ihalenin yapıldığı kamu kurum ve kuruluşunun bulunduğu ilde merkezi adresi bulunan A1 yetki belgesi sahibi firmaların faaliyetlerini/hizmetlerini ülke genelinde yürüten bir kamu kurum/kuruluşuyla sözleşme yapmak suretiyle ülke genelinde çalışmasında bir sakınca bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verildiği, yine anılan idarece gönderilen görüş yazısında mevzuat gereğince, A1 yetki belgesi sahibi firmaların merkezi adresinin bulunduğu ilin dışında başka bir ilde yasal bir şubesinin/acentesinin bulunması mümkün olmadığı gibi, faaliyette bulunması da mümkün bulunmamaktadır

onaylanan belgeye ve akaryakıtın (motorin) birim fiyatının ise üçüncü kişiden alınan fiyat teklifine dayandırılarak hesaplandığı görülmüştür. Söz konusu fiyat teklifi incelendiğinde, belgenin yetkili meslek mensubu tarafından onaylandığı ve üzerinde“Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ifadesine yer verildiği tespit edilmiş olup, bu haliyle istekli tarafından akaryakıt tüketim bedeline ilişkin açıklamaya dayanak olan belgelerden üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifinin ifadede adı geçen tutanağın tarihine ve sayısına yer verilmediği gerekçesiyle kamu ihale mevzuatına uygun şekilde düzenlenmediği sonucuna varılmıştır

SMMM tarafından onaylandığı ve bilançoda yer alan bilgilere göre isteklinin bilanço oranlarının hesaplanabildiği ve mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından, ayrıca istekli tarafından sunulan söz konusu bilanço bilgileri tablosunda, yine bilanço oranlarının hesabı için her türlü bilginin yer aldığı, diğer bir ifadeyle içerik olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan KİK025.1/H’ye uygun olduğu, bu çerçevede Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde bulunan “KİK030.1/D” numaralı standart formun kullanılmasının da esasa etkili olmadığı görüldüğünden, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır

Teklif tutarı kar hariç yaklaşık maliyetin altına kalan isteklilerden ihale mevzuatı gereğince açıklama istenilmeden ihalenin sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı, bu itibarla söz konusu ihalede teklif sunan ve teklif tutarları kar hariç yaklaşık maliyetin altında kalan tüm teklif sahiplerinden, 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesinde yer alan hüküm uyarınca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak, teklif fiyatlarına açıklama getiren isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesinden sonra, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin belirlenmesi gerekmektedir.