İdari Şartname’de K2 yetki belgesinin kamyonete ilişkin yeterlik kriteri olarak belirlendiği, kamyonetin ise Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen eşya taşımak için imal edilmiş motorlu bir taşıt olarak tanımlandığı, ihale uhdesinde bırakılan istekli tarafından sunulan yetki belgesinin de izin verilebilen toplam yüklü ağırlığı en fazla 3,5 ton olan araçlar için geçerli olduğu ve anılan Yönetmelik’te ayrıca bir K2* (yıldızlı) yetki belgesi türünün yer almadığı anlaşılmış olup ihale uhdesinde bırakılan istekli tarafından sunulan K2* (yıldızlı) yetki belgesinin aslında izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen araçlar yani kamyonetler için verilmiş olan K2 yetki belgesi olduğu ve bu nedenle de ihale dokümanında düzenlenen yeterlik kriterini sağladığı

ihalede 12 ay boyunca teklif fiyata dahil olan giderler arasında yer alan 1 adet koordinatör için asgari ücretin % 100 fazlasının, 1 adet sıhhi su tesisatçısı, 1 adet elektrik ustası, 1 adet traktör şoförü ile 41 adet karo parke, bordür, mermer ustası, stabilize ve asfalt yol bakım onarım elemanı için asgari ücretin % 50 fazlasının işçilik ücreti olarak ödeneceği, anılan ihalede yaklaşık maliyetin 1.860.241,29 TL, yaklaşık maliyetin % 70’lik kısmının 1.302.168,90 TL, asgari işçilik maliyetinin ise 1.272.997,92 TL olduğu, asgari işçilik maliyeti yaklaşık maliyetin % 70’lik kısmından az olan ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalesi olduğu ve sınır değerin yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesi ile elde edilen 1.430.954,84 TL (1.860.241,29/1,30) olduğu, bu itibarla idare tarafından sınır değerin hesaplanmasına yönelik olarak tesis edilen işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı,

Kamu İhale Kurulu Kararı’nda “…bölünme işleminde de bölünme sözleşmesi çerçevesinde yer alan alacak, borç ve haklar için külli halefiyet ilkesinin geçerli olacağı bölünen ortağa ait ve bölünme sözleşmesi kapsamında yer alan bütün hukuki ilişkilerin bölünme sözleşmesinin tarafı diğer şirket ya da şirketlere kendiliğinden geçeceği sonucuna varılmıştır. Açıklanan gerekçe ve nedenlerle 1- Bölünme sözleşmesinde yer verilen ve bölünmeye esas teşkil eden alan faaliyet alanlarına ilişkin iş deneyim belgelerinin, o faaliyet alanına ilişkin işletmeyi devralan şirkete geçeceğine,” ifadesinin yer aldığı

İhale üzerinde bırakılan isteklinin karayolu motorlu araçlar mali sorumluluk sigorta giderini açıklamak üzere Şti tarafından araçların özelliklerinin ve hangi dönemi kapsayacağının, sigorta kapsamı ve teminat limitlerinin belirtildiği sigorta poliçelerinin sunulduğu, poliçenin binek araç ve minibüsler için ayrı ayrı düzenlendiği belirlenmiştir. Bunun dışında poliçede yer alan fiyatlarla örtüşen Şti. tarafından düzenlenen fiyat teklifinin de eklendiği, fiyat teklifinin üzerinde işin süresi beyan edilerek teklifin bu dönemi kapsadığının belirtildiği, fiyat teklifinin ilgili meslek mensubu tarafından onaylandığı, fiyat teklifinin üzerinde “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim” ifadesinin bulunduğu tespit edilmiştir.  Kamu İhale Genel Tebliği’nin79.3.4’üncü maddesinde, hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekmektedir. Ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin bu gidere ilişkin açıklamaları kapsamında,  alınan poliçeye ve fiyat teklifine ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmediği görüldüğünden, bu bileşene ilişkin açıklamasının mevzuata uygun olmadığı