idarece yapılan değerlendirmenin hatalı olduğu ve başvuru sahine Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca “0 puan” verilmesinin kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı, ihaleyi yapan idareye karşı ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında hizmet alımı işi yapmamış olan başvuru sahibi istekliye Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca “1 puan” daha verilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

taşınan yük sigorta bedellerinin oranları hesaplamaları ile ilgili olarak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında araç kasko – trafik- taşınan yük sigorta hesabının sunulduğu görülmekle birlikte bu hesaplamaya dâhil edilen taşınan yük sigorta maliyetinin idare tarafından teklifi sınır değerin altında kalan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında teklifte önemli bileşen olarak belirlenmediği ve dolayısıyla isteklinin bu gider için açıklama yapma zorunluluğu bulunmadığı anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, “İş sağlığı ve güvenliği personeli dakika maliyetini” açıklamak için İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli hizmet sözleşmesini sunduğu, “temel ilkyardım eğitimi ücreti” maliyetinin kendilerine ait ilk yardım eğitim merkezi tarafından sertifikalandırılarak 1000 TL tutarında yazışma ve kırtasiye gideri olacağının beyan edildiği, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin herhangi bir ek maliyet getirmeyeceği sadece sertifika basım ücretinin 450,00 TL olacağının beyan edildiği, Sağlık muayenesi tetkik ve tahlilleri” ve “Tetanos Aşısının Temini ve Personellere Uygulanması” maliyeti için proforma fatura sunduğu, proforma fatura üzerinde meslek mensubu beyanı ve kaşesi bulunmadığı

İdare tarafından teklifi sınır değerin altında kalan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında önemli teklif bileşenlerinin ayrı ayrı hangi gider bileşenlerini içerdiğine ilişkin açık bir belirleme yapılmadığı (örneğin ara örtü toprağı serilmesi işlemine ilişkin şoför, akaryakıt, tamir bakım, amortisman vb. giderlerin önemli bir bileşen olarak belirlenip belirlenmediği hususuna ilişkin açıklık bulunmadığı) tespit edilmiştir. Bu durumda, idarece önemli teklif bileşenlerinin belirlenerek önemli teklif bileşenlerinin ayrı ayrı hangi gider bileşenlerini içerdiğine ilişkin açık bir belirleme yapılarak aşırı düşük teklif sorgulamasının bu kapsamda yeniden yapılması gerektiği neticesine varılmıştır.

İdare tarafından teklifi sınır değerin altında kalan istekliye gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısından önemli teklif bileşeni ile ilgili herhangi bir belirleme yapılmadığı, bu sebeple araç giderleri kapsamında hangi maliyetlerin açıklanması gerektiği hususunun ve araçların tümü için açıklama istenip istenmediğinin açık ve net şekilde idarece belirlenmediği tespit edilmiştir. Bu durumda, idarece önemli teklif bileşenlerinin yukarıda belirtildiği şekilde belirlenmesi ve aşırı düşük teklif sorgulamasının bu kapsamda yeniden yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

araçlar için yapılan kira sözleşmesinde MTV, fenni muayene, egzoz gideri vb. giderleri için 2017 yılında oluşacak enflasyon farkının dâhil edilmediği iddiasına gelince, tekliflerin ihale tarihi itibariyle geçerli fiyatlar üzerinden oluşturulmakta ve yapılan açıklamaların ve değerlendirmelerin de bu tarihteki fiyatlar esas alınarak yapılması gerekmektedir. Nitekim Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.3’uncu maddesinde yer alan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilen fiyatların kullanılması halinde fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması gerektiği yönündeki açıklaması da bu duruma işaret etmektedir. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafında da ihale tarihi itibariyle geçerli tarifeler esas alınarak açıklama yapılmıştır. Ayrıca ihale konusu işte fiyat farkı verileceği düzenlenmiştir. Fiyat farkı verileceği düzenlenen bir işte, tekliflerin sözleşme süresi boyunca gerçekleşecek muhtemel değişiklikleri kapsayacak şekilde hazırlanmasının gerek olmayıp, bu değişiklikler fiyat farkı yoluyla hesaplanmakta ve ilgisine göre yükleniciye ödenmekte veya yükleniciden kesilmekte olduğu

aşırı düşük teklif açıklamasında ihale konusu işte kullanılacak aracın kiralanmasının öngörüldüğü ve kira maliyetine ilişkin bir fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifinin anılan Tebliğ açıklamasına uygun olarak meslek mensubu beyan ve imzasını içerdiği görülmüş olup, söz konusu fiyat teklifinin istekli tarafından teklif edilen fiyatla sözleşme konusu işin yürütülebileceğini göstermesi bakımından muteber bir belge olarak kabul edilmesi gereğinden hareketle, aracın plaka ve ruhsat bilgilerinin belirtilmesinin ve araç sigortası için sunulan belgenin fiyat teklifiyle açıklanan araca ait olmasının zorunlu olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının kabul edilmeme gerekçelerinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

fatura sunulmayan yıl olan 2015 yılına ait iş hacmi değeri sıfır olarak kabul edilerek, belgeleri sunulan 2014 yılı ve sunulmayan 2015 yılının ortalaması üzerinden hesaplama yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Buna göre hesaplama yapıldığında Ltd. Şti.nin hissesine düşen 2014 yılı faturalarının güncellenmiş toplam tutarının 2’ye bölünmesi neticesinde ulaşılan tutar olan 1.690.435,45 TL’nin (3.380.870,91 TL/2) anılan firmanın İş Ortaklığı’ndaki hissesine (%60) göre sağlaması gereken iş hacmi değeri olan 1.606.526,36 TL’yi (22.312.866,16 TL teklif bedeli x %12 x % 60) karşıladığı tespit edilmiştir.