idarece hazırlanan iş deneyim belgesi güncelleştirme ve değerlendirme formu incelendiğinde,pilot ortak Ltd. Şti.nin % 50 hissesine ait mezuniyet belgesinin tarihi 1972 olduğundan, iş deneyim tutarının hesabında 40 yıl üzerinden değerlendirme yapıldığı anlaşılmıştır. istekliye ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde esas alınacak sürenin ihalenin gerçekleştirildiği yıl olan 2013’ten mezuniyet belgesinin alındığı yıl olan 1972’nin çıkarılması suretiyle “41 yıl” olarak değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bu durumda pilot ortağa ilişkin iş deneyim tutarı olarak esas alınacak bedel (163.875,00 TL x 41 yıl=) 6.718.875,00 TL’ye tekabül etmektedir.

geçici teminat mektubu standart formundaki metin içerisinde geçen [bankanın adı] ibaresinin olduğu yere geçici teminat mektubu veren bankanın adı yazılmayarak“BANKAMIZ” ibaresinin kullanıldığı ancak anılan geçici teminat mektubu üzerinde, mektubu düzenleyen bankanın adının yer aldığı anlaşıldığından bahse konu hususun mevzuata aykırılık teşkil etmediği anlaşılmış,sunulan teminat mektubunun içeriğinde ihaleyi yapan idarenin adı, ihale konusu iş, isteklinin adı, geçici teminat tutarı, bankanın adı, teminat süresi, teminat mektubunun altında banka ve şubenin adı ile yetkililerin adı, ünvanı ve imzası gibi tüm esaslı unsurların bulunduğu ve teminat mektubunun içeriğinden ihale mevzuatının zorunlu kıldığı tüm taahhütleri içerdiği görülmüş olup, sunulan geçici teminat mektubunda usulüne uygun teminat olma niteliğini etkileyen bir ifadenin veya eksikliğin yer almadığı, dolayısıyla geçici teminat mektubunun ihale mevzuatının öngördüğü esaslara ve standart forma uygun olduğu görüldüğünden, teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılma işlemi yerinde bulunmamıştır.

idarenin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilere gönderdiği yazıların ekinde “açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesi”ne yer verilmediği, yazı ekinde yalnızca “analiz formatı” ile“açıklama istenen iş kalemleri listesi”nin gönderildiği anlaşılmıştır. idarece Kamu İhale Genel Tebliği’nin 38.1’inci maddesine uygun olarak açıklama istenilen iş kalemlerine ait “ayrıntılı analizler” ile bu analizler esas alınarak “sıralı analiz girdileri tablosu”nun hazırlanması ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2.3’üncü maddesine uygun olarak yeniden aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idare tarafından açıklama istenen iş kalemlerine ilişkin ayrıntılı analizler ile sıralı analiz girdileri tablosu hazırlanarak,yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

idareye şikâyet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan sözleşme imzalanamayacağı, anılan Kanunun, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunu düzenleyen 56’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında da, Kanunda belirtilen sürelere ve usule uyulmadan sözleşme imzalanmış olmasının itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesine ve 54’üncü maddede sayılan kararlardan birinin alınmasına engel teşkil etmeyeceği belirtilmiştir. İncelenen ihalede ise, şikâyet üzerine idarece alınan kararın .. tarihinde başvuru sahibi tarafından tebellüğ edildiği, bu tarihi izleyen 10 günlük itirazen şikâyet başvuru süresi tamamlanmadan önce, idare tarafından usulüne aykırı şekilde, bekleme süresine uyulmaksızın sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İhale konusu işin hizmet alımı olmasından ötürü mevzuat uyarınca Şirketi tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında analiz sunulmasına gerek olmadığı, açıklamadaki proforma faturalarda nakliye giderlerinin dahil olduğunun belirtilmesinden ötürü bu açıklamada nakliye hesabına yer verilmesine gerek bulunmadığı, açıklamada çöp nakli iş kalemine ilişkin fiyat teklifi alınmasından ötürü bu iş kalemine dair amortisman, yedek parça, bakım, montaj v.b. giderlerin açıklamada belirtilmesine gerek olmadığı, ayrıca açıklamadaki EPDK akaryakıt fiyatının ihale ilan tarihindeki EPDK akaryakıt fiyatından yüksek olmasından ötürü bu akaryakıt fiyatı açıklamasının uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak, Şirketin aşırı düşük teklif açıklamasında işçilik hesaplamalarının yer almaması nedeniyle açıklamadaki proforma faturalar ve fiyat tekliflerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesi uyarınca meslek mensubu tarafından düşülmesi gereken ibarelerin yer almaması, Limited Şirketi’nin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuat uyarınca yeterli olmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, 3 adet pikap (çift kabinli) araç ve 3 adet otomobilin yakıt gideri için ayrı analiz hesabı yapıldığı, analiz hesabında araçların kilometre başına yakıt tüketimi için ekte yer almakta olduğu belirtilen kataloglara atıf yapıldığı ancak aşırı düşük teklif açıklama dosyası içerisinde herhangi bir kataloğun yer almadığı, araçların yakıt gideri hariç diğer giderleri için Karatoprak Nakliyat-Ahmet Karatoprak’tan alınan fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifinde araçlar için teklif edilen birim fiyatın içerisine kira bedelinin, kasko bedelinin, sigorta giderinin, vergi giderinin ve bakım-onarım giderinin dahil olduğunun belirtildiği görülmüş olup, sunulan fiyat teklifinde araca ilişkin giderlerin (yakıt gideri hariç) tutarlarının ayrı ayrı belirtilmeksizin tek bir kalem halinde açıklanmasının ve yakıt gideri hesabına ilişkin tevsik edici bir belge sunulmamasının yukarıda yer verilen Kamu İhale Genel Tebliği açıklamalarına uygun olmadığı anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin reddedilmesi gerektiği

Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü bulunmakla birlikte, bahsi geçen belgenin anılan Yönetmelik maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen tüm şartları taşıdığı ve bu hususlara ilişkin herhangi bir eksikliğinin olmadığı görüldüğünden, ayrıca birim fiyat teklif mektubunda bulunan diğer maddelerin (3’üncü madde dışındaki), içerik itibarıyla idarece ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen standart forma uygun oldukları tespit edildiğinden, isteklinin birim fiyat teklif mektubunda fazladan 3’üncü maddeye yer vermesi sebebiyle sözü edilen belgenin standart forma uygun olmaması durumunun esası etkileyen bir husus oluşturmadığı

İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, bahse konu istekli tarafından giyim için teklifinde öngördüğü bedeli tevsik etmek üzere, tanzim edilen, SMMM tarafından üzerine “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresi yazılarak kaşelenip imzalanan, iş elbiselerinin tamamının 36,00 TL ile karşılanacağı belirtilen proforma faturanın sunulduğu, kıyafetlerin her biri için birim fiyatın 0,01 TL yani 1 kuruş olarak öngörüldüğü, açıklama kapsamında sunulan giyim giderine ilişkin proforma faturaların mevzuatta öngörülen şartları taşıdığı anlaşılmıştır. Öte yandan, açıklama kapsamında özel güvenlik mali sorumluluk sigortası için teklif edilen tutarı tevsiken Sigorta ve Aracılık Hizmetleri tarafından düzenlenen proforma fatura sunulduğu, proforma faturada teklif edilen tutarın 2 yıllık süre için 105,00 TL olduğu, söz konusu tutarın birim fiyat teklif cetvelinde yer alan teklif tutarını karşıladığı anlaşılmıştır. Ancak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından bahse konu proforma faturayı teyit amaçlı Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen özel güvenlik sigorta bilgilendirme formunun sunulduğu ve söz konusu bilgilendirme formunda 1 yıllık süre için prim tutarının 1.000,00 TL olarak belirlendiği, dolayısıyla özel güvenlik sigorta bilgilendirme formunda yer alan tutarın proforma faturada yer alan teklif tutarını karşılamadığı anlaşıldığından bu şekilde yapılan açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.23’üncü maddesine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, özel güvenlik malî sorumluluk sigortası maliyetini (810,00 TL) tevsik etmek amacıyla, yetkili acente tarafından hazırlanan ve Bölge Müdürlüğünün iki yetkilisi tarafından imzalanan 2 adet fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu fiyat tekliflerinin Acente ve Bölge Müdürlüğü tarafından kaşelenip imzalandığı, ayrıca Bölge Müdürlüğünün 2 yetkilisinin imzasının bulunduğu teyit yazısının da alındığı, sigorta fiyat tekliflerinde sigorta başlangıç tarihinin ve ödenecek primin 405,00 TL olduğu, ancak sigorta şirketinin Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen teyit yazısında toplam prim tutarının 810,00 TL olduğu belirtilmesine karşın söz konusu tutarın ihale süresi olan 2 yıl için geçerli olduğu bilgisinin ne teyit yazısında, ne de fiyat tekliflerinde yer almadığı, teyit yazısında 365 gün süreli tekliflerin geçerli olduğu ifadesine yer verildiği, açıklama kapsamında ikinci yılın (sigorta bitim tarihi olan 08.07.2014 tarihinden sonrasının) mali sorumluluk sigorta priminin 405,00 TL olduğunu gösteren teklif sunulmadığı gibi, söz konusu belgelerde, süre bitiminde teklifin, tarifedeki değişikler fiyata yansıtılmaksızın aynı şartlar dahilinde uzatılacağına ilişkin bir ibare de yer almadığı, bu itibarla söz konusu istekli tarafından açıklamasında ikinci yılın sigorta giderlerinin (sigorta bitim tarihi olan 08.07.2014 tarihinden sonrasının) fiyat teklifi veya açıklayıcı bilgi ile tevsik edilmediği tespit edilmiştir.

aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmasını teminen düzeltici işlem kararı alındığı, anılan iki istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, bunlardan sadece Ltd. Şti.nin verilen süre içerisinde aşırı düşük teklif açıklamasını idareye sunduğu, idarece yapılan değerlendirme sonucunda 12.11.2013 tarihli ihale komisyonu kararıile süresi içerisinde sorgulamaya cevap vermeyenin teklifinin reddedildiği ve aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan,Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif, ..Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, şikâyet başvurusunun, bu başvuru üzerine idarece alınan kararın ikinci ihale komisyonu kararının başvuru sahibi Ltd. Şti.ne faks ile tebliğ edildiği, bunun üzerine başvuru sahibi Ltd. Şti.nin .. tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu