Akademik kuruluştan alınan yazıda “Dikiş iplikleri, konfeksiyon sektöründeki en önemli yardımcı malzemeler arasında yer almaktadır. Doğru dikiş ipliklerinin seçilmesi, dikim işleminin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesinde, ürünün kullanım ömrünün artırılmasında ve ürün kalitesinde oldukça önemli derecede rol oynamaktadır. Teknik şartnameler incelendiğinde, ürünlerde kullanılacak dikiş ipliklerine dair çok kısıtlı bilgilere yer verildiği görülmektedir. Bu kısıtlı bilgiler, dikiş ipliğinin hammaddesini (%100 polyester veya %100 poliamid) ve çok genel olarak rengini (ipliklerin rengi dikildikleri yer ile uyumlu olacaktır) içermektedir. Sadece “çanta” gibi birkaç üründe dikiş ipliğinin kopma mukavemetine yer verilmiştir. Bir hazır giyim ürününde kullanılacak olan dikiş ipliğinin sadece pamuk, polyester, poliamid gibi cinsini belirtmek yeterli değildir. Bu dikiş ipliğinin numarasını (Tkt), kat adedini, corespun (özlü, ilikli) yapıda olup olmadığı, mukavemet değerleri gibi özelliklerini mutlaka belirtmek gerekmektedir. “İpliklerin rengi dikildikleri yer ile uyumlu olacaktır” şeklinde bir ifadenin dikiş ipliğinin istenilen rengini belirtmede yeterli olmayacağı da çok açıktır. Sonuç olarak, şikayet dilekçesinde bu madde ile ilgili iddia ve talepler tarafımdan yerinde olarak değerlendirilmektedir. Şartnamelerde, dikiş iplikleri ile ilgili hammaddesinden numarasına kadar tüm teknik özelliklerin açıkça belirtilmesi tarafımdan önerilmektedir. Bu şekilde yapılacak bir düzenlemenin, idarenin ihtiyacını karşılaması noktasında olumsuz bir durum ve/veya zarar oluşturmayacağı açıktır.” şeklinde cevap verilmiştir.Alınan teknik görüş doğrultusunda başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

ihaleye katılıma ilişkin yeterlik kriterlerinin İdari Şartname’de belirtilmesinin zorunlu olduğu, bu çerçevede İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak düzenlenmeyen herhangi bir belgenin Teknik Şartname’de yer almasının bahsi geçen belgeye ihaleye katılıma ilişkin olarak yeterlik belgesi niteliği kazandıramayacağı anlaşıldığından idarece Teknik Şartname’de yer verilen düzenlemeye dayanılarak en düşük teklifi veren başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

manometrik basma yüksekliği değerleri için yapılan toplam 22 adet belirlemenin, anılan istekli tarafından Q=19,4 ila 29,1 I/s arasında debi değerleri ve Hm =58,2 ila 232,8 mSS arasında manometrik basma yüksekliği değerleri belirlenmek suretiyle değiştirildiği tespit edilmiş olup, bu suretle ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından anılan yeterlik kriterine uygun teklif sunulmadığı değerlendirildiğinden başvuru sahibinin incelemeye konu iddiasının yerinde olduğu

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler“ başlıklı 25’inci maddesinde sigorta giderleri için özel bir açıklama yapılmamıştır. Birim Fiyat Teklif Mektubu ekindeki Birim Fiyat Teklif Cetvelinde de sigorta maliyetleri ayrı bir iş kalemi olarak düzenlenmemiştir. Söz konusu sigorta giderlerinin yüklenicilerce karşılanacak genel giderler kapsamında olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında da isteklilerden bu hususta tevsik edici bir belge istenilmemiştir.

İş deneyim belgesine konu işe ait Teknik Şartname’nin “Ana Kontrol Merkezi” başlıklı 7.17’nci maddesinde görüleceği üzere iş deneyim belgesine konu iş içerisinde ana kontrol merkezi ve tünel kumanda merkezinin olduğu ve iş kapsamında bu sistemlerin bakım, onarım ile işletmesinin olduğu, incelenmekte olan ihaleye ait Teknik Şartname’nin adında da yazdığı üzere scada sisteminin uzaktan kontrol ve gözleme sistemi olduğu, benzer iş tanımının tünellerde elektrik-elektronik-elektromekanik sistemlerin ve scada otomasyonunun yapımı veya bakımı, onarım veya işletme hizmetleri olduğu, scada otomasyonuna yönelik benzer iş kısmının scada otomasyonunun yapımı, bakımı, onarım veya işletmesinden herhangi biri olarak belirlendiği göz önüne alındığında,sunulan iş deneyim belgesinin idarece şikâyet başvurusuna verilen cevap yazısında da belirtildiği üzere nitelik itibariyle benzer iş tanımına uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

tebliğ edilen şikâyete cevap yazısında yer alan ifadelere yer verilerek bu iddianın aynı şekilde sonuçlandırıldığı ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyimini tevsik amacıyla sunduğu belgenin usulüne uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin iptaline karar verildiği tebliğ edilmiştir. İdare tarafından şikayete cevap yazılarında ihalenin iptal edildiği görülmüş olup, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nden ihalenin iptaline ilişkin ayrıca ikinci bir ihale komisyon kararı alınıp alınmadığı veyahut ihale komisyonunun ilk ihale komisyon kararından sonra toplanıp toplanmadığı hususunda yazı ile bilgi istenilmiştir. Kurum kayıtlarına alınan cevabi yazıda raportör kararlarına istinaden ihalenin iptal edildiği, iptal kararı nedeniyle yeniden ihale komisyon kararına ihtiyaç duyulmadığı tarafımıza bildirilmiştir.

Ticaret Sicili Memurluğundan alınan yetki belgesi hakkında konulu belgenin sunulduğu, söz konusu Ticaret Sicili Gazetesinde hisse devirleri ile müdürlük yetkisi hususlarına yönelik kararlara yer verildiği, diğer yandan Ticaret Sicili Gazetesinde görüldüğü üzere sadece sermaye artırımına ilişkin bilgilerin mevcut olduğu, bu işlem neticesinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumda herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığı,

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modeli olduğu, bu sisteme yönelik düzenlenen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesinin, bir ürünün hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan Çevre Yönetim Sistemine ait belge olduğu, ISO 14001’in bir ürün standardı değil sistem standardı olduğu, ayrıca bunun ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilendiği, çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayandığı anlaşılmıştır.

söz konusu fiyat teklifinin, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde yer alan açıklama gereği teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınıp alınmadığı açısından Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin internet sayfası üzerinden yapılan incelemede, fiyat teklifinin alındığına ilişkin yayımlanmış Ticaret Sicil Gazetesinin bulunduğu, bunun dışında şirkete dair yayımlanmış bir değişikliğin olmadığı, söz konusu Gazete’de şirket için gıda maddeleri ambalaj ve paketleme işi işleri ile meşgul olduğu” ifadesinin yer aldığı, bahsi geçen şirketin sicil numarası ile Ticaret Odası’nın internet sitesi üzerinden yapılan incelemede ise, firma sicil bilgilerinde firmanın iş konusunun “gıda maddeleri ambalaj ve paketleme işi işleri” olarak belirtildiği tespit edilmiş olup bu nedenle söz konusu firmanın teklife konu yemek hizmeti alanında faaliyet göstermediği anlaşılmıştır.

isteklinin sunmuş olduğu “Araç Periyodik Bakım Şeması” incelendiğinde motor yağı değişiminin 40.000 kilometrede yapılacağının belirtilmiş olduğu, bu şekilde yapılan belirlemenin motor üreticisi tarafından sunulan Bilgilendirme Bültenindeki bilgiler ile çeliştiği, yani öngörülen yağ değişim periyodunun bakım aralığı üreticinin bildirdiği periyottan fazla olamaz düzenlemesine aykırılık teşkil ettiği görüldüğünden A.Ş.nin teklifinin bu hali ile yeterlilik kriterlerini karşılamadığı sonucuna varılmıştır.