idarece EKAP üzerinden gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında, sınır değerin altındaki isteklilerden İdari Şartname’nin 33.2’nci maddesindeki bileşenler doğrultusunda aşırı düşük teklif açıklamalarının idareye sunulmasının istenildiği, ancak yazıda teklifi oluşturan ve ayrıntılı açıklama istenilen önemli maliyet bileşenlerinin belirlenmediği, bu durumun isteklilerin farklı teklif bileşenleri üzerinden açıklama sunmasına neden olduğu, böylece eşitlik ilkesi gereği aşırı düşük teklif açıklamalarının sağlıklı değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmış olup, idarece önemli teklif bileşenleri (kasko, sigorta, amortisman veya kira bedeli gibi) belirlenerek aşırı düşük teklif sorgulamasının ve değerlendirmesinin yeniden yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

ihaleye katılıma ilişkin yeterlik kriterlerinin İdari Şartname’de belirtilmesinin zorunlu olduğu, bu çerçevede İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak düzenlenmeyen herhangi bir belgenin Teknik Şartname’de yer almasının bahsi geçen belgeye ihaleye katılıma ilişkin olarak yeterlik belgesi niteliği kazandıramayacağı anlaşıldığından idarece Teknik Şartname’de yer verilen düzenlemeye dayanılarak en düşük teklifi veren başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Tebliğ’in 79.3.4’ncü maddesindeki açıklamalara göre ihale konusu işte çalıştırılacak araçlar için sigorta ve kasko giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir teklif bileşeni olarak kabul edilmesi durumunda; sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşımasının gerekli olduğu, fakat sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu olmadığı, ayrıca sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerektiği, buna göre ihale üzerinde kalan Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sigorta ve kasko bedellerinin tevsikine ilişkin firma tarafından düzenlenmiş, ilgili meslek mensubu beyanının ve onayının bulunduğu fiyat teklifini sunduğu, sunmuş olduğu fiyat teklifinde tablo halinde 4×4 çift kabin pikap kira bedeline, kasko sigorta bedeline, trafik sigorta bedeline, periyodik bakım giderine, MTV giderine ve araç lastik giderine ilişkin ayrı ayrı belirtilerek bedel öngörüldüğü ancak tevsik edici herhangi bir belgenin sunulmadığı görülmüştür.

sunulan katalogda cihazın tarama formatı ve çalışma kapasitesine ilişkin bilgiler görülememiş ise de, katalogların ihalelere özel hazırlanmadığı, ilgili şirketlerce cihazların genel olarak tanıtılması amacıyla yayımlanmış belgeler olduğu, katalog içeriğinde yer alması gereken bilgilere ilişkin bir belirlemenin bulunmadığı, dolayısıyla Teknik Şartname’de istenilen bütün özelliklerin katalog üzerinden görülemeyebileceği, bu nedenle katalog üzerinden herhangi bir teknik kriterin karşılanmadığının tespit edildiği durumlar haricinde, katalogdan ulaşılamayan kriterlerin teyidinin idare tarafından muayene ve kabul aşamasında yapılabileceği anlaşıldığından, idarece teklif edilen cihazın tarama formatının ve çalışma kapasitesi ile ilgili bilgilerin görülemediği gerekçesiyle anılan isteklinin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması da mevzuata uygun bulunmamıştır.

Belgelerin sunuluş şeklinin mevzuata uygun olduğu tespiti yapıldıktan sonra başvuru sahibinin sözleşme ve faturalara ilişkin olan diğer iddialarının incelenmesi için sözleşmeyi düzenleyen Sigorta A.Ş. Genel Müdürlüğüne gönderilen Kurum yazısı ile bilgi ve belgeler istenilmiş olup, yapılan işin karşılığı olarak hasar ödemelerinin gerçekleştirildiği, sözleşmenin süre sonu itibari ile sonlandırıldığı,ödemesi gerçekleşen Sağlık Müdürlüğüne ait araçların tamir bedelinin KDV dahil 282.207,15 TL olduğu, ödenen tutarda iş eksilişinin söz konusu olmadığının belirtildiği anlaşılmıştır.

meslek dalının her ne kadar “kabzımal” olduğu görülse de ihaleye katılan isteklilerin sunmasının istenildiği belgenin yetkili temsilcisi oldukları başka bir firma adına düzenlenmiş olduğu görülmüştür. İdari Şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı 47.1’inci maddesinde istenilen belgenin ihaleye katılacak istekli tarafından sunulacağı düzenlenmiş, ayrıca İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde söz konusu belge ile ilgili olarak yetkili satıcı/temsilci tarafından düzenlenmesi yönünde bir düzenleme yapılmamış olup, bu itibarla adı geçen ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi isteklinin hal belgesi adına sunduğu belgenin geçersiz olduğu ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

alınan fiyat teklifi sunulduğu, fiyat teklifinin içeriğinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün Hizmet Binalarının Temizliği ve Diğer Hizmetlerde Görevlendirilmek Üzere Personel Alım İşi (2016-2017-2018 Yılları) ne ait Teknik Şartnamede özellikleri belirtilen telefonları aşağıda belirttiğimiz fiyattan vermeyi kabul, taahhüt ve teklif ederiz. …Cep Telefonu, 5 adet, (birim fiyat) 325,00-TL, (Toplam Tutar) 1.625,00-TL” açıklamasının olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’ndeki ibarenin ve SMMM imza ile kaşesinin yer aldığı görülmüştür.Bu itibarla, anılan isteklinin her ne kadar “cep telefonu maliyeti için 1.625,00 TL (5 adet x 325,00 TL) fiyat öngörüldüğü” hususunu belirttiği ve bu çerçevede cep telefonu cihaz bedelini açıkladığı görülmekle birlikte, Kurul kararında “… Ancak yukarıda da açıklandığı üzere hat gideri için öngörülen tarife fiyatına ek olarak telsiz kullanım ücretinin de teklif fiyatına dâhil edilmesi gerektiği anlaşılmış olmasına rağmen, söz konusu istekli tarafından bu giderin teklif fiyata yansıtılmadığı anlaşıldığından, açıklamanın uygun olmadığı sonucuna” varıldığı anlaşılmıştır.

Özel Ortağın SMMM tarafından Bilanço Bilgileri Tablosu (Stardart Form – KİK025.1/H), SMMM tarafından düzenlenip onaylanan 30.04.2015 tarihli (2014 yılına ait) Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve ekinde 2013 ve 2014 yıllarına ait Ayrıntılı Bilanço ile 2013 ve 2014 yıllarına ait Gelir Tablosu sunulduğu, anılan isteklinin dosyasında; 2015 yılına ait bilanço değerlerinin bulunmadığı, şikâyete konu ihale 03.05.2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olduğundan, kamu ihale mevzuatı ile İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen düzenlemeleri gereğince istekliye ait olmak üzere ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla (2015) ait bilanço veya eş değer belgelerin isteklinin dosyası kapsamında bulunması gerektiği, dolayısıyla istekliye ait olmak üzere 2015 yılına ait bilanço veya eş değer belgeler dosya kapsamında bulunmadığından, İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde yer verilen düzenlemede belirtilen mali oranların karşılandığını tevsik etmek üzere 2014 yılı bilanço değerlerinin kullanılamayacağı, söz konusu eksiklik nedeniyle Ltd. Şti.nin belgelerinin İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde yer verilen düzenlemeye uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın 5’nci maddesinin üçüncü fıkrasında açıklandığı üzere ağırlık oranlarına ilişkin katsayılara ihale dokümanında yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu, ayrıca 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince inceleme konusu ihaleye ait sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin usul ve esaslarda sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamayacağı dikkate alındığında, ihale sürecine mevcut ihale dokümanı ile devam edilmesi durumunda, sözleşmenin imzalanmasını müteakip fiyat farkı hesaplanması gerektiğinde, sabit katsayılar belirlenmediğinden fiyat farkının hesaplanmasının mümkün olmayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu, söz konusu hukuka aykırılığın düzeltici işlemle giderilemeyeceği, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

isale hatları ve kanalizasyon hatlarına ilişkin yapılacak temizlik işlerinin idare tarafından yapılacağı veya ihale edilebileceği dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan sözleşme ve faturada yer alan sözleşme konusu işin Yapı’ya ait isale hatları ve kanalizasyon hatları ile birlikte yüksek basınçlı vakumlama yöntemi ile isale hatları ve kanalizasyon hatları vakumlama yapılarak…” kısmının değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, ancak “…motorin ve benzin tankları su jeti ile yüksek basınçla yıkanarak 10 adet teknik personel ile 20 gün süreli temizlik işidir.” kısmının değerlendirilebileceği, buna karşın motorin ve/veya benzin tanklarının temizliği işinin benzer iş kapsamında yer almadığı, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.