İdarece özel/paçal iş kalemleri için hazırlanan analiz formatlarında analiz girdilerine yer verilip, analiz girdilerinin birimlerinin belirtilmesine rağmen analiz girdilerinin miktarlarının yer almadığı, analiz girdilerinin miktarlarının yer almamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.4’üncü maddesinde bulunan “…Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerekmektedir…” açıklamasına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.Bu itibarla, idarece hazırlanan analiz formatlarında analiz girdilerinin miktarlarının yer almadığı, aşırı düşük teklif açıklaması yapan isteklinin söz konusu hususu idareye yazılı olarak bildirdiği, idarece verilen cevabi yazıda da analiz girdilerinin miktarlarının verilmediği, özel iş kalemleri için yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarında analiz girdi miktarlarının verilmemesinin aşırı düşük teklif açıklamalarının sağlıklı değerlendirilmesine engel olacağı, dolayısıyla idarece açıklama istenilen paçal/özel iş kalemlerine ilişkin düzenlenen analiz formatlarında açıklama istenilen ve açıklama istenilmeyen bütün analiz girdilerine ilişkin miktarların da belirtilerek aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

sunulan katalogda cihazın tarama formatı ve çalışma kapasitesine ilişkin bilgiler görülememiş ise de, katalogların ihalelere özel hazırlanmadığı, ilgili şirketlerce cihazların genel olarak tanıtılması amacıyla yayımlanmış belgeler olduğu, katalog içeriğinde yer alması gereken bilgilere ilişkin bir belirlemenin bulunmadığı, dolayısıyla Teknik Şartname’de istenilen bütün özelliklerin katalog üzerinden görülemeyebileceği, bu nedenle katalog üzerinden herhangi bir teknik kriterin karşılanmadığının tespit edildiği durumlar haricinde, katalogdan ulaşılamayan kriterlerin teyidinin idare tarafından muayene ve kabul aşamasında yapılabileceği anlaşıldığından, idarece teklif edilen cihazın tarama formatının ve çalışma kapasitesi ile ilgili bilgilerin görülemediği gerekçesiyle anılan isteklinin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması da mevzuata uygun bulunmamıştır.

yüklenicinin personelin raporlu bulunduğu üçüncü günden başlamak üzere raporlu olunan her gün için raporlu personelin ikamesi bir personel istihdam etmesi gerektiği, sözleşmede belirtilen personel sayısından az personel çalıştırıldığında yükleniciye verilecek olan cezaların düzenlendiği, cezalı durumun beş defa tekrar etmesi durumunda 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın yüklenici ile idare arasında imzalanmış olan sözleşmenin feshedileceği anlaşılmaktadır. İlgili düzenlemede, raporlu olan personelin işten çıkarılacağı yönünde herhangi bir düzenleme bulunmadığı görülmüş başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

yüklenicinin personelin raporlu bulunduğu üçüncü günden başlamak üzere raporlu olunan her gün için raporlu personelin ikamesi bir personel istihdam etmesi gerektiği, sözleşmede belirtilen personel sayısından az personel çalıştırıldığında yükleniciye verilecek olan cezaların düzenlendiği, cezalı durumun beş defa tekrar etmesi durumunda 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın yüklenici ile idare arasında imzalanmış olan sözleşmenin feshedileceği anlaşılmaktadır. İlgili düzenlemede, raporlu olan personelin işten çıkarılacağı yönünde herhangi bir düzenleme bulunmadığı görülmüş başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı

isteklinin TS 13298/T1 (Elektronik Belge Yönetimi) standart belgesi ekinde 1.000.000 (1 milyon ) belge yükü ile test edildiğini gösterir onaylı test raporu sunduğu görülmüş olup ihale ilanında ve İdari Şartname’de 5.000.000 (5 milyon) belge yükü ile test edilmiş olduğunu gösterir onaylı test raporunun sunulmasının yeterlilik kriteri olarak düzenlendiği, yeterlilik kriterlerinin ihale tarihi itibariyle sağlanması gerektiği hususu da dikkate alındığında, başvuru sahibinin İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde belirtilen yeterlilik kriterini karşılamadığı anlaşıldığından idarece tekliflerinin bu nedenle değerlendirilme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı, bu itibarla, tekliflerinin değerlendirilme dışı bırakılmasına ilişkin iddialarının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

yaklaşık maliyet hesaplaması yapılırken yaklaşık maliyeti oluşturan kalemlere yer verilmediği, bu sebeple ihale konusu işin yaklaşık maliyetine bakarak işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olduğunu söylemek mümkün olmamakla birlikte, gerek İdari Şartname’nin 25’inci maddesi, gerek birim fiyat teklif cetveli ve gerekse Teknik Şartname düzenlemeleri dikkate alındığında söz konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmadığı anlaşılmıştır.