tekliflerinin söz konusu isteklilerce TURSAB üyelik belgesi sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. Başvuru sahibinin ikinci iddiası çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda İdari Şartname’nin 47’nci maddesinde talep edilen belgenin istenilmesinin asli amacının isteklilerinin TÜRSAB üyeliğinin teyidi olduğu anlaşıldığından ve başvuruya konu ihalede istekliler tarafından sunulan seyahat acentası işletme belgelerinin de yeterlik şartını karşıladığı sonucuna varıldığından, söz konusu iki isteklinin teklifinin de değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

idarenin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikteki araçların otobüs olduğu, benzer iş tanımın ve ihale konusu işin adının da otobüs kiralanmasına yönelik belirlenmiş olduğu tespiti karşısında, başvuru sahibi tarafından sunulan belgeye konu “Araç kiralama hizmeti” kapsamındaki binek araçların idarece belirlenen kiralama konusu araçlar ile nitelik açısından farklılık arz ettiği anlaşılmış olup idarece başvuru sahibinin teklifinin “…iş deneyim belgesinin ihale ilanı ve şartnamesinde istenen otobüs kiralama hizmeti olmadığından benzer iş tanımına uymadığı…” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

ilana dökümanın ilana yansıyan birkaç hükmüne yönelik olduğu, 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in yukarıda belirtilen hükümleri gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı tarihin ilan tarihi olduğu, bu tarihi izleyen 10 gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idareye şikayet başvuru süresinin sona erdiği anlaşılmıştır.