Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde öngörülen asgari kapasite şartının (1 adet kamyonet cinsi taşıt) sağlandığı bilgileri yer almakta olup ayrıca, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen yetki belgeleri için, anılan Yönetmelik’in 13’üncü maddesinde öngörülen asgari kapasite şartı ile ilgili olarak; Yönetmelik’in 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince, asgari kapasitenin kaybedildiği süre toplamının, yetki belgesinin 5 yıllık geçerlilik süresi boyunca 630 takvim gününden fazla olamayacağının düzenlendiği, mevzuat çerçevesinde asgari kapasite şartının kaybedilmesi (K1* yetki belgeleri için 1 adet özmal kamyonet) halinde; ilgili yetki belgeleri için belirlenmiş olan asgari kapasite şartına ilişkin Yönetmelik’te öngörülen süre tamamlanmadan, bahse konu yetki belgelerinin iptal edilmesinin (geçerlilik durumunun değişmesi) mümkün olmadığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

Özel Ortağın SMMM tarafından Bilanço Bilgileri Tablosu (Stardart Form – KİK025.1/H), SMMM tarafından düzenlenip onaylanan 30.04.2015 tarihli (2014 yılına ait) Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve ekinde 2013 ve 2014 yıllarına ait Ayrıntılı Bilanço ile 2013 ve 2014 yıllarına ait Gelir Tablosu sunulduğu, anılan isteklinin dosyasında; 2015 yılına ait bilanço değerlerinin bulunmadığı, şikâyete konu ihale 03.05.2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olduğundan, kamu ihale mevzuatı ile İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen düzenlemeleri gereğince istekliye ait olmak üzere ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla (2015) ait bilanço veya eş değer belgelerin isteklinin dosyası kapsamında bulunması gerektiği, dolayısıyla istekliye ait olmak üzere 2015 yılına ait bilanço veya eş değer belgeler dosya kapsamında bulunmadığından, İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde yer verilen düzenlemede belirtilen mali oranların karşılandığını tevsik etmek üzere 2014 yılı bilanço değerlerinin kullanılamayacağı, söz konusu eksiklik nedeniyle Ltd. Şti.nin belgelerinin İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde yer verilen düzenlemeye uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Lastik giderlerine ilişkin olarak; firmadan alınan fiyat teklifi ile açıklandığı, sunulan fiyat teklifinde her araç için yapılacak km dikkate alınarak yazlık ve kışlık lastik türünün ve adedinin (ortalama lastik değişimi 30.000km ile 45.000 km aralığında tutulmuş) belirlendiği, anılan Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesi gereğince satış tutarı tespit tutanağına dayalı açıklama yapıldığında fiyat teklifi üzerinde meslek mensubu tarafından yazılması gereken ibarenin yer aldığı görülmüş, açıklamanın bu yönüyle Tebliğ’in 79’uncu maddesine uygun olduğu anlaşılmıştır.

İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak isteklilerden araçlara ilişkin olarak K1 yetki belgesi ile teklif edilen araçlara ilişkin marka, model yılı ve cinsini gösteren belge ve/veya belgelerin teklifle birlikte sunulmasının istenildiği, araçların teknik özellikleri ve donanımlarını gösterir bir tablonun sunulması istenilmediğinden söz konusu belgeye dayalı olarak önce isteklinin teklifi ekinde belirttiği belgede aracın bahse konu özelliği karşıladığına ilişkin beyanının veya teklif değerlendirmesi sonrasında ihalenin üzerinde kalması üzerine teklif ettikleri aracın kapı camlarında bu özelliğinin bulunmadığının anlaşılması üzerine ihale komisyonunca teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine ilişkin başvurularının; 4734 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi verilen tekliflerin, zeyilname düzenlenmesi hali hariç herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ve değiştirilemeyeceği hükmü, ihale sürecinin bulunduğu aşama, anılan Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel hükümler, ihale sürecinin mevcut ihale dokümanına göre sonuçlandırılmasının esas olduğu ve dokümanın bu haliyle kesinleştiği dikkate alındığında idarece anılan isteklinin teklifinin geçerli teklif olarak değerlendirip ihalenin bu istekli üzerinde bırakılmasında ve anılan isteklinin mevzuatta öngörülen süre içerisinde sözleşme imzalamaya gelmemesi nedeniyle geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminde anılan mevzuat hükümlerine bir aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

idarece aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama yazılarında isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin tespitinin yapılmadığı görülmüş olup isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama yazılarında önemli teklif bileşenleri belirlenmeden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu anlaşıldığından, idarece sınır değerin altında teklif sunan geçerli teklif sahibi isteklilerden önemli teklif bileşenlerinin belirtilmek suretiyle aşırı düşük teklif açıklamasının yeniden istenilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 79’uncu maddesinde yer alan “Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.” açıklaması gereği maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının Kurum veya idare tarafından gerekli görülmesi halinde isteneceği hükme bağlanmıştır. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihalede istenen araçlar ile ilgili olarak yapılan açıklamaların mevzuatın yukarıda yer alan tüm unsurlarını içerecek şekilde yapıldığı ve başvuru sahibinin iddia ettiği hususların araştırılmasını gerektirecek herhangi bir unsura rastlanılmadığından satış tutarı tespit tutanakları ve bunlara dayanak teşkil eden belge ve bilgilerin meslek mensubundan istenilmesine gerek duyulmamıştır. Kaldı ki, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile yetkilendirilen meslek mensuplarınca düzenlenen belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan meslek mensubunun sorumluğu olduğu da açıktırSonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesi uyarınca anılan Kanuna ekli (1) sayılı tabloda belirtilen sözleşmelerin damga vergisine tabi olduğu anlaşılmakla birlikte, damga vergisinin ödenmemesi veya eksik ödenmiş olmasının sözleşmenin geçerliliğini etkileyen bir husus olmadığı, ayrıca Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesi uyarınca iş deneyimini tevsik etmek üzere sözleşme ve sözleşmeye ilişkin faturaların, ayrıca personel çalıştırılan işlerde de personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenen belgelerin teklif dosyası içerisinde sunulacağı belirtilmiş olmakla birlikte, sözleşmenin damga vergisinin ödendiğini gösteren belgelerin de teklif ile birlikte sunulması gerektiğine ilişkin bir hükme mevzuatta yer verilmediği görüldüğünden, dolayısıyla ihale mevzuatı açısından sözleşme damga vergisinin ödendiğini gösteren belgenin teklifle birlikte verilmesi zorunlu bir belge olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası bu açıdan da yerinde bulunmamıştır.

İhale uhdesinde bırakılan Ltd. Şti.nin teklif dosyası incelendiğinde teklif kapsamında Model Sıfır Kilometre” araca ilişkin “2016 model model sıfır km aracı sunduğu ve bu kapsamda araca ilişkin Teknik Şartname ve ekli ihtiyaç listesinde belirtilen nitelikleri kanıtlamak üzere orijinal katalog tevsik edildiği, bu doğrultuda söz konusu belgeler üzerinde yer alan bilgiler incelendiğinde anılan aracın yakıt türünün dizel olduğu, bluetooth’un bulunmadığı, idarece teklif kapsamında istenilen aracın kesinleşen ihale dokümanında yakıt türünün dizel, jant’ın 15” alüminyum alaşımlı jant, bluetooth’un olmasının istendiği, araç motor hacmi için dokümanda belirli bir aralığın belirlenmediği, ihale üzerinde kalan Ltd. Model Sıfır Kilometre” araç için istenilen nitelikte araç sunmadığı

taşınan yük sigorta bedellerinin oranları hesaplamaları ile ilgili olarak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında araç kasko – trafik- taşınan yük sigorta hesabının sunulduğu görülmekle birlikte bu hesaplamaya dâhil edilen taşınan yük sigorta maliyetinin idare tarafından teklifi sınır değerin altında kalan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında teklifte önemli bileşen olarak belirlenmediği ve dolayısıyla isteklinin bu gider için açıklama yapma zorunluluğu bulunmadığı anlaşılmıştır.