sunulan katalogda cihazın tarama formatı ve çalışma kapasitesine ilişkin bilgiler görülememiş ise de, katalogların ihalelere özel hazırlanmadığı, ilgili şirketlerce cihazların genel olarak tanıtılması amacıyla yayımlanmış belgeler olduğu, katalog içeriğinde yer alması gereken bilgilere ilişkin bir belirlemenin bulunmadığı, dolayısıyla Teknik Şartname’de istenilen bütün özelliklerin katalog üzerinden görülemeyebileceği, bu nedenle katalog üzerinden herhangi bir teknik kriterin karşılanmadığının tespit edildiği durumlar haricinde, katalogdan ulaşılamayan kriterlerin teyidinin idare tarafından muayene ve kabul aşamasında yapılabileceği anlaşıldığından, idarece teklif edilen cihazın tarama formatının ve çalışma kapasitesi ile ilgili bilgilerin görülemediği gerekçesiyle anılan isteklinin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması da mevzuata uygun bulunmamıştır.

yüklenicinin personelin raporlu bulunduğu üçüncü günden başlamak üzere raporlu olunan her gün için raporlu personelin ikamesi bir personel istihdam etmesi gerektiği, sözleşmede belirtilen personel sayısından az personel çalıştırıldığında yükleniciye verilecek olan cezaların düzenlendiği, cezalı durumun beş defa tekrar etmesi durumunda 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın yüklenici ile idare arasında imzalanmış olan sözleşmenin feshedileceği anlaşılmaktadır. İlgili düzenlemede, raporlu olan personelin işten çıkarılacağı yönünde herhangi bir düzenleme bulunmadığı görülmüş başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

yüklenicinin personelin raporlu bulunduğu üçüncü günden başlamak üzere raporlu olunan her gün için raporlu personelin ikamesi bir personel istihdam etmesi gerektiği, sözleşmede belirtilen personel sayısından az personel çalıştırıldığında yükleniciye verilecek olan cezaların düzenlendiği, cezalı durumun beş defa tekrar etmesi durumunda 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın yüklenici ile idare arasında imzalanmış olan sözleşmenin feshedileceği anlaşılmaktadır. İlgili düzenlemede, raporlu olan personelin işten çıkarılacağı yönünde herhangi bir düzenleme bulunmadığı görülmüş başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı

isteklinin TS 13298/T1 (Elektronik Belge Yönetimi) standart belgesi ekinde 1.000.000 (1 milyon ) belge yükü ile test edildiğini gösterir onaylı test raporu sunduğu görülmüş olup ihale ilanında ve İdari Şartname’de 5.000.000 (5 milyon) belge yükü ile test edilmiş olduğunu gösterir onaylı test raporunun sunulmasının yeterlilik kriteri olarak düzenlendiği, yeterlilik kriterlerinin ihale tarihi itibariyle sağlanması gerektiği hususu da dikkate alındığında, başvuru sahibinin İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde belirtilen yeterlilik kriterini karşılamadığı anlaşıldığından idarece tekliflerinin bu nedenle değerlendirilme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı, bu itibarla, tekliflerinin değerlendirilme dışı bırakılmasına ilişkin iddialarının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

yaklaşık maliyet hesaplaması yapılırken yaklaşık maliyeti oluşturan kalemlere yer verilmediği, bu sebeple ihale konusu işin yaklaşık maliyetine bakarak işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olduğunu söylemek mümkün olmamakla birlikte, gerek İdari Şartname’nin 25’inci maddesi, gerek birim fiyat teklif cetveli ve gerekse Teknik Şartname düzenlemeleri dikkate alındığında söz konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmadığı anlaşılmıştır.

Akademik kuruluştan gelen bahse konu teknik görüş yazısında Teknik Şartname’nin yukarıda aktarılan 10.2’nci maddesinde geçen yeni ilave, güncellemeler ve yenilemeler ifadeleri devam eden bir yazılım geliştirme sürecine yorumlanabileceği ifade edildiği, ayrıca incelemeye konu belgeyi düzenleyen ve sözleşmeye taraf olan idarenin yukarıda aktarılan 26.02.2016 tarihli yazısı ekinde yer alan teknik raporda belgeye konu işe ilişkin Teknik Şartname’nin 10.2’nci maddesi kapsamında “a) Sayaç tüketimlerinin günlük kontrolü ve kurulu gücün üstündeki kullanımlarda alarmların üretilmesi, b) Elektrik sayaçları üzerinden kompanzasyonun takibinin yapılabilmesi için kompanzasyon hesabının otomatik yapılarak belirlenen seviyelerin üstüne çıkması durumunda gerekli alarmların üretilmesi, c) Sistemden alınmak istenen farklı raporlar için verilen formatlar çerçevesinde raporların hazırlanması” talepleri için yazılım geliştirme faaliyetinin yüklenici firmaya yaptırıldığı bildirilmiş olup bu çerçevede incelenen belgeye konu işin yazılım geliştirmeyi de kapsadığı ve bu gerekçeyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği anlaşılmıştır.