firmalarının aşırı düşük teklif açıklaması pullar ve fazla mesailer üzerinde hata yapıldığı iddia edilerek reddedildiği halde ihale komisyonu kararında, şoförlerin kaç saat normal-fazla-resmi tatil gün mesai yapacağı belirtilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, fiyat tekliflerini hazırlarlarken maliyet kalemlerini Teknik Şartname hükümlerini esas alarak hazırladıkları, ancak aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında üniversite taşıt tanıtım pulu ile fazla mesaiye ilişkin hususların netleştirilmesine yönelik olarak yaptıkları başvurulara ilişkin olarak net bir cevap alamadıkları ve kendi çabalarıyla hesaplama yaptıkları, kaldı ki taşıt tanıtım puluna ilişkin olarak Kurum tarafından bulunan 350,00 TL’lik maliyetin aşırı düşük teklif açıklamalarında yer alan “12-Genel giderler ve öngörülmeyen giderler” başlığı altında yer alan 730.000,00 TL’lik büyük bir bütçeden rahat bir şekilde karşılanabileceği, bunun yanında fazla mesaiye ilişkin olarak da belirtilen maliyet kalemine ilişkin firmalarının yaptığı hesaplama yanlış olsa dahi aşırı düşük teklif açıklamalarında yer alan “13-Öngörülmeyen fazla mesailer” başlığı altında yer alan 70.000,00 TL gibi bir rakamdan karşılanabileceği, ihale üzerinde bırakılan istekli ile kendi teklifleri arasındaki fark dikkate alındığında, Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırı olmayan tekliflerinin kamu yararı adına geçerli kabul edilmesi gerektiği

manometrik basma yüksekliği değerleri için yapılan toplam 22 adet belirlemenin, anılan istekli tarafından Q=19,4 ila 29,1 I/s arasında debi değerleri ve Hm =58,2 ila 232,8 mSS arasında manometrik basma yüksekliği değerleri belirlenmek suretiyle değiştirildiği tespit edilmiş olup, bu suretle ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından anılan yeterlik kriterine uygun teklif sunulmadığı değerlendirildiğinden başvuru sahibinin incelemeye konu iddiasının yerinde olduğu

ihalede teklif sunan ve teklif tutarları kâr hariç yaklaşık maliyetin altında kalan isteklilerden, 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesinde yer alan hüküm uyarınca, maliyet bileşenleri içerisinden teklifte önemli olanların tespit edilerek aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi, idarece teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili olarak açıklama yapılması gerektiğinin de ifade edilmesi, isteklilerin idarece belirlenen tüm maliyet bileşenleri için gider öngörmeleri, teklif fiyatlarına açıklama getiren isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesinden sonra, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.idare tarafından sınır değerin altında teklif sunan bütün isteklilerden teklifte önemli olan maliyet bileşenleri belirtilerek aşırı düşük teklif açıklamasının istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği neticesine varılmıştır.

Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında bakım giderleri ile kiralık araçlara ilişkin sunmuş olduğu fiyat tekliflerinde tarih ve sayı bulunmadığı, bu durumda fiyat teklifinin tutanaktan sonra düzenlenmiş olup olmadığının tespitinin yapılamayacağı ancak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesine göre idarenin tutanakları isteme yetkisi dikkate alındığında fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden tutanakların idare tarafından istenerek fiyat teklifi tutarının uygunluğu ile tarihlerinin kontrol edilmesi ayrıca bu tutanakların mevzuata uygun olarak değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İdari Şartname’nin 25’inci maddesi ve Teknik Şartname’nin 9.1’inci maddesinin birim fiyat teklif cetveli standart formu ile uyumlu olmadığı görülse de, isteklilerce tekliflerin birim fiyat teklif cetveli standart formuna göre hazırlanması gerektiği, dokümana yönelik şikâyet başvurusu yapılmadığından dokümanın bu şekliyle kesinleştiği, anılan standart formun 2’nci satırında yer alan hafta tatili çalışma ücretinin ne şekilde hesaplanacağına dair mevzuatta hüküm bulunmadığı, ancak bahse konu çalışma ücretinin haftalık 45 saatlik çalışmanın tamamlanması sonrasında gerçekleştirileceği dikkate alındığında fazla çalışma olarak değerlendirilmesi gerektiği, bu çerçeve birim fiyat teklif cetveli standart formunda yer alan iş kalemleri esas alınarak sözleşme ve genel gider dahil asgari işçilik maliyeti hesaplandığında, hesaplanan tutarın ihale uhdesinde kalan isteklinin teklif tutarının üzerinde olduğu hususları birlikte göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır. Bu sebeple, teklif bedeli asgari işçilik maliyetinin altında kalan Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

İdari Şartname’de her ne kadar araçların tevsik edilme yolları sayılmış olsa da araçların kendi malı olma zorunluluğunun olmadığı açık bir şekilde düzenlendiğinden teklif kapsamında isteklilerden araçlara ilişkin belgelendirmenin istenemeyeceği, başvuru sahibinin birinci iddiası kapsamında eşit muamele ilkesi gereği yapılan inceleme neticesinde Şti.nin makine teçhizat evraklarının tevsik edilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yazılan Kurum yazısına cevaben gönderilen cevabi yazıda kayıt belgesi, Toplu Tüketim İşletmeleri (Her Türlü Yemekhane) faaliyetini kapsamakta olup; yemeğin yapıldığı yerde tüketilmesi gerektiği için dağıtımı ve servisi için uygun bulunmamaktadır. Ayrıca belgenin faaliyet alanı Gıda Üretimi (Diğer gıda üreten işyerleri) olup; “Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis” için uygun bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verilmiş olup bu doğrultuda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından idareye sunulan işletme kayıt belgesinin ihale konusu iş kapsamında kullanılamayacağı anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

ihalede teklif sunan ve teklif tutarları kâr hariç yaklaşık maliyetin altında kalan istekliden, 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesinde yer alan hüküm uyarınca, maliyet bileşenleri içerisinden teklifte önemli olanların tespit edilerek aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi, idarece teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili olarak açıklama yapması gerektiğinin de ifade edilmesi, isteklinin idarece belirlenen tüm maliyet bileşenleri için gider öngörmesi, teklif fiyatlarına açıklama getiren isteklinin teklifinin değerlendirilmesinden sonra ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Sunulan fiyat tekliflerinin üzerinde bulunması gereken ibareden farklı bir ibarenin bulunduğu ve bu haliyle EK-O.6 formları ile uyumsuz olduğu, fiyat teklifini onaylayan meslek mensubundan EK-O.6 belgelerinin istenerek incelenmesi durumunda gerçeğin anlaşılacağı, üçüncü kişilerden alınarak sunulan fiyat tekliflerinde olması gereken TÜRMOB kaşesinin bulunmadığı, TÜRMOB kaşesi yerine kaşe numarası yazıldığı için mevzuata aykırı davranıldığı,” iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede, İdari Şartname nin 25.3.1’inci maddesinde düzenlenen ve ayni olarak verileceği öngörülen mutfakta çalışacak personellerin kıyafetleri ile ilgili açıklama kapsamında fiyat teklifinin dayanağı olan Ek-O.6 nın istenmesinin Tebliğin “79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.” düzenlemesi gereği idarenin takdirinde olduğu, ihale işlem dosyasında EK-O.6 nın sunulmadığı, fiyat teklifinin mevzuata uygun olduğu görülmüştür.

Lastik giderlerine ilişkin olarak; firmadan alınan fiyat teklifi ile açıklandığı, sunulan fiyat teklifinde her araç için yapılacak km dikkate alınarak yazlık ve kışlık lastik türünün ve adedinin (ortalama lastik değişimi 30.000km ile 45.000 km aralığında tutulmuş) belirlendiği, anılan Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesi gereğince satış tutarı tespit tutanağına dayalı açıklama yapıldığında fiyat teklifi üzerinde meslek mensubu tarafından yazılması gereken ibarenin yer aldığı görülmüş, açıklamanın bu yönüyle Tebliğ’in 79’uncu maddesine uygun olduğu anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin 25’inci maddesi ve Teknik Şartname’nin 9.1’inci maddesinin birim fiyat teklif cetveli standart formu ile uyumlu olmadığı görülse de, isteklilerce tekliflerin birim fiyat teklif cetveli standart formuna göre hazırlanması gerektiği, dokümana yönelik şikâyet başvurusu yapılmadığından dokümanın bu şekliyle kesinleştiği, anılan standart formun 2’nci satırında yer alan hafta tatili çalışma ücretinin ne şekilde hesaplanacağına dair mevzuatta hüküm bulunmadığı, ancak bahse konu çalışma ücretinin haftalık 45 saatlik çalışmanın tamamlanması sonrasında gerçekleştirileceği dikkate alındığında fazla çalışma olarak değerlendirilmesi gerektiği, bu çerçeve birim fiyat teklif cetveli standart formunda yer alan iş kalemleri esas alınarak sözleşme ve genel gider dahil asgari işçilik maliyeti hesaplandığında, hesaplanan tutarın ihale uhdesinde kalan isteklinin teklif tutarının üzerinde olduğu hususları birlikte göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır. Bu sebeple, teklif bedeli asgari işçilik maliyetinin altında kalan Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.