Önemli teklif bileşenlerinden akaryakıt maliyetinin tevsikine ilişkin olarak istekli tarafından Volkswagen marka araca ait katalog verilerinin sunulduğu, buna göre anılan aracın şehir içinde 100 km.de ne kadar yakıt tükettiğine ilişkin verilerinden yola çıkılarak aracın bir km.de ne kadar yakıt tükettiğinin hesaplandığı, bulunan değerin 12 farklı güzergâhta gerçekleştirilecek ihale konusu işin her güzergâhında yıl boyunca kat edilecek toplam yol uzunluğu ile çarpılarak ihale konusu işte kullanılacak toplam yakıt miktarına ulaşıldığı, EPDK tarafından yayınlanan günlük bültende yer alan fiyatların hesaplanan yakıt miktarı ile çarpılması sonucunda da akaryakıt maliyetine ulaşıldığı, ancak ihale konusu işin tamamının Volkswagen marka araçlarla yapılacak olması kabulüyle yapılan akaryakıt maliyeti hesaplamalarının istekli tarafından teklif dosyasında sunulan kendi malı araçlardan Volkswagen marka olanlar hariç diğerlerinin akaryakıt sarfiyatı bilgileri kullanılmamış olması gerekçesiyle eksik ve hatalı olduğu görülmüş olup bu durumun işin ifasında kullanılacak araçlara ilişkin akaryakıt maliyetlerinin açıklanmamış olması sonucunu doğuracağı anlaşılmıştır.

Teknik Şartname’nin “Hizmetin Yürütülmesi” başlıklı 5’inci maddesinin yedinci fıkrasında trafik sigortaları ile birleşik sigorta poliçelerinin teklif zarfı ile birlikte sunulacağına yer verildiği görülmüş olsa da, İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde ve İdari Şartname’nin diğer maddelerinde Teknik Şartname’de geçen araçların zorunlu trafik sigortaları ile birleşik sigorta poliçelerinin teklif kapsamında sunulacağına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı görülmüş, dolayısıyla söz konusu belgelerin istenmesine ilişkin düzenlemelere İdari Şartname’de yer verilmediği, Teknik Şartname’deki düzenlemeler ile istenen trafik sigortaları ile birleşik sigorta poliçelerinin sunulmasının bahse konu ihale açısından bir yeterlik kriteri olarak aranamayacağı, bu hususlara ilişkin tevsik edici belgelerin ancak sözleşmenin imzalanması aşamasında istenebileceği ve anılan bilgi ve belgelerin teklifler kapsamında sunulmaması nedeniyle herhangi bir isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı hususları bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin teklifinin Teknik Şartname’de istenen trafik sigortaları ile birleşik sigorta poliçelerinin sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı

aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında teklifte önemli olan maliyet bileşenlerinin hangi giderler olduğuna yönelik idare tarafından herhangi bir belirleme yapılmamıştır.İdare tarafından teklifi aşırı düşük olarak belirlenen istekliye gönderilen aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında, açıklamaya esas olmak üzere önemli teklif bileşenlerinin belirtilmediği anlaşıldığından, aşırı düşük teklif sorgulamasının mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmediği

fiyat tekliflerinde ilgili meslek mensubunun imza, kaşe ve beyanlarının bulunduğu, meslek mensubunun; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ile Ek-O.5 ve Ek-O.6 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumlu olduğu, söz konusu fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alındığı hususları da bir arada değerlendirildiğinde idarenin sunulan belgeleri yeterli görerek ilgili meslek mensubundan söz konusu tutanakları istememesinde anılan mevzuat hükümlerine bir aykırılık bulunmamaktadır.

aşırı düşük teklif açıklamalarını idareye sunması gerektiği, isteklinin de anılan açıklamalarını 10.12.2015 tarihinde idareye sunmuş olması sebebiyle gün olarak idarenin kendisine verdiği sürenin tamamını kullandığı, idarenin aşırı düşük teklif açıklaması istemesi yazısının tarihi olan 07.12.2015’in pazartesi günü olduğu ve takip eden günlerin de iş günü olduğu dikkate alındığında idarenin açıklama isterken istekliye belirttiği sürenin iş günü olarak değil de gün olarak belirtmesinin istekli bakımından aşırı düşük teklif açıklamasını sunması gereken süre açısından herhangi bir farklılık yaratmadığı, isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının açıklamaları zamanında sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmadığı ve idarenin söz konusu hatasının isteklinin hak kaybına da sebep olmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

kik kararlarda “aşırı düşük teklif sorgulamasına esas sınır değerin yeniden tespit edilmesi, teklifi sınır değerin altında kalacak isteklilere teklifte yer alan önemli maliyet bileşenlerinin açıkça belirtildiği sorgulama yazısının gönderilerek üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilmek suretiyle açıklama istenilmesi” denilerek idarenin sınır değeri yeniden hesaplayıp teklifi sınır değerin altında kalacak olan isteklilerden önemli teklif bileşenleri belirtilmek ve 3(üç) iş günü süre verilmek suretiyle yeniden açıklama istemesi gerektiği,