Araç kiralama  ihalesi aşırı düşük savunma hataları,bazı araçlar için de fiyat teklifi sunulmuş olmasına rağmen kiralama, bakım, lastik vb. bileşenlerin ayrı ayrı fiyatlandırılmayarak hepsi dahil fiyat teklifinin sunulduğu, sunulan fiyat teklifinin mevzuata aykırı olduğu, kendi malı olan araçların tevsiki için fatura ve araç ruhsatlarının sunulduğu ancak demirbaş kayıt defterlerinin sunulmadığı, kendi malı olan araçların amortisman hesaplamalarının demirbaş kayıt defterindeki bedeller üzerinden yapılmasının mevzuatı gereği zorunlu olduğu, kendi malı olan araçların tevsikinde ve amortisman hesabında faturaların kullanılamayacağı,

Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği,HBYS alım ihalesindeki hatası,personel ücreti belirlenirken Teknik Şartname’nin 2.9.2.3’üncü maddesinde atıf yapılan azami oranın mı, yoksa söz konusu orana ihale konusu işin yapılacağı yerin SGP puanına göre ilave oran eklenerek elde edilecek oranın mı kullanılacağının belirsiz olduğu, ayrıca SGP oranı 100’ün üzerinde olan yerlerde anılan tablolarda belirlenen oranlar üzerine ek oranlar belirlenmesi hususunun idarenin takdirine bırakıldığı ve ihale konusu işin gerçekleştirileceği yer olan Bursa’nın 2016 yılı SGP oranı 101 olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde söz konusu düzenlemenin net olmadığı ve istekliler tarafından teklif fiyatlarının oluşturulmasında tereddüt oluşturacağı

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğünün,yemek alım ihalesi, Teknik Şartname’nin sunumu yapılacak yemeklerin cinsi ve malzeme miktarlarının düzenlendiği gramajlar bölümünde yemek çeşitleri ve gramajlarının tablolar halinde listelendiği, ancak söz konusu tablolarda menüde yer alan yemekler içerisindeki birinci grup yemeklerden yoğurtlu karışık kızartma, patlıcan oturtma, tavuk kızartma, tavuklu pilav, sebzeli köfte, patates oturtma, patates ezmesi, ikinci grup yemeklerden ayran çorbası ve üçüncü grup yemeklerden turşu ve mevsim meyve için içerik ve girdi miktarlarına yer vermemesi konulu hatalı kaarı

Dr. Zekai Tahir Burak Doğumevi Hastanesi Başhekimliğinin,Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince 1 puan almaları ve ihalenin kendi üzerlerinde bırakılması gerektiği, söz konusu madde hükmüne uygun işlem tesis edilmediği” yönündeki iddia ile idareye yapmış olduğu şikayet başvurusunun idarece “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince istekliye ait iş deneyim belgesi değil, isteklinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesini kullanması durumunda puanlama yapılabileceği” gerekçesiyle reddedildiği görülmüş olup, buna göre, idarece ihaleye katılan isteklilerin kendilerine ait iş deneyim belgesi sunmalarından dolayı Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan hükmün uygulamadığı konulu hatalı karar