Şti.nin EKAP üzerinden yapılan sözleşme sorgulamasından ihale ilan tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun’a göre imzalamış olduğu 7 sözleşme bulunduğu, sözleşme bedelleri toplamının 20.820.446,94 TL olduğu, iki şirketin sözleşme bedelleri toplamının 21.210.526,94 TL olup söz konusu tutarın yaklaşık maliyetin iki katından fazla olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendine göre sözleşmelerin toplam bedeli ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin iki katından daha fazla olduğu için anılan istekliye puan verilmemesi gerektiği anlaşılmıştır.

araçların akaryakıt tüketim miktarlarının yetkili servisler tarafından verilen yazılarla tevsik edildiği, toplam tüketilecek akaryakıt miktarının mevcut güzergah mesafesi esas alınarak hesaplandığı, güzergah değişikliğinin kesin olarak yapılacağının söylenemeyeceği, dolayısıyla bu hususun maliyete yansıtılmaması nedeniyle açıklamanın reddedilmesinin uygun olmayacağı düşüncesiyle akaryakıt tüketim miktarlarına ilişkin açıklamanın kabul edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

ihale konusu alanda faaliyet göstermediğinin anlaşıldığı, her ne kadar idarece ihale üzerinde bırakılan istekliye dair itiraz konusu hakkında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde herhangi bir engel olmadığı belirtilmiş ise de, öncelikle istekli olabilecek sıfatını ve dolayısıyla bunu takiben de ihaleye teklif verilerek istekli sıfatını haiz olunabilmesi için 4734 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinde ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi şartının getirildiği, bu itibarla, ihale konusu alanda faaliyet göstermediği, istekli olabilecek sıfatını ve dolayısıyla da istekli sıfatını haiz olamayacağı tespit edilen söz konusu istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği

puanlamaya dahil olan 4 istekliden hiçbiri için, ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunulan hizmet alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece bir tespitin yapılmamış olduğu, bunun yanında 24.02.2016 tarihli ve 168 sayılı idare yazısında da, istekli firmalardan hiç birinin idareye karşı yüklenimde bulunmadığı ve bu firmalarla herhangi bir iş için sözleşme yapılmadığı bilgisine yer verildiği, bu itibarla Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre puanlamaya katılan 4 firmaya da 1 puan verilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

istekli tarafından, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında istenilen akü giderine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığı, ihale konusu işte çalıştırılacak 16 adet otobüs ve 30 adet midibüsün yakıt tüketimini tevsiken sunulan,Şti. tarafından düzenlenen ortalama akaryakıt tüketimi beyan yazısında araçların model veya markalarına ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediği dolayısıyla akaryakıt tüketim miktarlarının hangi araçlara ait olduğu anlaşılamadığı ve açıklamanın bu hali ile de mevzuata uygun olmadığı,