ihale mevzuatında bir ihalenin gerçekleşmesi için tekliflerin değerlendirilmesindeki en önemli kriterin yaklaşık maliyet tutarı olduğu, isteklilerce sunulan teklif fiyatlarının yaklaşık maliyet tutarı ile karşılaştırılması sonucunda teklif fiyatının yaklaşık maliyetten yüksek olması durumunda idarece yapılacak değerlendirmelere ilişkin anılan Tebliğ’in 16.3’üncü maddesindeki belirlemelere yer verilmiş olmakla birlikte, tekliflerin yaklaşık maliyetten belli bir miktar veya oranda daha düşük olması gerektiğine ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı anlaşılmış olup, ayrıca yukarıda yer alan düzenlemeler doğrultusunda isteklilerin tekliflerinin hangi hallerde değerlendirme dışı bırakılacağının hükme bağlandığı, başvuru sahibi Halis Gökduman’ın teklifinin sınır değerin üzerinde ve yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen ihale komisyonunca anılan isteklinin teklif bedelinin yüksek olduğu yönünde belirlenen gerekçenin, ihale dışı bırakılma sebeplerine ilişkin mevzuat hükümleri arasında yer almadığı ve dolayısıyla başvuru sahibi isteklinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı, anlaşılmakla birlikte idarenin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi belirleme konusunda takdir yetkisi olduğu, inceleme konusu ihalede, idarenin başvuru sahibinin teklifini yüksek olarak değerlendirerek, söz konusu teklifi geçerli teklif olsa dahi ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlemeyeceği yönünde iradesini ortaya koyduğu anlaşıldığından, idarenin mevzuata aykırı olan değerlendirme dışı bırakma gerekçesi ile ilgili düzeltici işlem tesis edilmesine gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

aşırı düşük teklif açıklaması Esas Raporunun (B) Bölümünde incelenmiş olup anılan istekliye ilişkin bu husus “İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.” şeklinde belirtilmiştir. Anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması mevzuata bir aykırılık taşımadığı sonucuna varıldığından bu hususa bahse konu Kurul kararında yer verilmemiştir.

yaklaşık maliyetin altında teklifi geçerliliğini koruyan bir isteklinin bulunduğu, bu isteklinin teklif tutarının ise önceki aşamada ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinden 1.625.169,80 TL fazla olduğu, (ki bu bedel yaklaşık maliyetin %13’ünden fazladır) idarenin söz konusu fiyat artışının işletme menfaatine uygun olmadığı gerekçesi ile ihaleyi iptal etmesindeki amacın, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkesine aykırı hareket edilmesinin önlenmek istenmesinden kaynaklandığı anlaşıldığından, idarenin ihalenin iptaline dair gerekçesinin yerinde olduğu

aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında teklifte önemli olan maliyet bileşenlerinin hangi giderler olduğuna yönelik idare tarafından herhangi bir belirleme yapılmamıştır.İdare tarafından teklifi aşırı düşük olarak belirlenen istekliye gönderilen aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında, açıklamaya esas olmak üzere önemli teklif bileşenlerinin belirtilmediği anlaşıldığından, aşırı düşük teklif sorgulamasının mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmediği anlaşılmıştır.

Karayolları Genel Müdürlüğünce yayımlanmış kârsız birim fiyatın altında olduğu ve istekli tarafından birim fiyatın tevsiki için analiz hazırlandığı, bahsi geçen poz için Karayolları Genel Müdürlüğünce yayımlanmış analizde, 04.109 “mazot motorin” iş kaleminin miktarının 10,26 kg, ayrıca (makine yağı, benzin, üstüpü karşılığı) olarak yine 04.109 “mazot motorin” iş kaleminin miktarının ise 2,05 kg. olarak yer aldığı, buna karşın söz konusu istekli tarafından sunulan analizde sadece 04.109 “mazot motorin” iş kaleminin belirtildiği ve bu iş kaleminin miktarının ise 8,00 kg olarak gösterildiği, bu nedenle sunulan analizin yayımlanmış analize uygun olmadığı, diğer yandan analizde yer alan 03.038/2 poz no’lu “damperli kamyon” iş kaleminin birim fiyatını tevsik etmek için araç bilgilerinin yer aldığı üzerinde herhangi bir onay bulunmayan internet ilanları niteliğindeki yazıların sunulduğu, sunulan analizde yer alan KDV dâhil 3,67 TL olarak belirtilen motorin fiyatını tevsik için EPDK yakıt fiyatlarının bulunduğu 23.12.2015 tarihli internet çıktısının sunulduğu, ancak anılan istekli tarafından belirlenen bu fiyatın, ilan ve ihale tarihi arasında EPDK tarafından Van ili için günlük olarak yayımlanan KDV dahil motorin litre fiyatının altında olduğu görülmüş olup sunulan açıklamaların mevzuata uygun olmadığı

ihalede İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) bendindeki düzenlemede istenen belgelerin, ne şekilde, hangi yıl ve aya ilişkin sunulacağı hususunun isteklileri tereddüte düşürdüğü ve tekliflerin değerlendirilmesinde problemlere yol açtığı, bu nedenle söz konusu düzenlemenin isteklilerin tekliflerinin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasına engel nitelikte olduğu anlaşılmıştır. idarece alınan ihale iptal kararı ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesine aykırı hareket edilmesinin önlenmek istenildiği

teklifinin çok yüksek olduğu ve daha düşük fiyata alınabileceği kanaati hasıl olduğu” gerekçesiyle iptal edildiği, oysa teklif ettikleri bedelin yaklaşık maliyetin altında olduğu göz önüne alındığında, idarenin ihalenin iptali gerekçelerinin yerinde olmadığı konusunda itiraz edildiği,Kurul kararında “…ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesine konu işin kısmi kabulünün yapıldığı, fakat ihale tarihi itibarıyla söz konusu iş tamamlanmadığı anlaşıldığından, mevzuata uygun iş deneyim belgesi sunmayan söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.” gerekçesiyle “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verildiği