Belediye hizmetinde çalışmasına rağmen, söz konusu kurumdaki görevinden ayrılmasının üzerinden 3 yıl geçmeden ayrıldığı Kurumdaki görev ve faaliyet alanı ile ilgili konularda ayrıldığı Kurumun ihalesine % 100 sahibi ve şirket müdürü olduğu şirket ile katılmasının 2531 sayılı Kanun’un 2’inci maddesine aykırı olduğu bu doğrultuda İş Ortaklığının ihalenin 1 ve 2’nci kısımlarına ait sunduğu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

İdari Şartname’nin eki birim fiyat teklif cetvelinin incelenmesi neticesinde, kiralanacak tüm araçlar için şoför dahil olmak üzere 8 adet binek otomobilin 306 gün, 5 adet minibüsün 210 gün, 6 adet açık kasa çift kabinli pikabın 210 gün, 2 adet açık kasa çift kabinli pikabın 306 gün, 3 adet açık kasa çift kabinli pikabın 122 gün ve 1 adet panelvan tipi minibüs için 252 gün üzerinden teklif verilecek şekilde düzenlendiği ve söz konusu araçların anılan cetvelde belirtilen gün sayısı kadar çalıştırılacağı, toplam araç sayısının 25 olduğu, her bir aracın şoförlü olacağı dikkate alındığında 25 adet şoförün ihale konusu işte çalıştırılacağı, bu itibarla kiralanacak araçların şoföre ilişkin maliyet dahil tüm giderlerinin dikkate alınarak bahse konu cetvel kapsamında günlük yevmiye ücreti üzerinden teklif verilmesi gerektiği, ihaleye katılan isteklilerin anılan cetvel doğrultusunda teklif sundukları

ihaleye teklif veren ve çeşitli gerekçelerle teklifleri değerlendirme dışı bırakılan diğer isteklilerin teklif fiyatından çok daha yüksek oluşu nedeniyle kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesine aykırı hareket edilmesinin önlenmek istenilmesi hususu göz önüne alınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesi gereğince kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olan idarece tesis edilen iptal işleminin idarenin takdir yetkisi kapsamında olduğu anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır

fiyat tekliflerinde idare tarafından isteklilere gönderilen aşırı düşük sorgulama yazısında önemli teklif bileşeni olarak belirtilen yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat bileşenlerinin bakım – onarım olarak anlaşılması gerektiği, ayrıca önemli teklif bileşenleri arasında belirlenen takoz, çekme halatı, kar zinciri, ilk yardım seti ve yangın söndürme cihazı maliyet kalemlerinin ayrı satırlar halinde açıklanması gerektiği ancak bu maliyet bileşenleri için herhangi bir açıklama yapılmadığı ve herhangi bir bedele yer verilmediği görülmüştür. Öte yandan fiyat teklifinin devamında “araç karayolları trafik uygulama yönetmeliklerinde öngörülen her türlü avandalıklar ve orijinal çıkışı trafik seti (ilk yardım çantası, yangın tüpü, reflektör vs.) yedek lastik, bijon anahtarı, kriko vs. aletlerle birlikte, HGS etiketi (geçiş ücretleri hariç) mevcut bir şekilde teslim edilecektir.” ibaresine yer verilmiş olsa da idare tarafından belirlenen açıklama istenecek iş kalemlerinin her biri için ayrı satır halinde açıklama yapılması gerektiğinden ilk yardım seti, yangın tüpü gibi önemli teklif bileşeni kabul edilen maliyet kalemleri için yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

idareye şikâyet, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için, aday, istekli veya istekli olabileceklerin hukuken korunması gereken bir hakkının olması veya hukuka aykırı bir şekilde zarara uğrama durumunun söz konusu olması gerekmektedir. Dolayısıyla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinde atıf yapılan şekil ve usul kuralları karşısında, idarelerce gerçekleştirilen ve hukuka aykırı olduğu iddia edilen her işlem veya eylemin Kuruma itirazen şikâyet konusu yapılmasına imkân bulunmamaktadır.