ihalede giyim giderleri ile iş sağlığı ve güvenliği giderlerine yönelik olarak İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinin (b) bendi ile (e) bendinde “…Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.30. maddesinin ç bendine göre %4 oranındaki sözleşme ve genel giderlere dahildir.” ibaresine yer verildiği diğer taraftan İdari Şartname’nin 25.3.4’üncü maddesinin araç giderlerine ilişkin bileşenlerde “amortisman” giderinin sözleşme ve genel giderlerden hariç tutularak teklif fiyata dahil edildiği görüldüğünden, ilgili düzenlemeler arasında çelişki oluştuğu anlaşılmıştır. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 12’nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İhale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.” hükmü uyarınca, söz konusu çelişkinin başvuru konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığına ilişkin isteklileri tereddütte düşürecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, söz konusu aykırılığın ihalenin iptalini gerektirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

ihalenin başvuruya konu 4’üncü kısmına ilişkin Teknik Şartname’nin incelenmesi sonucunda, idarenin cihazın probunun ne şekilde olacağı, diğer bir ifadeyle probun kullanım özellikleri ile ilgili herhangi bir düzenleme yapmadığı görülmüştür. Teklif edilen cihazın teknik şartnameye uygun olup olmadığı hususunun, demonstrasyon yapılmak suretiyle belirlendiği, teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’ye uygun olup olmadığı hususunun demonstrasyon yoluyla belirlenmesi ve demonstrasyon işlemi usulüne uygun olmakla birlikte başvuru sahibi isteklinin teklif etmiş olduğu ürünün Teknik Şartname’de yer verilmeyen bir husus gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakıldığı diğer bir ifade ile demonstrasyonda yapılan değerlendirmenin Teknik Şartname’de yer almayan hususlar üzerinden yapıldığı anlaşılmış olup değerlendirme neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun idareye ait olduğu değerlendirilmekle birlikte idarenin Teknik Şartname’de yer almayan bir hususla ilgili bu şekilde bir değerlendirme yapamayacağı sonucuna varılmıştır.

Teknik Şartname’de belirlenen laboratuvar kriterlerinin yüklenici tarafından karşılanması gerektiğinin düzenlendiği, bu kapsamda Teknik Şartname’de düzenlenen kriterlerin karşılanıp karşılanmadığı hususunun sözleşmenin yürütülmesi aşamasında değerlendirilmesi gereken bir konu olduğu ve İdari Şartname’de yer almayan yukarıda bahsi geçen teknik kriterlerin yeterlik kriteri olarak değerlendirilemeyeceği, bu itibarla başvuru sahibinin bahse konu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

idarenin aşırı düşük teklif fiyatı hakkında açıklama isteme yazısı ile ilgili olarak tespit edilen hususun, Kamu İhale Kanununu 38’inci maddesinin birinci fıkrasına ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.2.1 maddesine aykırı olduğu; bu aykırılığın idarece aşırı düşük teklif fiyatı hakkında açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğunu tespit edilen ve yapılacak açıklamalar esas olacak bileşenlerin açık olarak belirtilmesi suretiyle düzeltici işlemle giderilebileceği

Belediye hizmetinde çalışmasına rağmen, söz konusu kurumdaki görevinden ayrılmasının üzerinden 3 yıl geçmeden ayrıldığı Kurumdaki görev ve faaliyet alanı ile ilgili konularda ayrıldığı Kurumun ihalesine % 100 sahibi ve şirket müdürü olduğu şirket ile katılmasının 2531 sayılı Kanun’un 2’inci maddesine aykırı olduğu bu doğrultuda İş Ortaklığının ihalenin 1 ve 2’nci kısımlarına ait sunduğu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesinin ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşımasının gerekli olduğu