tüzel kişinin ortaklarının kimler olduğu bilgisi dışında ayrıca her bir ortağın hissesini gösteren ticaret sicili gazetesi/gazeteleri veya diğer belgelerin sunulması mevzuatta istenilmediğinden, başvuru sahibi isteklinin İdari Şartname uyarınca teklif dosyası kapsamında sunduğu ticaret sicili gazetesi’nin, şirket ortaklarını ve temsil ve ilzama yetkili olan kişiye ilişkin son durumu gösteren belge niteliğinde olduğu ve anılan Şartname düzenlemesinde istenilen bilgileri içerdiği anlaşıldığından, başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

İhale uhdesinde bırakılan Ltd. Şti.nin teklif dosyası incelendiğinde teklif kapsamında Model Sıfır Kilometre” araca ilişkin “2016 model model sıfır km aracı sunduğu ve bu kapsamda araca ilişkin Teknik Şartname ve ekli ihtiyaç listesinde belirtilen nitelikleri kanıtlamak üzere orijinal katalog tevsik edildiği, bu doğrultuda söz konusu belgeler üzerinde yer alan bilgiler incelendiğinde anılan aracın yakıt türünün dizel olduğu, bluetooth’un bulunmadığı, idarece teklif kapsamında istenilen aracın kesinleşen ihale dokümanında yakıt türünün dizel, jant’ın 15” alüminyum alaşımlı jant, bluetooth’un olmasının istendiği, araç motor hacmi için dokümanda belirli bir aralığın belirlenmediği, ihale üzerinde kalan Ltd. Model Sıfır Kilometre” araç için istenilen nitelikte araç sunmadığı

aşırı düşük teklif açıklaması istenen isteklilerin idarece belirlenen tüm maliyet bileşenleri için gider öngörmeleri, ancak sadece idarece teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili olarak açıklama yapmaları gerektiğinin de belirtilmesi gerektiği ve bu itibarla idarece önemli maliyet bileşenlerinin belirlenerek teklif fiyatı sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklamasının yeniden istenilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı tarafından ruhsatının, özel ortağı tarafından da yalnızca mikrobiyoloji ruhsatı sunmasının İdari Şartname’de istenilen kriterleri tam olarak karşılamadığı, idarece İş Ortaklığının tekliflerinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 42’nci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak geçerli kabul edilmesi ve ihalenin anılan istekli üzerine bırakılması yönünde tesis edilen işlemin kamu ihale mevzuatına ve İdari Şartname düzenlemelerine aykırı olduğu

aşırı düşük teklif olarak tespit edilen Limited Şirketi’ne yazılan aşırı düşük teklif sorgulama yazısının da bu minvalde olduğu, dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazılarında önemli teklif bileşenlerinin idarece belirtilmediği tespit edilmiştir. Bu nedenle, isteklilerin farklı farklı bileşenleri açıklayabileceği, aşırı düşük teklife neden olan bileşenlerin her teklif için farklı değerlendirilebileceği, böyle bir durumun bütün istekliler aşırı düşük teklif açıklamalarını eşit koşullarda değerlendirme imkânını ortadan kaldırdığı anlaşılmıştır. Bu çerçevede başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

ihale kapsamında ise, yukarıda yer verilen İdari Şartname düzenlemesinde bahse konu artık günde verilecek yemek ve yol giderine ilişkin düzenleme yapılmadığı tespiti ile birlikte, asgari işçilik maliyeti 3.952.027,63 TL olarak hesaplanmıştır. Başvuru sahibi istekli tarafından teklif edilen toplam tutarın ise 3.952.358,73 TL olduğu görülmüştür.ihale konusu iş kapsamında teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında teklif bedeli sunulmadığı anlaşıldığından, idarece söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönündeki işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Yönetmelik ve Tebliğ değişikliği ile ihalelerde eşit teklif verilmesi durumunda yapılacak değerlendirmeye ilişkin yeni düzenlemelerin öngörüldüğü ve bunların yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği anlaşıldığından ve değişiklikten önceki mevzuata göre verilen kararın mahkemece bozulması nedeniyle yeni bir karar verilmesi gerektiğinden, uyuşmazlık konusu ihalede idarece eşit tekliflerin değerlendirilmesinde anılan Yönetmelik hükmünün uygulanması ve ihalenin yeni hukuki duruma göre sonuçlandırılması gerektiği

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modeli olduğu, bu sisteme yönelik düzenlenen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesinin, bir ürünün hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan Çevre Yönetim Sistemine ait belge olduğu, ISO 14001’in bir ürün standardı değil sistem standardı olduğu, ayrıca bunun ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilendiği, çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayandığı anlaşılmıştır.

söz konusu fiyat teklifinin, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde yer alan açıklama gereği teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınıp alınmadığı açısından Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin internet sayfası üzerinden yapılan incelemede, fiyat teklifinin alındığına ilişkin yayımlanmış Ticaret Sicil Gazetesinin bulunduğu, bunun dışında şirkete dair yayımlanmış bir değişikliğin olmadığı, söz konusu Gazete’de şirket için gıda maddeleri ambalaj ve paketleme işi işleri ile meşgul olduğu” ifadesinin yer aldığı, bahsi geçen şirketin sicil numarası ile Ticaret Odası’nın internet sitesi üzerinden yapılan incelemede ise, firma sicil bilgilerinde firmanın iş konusunun “gıda maddeleri ambalaj ve paketleme işi işleri” olarak belirtildiği tespit edilmiş olup bu nedenle söz konusu firmanın teklife konu yemek hizmeti alanında faaliyet göstermediği anlaşılmıştır.

isteklinin sunmuş olduğu “Araç Periyodik Bakım Şeması” incelendiğinde motor yağı değişiminin 40.000 kilometrede yapılacağının belirtilmiş olduğu, bu şekilde yapılan belirlemenin motor üreticisi tarafından sunulan Bilgilendirme Bültenindeki bilgiler ile çeliştiği, yani öngörülen yağ değişim periyodunun bakım aralığı üreticinin bildirdiği periyottan fazla olamaz düzenlemesine aykırılık teşkil ettiği görüldüğünden A.Ş.nin teklifinin bu hali ile yeterlilik kriterlerini karşılamadığı sonucuna varılmıştır.

İdarelerin sınır değerin altında teklif sunan isteklilerden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak istemesi gerektiği, idare tarafından önemli teklif bileşenleri belirlenmeden açıklama istenilmesinin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, başvuruya konu ihalede idare tarafından sınır değerin altında teklif sunan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında önemli teklif bileşenlerinin belirlenmediği, bu itibarla idare tarafından önemli teklif bileşenleri belirlenerek ve bu bileşenleri açıkça belirterek teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.