fiyat tekliflerinde idare tarafından isteklilere gönderilen aşırı düşük sorgulama yazısında önemli teklif bileşeni olarak belirtilen yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat bileşenlerinin bakım – onarım olarak anlaşılması gerektiği, ayrıca önemli teklif bileşenleri arasında belirlenen takoz, çekme halatı, kar zinciri, ilk yardım seti ve yangın söndürme cihazı maliyet kalemlerinin ayrı satırlar halinde açıklanması gerektiği ancak bu maliyet bileşenleri için herhangi bir açıklama yapılmadığı ve herhangi bir bedele yer verilmediği görülmüştür. Öte yandan fiyat teklifinin devamında “araç karayolları trafik uygulama yönetmeliklerinde öngörülen her türlü avandalıklar ve orijinal çıkışı trafik seti (ilk yardım çantası, yangın tüpü, reflektör vs.) yedek lastik, bijon anahtarı, kriko vs. aletlerle birlikte, HGS etiketi (geçiş ücretleri hariç) mevcut bir şekilde teslim edilecektir.” ibaresine yer verilmiş olsa da idare tarafından belirlenen açıklama istenecek iş kalemlerinin her biri için ayrı satır halinde açıklama yapılması gerektiğinden ilk yardım seti, yangın tüpü gibi önemli teklif bileşeni kabul edilen maliyet kalemleri için yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Şti. arasında imzalanan Sözleşme’nin 15’inci maddesinde “Bu işte alt yüklenici çalıştırılamayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.” düzenlemesi yer almıştır. Çözdüm Şti.nin bu ihalede çalışmış ise alt yüklenici iş deneyim belgesi sunması gerekmekteyken sözleşme gereği bu durumun mümkün olmadığı, sözleşme dışında idarenin bilgisi haricinde iş yapmış olması durumunda ise edimin ifasına hile karıştırılmış olacağı açıktır.şikayete konu ihalede iş deneyimini tevsik amacıyla sunduğu sözleşmenin, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin yazısı ışığında gerçeğe aykırı olduğu, bu haliyle bu iş deneyimini tevsik üzere sunduğu belgeler geçerli olmadığından anılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönündeki başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

isteklinin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamasında Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar kapsamında roll ekmek için,Halk Ekmek kuruluşunun fiyat listesinin internet sayfası çıktısının sunulduğu, internet sayfasında fiyat listesine ilişkin bir tarihin yer almadığı, çıktı üzerinde yer alan tarihin bilgisayar tarafından çıktı alınma tarihine ilişkin olduğu, fiyat listesinin geçerlilik tarihlerine ilişkin bir bilgi vermediği, kaldı ki incelemenin yapıldığı tarih itibariyle internet çıktısı olarak sunulan söz konusu fiyat listesinin internet üzerinden teyidinin yapılamadığı, ilgili internet sitesinde fiyatların farklı olduğu

ihale komisyonunca yanılgılı bir değerlendirmeyle, bahsi geçen iki isteklinin de kuraya dahil edilmesi yönünde karar alındığı, bu haliyle ilk ihale komisyonu kararının ihale sonucu yönünden değişmesinin söz konusu olduğu anlaşılmakla birlikte, daha sonra yapılan düzeltme neticesinde bu isteklilerin en yüksek puanı alamadıkları tespit edildiğinden ilk ihale komisyonu kararının sonuç yönünden değiştirilmesi gerekliliğinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu durumda ihale komisyonunca, az yukarıda belirtildiği üzere daha önce alınmış ihale komisyonu kararının ihale sonucu açısından değişmesini gerektiren bir durumun bulunmadığı hususu belirtilerek sonuç hükmü değişmeyecek şekilde bir karar alınması gerekmektedir. Aksi bir uygulamanın 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer verilmiş temel ilkelerden olan güvenirlik ilkesinin ihlali sonucunu doğuracağı tartışmasızdır.Bu itibarla, ihale sonucu yönünden değişmesi söz konusu olmayan ilk ihale komisyonu kararının dayandığı kura işlemi mevcutken bu kuraya itibar edilmeyip en yüksek puanı alan ve 24.12.2015 tarihinde gerçekleştirilen kuraya davet edilen 5 isteklinin aynı şekilde bir kez daha kura için davet edilmesi ve kura sonucuna göre yeniden karar alınması işleminde hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Akademik kuruluştan gelen bahse konu teknik görüş yazısında Teknik Şartname’nin yukarıda aktarılan 10.2’nci maddesinde geçen yeni ilave, güncellemeler ve yenilemeler ifadeleri devam eden bir yazılım geliştirme sürecine yorumlanabileceği ifade edildiği, ayrıca incelemeye konu belgeyi düzenleyen ve sözleşmeye taraf olan idarenin yukarıda aktarılan 26.02.2016 tarihli yazısı ekinde yer alan teknik raporda belgeye konu işe ilişkin Teknik Şartname’nin 10.2’nci maddesi kapsamında “a) Sayaç tüketimlerinin günlük kontrolü ve kurulu gücün üstündeki kullanımlarda alarmların üretilmesi, b) Elektrik sayaçları üzerinden kompanzasyonun takibinin yapılabilmesi için kompanzasyon hesabının otomatik yapılarak belirlenen seviyelerin üstüne çıkması durumunda gerekli alarmların üretilmesi, c) Sistemden alınmak istenen farklı raporlar için verilen formatlar çerçevesinde raporların hazırlanması” talepleri için yazılım geliştirme faaliyetinin yüklenici firmaya yaptırıldığı bildirilmiş olup bu çerçevede incelenen belgeye konu işin yazılım geliştirmeyi de kapsadığı ve bu gerekçeyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği anlaşılmıştır.

düzenlen ve üzerinde “Distribütörlüğünü yapmış olduğumuz ..marka Elektrikli Kombine Damperli Çöp Toplama modelinin satışını gerçekleştirdiğimiz 06.FJ 8282 plakalı araca ait teknik özellikleri aşağıdaki gibidir.” bilgisini ve aracın teknik özelliklerini içeren belgenin düzenlendiği, belgede araçta 130 bar (7 litre/dakika) basınç ile çalışan yıkama tabancası ve 200 litre su kapasitesi bulunduğu bilgisinin de yer aldığı da tespit edilmiştir. Anılan belgeler birlikte değerlendirildiğinde isteklinin sunduğu aracın kendisine satılmadan önce basınçlı su ile yıkama ekipmanını ihtiva ettiği, aracın trafiğe tescilinde araçta basınçlı su ile yıkama ekipmanının bulunduğu bilgisinin de ruhsata işletilmesi gerektiği ancak işletilmediği anlaşıldığından ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlenen İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi kapsamında yapılan araştırma neticesinde söz konusu şirketlerin ayrı ticaret sicil numarası ile faaliyet gösteren iki ayrı tüzel kişi olduğunun anlaşıldığı, İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde teklif dosyası kapsamında sunulması gereken işletme kayıt belgesinin yetki veren tüzel kişiye ait olması gerektiği hususunun açıkça düzenlendiği, dolayısıyla İdari Şartname’nin anılan maddesinde düzenlenen yeterlik kriterini karşılamayan söz konusu istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği

aşırı düşük teklif açıklamasından ihalede istenen araçların kiralama yolu ile temin edileceği anlaşılmıştır. Bunun yanı sıra, ihaleye konu işin süresinin 12 ay ve söz konusu fiyat tekliflerinin süresinin de 12 ay olduğu hususu, anılan önemli teklif bileşenlerinin ayrı birer satır halinde ve her bir gidere ilişkin ayrı aylık birim fiyat öngörüldüğü hususu ile birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.