ve genel tatil günleri iş kalemi ile fazla çalışma iş kalemine dahil edilecektir…” açıklamasına,

 

İdari Şartname’nin 25.3’üncü maddesinde “25.3.1.

a)Teklif Fiyata Esas Ücret Tarifesi

İhale Teknik Şartnamesinin EK 1 a Personel Çalışmasına Dayalı Hizmet Alımları Ücret Tablosu başlıklı tabloda belirtilen ve teknik şartnamenin 2.9.2.3. maddesinde açıklanan personel giderleri,

b)Söz konusu hizmet her ne kadar personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmasa da; sözleşmenin uygulanması sırasında, hizmet taahhüdünü yerine getirecek firma, çalıştıracağı her kademedeki işçilerin maaş, ulaşım, giyim, özlük hakları, kıdem tazminatı ve sigorta primi gibi v.b personel giderleri yüklenici tarafından karşılanacak olup teklif edilecek fiyata dahildir.

c) Çalışacak görevlilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak hizmet alım kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarının karşılanması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanmasına izin verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörülmeyecektir.” düzenlemesine,

 

Teknik Şartname’nin 2.9.1.10’uncu maddesinde “Gündüz mesai saatlerinde, akşam, gece, hafta sonu ve tatil günlerinde görevli personel sayısı ve çalışma saatleri hastanenin çalışma düzeni ve yoğunluğuna göre Hastane ve Firma’nın koordinasyonu ile belirlenmelidir.” düzenlemesine,

 

Aynı Şartname’nin 2.9.2.2’nci maddesinde “Alınacak personelin haftalık çalışma saatleri 45 (kırkbeş) saattir ve çalışma düzenleri idare tarafından belirlenecektir.” düzenlemesine,

 

Yine Teknik Şartname’nin 2.9.2.3’üncü maddesinde “Sözleşme süresince kurumda çalıştırılacak kişilerin sayı ve özellikleri Ek 1 belgesi ’a’ tablosunda belirtilmiştir. Söz konusu elemanlar, sözleşme süresince firma tarafından kurumda çalıştırılacaktır. (Personellerin mezuniyet durumları ve taşıması gereken özellikler ile ilgili olarak 31/08/2010 tarihli “Hizmet alımları kapsamında çalıştırılan işçilere öngörülecek ücretler” konulu genel yazı ve konu hakkında ilgili genelgelerde belirtilen hususlar göz önüne alınacaktır. Personele ödenecek ücretler 31.08.2010 tarihli genel yazının ekinde ki tabloda belirtilen azami oranlar üzerinden belirlenecektir.)” düzenlemesine,

 

Aynı Şartname’nin 2.9.2.4’üncü maddesinde “Sistemin 24 saat çalışır durumda kalmasından bu personeller sorumlu olacaktır.” düzenlemesine,

 

Yine Teknik Şartname’nin 2.9.2.6’ncı maddesinde “Çalışacak yazılım ve donanım personelinin 24 saat ulaşılabilecek telefonu ve adresi hastane idaresine bildirilecektir.” düzenlemesine,

 

Aynı Şartname’nin 2.9.2.7’nci maddesinde “Bu personel acil durumlarda hastaneye ulaşıp arızaya yerinde müdahale edebilmelidir.” düzenlemesine,

 

Anılan Şartname’nin 2.9.2.12’nci maddesinde “Kurumda görevlendirilen personel için hiçbir şekilde ek ücret ödenmeyecek olup ulaşım, konaklama, fazla mesai vb. ücretler firma sorumluluğundadır.” düzenlemesine,

 

Yine Teknik Şartname’nin “Ek 1 a) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları ücret tablosu” başlıklı bölümünde “KISIM 1

ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI ÜCRET TABLOSU /

Tablo -I

Network,

Donanım,

Teknik Destek ve Yazılım Bakım Elemanı

HBYS Hizmet alımı kapsamında En az 2 yıllık üniversite mezunu olup network, donanım, teknik destek, ve yazılım-bakım konusunda mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika sahibi olan en az 4 kişi, En az 2 yıllık ilgili üniversite mezunu olup, network, donanım, teknik destek ve yazılım bakım konusunda mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika sahibi olan en az3 kişi, En az 4 yıllık üniversite mezunu olup, network, donanım, teknik destek ve yazılım-bakım konusunda mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika sahibi olan en az 1 kişi çalıştırılacak olup, personellerin mezuniyet durumları ve taşıması gereken özellikler ile ilgili olarak 31/08/2010 tarihli ”Hizmet alınılan kapsamında çalıştırılan işçilere öngörülecek ücretler’ konulu genel yazı ve konu hakkında ilgili genelgelerde belirtilen hususlar göz önüne alınacaktır.

GEMLİK MUAMMER AĞIM DEVLET HASTANESİ

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI ÜCRET TABLOSU / Tablo -1
Network,

Donanım,

Teknik Destek ve Yazılım Bakım Elemanı

HBYS Hizmet alımı kapsamında En az 2 yıllık ilgili üniversite mezunu olup, network, donanım, teknik destek ve yazılım bakım konusunda mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika sahibi olan en az 2 kişi, En az 4 yıllık üniversite mezunu olup, network, donanım, teknik destek ve yazılım- bakım konusunda mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika sahibi olan en az 1 kişi çalıştırılacak olup, personellerin mezuniyet durumları ve taşıması gereken özellikler ile ilgili olarak 31/08/2010 tarihli “Hizmet alımları kapsamında çalıştırılan işçilere öngörülecek ücretler” konulu genel yazı ve konu hakkında ilgili genelgelerde belirtilen hususlar göz önüne alınacaktır.

ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI ÜCRET TABLOSU / Tablo -1
Network, Donanım, Teknik Destek ve Yazılım Bakım Elemanı HBYS Hizmet alımı kapsamında En az 2 yıllık ilgili üniversite mezunu olup, network, donanım, teknik destek ve yazılım bakım konusunda mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika sahibi olan en az 1 kişi, En az 4 yıllık üniversite mezunu olup, network, donanım, teknik destek ve yazılım-bakım konusunda mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika sahibi olan en az 1 kişi çalıştırılacak olup, personellerin mezuniyet durumları ve taşıması gereken özellikler ile ilgili olarak 31/08/2010 tarihli “Hizmet alımları kapsamında çalıştırılan işçilere öngörülecek ücretler” konulu genel yazı ve konu hakkında ilgili genelgelerde belirtilen hususlar göz önüne alınacaktır.
MUDANYA DEVLET HASTANESİ
PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI ÜCRET TABLOSU / Tablo-1
Network,

Donanım,

Teknik Destek ve Yazılım Bakım Elemanı

 

HBYS Hizmet alımı kapsamında En az 2 yıllık ilgili üniversite mezunu olup, network, donanım, teknik destek ve yazılım bakım konusunda mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika sahibi olan en az 1 kişi, En az 4 yıllık üniversite mezunu olup, network, donanım, teknik destek ve yazılım- bakım konusunda mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika sahibi olan en az 1 kişi çalıştırılacak olup, personellerin mezuniyet durumları ve taşıması gereken özellikler ile ilgili olarak 31/08/2010 tarihli “Hizmet alımları kapsamında çalıştırılan işçilere öngörülecek ücretler“ konulu genel yazı ve konu hakkında ilgili genelgelerde belirtilen hususlar göz önüne alınacaktır.
YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ
PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI ÜCRET TABLOSU / Tablo -1
Network, Donanım, Teknik Destek ve Yazılım Bakım Elemanı HBYS Hizmet alımı kapsamında En az 2 yıllık ilgili üniversite mezunu olup, network, donanım, teknik destek ve yazılım bakım konusunda mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika sahibi olan en az 2 kişi, çalıştırılacak olup, personellerin mezuniyet durumları ve taşıması gereken özellikler ile ilgili olarak 31/08/2010 tarihli “Hizmet alımları kapsamında çalıştırılan işçilere öngörülecek ücretler’ konulu genel yazı ve konu hakkında ilgili genelgelerde belirtilen hususlar göz önüne alınacaktır.

 

KISIM 2

İNEGÖL DEVLET HASTANESİ

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI ÜCRET TABLOSU / Tablo -1
Network,

Donanım,

Teknik Destek ve Yazılım Bakım Elemanı

HBYS Hizmet alımı kapsamında En az 4 yıllık üniversite mezunu olup, network, donanım, teknik destek ve yazılım bakım konusunda mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika sahibi olan en az 2 kişi, personellerin mezuniyet durumları ve taşıması gereken özellikler ile ilgili olarak 31/08/2010 tarihli “Hizmet alımları kapsamında çalıştırılan işçilere öngörülecek ücretler” konulu genel yazı ve konu hakkında ilgili genelgelerde belirtilen hususlar göz önüne alınacaktır.

MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM LARI ÜCRET TABLOSU / Tablo-1
Network,

Donanım,

Teknik Destek ve Yazılım Bakım Elemanı

HBYS Hizmet alımı kapsamında network, donanım, teknik destek ve yazılım bakım konusunda mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika sahibi olan en az 1 kişi, En az 2 yıllık ilgili üniversite mezunu olup, network, donanım, teknik destek ve yazılım-bakım konusunda mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika sahibi olan en az 2 kişi çalıştırılacak olup, personellerin mezuniyet durumları ve taşıması gereken özellikler ile ilgili olarak 31/08/2010 tarihli “Hizmet alımları kapsamında çalıştırılan işçilere öngörülecek ücretler” konulu genel yazı ve konu hakkında ilgili genelgelerde belirtilen hususlar göz önüne alınacaktır.

PROF. DR. TÜRKAN AKYOL GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI ÜCRET TABLOSU / Tablo -1
Network,

Donanım,

Teknik Destek ve Yazılım Bakım Elemanı

HBYS Hizmet alımı kapsamında En az 4 yıllık üniversite mezunu olup, network, donanım, teknik destek ve yazılım bakım konusunda mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika sahibi olan en az 1 kişi, çalıştırılacak olup, personellerin mezuniyet durumları ve taşıması gereken özellikler ile ilgili olarak 31/08/2010 tarihli “Hizmet alımları kapsamında çalıştırılan işçilere öngörülecek ücretler” konulu genel yazı ve konu hakkında ilgili genelgelerde belirtilen hususlar göz önüne alınacaktır.

İLKER ÇELİKCAN FİZİK TEDAVİ VE RAHABİLİTASYON HASTANESİ

HBYS Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel sayısı tablosu/Tablo -1
Network, Donanım, Teknik Destek ve Yazılım Bakım Elemanı HBYS Personeli Çalıştırmıyor.

DR.AYTEN BOZKAYA SPASTİK ÇOCUKLAR HASTANESİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLAR1 ÜCRET TABLOSU /Tablo -1
Network,

Donanım,

Teknik Destek ve Yazılım Bakım Elemanı

 

HBYS Hizmet alımı kapsamında En az 2 yıllık üniversite mezunu olup, network, donanım, teknik destek ve yazılım bakım konusunda mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika sahibi olan en az 1 kişi, personellerin mezuniyet durumları ve taşıması gereken özellikler ile ilgili olarak 31/08/2010 tarihli “Hizmet atımları kapsamında çalıştırılan işçilere öngörülecek ücretler” konulu genel yazı ve konu hakkında ilgili genelgelerde belirtilen hususlar göz önüne alınacaktır.

 

KISIM 3

DUAÇINARI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI ÜCRET TABLOSU / Tablo -1
Network, Donanım, Teknik Destek ve Yazılım Bakım Elemanı HBYS Hizmet alımı kapsamında en az meslek lisesi mezunu olup network, donanım, teknik destek ve yazılım bakım konusunda mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika sahibi olan en az 1 kişi, En az 4 yıllık üniversite mezunu olup, network, donanım, teknik destek ve yazılım-bakım konusunda mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika salıibi olan en az 1 kişi çalıştırılacak olup, personellerin mezuniyet durumları ve taşıması gereken özellikler ile ilgili olarak 31/08/2010 tarihli “Hizmet alımları kapsamında çalıştırılan işçilere öngörülecek ücretler” konulu genelge ve konu hakkında ilgili genelgelerde belirtilen hususlar göz önüne alınacaktır.
BURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ
HBYS Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel sayısı tablosu/Tablo -1
Network, Donanım, Teknik Destek ve Yazılını Bakım Elemanı HBYS Personeli Çalıştırmıyor.
NİLÜFER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
HBYS Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel sayısı tablosu/Tablo -1
Network,Donanım, Teknik Destek ve Yazılım Bakım Elemanı HBYS Hizmet alımı kapsamında Network, donanım, teknik destek ve yazılım – bakım konusunda mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika sahibi olan en az 1 kişi çalıştırılacak olup personelin mezuniyet durumları ve taşıması gereken özellikler ile ilgili olarak 31/08/2010 tarihli “Hizmet alımları kapsamında çalıştırılan işçilere öngörülecek ücretler” konulu genel yazı ve konu hakkında ilgili genelgelerde belirtilen hususlar göz önüne alınacaktır.

İNEGÖL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞIMERKEZİ

HBYS Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel sayısı tablosu/Tablo -1
Network, Donanım, Teknik Destek ve Yazılım Bakım Elemanı HBYS Personeli Çalıştırmıyor.

” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhaleye ilişkin birim fiyat teklif cetveli standart formu aşağıda yer verildiği şekildedir.

 

1. KISIM

A B
Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı Teklif Edilen Birim Fiyat Tutarı
1 Çekirge Devlet Hastanesi ay 36,000    
2 Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi ay 36,000    
3 Orhangazi Devlet Hastanesi ay 36,000    
4 Mudanya Devlet Hastanesi ay 36,000    
5 Yenişehir Devlet Hastanesi ay 36,000    
KISIM TOPLAM TUTARI  (K.D.V Hariç)  

2. KISIM

A B
Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı Teklif Edilen Birim Fiyat Tutarı
1 İnegöl Devlet Hastanesi ay 36,000    
2 Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi ay 36,000    
3 Prof. Dr. Türkan AKYOL Göğüs Hast. Has. ay 36,000    
4 İlker ÇELİKCAN Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hast. ay 36,000    
5 Dr. Ayten BOZKAYA Spastik Çocuklar Hast. ve Rehabilitasyon Merkezi ay 36,000    
KISIM TOPLAM TUTARI  (K.D.V Hariç)  

3. KISIM

A B
Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı Teklif Edilen Birim Fiyat Tutarı
1 Duaçınarı ADSM ay 36,000    
2 Bursa ADSH ay 36,000    
3 Nilüfer ADSM ay 36,000    
4 İnegöl ADSM ay 36,000    
KISIM TOPLAM TUTARI  (K.D.V Hariç)  

 

 

GENEL TOPLAM B

 

Başvuru sahibi tarafından ihale konusu işte çalıştırılacak personelin sayısı ve niteliklerinin Teknik Şartname’de belirtildiği, ancak bu personelin ücretlerine ilişkin brüt asgari ücret üzerinden bir belirleme yapılmadan bir genel yazı ile ilgili genelgelere atıfta bulunulduğu, ancak bunlara ihale dokümanında yer verilmediği, aynı şekilde İdari Şartname’nin 25.3’üncü maddesinde personel aylıkları ile ulaşım, giyim vb. ücretlerinin neler olduğuna ilişkin bir belirleme yapılmadığı, bu durumun Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.21’inci maddesine aykırı olduğu ve teklif fiyatının oluşturulmasında belirsizliğe neden olduğu,

 

İhale personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olmasa bile, personel haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçireceğinden personel giderlerine ilişkin detaylara ihale dokümanında yer verilmesi gerektiği, ayrıca Teknik Şartname’nin 2.9.1.10, 2.9.2.4, 2.9.2.6 ve 2.9.2.7’nci maddelerinden personele fazla mesai ve tatil günlerinde çalışma yaptırılacağının anlaşıldığı, dokümanda bunlara ilişkin de bir düzenleme yapılmadığından bu durumun da teklif fiyatı oluşturulmasında belirsizlik yarattığı, anılan Tebliğ’in 78.22’nci maddesine göre fazla mesaiye ilişkin giderler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde, Teknik Şartname’nin “EK l (a) Personel Çalışmasına Dayalı Hizmet Alımları Ücret Tablosu” başlıklı tabloda belirtilen ve Teknik Şartnamenin 2.9.2.3’üncü maddesinde açıklanan personel giderlerinin teklif fiyata dahil olduğunun belirtildiği,

 

Teknik Şartname’nin 2.9.2.3’üncü maddesinde ise ihale konusu iş süresince idarede çalıştırılacak kişilerin minimum sayı ve özelliklerinin Ek 1 belgesi (a) tablosunda belirtildiğinin ifade edildiği, personele ödenecek ücretler konusunda ise 31.08.2010 tarihli genel yazının ekindeki tabloda belirtilen azami oranların dikkate alınacağının düzenlendiği, söz konusu maddede geçen “Ek 1 (a) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları ücret tablosu” başlıklı tablolarda görev yapılacak hastaneye göre en az personel sayılarının belirlendiği ve söz konusu tabloların hepsinde ortak olarak “…personellerin mezuniyet durumları ve taşıması gereken özellikler ile ilgili olarak 31/08/2010 tarihli “Hizmet alımları kapsamında çalıştırılan işçilere öngörülecek ücretler” konulu genel yazı ve konu hakkında ilgili genelgelerde belirtilen hususlar göz önüne alınacaktır…” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun internet sitesinde yapılan araştırmada, 31.08.2010 tarihli “Hizmet alımları kapsamında çalıştırılan işçilere öngörülecek ücretler” konulu bir genel yazıya ulaşılamadığı, konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayınlanan 29.03.2011 tarihli ve 2011/22 sayılı “Hizmet alımları kapsamında çalıştırılan işçilere öngörülecek ücretler” başlıklı bir genelgenin bulunduğu, söz konusu Genelge’de Sağlık Bakanlığına bağlı idarelerin yapacakları hizmet alımlarında çalıştıracakları işçi sayısını ve bu işçilere ödenecek ücretleri nasıl belirleyeceğine ilişkin bilgilerin yer aldığı, anılan hususla ilgili olarak 2011/22 sayılı Genelge’de geçerliliği teyit edilen 2009/32, 2009/64 ve 2010/43 sayılı genelgelerin bulunduğu, 31.08.2010 tarihli ve 9326 sayılı genel yazıda ücret tablosunun son halinin tek bir liste haline getirildiği anlaşılmıştır.

 

Aynı Genelge’de personele ödenecek ücretin hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan “Bölgeler İtibariyle Tüketim Harcamalarına İlişkin Fiyat Düzeyi Endeksleri”nin, diğer bir ifadeyle “Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi”nin (SGP) kullanılacağı, işin gerçekleştirileceği yerin SGP’sinin 100’ün altında olması durumunda personel ücretinin anılan tabloda belirlenen oranlar dikkate alınarak idare tarafından belirleneceği, SGP’nin 100’ün üzerinde olması durumunda ise söz konusu Tablo’da belirlenen oranlara göre idare tarafından belirlenen ücretin üzerine SGP değerinden 100 çıkarılmasıyla elde edilen ilave oran uygulanarak tabloda belirlenen oranın üzerinde bir ücret öngörülebileceği anlaşılmaktadır.

 

Teknik Şartname’nin 2.9.2.3’üncü maddesinde personele ödenecek ücretler konusunda 31.08.2010 tarihli genel yazının ekindeki Tablo’da belirtilen azami oranların dikkate alınacağının düzenlendiği, yine Teknik Şartname eki “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları ücret tablosu” başlıklı tablolarda ise konuyla ilgili genelgelerde belirtilen hususlarında göz önünde bulundurulacağının belirtildiği, bu kapsamda 29.03.2011 tarihli ve 2011/22 sayılı Genelge’nin de dikkate alınması gerektiği,

 

Ancak personel ücreti belirlenirken Teknik Şartname’nin 2.9.2.3’üncü maddesinde atıf yapılan azami oranın mı, yoksa söz konusu orana ihale konusu işin yapılacağı yerin SGP puanına göre ilave oran eklenerek elde edilecek oranın mı kullanılacağının belirsiz olduğu, ayrıca SGP oranı 100’ün üzerinde olan yerlerde anılan tablolarda belirlenen oranlar üzerine ek oranlar belirlenmesi hususunun idarenin takdirine bırakıldığı ve ihale konusu işin gerçekleştirileceği yer olan Bursa’nın 2016 yılı SGP oranı 101 olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde söz konusu düzenlemenin net olmadığı ve istekliler tarafından teklif fiyatlarının oluşturulmasında tereddüt oluşturacağı anlaşıldığından ihalenin yukarıda açıklanan nedenler göz önünde bulundurularak iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Ücretin gününde ödenmemesi” başlıklı 34’üncü maddesinde “Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.” hükmüne,

 

Teknik Şartname’nin 2.10.1.11’inci maddesinde “Yüklenici elemanları adına aylık istihkaklarını idareden talep ederken bir sonraki ayın ilk mesai gününden itibaren 3 gün içinde fatura ve aşağıdaki maddeler halinde belirtilen belgeler idareye teslim edilecektir. Saymanlıkça fatura ve ekleri kontrol edilerek nakit durumuna göre, yüklenici firmanın göstereceği banka hesabına havale edilir. Saymanlık havale tarihinden itibaren işçilerin maaşları aynı banka kanalıyla işçilere verilecek olan bankamatik kartları hesabına 3 gün içinde ödenecektir. Herhangi bir nedenle firmaya hizmet verdiği ayın istihkak ödemesi yapılmaması durumunda, yüklenici ayın ilk 7. gününe kadar firma çalışanlarının ücretlerini banka hesaplarına aktarmak zorundadır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından Teknik Şartname’nin 2.10.1.11’inci maddesinden yükleniciye birkaç ay hakediş ödemesi yapılmaması durumunda bile yüklenicinin personel ücretlerini ödemesi gerektiğinin anlaşıldığı, böyle bir durumun yüklenicinin mali sıkıntı yaşamasına neden olacağı, yüklenicinin kusurunun olmadığı durumlarda yüklenici aleyhine dönebilecek düzenlemelerin yapılmasının mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

Teknik Şartname’nin 2.10.1.11’inci maddesine göre herhangi bir nedenle yükleniciye hizmet verdiği aya ilişkin hakediş ödemesi yapılamaması durumunda bile yüklenicinin ayın 7’nci gününe kadar personelin ücretlerini banka hesaplarına aktarmak zorunda olduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan düzenlemenin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34’üncü maddesi ile uyumlu olarak ihale konusu işte çalıştırılacak personelin ücretlerinin ödenmesini güvence altına almak için yapıldığı, yüklenici tarafından işçilere yapılacak personel ücreti ödemelerinin, idare tarafından da yükleniciye ödeneceği hususu göz önüne alındığında, söz konusu düzenlemenin ihale konusu işin yürütülmesinde idareye ayrıca ekonomik bir yarar sağlamadığı anlaşılmıştır. Yine idarenin iş ve sosyal güvenlik mevzuatı, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak üzere ihale dokümanında işçiyi koruyucu hükümler getirmesinin mümkün olduğu değerlendirildiğinde, iddia konusu düzenlemelerin de işin yürütülmesi aşamasında işçileri ve çalışan haklarını korumaya yönelik olarak yapıldığı anlaşılmıştır. Anılan düzenlemelerin ihaleye teklif verilmesini engelleyici nitelik taşımadığı anlaşıldığından iddianın yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

6) Başvuru sahibinin 7’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.26’ncı maddesinde “4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere; işe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması, hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması yönünde hükümler konulmayacaktır. İdarelerce, çalışan personel açısından denetim, sadece teknik şartnamede istenen kriterlere göre ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde idareye verilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yapılacak olup, ihale dokümanında, anılan Kanun maddesine ve ilgili mevzuata aykırı şekilde, işe alınacak veya işten çıkarılacak personelin idarece belirleneceğine yönelik düzenlemelere yer verilmeyecektir.” açıklamasına,

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “İdare ve Kontrol Teşkilatının itiraz hakkı” başlıklı 11’inci maddesinde “İdare ve kontrol teşkilatı, yükleniciden çalıştırılmasında veya işyerinde bulunmasında engel durumu olduğunu tespit ettiği, uygunsuz davrandığı veya görevlerini yerine getirmekte yetersiz olduğu kanısında olduğu veya işyerinde çalıştırılmasında sakınca gördüğü her kademe ve nitelikteki elemanların (teknik ve idareci personel, hizmetli, işçi ve diğerleri) ve alt yüklenicilerin iş başından veya işyerinden uzaklaştırılmasını talep etme hakkına sahiptir. Yüklenici, bu talebi idare veya kontrol teşkilatı tarafından yapılacak tebligat üzerine ve verilen süre içinde yerine getirmek zorundadır. Yüklenicinin bu yükümlülüğü verilen süre içinde yerine getirmemesi halinde, söz konusu kişiler idare veya kontrol teşkilatı tarafından uzaklaştırılır veya uzaklaştırılmaları sağlanır. Uzaklaştırılmaları istenilenler, idarenin veya kontrol teşkilatının izni ve onayı alınmaksızın bir daha işlerde görev alamaz. Yüklenici, uzaklaştırılan kişilerin yerine en kısa zamanda uygun nitelikli başkalarını getirmek zorundadır…” düzenlemesine,

 

Anılan Şartname’nin “Kontrol teşkilatı ve yetkileri” başlıklı 26’ncı maddesinde “Sözleşmeye bağlanan her türlü iş, idare tarafından görevlendirilen kontrol teşkilatının denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. Yüklenici, bütün işleri kontrol teşkilatının sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır.

Kontrol teşkilatının yetkileri sözleşmede belirtilir. Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa kontrol teşkilatı; işlerin yürütülmesiyle ilgili olarak her türlü denetim, malzeme, işlerin ve sözleşmesinde onaya sunulması gerektiği belirtilen yüklenici personelinin onay veya reddi, ödeme miktarlarının tespiti, işlerin düzeltilmesi ve sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesi konusunda talimat vermeye ve uygulamaya yetkili olup, fesih, tasfiye, süre uzatımı, iş artışı, iş eksilişi, kabul, yüklenici nam ve hesabına iş yaptırma ve alt yüklenicileri onaylama hususlarında ise idareye görüş bildirir…” düzenlemesine,

 

Teknik Şartname’nin “Bilgi sistemi sorumlusu ve diğer çalışanlara ait koşullar” başlıklı 2.9’uncu maddesinde “…2.9.1.2. Projenin başlangıcından kesin kabulü yapılıncaya kadar projede görevlendirilecek personel, kuruma bilgi verilmeden değiştirilmemelidir…

2.9.1.7. Firma’nın teklif ettiği personel, Hastane’nin onayından sonra işe başlayacaktır…

2.9.1.10. Gündüz mesai saatlerinde, akşam, gece, hafta sonu ve tatil günlerinde görevli personel sayısı ve çalışma saatleri hastanenin çalışma düzeni ve yoğunluğuna göre Hastane ve Firma’nın koordinasyonu ile belirlenmelidir…” düzenlemesine,

 

Aynı Şartname’nin “Yüklenicinin sorumlulukları” başlıklı 2.10’uncu maddesinde “2.10.1. İdari Sorumluluk

2.10.1.1. Çalıştırılacak elemanlar yürürlükteki iş kanununa ve genel ahlak kurallarına uymak mecburiyetindedir. İdarenin uygun görmediği eleman firma tarafından derhal değiştirilecektir. Yerine verilecek olan eleman da şartnamede belirtilen şartları taşımak zorundadır…

2.10.1.4. Çalıştırılacak elemanlar hastane idaresinin uygun görmesi halinde işe başlatılacaktır…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından Teknik Şartname’nin 2.9.1.2, 2.9.1.7, 2.9.1.10, 2.10.1.1 ve 2.10.1.4’üncü maddelerinde idarenin onaylamadığı hiçbir personelin işe alınmayacağının düzenlendiği, ancak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.26’ncı maddesine göre işe alınacak veya işten çıkarılacak personelin idarece belirlenmesine yönelik düzenleme yapılamayacağı iddia edilmektedir.

 

Yukarıda yer alan Teknik Şartname maddelerine göre personelin idarenin onayı ile işe başlayacağı, yürürlükteki İş Kanununa ve genel ahlak kurallarına uymak mecburiyetinde olduğu, aksi durumda idarenin uygun görmediği personelin yüklenici tarafından değiştirilmesi gerektiği ve idareye haber vermeden yüklenici tarafından personelin değiştirilemeyeceğinin anlaşıldığı, bu düzenlemelerin personelin işe alınmasına ve işten çıkarılmasına ilişkin yukarıda anılan Hizmet İşleri Genel Şartnamesi maddelerinde yer alan idare ve kontrol teşkilatına tanınan yetkiler çerçevesinde bulunduğu, bu nedenle mevcut durumda işe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.26’ncı maddesinde bahsedildiği gibi sınırsız bir şekilde idareye bırakılmadığı sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin söz konusu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin 1, 2 ve 3’üncü kısımlarının iptaline,

 

Esasta
Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.