AŞIRI DÜŞÜK HİZMETİ

Print Friendly, PDF & Email

HİZMET ALIM İHALELERİ AŞIRI DÜŞÜK  SAVUNMA  HİZMETİMİZ

Hizmet Alım İhaleleri Birim Sorumlusu                              :  T. ÇELİK

Hizmet İhaleleri İtiraz Başvuruları Birim Sorumlusu   : Murat KILIÇ  – Av. A. AKGUN  

hizmet danismanlik

 

TEK BİR İHALE DOSYASINA AİT  AŞIRI DÜŞÜK SAVUNMA HAZIRLAMA HİZMETİ

  • İhale Dosyasındaki 4734 sayılı kamu ihale kanunu -Mevzuatlara ve olabilecek kanun değişikliklerinin şartnamelerde uygulanıp uygulanmadığının tetkik edilmesi ve Firmanızın bilgilendirilmesi
  • Katılmaya karar verilen ihalelere ait Firmamızca mevzuata uygunluk incelemesi ve Kamu İhale Mevzuatı bilgi desteği
  • İhale şartnamesine ait idarece yapılan hatalara ait  Emsal Yargı kararlarını sunmak

İHALE HUKUK SÜRECİ

  • İhale komisyonlarınca Alınan Hatalı  Aşırı Düşük Savunma kararlarına Karşı “İdareye İtiraz süreci
  • Kamu İhale Kuruluna “İtirazen şikayet Başvurusu
  • Kamu İhale Kurulunun Hatalı kararlarına karşı “Yürütmeyi Durdurma” Mahkeme  başvurusu
  • İhale İptalinin İptalleri ne ait Başvuru ve Yargı süreçleri
  • Temyiz  Başvurusu
  • Hizmet Alım Aşırı Düşük Mahkeme ve Yargı Kararları

 

 

HİZMET ALIM İHALELERİ AŞIRI DÜŞÜK SORGULAMA

Sınır değerin aşırı düşük tespitinde kullanılmasında idarenin takdir hakkı
Sınır değerle ilgili idari şartnamede yapılabilecek düzenlemeler
Belgelendirme yapılırken dikkat edilecek unsurlar
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında sınır değer
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında sınır değer
aşırı düşük tekliflerin sorgulanmasında kullanılacak belgeler
Aşırı düşük teklif sorgulamasındae y. maliyetin hesaplanmasında yapılacak işlemler
Aşırı düşük teklifle ilgili açıklama isteme ve verilecek süre
       aşırı düşük açıklanması istenmesi halinde açıklama istenmeyecek analiz girdilerinin belirtilmesi
birim fiyat teklifler için yapılacak savunma da sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler
savunmaya ekli analiz formlarında ihale komisyonlarının resen düzeltme yetkisi
aşırı düşük savunmasında iş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları
İhale sürecinde sınır değer değişmesi
Karma sözleşmelerde aşırı düşük değerlendirmesi
Hizmet alım  işlerinde yapılacak savunmaya  dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler
Malzemeli yemek alımları için aşırı düşük sorgulama öngörülen ihalelerde dokümanda yapılacak düzenleme
Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda savunmaya  dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderler konusu
Kar Konulmayan İhalede Karın Eklendiğinin Varsayılması
Sadece Karsız Yaklaşık Maliyetin Altında Kalan Tekliflerden Üzerine İhale Yapılan Teklifin Aşırı Düşük Sorgusuna Tabi Tutulması
Karsız Yaklaşık Maliyetin Altındaki Teklife Aşırı Düşük Sorgusu Yapılması Zorunluluğu
Karsız Yaklaşık Maliyetin Yerine Diğer Faktörlerin Dikkate Alınması
Tekliflerin Düşüklük Oranlarına Göre Karşılaştırma
İhale Komisyonun Takdir Yetkisi Ve Karsız Maliyet Yaklaşımının Kullanılmadığı
Aşırı düşük teklif açıklaması isteme zorunluluğu ikincil mevzuatla kaldırılamayacağı
ciddi olmayan teklifler, teklif edilen fiyata gerçekleştirilmesi imkanı olmayan durumlar
Karsız yaklaşık maliyetin altındaki teklifler aşırı düşük teklif sorgulaması
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında karsız yaklaşık maliyetin altındaki bütün teklifler için aşırı düşük teklif sorgulaması
hizmet alım ihalelerinde idarelerin sorgulama yapıp yapmama noktasındaki takdir hakları
piyasada oluşan fiyata isteklinin şahsi ilişkisiyle müdahale edebilmesi
Aşırı düşük teklif sorgulamasına cevaben kullanılacak belgelerin taşıması gereken hususlar
Proforma fatura, fiyat teklifi veya isteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallarla açıklama yapılması
İdare tarafından düzenlenen belgelerde ise malın fiyatı ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait asgari fiyatı
İsteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması
Maliyet Güncelleme Ve Karsız Maliyete Göre Aşırı Düşük Teklifin Uygun Teklif Haline Gelmesi
malın veya hizmetin fiyatı ilan/davet ile ihale tarihi arasındaki geçerli olan bir fiyat olmalıdır
Karsız Yaklaşık Maliyet Dışındaki Diğer Kriterler
Belgelendirmelerde belgenin tarihi değil, malın fiyatının alındığı tarih üzerinde durulmakta olup, belge sorgulamadan sonra da oluşturulabilir.
Aşırı Düşük Sorgusu Yapılmayan İkinci Teklifin Çağrılması
Belgeli açıklama yapılan hallerde, proforma fatura veya fiyat teklifinde yazan fiyat eğer maliyet/satış tutarı tespit tutanağında maliyete dayalı açıklama
İki Firmanın Aşırı Düşük Olduğu Ortamda Yüksek Teklifli Değerlendirme Dışı Kalması
Kârsız olarak yaklaşık maliyet hazırlanan ihalelerde, yaklaşık maliyet
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet
İdarelerin hatalı yaklaşık maliyet hazırladığı ortamlarda ve durumlar
Yaklaşık Maliyetin % 50 den fazlasının Personel Gider Olması
Sorgulamada Kullanılacak Belgeler
maliyet/satış tutarı tespit tutanağının (Tebliğe ekli O.5 nolu tutanak) düzenlenmesi
Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması
Fiyat Teklifi ile Açıklama Yapılması
Üretilen, alınan veya satılan mallarla Açıklama Yapılması
İsteklinin satışlar üzerinden açıklama yapabilmesi için malın ticareti ile iştigal ediyor olması
Karsız Yaklaşık Maliyetin Altında Olan Teklifin Kabulü
söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine ve  Cumhuriyet Savcılığına bildirimi
fiyat teklifi ile tutanak arasında uyumsuzluk ortaya çıkacağı için ihale komisyonu tarafından istekli değerlendirme dışı bırakılacak ve uyumsuzluğu
Tutanaktaki fiyatların  daha düşük  veya daha yüksek olması
Proforma Fatura veya Fiyat Teklifinde Yer Alan Fiyatın Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağında Yer Alan Fiyattan Farklı Olması
Aşırı Düşük Tekliflerin Tespiti Süreci
Proforma Fatura ile Açıklama Yapılması
aşırı düşük teklif sorgulamasına cevaben sunulan fiyatların hayatın olağan akışına uygun olmaması
Karsız Yaklaşık Maliyetin Uygulandığı İhaleler
Sorgulama yapılan firmaların anlaşmasını engelleyici hususlar
Sorgulama yapılmaması gerektiği halde, idarelerin takdir hakkını kullanarak sorgulama yaptıkları firmaların değerlendirme dışı bırakılması
İsteklilerin son geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması
İsteklinin maliyete dayalı açıklama yapabilmesi için ise, son geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alış yapmış olması
İhale Kurumunun İşçilik Hesaplama Modülü sunularak açıklama
Hizmet alımı personelinin giyim gideri için; tedarikçi firmalardan alınan prof. fatura, fiyat teklifi
Yaklaşık maliyetin tespitinde yararlanılan Ticaret Odası tarifelerinden bir tanesi ve sözleşmenin uygulanması aşamasında fiyat farkı verileceği hususu
İdare aşırı düşük teklif sorgulaması için teklif bileşenlerini açıkça belirleyememesi ve tereddütlere neden olması
Tekliflerin kar hariç yaklaşık maliyetin altında kaldığı ihalede aşırı düşük teklif değerlendirmesinin yapılmaması durumunda ihale iptali
İhalede sunulan tekliflerin yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin karara bağlanması
işçilik giderleri için (işçi ücreti, yemek, yol, giyim, sigorta risk prim oranı, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma, fazla çalışma var ise fazla çalışma)