sigorta sürelerinin bir yıl olduğu dolayısıyla fiyat teklifinin bir yıllık süre için alındığı, aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan ve alınan fiyat teklifinin işin süresi olan 3 (üç) yıl üzerinden orantılanarak açıklama yapıldığı, ayrıca sigorta giderine ilişkin olarak sunulan fiyat teklifinin geçerlilik süresinin 30 (otuz) gün olduğu görülmekle birlikte söz konusu fiyat tekliflerinde, teminat tutarları değişse bile sigorta tekliflerinin aynı şartlarda geçerli olacağı hususunun belirtilmediği, dolayısıyla sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgelerin işin süresinin tamamını kapsamadığı, bu nedenle de trafik sigorta giderine ilişkin açıklamanın mevzuata uygun olmadığı,

istekli tarafından Motorlu Taşıtlar Vergisi giderine ilişkin olarak 16+1 yolcu kapasiteli araçlar için 1.787,00 TL ve 25+1 yolcu kapasiteli araçlar için 2.143,00 TL olmak üzere toplam 45.772,00 TL(1.787,00×4+2.143,00×18) gider öngörüldüğü, söz konusu vergi giderlerinin 30.12.2014 tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nin II sayılı tarifesinde sayılan araçlar için belirlenen vergi tutarları esas alınarak hesaplandığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı

satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı, bu ibarenin serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylanmış olmasıyla da alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösteren firmalardan alındığı hususunun anlaşıldığı gibi, firmanın adından da teklife konu alanda faaliyet gösterdiği rahatlıkla anlaşılmaktadır. Ancak sadece bir adet araca ilişkin alınmış kira ve bakım-onarım fiyatının 10’la çarpılmak suretiyle 10 adet araca ilişkin maliyet oluşturularak aşırı düşük teklif açıklamasına yansıtılmasının mevzuat hükümlerine uygun olmadığı tespit edilmiştir.

isteklilerce araçlara ilişkin listenin teklif dosyası kapsamında sunulması gibi bir zorunluluğunun bulunmadığı, bu bağlamda tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında isteklilerce teklif edilecek araçların listesi ve bununla birlikte söz konusu araçların kasko bedellerine ilişkin bilgilerin mevcut olmaması sebebiyle, bahsi geçen hususun tespitinin bu aşamada yapılabilmesinin mümkün olmadığı, bu çerçevede anılan hususa ilişkin değerlendirmenin sözleşmenin yürütümü aşamasında gerçekleştirilebileceği, kaldı ki, ihale dokümanına yönelik süresinde yapılan bir şikâyet başvurusunun olmadığı, bu doğrultuda isteklilerce dokümanın mevcut haliyle kabul edildiği, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından temin edilecek araçların, ihale dokümanında yer verilen hususlara uygun olmasının yasal zorunluluk taşıdığı, aksi durumda idarece gerçekleştirilecek yaptırım hükümlerinin çok açık olduğu, bu itibarla, başvuru sahibinin iddia konusu ettiği hususlara ilişkin kontrolün sözleşmenin yürütümü aşamasında gerçekleştirileceği anlaşıldığı

ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında kiralama yoluyla temin edilecek ihale konusu işte kullanılacak olan 8 adet araç için sunduğu “taşıt kiralama sözleşme”lerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesi uyarınca aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında tevsik edici nitelikte belge olarak kullanılamayacağı anlaşıldığından, anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

araçlarla ilgili amortisman gideri öngörülebilmesi için araçların isteklinin kendi malı olması ve bu durumun da ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da YMM raporu veya SMMM raporu ile tevsik edilmesi gerektiği, söz konusu istekli tarafından kendi malı olmayan araçlar için yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında araçların temin edilme bedeli dikkate alınmayarak sadece amortisman bedelinin teklif fiyatına dahil edilmesinin yerinde olmadığı tespit edilmiştir.