sunulan teklif mektubunun yürürlükte bulunan ve idarece ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen ilgili standart forma uygun olmadığı anlaşılsa da, 4734 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinde sayılan unsurlar ile yürürlükte bulunan ve idarece ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen ilgili standart formda yer alan unsurların tamamını içerdiği anlaşılmıştır. Başvuru sahibince sunulan teklif mektubunun ilave olarak içerdiği “4734 sayılı Kanunun 17’nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz” şeklindeki ibare, söz konusu asli unsurları ihlâl eder bir niteliğe sahip olmadığı gibi kamu ihale mevzuatınca öngörülen bir yasak fiilin işlenmediği

sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında, Neova Sigorta tarafından 12 aylık süre için 7,06 TL bedelli sigorta teklifi yapıldığı, söz konusu tutarın 16 ay için 9,41 TL’ye karşılık geldiği, 16 aylık süre için birim fiyat teklif cetvelinde toplam 15,36 TL bedel teklif ettiği göz önünde bulundurulduğunda isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında öngördüğü bedelin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan tutarın altında olduğu, dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklamasında şikâyete konu hususlara ilişkin mevzuata aykırılık bulunmadığı

Giyim giderine ilişkin olarak yapılan açıklamada alınan 206,91TL lik proforma fatura ve eklerinin fiyata dâhil edildiği ve Ek.3’te sunulduğu hususunun beyan edildiği, idarece bu teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinde de ifade edildiği üzere söz konusu proforma faturaya rastlanılmadığı, ancak SMMM onaylı maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ile SMMM nin faaliyet belgesi, Sicil Tasdiknamesi-işyeri açma ve çalışma ruhsatı vb. tali belgelere yer verildiği, savunma dosyasında proforma fatura olmadığından giyime ilişkin olarak sunulan bu belgenin Tebliğin 79’uncu maddesinde yer alan düzenlemelere göre tek başına tevsike yeterli olmadığından ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.Yol gideri ile ilgili açıklamasından kart ücreti öngörmediği ve bu gerekçeyle de teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmış ise de teklifin başka bir gerekçeyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde işlem tesisine gerek bulunmamaktadır.

ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi (103.400,00 TL) ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin (108.302,15 TL) bu tutarın altında kaldığı, bu itibarla yukarıda yer verilen Tebliğ açıklamalarında teklif bedeli, asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranında sözleşme giderleri ile genel giderleri karşılamayan isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği belirtildiğinden, teklif bedeli % 3 sözleşme giderleri ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyetini karşılamadığı anlaşılan ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin tekliflerinin aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeksizin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği

Ltd. Şti.nin sunduğu aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, isteklinin toplam teklif tutarının 1.640.298,86 TL, 50 personel için teklif edilen işçilik maliyetinin (asgari ücret fazlası, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve resmi tatil günü çalışma ücreti, hafta tatili çalışma ücreti ve %3 sözleşme giderleri ve genel giderler dâhil) 1.595.597,31 TL olduğu, bu tutarın ihalede teklif edilmesi gereken 1.595.595,81 TL tutarındaki asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğu, 3 adet pikap (çift kabinli) araç için 31.780,55 TL (günlük 87,07 TL) ve 3 adet otomobil için 12.921,00 TL ( günlük 35,40 TL) maliyet öngörüldüğü, araçların yakıt gideri için öngörülen 3,74 TL litre fiyatının ilan ve ihale tarihi arasında EPDK’nın Konya ili için günlük olarak yayımlanan KDV’siz motorin litre fiyatının üzerinde olduğu, yakıt maliyeti için 2 adet analiz hesabı yapıldığı ve yapılan hesaplamaların Teknik Şartname’de istenilen günlük 100 km ve 75 km’lik yol mesafesine uygun olduğu, 6 adet araç için alınan proforma faturanın sunulduğu, proforma faturada mevzuat gereğince bulunması gerekli meslek mensubu ibaresi için hem satışlar üzerinden açıklama yapılmasına hem de maliyete dayalı açıklama yapılmasına dair ibarelerin yazıldığı ve proforma fatura ekinde sunulan maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (EK-O.5) da proforma faturadaki beyanlara uygun olarak proforma faturada yer alan birim satış tutarı için hem satışlar üzerinden açıklama hem de maliyete dayalı açıklama yapılması durumunda doldurulması gereken bölümlerin doldurulduğu, proforma faturada araçlar için teklif edilen birim fiyatın içerisine kira bedelinin, kasko bedelinin, sigorta giderinin ve vergi giderinin dahil olduğunun belirtildiği görülmüş olup, sunulan proforma faturada araca ait (yakıt gideri hariç) kira, kasko bedeli, sigorta gideri ve vergi giderine ilişkin tutarların ayrı ayrı belirtilmeksizin tek bir kalem halinde açıklanmasının yukarıda yer verilen Kamu İhale Genel Tebliği açıklamalarına uygun olmadığı anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin reddedilmesi gerekirken ihalenin üzerine bırakılması kararının yerinde olmadığı

İhale konusu işin hizmet alımı olmasından ötürü mevzuat uyarınca, aşırı düşük teklif açıklamasında analiz sunulmasına gerek olmadığı, açıklamadaki proforma faturalarda nakliye giderlerinin dahil olduğunun belirtilmesinden ötürü bu açıklamada nakliye hesabına yer verilmesine gerek bulunmadığı, açıklamada çöp nakli iş kalemine ilişkin fiyat teklifi alınmasından ötürü bu iş kalemine dair amortisman, yedek parça, bakım, montaj v.b. giderlerin açıklamada belirtilmesine gerek olmadığı, ayrıca açıklamadaki EPDK akaryakıt fiyatının ihale ilan tarihindeki EPDK akaryakıt fiyatından yüksek olmasından ötürü bu akaryakıt fiyatı açıklamasının uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak, Meram Yapı Peyzaj Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin aşırı düşük teklif açıklamasında işçilik hesaplamalarının yer almaması nedeniyle açıklamadaki proforma faturalar ve fiyat tekliflerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesi uyarınca meslek mensubu tarafından düşülmesi gereken ibarelerin yer almaması, Meram Yapı Peyzaj Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuat uyarınca yeterli olmadığı