ihalede İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) bendindeki düzenlemede istenen belgelerin, ne şekilde, hangi yıl ve aya ilişkin sunulacağı hususunun isteklileri tereddüte düşürdüğü ve tekliflerin değerlendirilmesinde problemlere yol açtığı, bu nedenle söz konusu düzenlemenin isteklilerin tekliflerinin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasına engel nitelikte olduğu anlaşılmıştır. idarece alınan ihale iptal kararı ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesine aykırı hareket edilmesinin önlenmek istenildiği

teklifinin çok yüksek olduğu ve daha düşük fiyata alınabileceği kanaati hasıl olduğu” gerekçesiyle iptal edildiği, oysa teklif ettikleri bedelin yaklaşık maliyetin altında olduğu göz önüne alındığında, idarenin ihalenin iptali gerekçelerinin yerinde olmadığı konusunda itiraz edildiği,Kurul kararında “…ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesine konu işin kısmi kabulünün yapıldığı, fakat ihale tarihi itibarıyla söz konusu iş tamamlanmadığı anlaşıldığından, mevzuata uygun iş deneyim belgesi sunmayan söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.” gerekçesiyle “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verildiği

İdari Şartname’de K2 yetki belgesinin kamyonete ilişkin yeterlik kriteri olarak belirlendiği, kamyonetin ise Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen eşya taşımak için imal edilmiş motorlu bir taşıt olarak tanımlandığı, ihale uhdesinde bırakılan istekli tarafından sunulan yetki belgesinin de izin verilebilen toplam yüklü ağırlığı en fazla 3,5 ton olan araçlar için geçerli olduğu ve anılan Yönetmelik’te ayrıca bir K2* (yıldızlı) yetki belgesi türünün yer almadığı anlaşılmış olup ihale uhdesinde bırakılan istekli tarafından sunulan K2* (yıldızlı) yetki belgesinin aslında izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen araçlar yani kamyonetler için verilmiş olan K2 yetki belgesi olduğu ve bu nedenle de ihale dokümanında düzenlenen yeterlik kriterini sağladığı

ihalede 12 ay boyunca teklif fiyata dahil olan giderler arasında yer alan 1 adet koordinatör için asgari ücretin % 100 fazlasının, 1 adet sıhhi su tesisatçısı, 1 adet elektrik ustası, 1 adet traktör şoförü ile 41 adet karo parke, bordür, mermer ustası, stabilize ve asfalt yol bakım onarım elemanı için asgari ücretin % 50 fazlasının işçilik ücreti olarak ödeneceği, anılan ihalede yaklaşık maliyetin 1.860.241,29 TL, yaklaşık maliyetin % 70’lik kısmının 1.302.168,90 TL, asgari işçilik maliyetinin ise 1.272.997,92 TL olduğu, asgari işçilik maliyeti yaklaşık maliyetin % 70’lik kısmından az olan ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalesi olduğu ve sınır değerin yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesi ile elde edilen 1.430.954,84 TL (1.860.241,29/1,30) olduğu, bu itibarla idare tarafından sınır değerin hesaplanmasına yönelik olarak tesis edilen işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı,

Kamu İhale Kurulu Kararı’nda “…bölünme işleminde de bölünme sözleşmesi çerçevesinde yer alan alacak, borç ve haklar için külli halefiyet ilkesinin geçerli olacağı bölünen ortağa ait ve bölünme sözleşmesi kapsamında yer alan bütün hukuki ilişkilerin bölünme sözleşmesinin tarafı diğer şirket ya da şirketlere kendiliğinden geçeceği sonucuna varılmıştır. Açıklanan gerekçe ve nedenlerle 1- Bölünme sözleşmesinde yer verilen ve bölünmeye esas teşkil eden alan faaliyet alanlarına ilişkin iş deneyim belgelerinin, o faaliyet alanına ilişkin işletmeyi devralan şirkete geçeceğine,” ifadesinin yer aldığı