ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından belirlenen araç sayısının az olmasından dolayı işçilik maliyetinin de olması gerekenden düşük olacağı ve bundan dolayı teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği belirtilmektedir. Ancak, istekli tarafından söz konusu hizmet işinde 7 araç kullanılması düşünüldüğünden başvuru sahibinin iddia ettiği araç saylarının eksik belirlenmesine bağlı olarak personel maliyetinin de eksik olacağı hususunun ihale üzerinde bırakılan istekli ile ilgili kısmının yerinde olmadığı

kendi teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğunu zımnen kabul ettiği, bu başvuru üzerine yapılan inceleme sonucunda şikâyete konu ihalenin başvuru sahibi üzerinde kalma ihtimalinin bulunmadığı, bu nedenle başvuru sahibi hakkında bir hak kaybına veya zarara uğrama durumunun veya başvuru sahibinin zarara uğramasının muhtemel olmadığı, başvuru sahibinin hukuken korunması gerekli bir hakkı veya menfaati olmadığı gibi herhangi bir hak kaybına uğraması ve bunun sonucunda zarar doğma ihtimalinin bulunmadığı, dolayısıyla başvuru ehliyetini haiz olmadığı anlaşılmıştır.

teklif kapsamında sunduğu belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda, söz konusu isteklinin D4 yetki belgesi sunduğu görülmüştür. Anılan mevzuat ve İdari Şartname düzenlemeleri çerçevesinde sunulan D4 yetki belgesinin İdari Şartname’de yer alan “…şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapabileceğini gösteren yetki belgesi” kapsamında olduğu değerlendirilmiş ve söz konusu belge ile şehirlerarası yolcu taşımacılığının yapılabileceği, bu bağlamda İdari Şartname ile istenilen yeterlik kriterini sağlamış olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

kesinleşen ihale kararı ve eki ihale komisyon kararının 11.08.2015 tarihinde EKAP üzerinden başvuru sahibine tebliğ edildiği, 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in yukarıda belirtilen hükümleri gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı 11.08.2015 tarihini izleyen on gün içinde en geç 21.08.2015 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 07.09.2015 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu, şikâyet başvurusunun süresinde yapılmadığı

aşırı düşük teklif sorgulamasına esas sınır değerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine göre yeniden tespit edilmesi, teklifi sınır değerin altında kalan ve aşırı düşük teklif olarak tespit edilecek isteklilere teklifte yer alan önemli maliyet bileşenlerinin açıkça belirtildiği sorgulama yazısının gönderilerek, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.1’inci maddesine göre üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilmek suretiyle açıklama istenilmesi gerekmektedir.

ihale dokümanı “Yüklenici kendisi veya çalıştıracağı araca ait D2 Taşıma Belgesi’ne sahip olmalıdır” şekliyle kesinleşmiş olsa da, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 22’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hüküm gereğince yetki belgelerinin devir alınarak veya kiralanarak kullanılamayacağı açık olduğundan, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan başka bir tüzel kişiye ait Taşıt Kartı’nın (D2 Yetki Belgesi) idarece geçerli kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu

Birim fiyat teklif cetvelinin şikâyetin konusu hususuna neden olan satırı incelendiğinde her ne kadar birim kısmına “ay” yazılmış ise de, miktar kısmının iki alt sütuna bölünerek “işçi x ay” şeklinde teklif verilmesine uygun hale getirildiği, ilgili satır için teklif edilen tutarın hesaplanabilmesi için “teklif edilen birim fiyat” ile “miktar” sütunlarının çarpılması gerektiği açıktır.bu hususa uygun olmadan (5.406,75 TL x 36 ay x 3 kişi = 583.929,00 TL) yerine (5.406,75 TL x 36 ay x 3 kişi ? 194.643,00 TL) teklif veren başvuru sahibinin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata yapıldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

işin mahiyeti dikkate alındığında tam zamanlı olarak münhasıran şoför istihdam edilmesini gerektiren bir iş olmadığı anlaşıldığından Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinde belirtilen sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilecek belgeleri iş deneyimini tevsik amacıyla sunmuş olduğu sözleşme ve eki faturalarla birlikte sunmasına gerek olmadığı

ihalede banka referans mektubunun ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olmasının zorunlu olduğu, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan banka referans mektubu üzerinde ise ilan tarihinden önceki bir tarihin yer aldığı, bahse konu tarihin uygunluğunun basiretli bir tacir olarak ilgili isteklinin sorumluluğunda olduğu, söz konusu tarihin yeterlik belgesi niteliğindeki banka referans mektubunun asli bir unsuru olması itibariyle bilgi eksikliği kapsamında da değerlendirilemeyeceği