sınır değer tespit katsayısının “Diğer hizmetler (0.83)” olarak dikkate alındığında sınır değer tespit aracı kullanılarak sınır değerin 10.683.591,91 TL olarak hesaplandığı, söz konusu değer dikkate alındığında dahi sınır değer altında kalan teklif sahibi istekli kalmadığı

Print Friendly, PDF & Email
Toplantı No 2017/053
Gündem No 4
Karar Tarihi 19.10.2017
Karar No 2017/UH.II-2837

BAŞVURU SAHİBİ:

Elanur Turizm Nakliyat İnş. Eml.Tek.ve Gıda San. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

TEDAŞ Genel Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/354445 İhale Kayıt Numaralı “Tedaş Genel Müd Nasuh Akar Mah Türkocağı Cad No: 2 Balgat/Ankara Adresinde Yerleşik Olarak Görev Yapan; Memur, Sözleşmeli Memur ve Sendikasız İşçi Personellerin Sabah ve Akşam Hizmet Binalarına Geliş ve Gidişlerinin Servis Araçları İle Sağlanması” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 17.08.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Tedaş Genel Müd Nasuh Akar Mah Türkocağı Cad No: 2 Balgat/Ankara Adresinde Yerleşik Olarak Görev Yapan; Memur, Sözleşmeli Memur ve Sendikasız İşçi Personellerin Sabah ve Akşam Hizmet Binalarına Geliş ve Gidişlerinin Servis Araçları İle Sağlanması” ihalesine ilişkin olarak Elanur Turizm Nakliyat İnş.Eml.Tek.Be.ve Gıda San. Ltd. Şti.nin 25.09.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.09.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.10.2017 tarih ve 55041sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.10.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2506 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Kaya Seyahat Turizm. San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti., Demirhan Turizm San. ve Taş. Tic. Ltd. Şti. ile Etimesgut Seyahat İnş. Tur. Eml. Gıd. ve Tic. Ltd. Şti.-Özçelikbir  Tur. Taş. İnş. Gıda. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan iş bitirme belgelerinin EKAP’a kaydının bulunmadığı,

 

2) Kaya Seyahat Turizm. San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti., Demirhan Turizm San. ve Taş. Tic. Ltd. Şti. ile Etimesgut Seyahat İnş. Tur. Eml. Gıd. ve Tic. Ltd. Şti.- Özçelikbir Tur. Taş. İnş. Gıda. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklif dosyalarında sunmuş oldukları imza yetkililerine ait imza sirkülerlerinde yer alan imza ile teklif mektubunda yer alan imzaların aynı olmadığı, ayrıca söz konusu firmaların ortaklarının, üyelerinin veya kurucuları ile tüzel kişiliklerinin yönetimindeki görevlerde değişiklikler olduğu, anılan isteklilerin sunmuş oldukları Ticaret Sicil Gazetelerinin son durumlarını gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri olmadığı,

 

3) Etimesgut Seyahat İnşaat Tur. Eml. Gıda ve Tic. Ltd. Şti.- Özçelikbir  Tur. Taş. İnş. Gıda. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının özel ortağı Özçelikbir Tur. Taş. İnş. Gıda. Tem. San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından sunulan bilanço bilgilerinin anılan firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesine verdiği bilanço ile uyumlu olmadığı, bu nedenle söz konusu firmaya ait bilançonun ilgili vergi dairesinden istenmesi gerektiği, ayrıca anılan özel ortak tarafından sunulan gelir tablosuna ilişkin olarak toplam cironun İdari Şartname’nin 7.4.3’üncü maddesinde istenen kritere uygun olmadığı,

 

4) Kesinleşen komisyon kararında personel çalıştırmaya dayalı olmayan alımlar için KİK  sınır değer   hesaplama aracı kullanılarak sınır değer tutarının 11.069.745,00 TL olarak hesaplandığı, bu hesaplamada R katsayısının 0,86 olarak dikkate alındığının anlaşıldığı, ancak söz konusu hesaplamanın usul yönünden hatalı olduğu, söz konusu işin personel taşıma hizmet alımı işi olması nedeniyle R katsayısının 0,83 alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

14.09.2017 tarihli ihale komisyonu kararı incelendiğinde, bahse konu ihalede, 7 isteklinin teklif sunduğu ve 6 isteklinin teklifleri idarece uygun görülerek Kaya Seyahat Turizm. San. ve  Dış. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği ve ihalenin üzerinde bırakıldığı, Demirhan Turizm San. ve Taş. Tic.Ltd.Şti.nin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin  İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri; Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen işler ya da denetlenen veya yönetilen yapımla ilgili hizmet işleri için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı EK-1’inci maddesinde “EK MADDE 1- (1) İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.

 

(2) İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş bitirme belgelerinin asıllarının 1/7/2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu durumda; EKAP üzerinden düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülür ve eski belge dosyasında muhafaza edilir.

 

 (3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı 30.8’ inci maddesinde “30.8.1 İhale Uygulama Yönetmeliklerinin Ek-1 maddeleri uyarınca 31/8/2014 tarihinden sonra iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere (İKN’si 2010/500.000 ve daha sonraki ihaleler) ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan mevcut iş deneyim belgelerinin, EKAP’a kayıt edilerek yeniden düzenlenmeleri zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda, EKAP üzerinden düzenlenmesi veya kayıt edilerek yeniden düzenlenmesi gerektiği halde bu gereklere uygun olmayan iş deneyim belgeleri, EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmedikleri sürece ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacaktır. Bu nedenle; EKAP üzerinden düzenlenmiş iş deneyim belgesi almaları veya iş deneyim belgesini EKAP üzerinden kayıt altına aldırarak yeniden düzenletmeleri gerektiği halde, bu zorunlulukları yerine getirmeyen belge sahiplerinin, belgeyi düzenleyen idareye başvuruda bulunarak, mevcut iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmesi talebinde bulunması gerekmektedir.

30.8.5 İhalelerde aday veya isteklilerce sunulan ve üzerinde EKAP belge numarası bulunan iş deneyim belgelerinin sorgulanması, ihale komisyonu tarafından EKAP’ın “İş deneyim belgesi sorgulama” uygulaması vasıtasıyla, belge üzerinde yer alan “belge numarası” esas alınarak yapılacaktır.

30.8.7 İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşların EKAP üzerinden iş deneyim belgesi düzenleyebilmeleri için 29 uncu maddede belirtilen işlemlere uygun olarak EKAP’a kayıtlı olmaları gerekmektedir. İlanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılacak ihalelerde, İhale Uygulama Yönetmelikleri Ek-1 maddeleri çerçevesinde, EKAP üzerinde kayıt altına alınma zorunluğu olduğu halde bu zorunluğa uygun olmayan iş deneyim belgeleri iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağından dolayı EKAP’a kayıtlı olmayan kurum ve kuruluşların aday ve istekliler açısından bir hak kaybına neden olmamaları bakımından öngörülen tarihlere kadar EKAP’a kayıt olmaları önem arz etmektedir.”   açıklamaları yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı EK-1’inci maddesinin birinci fıkrasında iş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/08/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesinin zorunlu olduğunun ifade edilerek, anılan maddenin üçüncü fıkrasında, birinci fıkra uyarınca EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 01/07/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağının ifade edildiği, anılan düzenlemeler uyarınca, iş deneyim belgelerinin EKAP kaydının iş deneyim belgelerini düzenleyen idarelerce yapılacak olmasına karşın EKAP kaydı olmayan belgelerin ilanı veya duyurusu 01/07/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacak olması yönüyle belgelerin EKAP’a kaydettirilmesi hususunda nihai sorumluluğun isteklilere ait olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan iş deneyim belgesinin, bir ihalede iş deneyimini tevsiken sunulması halinde, sunulan bu iş deneyim belgesinin ihale komisyonunca EKAP kaydı ile uyumlu olup olmadığı yönünde sorgulama yapacağı, yapılan sorgulama sonucunda bir uyumsuzluk olduğunun belirlenmesi durumunda sunulan belgenin geçerliğine ilişkin olarak ihale komisyonu tarafından gerekli inceleme ve değerlendirmenin yapılacağı anlaşılmaktadır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, ihale üzerinde bırakılan istekli Kaya Seyahat Turizm. San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsiki amacıyla, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 04.08.2015 tarihli ve 2012/164917-784018/1-1-4158 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu,

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Demirhan Turizm San. ve Taş. Tic.Ltd.Şti. tarafından iş deneyimini tevsiki amacıyla  Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 26.01.2017 tarihli ve 2015/136524-1302209-1-1sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu,

 

İstekli Etimesgut Seyahat İnş. Tur. Eml.  Gıd. ve Tic. Ltd. Şti.- Özçelikbir Tur. Taş. İnş. Gıda. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından iş deneyimini tevsiki amacıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 29.01.2016 tarih ve 2014/118843-1080780-1-1 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Yapılan incelemede, anılan istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin üzerinde EKAP kaydı sorgulamasında kullanılacak olan “belge numarası”nın ve belgenin EKAP üzerinden düzenlendiğine ilişkin “…bu belge EKAP üzerinden düzenlenmiştir.” ibaresinin yer aldığı, öte yandan söz konusu iş deneyim belgelerine ilişkin olarak EKAP üzerinden yapılan sorgulamada da söz konusu belgelerin EKAP’a kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla söz konusu belgelerin EKAP’a kayıtlı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin söz konusu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

         

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde,    “1) İhalelerde aday veya isteklilerden;

c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, istenilmesi zorunludur.

2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

          3) İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumda ise konsorsiyum beyannamesinin ve konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

…’’ hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “Madde 2 – İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: TEDAŞ Genel Müd Nasuh Akar Mah Türkocağı Cad No:2 Balgat/ANKARA adresinde yerleşik olarak görev yapan; memur, sözleşmeli memur ve sendikasız işçi personellerin sabah ve akşam hizmet binalarına geliş ve gidişlerinin servis araçları ile sağlanması

b) Miktarı ve türü:

91 adet servis hizmet aracı ile toplam 45.591 sefer üzerinden 2 yıl (24 ay) personel taşıma hizmet alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: TEDAŞ Genel Müdürlüğü Balgat/ANKARA

ç) Bu bent boş bırakılmıştır..” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Bu bent boş bırakılmıştır.…” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

   Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında, gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, tüzel kişi olması halinde ise, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesini veya bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ise, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin sunulması gerekmektedir.

 

Yapılan incelemede; ihale üzerinde bırakılan Kaya Seyahat Turizm. San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan gazetelerden 19.12.2014 tarihli ve 8719 sayılı Ticaret Sicil Gazetesine göre 24.10.2010 tarihli ve 17 no’lu karar gereğince şirket ortaklarından Ahmet Kaya’nın 5 yıl süre ile şirket müdürü ve şirket müdürler kurulu başkanı olarak atandığı ve şirket dışından da Kenan Özgü’nün 5 yıl süre ile şirket müdürlüğüne atandığı; 06.01.2016 tarihli ve 8983 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde şirketin sermayesinin 275.000,00 TL itibari değer olup 204 paya ayrılmış 56.100.000 TL olduğu, toplam 204 payın 134 payına karşılık ortağı olarak Birgül Kılıç’ın, 70 payına karşılık ortağı olarak da Ahmet Kaya’nın belirlendiği; 26.08.2016 tarihli ve 9146 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde ise şirket müdürler kurulu başkanı olarak Kenan Özgü’nün 5 yıl daha bu görevine devam etmesine karar verildiğinin anlaşıldığı, Kaya Seyahat Turizm San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. adına yayınlanan son ortaklık durumunu gösterir gazetenin 06.01.2016 tarihli ve 8983 sayılı gazete olduğu anlaşılmıştır. Öte yandan anılan istekli tarafından sunulan Yenimahalle 1. Noteri tarafından tanzim edilen imza sirkülerinde Kenan Özgü’nün şirket müdürü sıfatıyla 5 yıl süreyle tekrardan şirketi temsil ve ilzama münferit imzası ile temsile yetkili kılındığı anlaşılmış olup, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu ve eki teklif cetvelinin yetkili şirket müdürü Kenan Özgü tarafından imzalandığı görülmüştür.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Demirhan Turizm San. ve Taş. Tic.Ltd.Şti. tarafından teklif dosyasında sunulan gazetelerden 18.12.2013 tarihli ve 8467 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre şirketin sermayesinin 50 TL itibari değer olup 44.000 paya ayrılmış 2.200.000,00 TL olduğu, toplam 44.000 payın tamamı Hikmet Demirhan’ın şirketin tek ortağı olarak göründüğü, http://www.ticaretsicil.gov.tr üzerinden yapılan sorgulamada da 18.12.2013 tarihli ve 8467 sayılı Gazete’nin Demirhan Turizm San. ve Taş. Tic.Ltd.Şti.nin son ortaklık durumunu gösteren gazete olduğu bu tarihten sonra ortaklık yapısının değiştiğine ilişkin herhangi bir Ticaret Sicil Gazetesi’nin yayımlanmadığı  anlaşılmıştır. 18.08.2006 tarihli ve 8467 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde, Hikmet Demirhan’ın şirket müdürü olduğunun belirtildiği görülmüştür. Öte yandan anılan istekli tarafından sunulan Ankara 23.Noterliği tarafından tanzim edilen imza sirkülerinde  Hikmet Demirhan’ın şirket müdürü olduğu, şirket müdürü sıfatıyla 31.07.2006 tarihinden itibaren 15 yıl süreyle şirketi temsil ve ilzama münferit imzası ile temsile yetkili kılındığı ayrıca Hikmet Demirhan tarafından şirketi temsilen işleri yürütmek ve takip etmek üzere Ali Demirhan ve Adem Demirhan’ın vekaletname ile vekil tayin edildiği, Adem Demirhan’a ait imza beyannamesinin sunulduğu, anılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu ve eki teklif cetvelinin vekil tayin edilen Adem Demirhan tarafından imzalandığı, söz konusu imzanın da imza beyannamesi ile uyumlu olduğu görülmüştür.

Etimesgut Seyahat İnş. Tur. Eml.  Gıd. ve Tic. Ltd. Şti.- Özçelikbir Tur. Taş. İnş. Gıda. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan Ticaret Sicil Gazetesi incelendiğinde;

 

Pilot ortak Etimesgut Seyahat İnş. Tur. Eml.  Gıd. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında 15.01.2016 tarihli ve 8990 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nin sunulduğu, anılan isteklinin sunduğu gazetelerden 31.10.2015 tarihli ve 8890 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre şirketin sermayesinin 900,00 TL değerinde olup 100 paya ayrılmış 900.000,00 TL olduğu, toplam 100 payın 450 payına karşılık ortağı olarak Yaşar Yukarıkır’ın, 450 payına karşılık ortağı olarak da Ali Çetin’in belirlendiği, http://www.ticaretsicil.gov.tr üzerinden yapılan sorgulamada da 31.10.2015 tarihli ve 8890 sayılı Gazete’nin Etimesgut Seyahat İnş. Tur. Eml.  Gıd. ve Tic. Ltd. Şti.nin son ortaklık durumunu gösteren Gazete olduğu bu tarihten sonra ortaklık yapısının değişmediği anlaşılmıştır. 15.01.2016 tarihli ve 8990 Ticaret Sicili Gazetesi’nde, Yaşar Yukarıkır’ın ve Ali Çetin’in şirket müdürü olduğunun belirtildiği, öte yandan anılan istekli tarafından sunulan Etimesgut Noterliği tarafından tanzim edilen imza sirkülerinde Yaşar Yukarıkır’ın şirket müdürü sıfatıyla 13.08.2002 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde şirket müdürü olduğunun belirtildiği, anılan tarihten itibaren 30 yıl süreyle şirketi temsil ve ilzama münferit imzası ile yetkili kılındığı anlaşılmış olup, anılan iş ortaklığının pilot ortağı tarafından birim fiyat teklif mektubu ve eki teklif cetvelinin yetkili şirket müdürü Yaşar Yukarıkır tarafından imzalandığı görülmüştür.

Özel ortak Özçelikbir Tur. Taş. İnş. Gıda. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında sunulan gazetelerden 10.06.2009 tarihli ve 7329 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre, şirketin sermayesinin 1.000,00 TL  değerinde  olup 100 paya ayrılmış 100.000,00 TL olduğu, toplam 100 payın 99 payına karşılık ortağı olarak Şahin Özçelik’in, 1 payına karşılık ortağı olarak da Salim Özçelik’ in belirlendiği; 20.05.2015 tarihli ve 8823 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde ise şirket müdürü Şahin Özçelik’in  bu görevine devam etmesine, şirket ortaklarından Salim Özçelik’ in 10 yıl süre ile şirket müdürü atandığı kararı verildiğinin anlaşıldığı, http://www.ticaretsicil.gov.tr üzerinden yapılan sorgulamada da 20.05.2015 tarihli ve 8823 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde, Salim Özçelik ve Şahin Özçelik’in şirket müdürü olduğunun belirtildiği, 08.02.2016 tarihli ve 9006 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde ise Özçelikbir Tur. Taş. İnş. Gıda. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ortaklık yapısında değişiklik olmadığı anlaşılmıştır. Öte yandan anılan kişiler tarafından sunulan Ankara 23. Noterliği tarafından tanzim edilen imza sirkülerinde Salim Özçelik ve Şahin Özçelik’in şirket müdürü sıfatıyla 10 yıl süreyle şirketi temsil ve ilzama münferit imzası ile yetkili kılındığı anlaşılmış olup, anılan iş ortaklığının özel ortağı tarafından birim fiyat teklif mektubu ve eki teklif cetvelinin yetkili şirket müdürü tarafından imzalandığı görülmüştür.

Bu itibarla başvuru sahibinin iddiasında anılan isteklilerin ortaklık yapısına ilişkin olarak değişiklik içeren ticaret sicil gazetelerini teklifleriyle birlikte sundukları anlaşıldığından başvuru sahibinin söz konusu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “1 Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./1. md.) serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(6) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkrada (7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve (Ek ibare:12/06/2015-29384 R.G./1.md.) serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir…” hükmü bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Bilanço ve eşdeğer belgeler ile iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 10’uncu maddesinde “10.1. Bilanço ve eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yayımlanması zorunlu yıl sonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin yoksa bunlara eşdeğer belgelerin sunulması gereklidir.

10.1.1. Aday veya isteklilerin ilgili mevzuatı gereğince bilançolarını yayımlatmaları zorunlu ise başvuru veya tekliflerinde bilançolarını veya bilançonun ilgili uygulama yönetmeliğinin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı maddesinde düzenlenen yeterlik kriterlerinin sağlandığını gösteren bölümlerini sunmaları zorunludur.

10.1.2. İlgili mevzuatı gereğince bilançolarını yayımlatma zorunluluğu bulunmayan aday ve istekliler, eşdeğer belge kapsamında; bilançolarını veya bilançonun yukarıda belirtilen bölümlerini sunabilecekleri gibi, bunların yerine bilançoda aranan kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi de sunabileceklerdir. Bu belgeler dışında, bilançoda aranan kriterlerin sağlandığını göstermek üzere sunulan hiçbir belge, eşdeğer belge olarak kabul edilmeyecektir.

10.1.3. Aday veya isteklilerce sunulan Bilanço Bilgileri Tablosu’nun, ilgili uygulama yönetmeliğinin ekinde yer alan “Bilanço Bilgileri Tablosu Standard Formu” na uygun olarak ve anılan formda yapılan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle düzenlenmesi gerekmektedir. Bu Tablonun, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden önce de düzenlenmesi mümkündür.

10.2. İş hacmini göstermek üzere aday veya isteklilerin başvuru veya teklifleri ile birlikte toplam ciroyu gösteren gelir tablosunu ya da taahhüt altında devam eden veya bitirilen işlerin parasal tutarını gösteren faturaları sunması zorunludur. Bu çerçevede, iş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday veya isteklinin her bir ortağının iş ortaklığındaki hissesi oranında iş hacmine ilişkin kriteri sağladığını göstermek üzere bu iki belgeden herhangi birini sunması mümkündür.

10.3. İş hacmini göstermek üzere bir aday veya istekli tarafından hem taahhüt altında devam eden, hem de bitirilen işlerin parasal tutarını gösteren faturaların sunulması halinde, bu faturalardaki parasal tutarlar toplanmak suretiyle iş hacmine ilişkin kriterin sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır…” açıklaması,

 

Anılan Tebliğ’in  “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “36.1 Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki kriterleri, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda sağlayamayan aday veya istekliler, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son altı yıla kadarki belgelerin ortalaması üzerinden söz konusu kriterleri sağlayabilirler. İş hacmini gösteren belge olarak gelir tablosu sunulması durumunda, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıldan itibaren geriye doğru olan yıllara ait gelir tablolarının sırasıyla sunulması zorunludur. Örneğin; 2011 yılı Eylül ayında yapılacak olan bir ihalede, 2010 yılına ait gelir tablosu ile yeterlik kriterini sağlayamayan bir isteklinin, 2009-2010, 2008-2009-2010, 2007-2008-2009-2010, 2006-2007-2008-2009-2010 veya 2005-2006-2007-2008-2009-2010 yıllarına ait gelir tablolarını sunmak suretiyle yeterlik kriterini sağlaması mümkündür. Ancak 2006 yılına ait gelir tablosu sunulmadan, 2005-2007-2008-2009-2010 yıllarına ait gelir tabloları sunulmak suretiyle yeterlik kriterinin sağlanması mümkün değildir.

İş hacmini gösteren belge olarak, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıldan itibaren geriye doğru olan yıllara ait faturaların sırasıyla sunulmaması halinde ise, fatura sunulmayan yıllara ait iş hacmi değeri sıfır olarak kabul edilerek, belgeleri sunulan ve sunulmayan yılların ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır. Örneğin; 2011 yılı Eylül ayında yapılacak olan bir ihalede, 2010 yılına ait faturalar ile yeterlik kriterlerini sağlayamayan bir isteklinin, 2008 yılına ait fatura sunmadan 2006-2007-2009-2010 yıllarına ait faturaları sunması durumunda, 2008 yılı iş hacmi tutarı sıfır kabul edilerek, beş yılın ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığı kontrol edilecektir.

 

36.2. Bilanço rasyolarına ilişkin kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda sağlayamayan aday ve istekliler, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunmak suretiyle kriterleri sağladıklarını tevsik edebileceklerdir. Ancak bu durumda, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıldan itibaren geriye doğru olan yıllara ait belgelerin sunulması zorunludur. Örneğin; 2011 yılının Eylül ayında yapılan bir ihalede, 2010 yılı bilançosunda bilanço rasyolarına ilişkin kriterleri sağlayamayan bir istekli, 2009-2010 yıllarına veya 2008-2009-2010 yıllarına ilişkin belgeleri sunmak suretiyle kriterleri sağladığını tevsik edebilecek olup, 2010 yılında kriterleri sağlayamayan isteklinin sadece 2009 yılına ait veya 2008 yılına ait yahut 2008-2010 veya 2008-2009 yıllarına ait bilançolarını sunmak suretiyle bu kriterleri sağladığını tevsik etmesi mümkün değildir.

36.3.  Birden fazla yıla ait iş hacmine ilişkin belgelerdeki tutarlar, Uygulama Yönetmeliğinin 37 nci maddesi uyarınca güncellenerek değerlendirilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7’nci maddesinde “7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi

gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

7.4.3. İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

birinin sunulması yeterlidir.

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 20’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 12’sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak isteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin isteneceği, öte yandan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulamaları Yönetmeliği’nin 35’inci maddesine göre istekliler tarafından sunulacak bilanço ve eşdeğer belgeler ile gelir tablosunun serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Etimesgut Seyahat İnş. Tur. Eml.  Gıd. ve Tic. Ltd. Şti.- Özçelikbir Tur. Taş. İnş. Gıda. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının özel ortak Özçelikbir Tur. Taş. İnş. Gıda. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ekonomik ve mali yeterliliği tevsiki amacıyla sunulan belgeler incelendiğinde,

 

SMMM tarafından onaylı 2016 yılına ilişkin bilanço değerleri ile bilanço oranlarının gösterildiği Bilanço Bilgileri Tablosu, 2016 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve ekinde bilanço ve gelir tablosunun sunulduğu, söz konusu belgelerde yetkili meslek mensubunun imza ve kaşesinin yer aldığı görülmüş olup, anılan özel ortağın bilanço bilgilerine ilişkin olarak EKAP üzerinden yapılan sorgulamada da anılan özel ortağın sunmuş olduğu bilançosundaki kalemlerin ve bu kalemlere ilişkin tutarların aynı olduğu görülmüş olup,  bu itibarla ilgili vergi dairesi ile yazışma yapılmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır. Diğer taraftan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35’inci maddesi ve İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde söz konusu yeterlik kriterlerinin hangi bilgi ve belgelerle tevsik edileceği düzenlenmiş olup, söz konusu bilgi ve belgeleri düzenleyen/onaylayan meslek mensubu ve/veya vergi daireleri yetkililerinin düzenlenen belgelerin doğruluğu hususunda hukuki ve mesleki sorumlulukları bulunduğundan başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 Ayrıca anılan özel ortak tarafından sunulan 2016 yılı bilanço bilgileri tablosu üzerinde yapılan incelemede ise cari oranın 2,99, özkaynak oranının 0,25 ve kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara oranının ise 0,00 olduğu tespit edildiğinden, söz konusu belgelerin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35’inci maddesinde öngörülen kriterleri sağladığı ve usulüne uygun olarak sunulduğu anlaşılmıştır.

Öte yandan aktarılan mevzuat hükümlerinden ihaleye teklif veren isteklilerce; ekonomik ve mali yeterliğin tevsiki amacıyla, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun veyahut taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların teklif ekinde sunulmasının zorunlu yeterlik belgelerinden olduğu, isteklinin toplam cirosunun teklif edilen bedelin % 20’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 12’sinden az olmaması gerektiği yönündeki yeterlik kriterinin söz konusu belgeler üzerinden belirlenebileceği, bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan isteklinin yeterli kabul edileceği anlaşılmaktadır.

 

Anılan iş ortaklığının özel ortak Özçelikbir Tur. Taş. İnş. Gıda. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.  tarafından ekonomik ve mali yeterliliği tevsiki amacıyla sunulan belgeler incelendiğinde, anılan özel ortak  tarafından iş hacmi kriterlerine ilişkin 2015 ve 2016 yılı verilerinin yer aldığı gelir tablosunun sunulduğusöz konusu belgenin üzerinde SMMM imzası ile TÜRMOB kaşesinin bulunduğu, özel ortak  tarafından sunulan 2016 yılına ait gelir tablosunda net satışlar tutarının (cari dönem) aranılan iş hacmi kriterini karşıladığı tespit edilmiş olup başvuru sahibinin söz konusu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 

 

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir... hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.

79.1.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı sınır değer olarak kabul edilir.

79.1.2. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer;

SD: Sınır değeri,

YM: Yaklaşık maliyeti,

n: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan isteklilerin teklif sayısını,

T1, T2, T3….Tn: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan isteklilerin teklif bedellerini,

R: Sınır Değer Tespit Katsayısını

79.1.3. 79.1.2 nci maddede yer alan R değeri her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Kurum tarafından belirlenir ve ilan edilir. İhalenin konusu veya işin niteliğine göre Kurum tarafından farklı R değerleri belirlenebilir.” açıklaması yer almaktadır.

Kamu İhale Kurulunun 26.1.2017 tarihli ve 2017/DK.D-13 sayılı Düzenleyici Kurul Kararında “Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.1.2 nci maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değerin;

SD: Sınır değeri,

YM: Yaklaşık maliyeti,

n: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan isteklilerin teklif sayısını,

T1, T2, T3….Tn: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan isteklilerin teklif bedellerini,

R: Sınır Değer Tespit Katsayısını

İfade etmek üzere;

SD=

Formülüyle hesaplanacağı; 79.1.3 maddesinde ise (79.1.2) nci maddede yer alan R değerinin her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Kurum tarafından belirlenerek ilan edileceği; ihalenin konusu veya işin niteliğine göre Kurum tarafından farklı R değerlerinin belirlenebileceği düzenlenmiştir.

Maddede düzenlenen formül incelendiğinde R katsayısının, yaklaşık maliyet ve teklifler veri kabul edildiğinde, sınır değerin bu verilerin aritmetik ortalamasından sapmayı ifade ettiği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin sağlıklı uygulanmasını sağlamak üzere, kamu alımları istatistikleri kullanılarak geçmiş yıllarda gerçekleşen personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarındaki yaklaşık maliyet, ihaleye sunulan fiyat teklifleri ve sözleşme bedelleri kullanılarak aşağıdaki hizmet grupları için ortalama sapma değerleri hesaplanmış ve gerekli görülen diğer veriler de kullanılarak R katsayıları tespit edilmiştir.” ifadelerinin yer aldığı söz konusu kararın ekinde sınır değer katsayılarına aşağıdaki şekilde yer verildiği görülmüştür.

 

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalelerinde Sınır Değerin Tespitinde Kullanılacak R Katsayıları

İhalenin Konusu

R Katsayısı

Araç Kiralama

0,86

Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler

0,87

Çöp Toplama

0,85

Malzemeli Yemek

0,88

Mühendislik Hizmetleri

0,78

Sigorta Hizmetleri

0,77

Diğer Hizmetler

0,83

 

Kamu İhale Kurumunun internet sitesinde “https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Vatandas/ SinirDegerHesaplama.aspx” yer alan ihale araçları modülünde yer alan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer hesap modülünde “( R ) katsayısı: Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalelerinde Kullanılacak Sınır Değer Tespit Katsayısı

İhale Konusu

Kullanılacak Katsayı

Araç Kiralama

0,86

Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler

0,87

Çöp Toplama

0,85

Malzemeli Yemek

0,88

Mühendislik Hizmetleri

0,78

Sigorta Hizmetleri

0,77

Diğer Hizmetler

0,83

Geçerli Teklifler: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan isteklilerin teklifleri girilmelidir.”açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır. ” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’de OKAS koduna ilişkin “Yolcu taşıma araçlarının sürücüsüz kiralanması” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yapılan incelemede 14.09.2017 tarihli ihale komisyonu kararında yer alan ifadelerden www.ihale.gov.tr internet sitesi üzerinde yer alan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespit aracı kullanılarak sınır değerin 11.069.745,00 TL olarak belirlendiği sınır değer tespitinde sınır değer tespit katsayısının “Araç kiralama (0.86)” olarak alındığı anlaşılmıştır.

 

 Öte yandan başvuru sahibinin iddia ettiği şekilde sınır değer tespitinde sınır değer tespit katsayısının “Diğer hizmetler  (0.83)” olarak dikkate alındığında sınır değer tespit aracı kullanılarak sınır değerin 10.683.591,91 TL olarak hesaplandığı, söz konusu değer dikkate alındığında dahi sınır değer altında kalan teklif sahibi istekli kalmadığı ve bu hususun esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.