ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan biyomedikal metroloji faaliyetlerinde kullanacak referans donanımlarına ait kalibrasyon sertifikalarını düzenleyen Ltd. Şti.nin TS EN standardına göre kalibrasyon laboratuvarı olarak akredite edilmediği, bu durumda İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde belirtilen yeterlik kriterini karşılamadığı anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği neticesine varılmıştır.

İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde ana çiğ girdileri içerisinde hindistan cevizi, karabiber, kekik, kimyon, kuru nane, sakarin, tarçın ve tuz kalemlerinin yer aldığı tespit edilmiştir. Mevzuat uyarınca söz konusu kalemlerin ana çiğ girdilerinin içerisinde yer almaması gerektiği, ancak bu kalemlerin toplam bedelinin çok düşük bir tutar (6.254,93 TL) olduğu, bu tutar ana çiğ girdi maliyetinden çıkarıldığında 2.968.194,73 TL(2.974.449,66-6.254,93) maliyetinin oluştuğu ve baharat, tuz gibi yardımcı girdi maliyetinin (ana çiğ girdi+işçilik) maliyetinden çıkarılması sonucunda ulaşılan rakamın toplam teklif tutarına bölünmesiyle ulaşılan oranın 0,9484 ((2.968.194,73+1.692.293,74)/4.914.000,00) olduğu, doğru şekilde hesaplanan oranın da mevzuatta belirtilen alt ve üst limitler içerisinde kaldığı anlaşıldığı

İhale işlem dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde, başvuru sahibi istekliye Ceza Mahkemesi kararı uyarınca, yönetim organının tüm yetkilerini kullanmak ve yeni yönetim kurulunu oluşturmak üzere atanan yedi kişilik kayyım heyetinden Yönetim Kurulu Başkan vekili olanın anılan şirkette ortaklığı olmadığı, birim fiyat teklif mektubu veya birim fiyat teklif cetvelinde imzası bulunmadığı, hatta birim fiyat teklif cetvelini imzalayan vekili vekaletle yetkilendiren kişiler arasında da bulunmadığı, ilaveten mahkeme tarafından resen atanan kayyım heyeti üyelerinden olması nedeniyle, anılan kişinin şirketin yönetim organı olarak seçilmesinde başvuru sahibi isteklinin iradesinin olmadığı dolayısıyla başvuru sahibi istekliye yönetim organını oluşturacak kişilerin seçimi ve belirlenmesi hususunda göstermesi gereken dikkat ve özen yükümlülüğü çerçevesinde atfedilecek bir kusurun bulunmadığı, bu itibarla istekliye ait teklifin kayyım tarafından ihaleye katılım engeli nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı, başvuru sahibi isteklinin teklif verdiği 43 ve 44’üncü kısımların iptal gerekçelerine yönelik bir itiraz bulunmadığından 49’uncu kısımda teklifinin değerlendirilmeye alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Ticaret Borsasının cevabi yazısında yer alan ifadelerden; Ağustos bültenlerde yer alan 2,65 TL/kg fiyatın konserve bezelyeye ait olduğu, Kurumlarında ise fresh bezelye olarak herhangi bir işlem yapılmadığı anlaşılmaktadır. Aşırı düşük teklif sorgulamasına açıklama sunan isteklilerin fresh bezelye ve fresh mısır için ticaret borsalarının fiyat bültenlerinde yer alan dondurulmuş veya konserve ürünleri ile yaptıkları açıklamaları her ne kadar idarece kabul edilmişse de ihale konusu iş için idarece hazırlanan Teknik Şartname’de yer alan örnek menülerdeki ana çiğ girdi olarak fresh mısır ve fresh bezelye adı altında ticaret borsası bültenlerinde herhangi bir fiyat yayınlanmadığı anlaşıldığından başvuru sahibi tarafından doğrudan örnek menülerde tanımlandığı isimlerle ticaret borsalarında fiyat bülteni bulunmadığı gerekçesi ile fiyat teklifi ile açıklama yapılmasının bu haliyle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesinde yer alan “…Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir.” şeklindeki açıklamaya uygun olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesinde yer alan açıklamaya göre sorgulamaya esas tekliflerinin, üçüncü kişilerden almalarına gerekçe oluşturabilecek somut bir bilgi ve belgenin açıklamaları kapsamında sunulmadığı gerekçesi ile başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hususunda idarece tesis edilen işlemlerin yerinde olmadığı anlaşılmıştır

Teknik Şartname’nin 37’nci maddesi ile ilgili olarak A.Ş.nin teklif ettiği marka model kan ışınlama cihazının kaynağının sabit olduğu ve kesinlikle hareket etmediği ihaleye sunduğu teknik şartnameye uygunluk belgesinde belirtildiğinden Teknik Şartname’nin ilgili maddesini sağlamaktadır. Uygundur.” değerlendirmesine yer verilmiş olup, teknik görüşten başvuru sahibi isteklinin teklif ettiği cihazın Teknik Şartname’nin şikayete konu 13 ve 37’nci maddelerin uygun olduğu anlaşılmaktadır.

sözleşmenin aynı faaliyet konusu alan da hizmet gösteren ve sözleşmenin altındaki kaşelerinde adresleri olan iki şirket arasında imzalanmış olduğu, sözleşmenin konusunun Konutlarına bağlı tüm alanların site içerisinde ve bağlı cadde ve sokaklarının ilaçlama hizmeti olduğu, işin süresinin 14 ay olmasına karşılık itirazen şikâyete konu ihalenin yaklaşık maliyetinin 2 katından fazla KDV hariç 3.150.000,00 TL gibi bir tutar ön görüldüğü ve işin bitim tarihinden bir ay sonra tek fatura ile ödeneceği karşısında söz konusu sözleşmenin gerçek olup olmadığı ile sözleşmedeki işin yapılıp yapılmadığı noktasında tereddütlerin oluşmasına sebebiyet verdiği anlaşılmıştır.

itirazen şikayet dilekçesinde başvuru sahibi istekli tarafından, kasko, araç muayene ve amortisman giderlerine ilişkin iddialara da yer verilmiş olmakla birlikte, teklifi aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklilere EKAP üzerinden gönderilmiş aşırı düşük teklif sorgulama yazısında, anılan maliyetlerin önemli teklif bileşeni olarak belirlenmediği anlaşılmıştır. Dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin bu gider kalemleri için açıklama yapması gerekmediğinden, başvuru sahibinin anılan gider kalemlerine ilişkin iddialarına yönelik herhangi bir değerlendirmede bulunulmamıştır.

ihalenin 15’inci kısmına teklif edilen fiyatın, MKYS (Merkezi Kaynak Yönetim Sistemi) üzerinden bulunan referans fiyatın (en yüksek uygun fiyat) üzerinde olması durumunun başvuru sahibinin ihalenin 15’inci kısmına ilişkin teklif tutarının yaklaşık maliyetin altında olduğu somut durumda isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olamayacağı anlaşılmış olup, idarece anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.