aşırı düşük teklif olarak tespit edilen Limited Şirketi’ne yazılan aşırı düşük teklif sorgulama yazısının da bu minvalde olduğu, dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazılarında önemli teklif bileşenlerinin idarece belirtilmediği tespit edilmiştir. Bu nedenle, isteklilerin farklı farklı bileşenleri açıklayabileceği, aşırı düşük teklife neden olan bileşenlerin her teklif için farklı değerlendirilebileceği, böyle bir durumun bütün istekliler aşırı düşük teklif açıklamalarını eşit koşullarda değerlendirme imkânını ortadan kaldırdığı anlaşılmıştır. Bu çerçevede başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

iş kapsamında çalıştırılacak toplam personel sayısına belirtilmediği, şikâyet üzerine verilen cevap yazısında belirtildiği üzere bu hususun isteklilerin takdirine bırakıldığı, ayrıca ihale dokümanı incelendiğinde bu iş kapsamında çalıştırılacak asgari personel sayısının belirlenebilir olmadığı da anlaşılmıştır. Bu durumda, söz konusu dokümanın ihale mevzuatına aykırı biri biçimde hazırlandığı anlaşıldığından ihalenin bu haliyle iptal edilmesi gerektiği

istekli tarafından 16 adet hatlı cep telefonu için teklif birim fiyatın miktarla çarpılması sonucunda elde edilen toplam 0,0048 TL tutarın, birim fiyat teklif cetvelindeki işçilik dâhil toplam teklif edilmesi gereken tutara, yuvarlamadan dolayı herhangi bir katkı sağlamadığı ve toplamda teklif edilen bedelin 382.251,48 TL olduğu, bu tutarın ise 16 adet hatlı cep telefonu hariç KİK İşçilik Hesaplama Modülü kullanılarak oluşturulan toplam asgari işçilik maliyetine eşit olduğu, bu haliyle başvuru sahibi isteklinin 16 adet hatlı cep telefonu için aslında 0,00 TL teklif vererek fiyat öngörmemiş olduğu, bu suretle kendi lehine haksız avantaj sağlamayı amaçladığı anlaşılmıştır. Buna göre başvuru sahibinin 16 adet hatlı cep telefonu için sunduğu teklifin yarım kuruşun altında olması ve bir üst ondalık değere yuvarlanamaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması yönünde idarece tesis edilen işlemin hukuka aykırı olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı

ihaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili kurulmuş olan vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortağı olduğu bir şirket konumunda bulunmadığı ve söz konusu isteklinin Belediye şirketi olarak faaliyet gösterdiği anlaşılmış olup, anılan isteklinin ihaleye katılmasına engel bir durumun bulunmadığı, ayrıca başvuru sahibinin teklifinin ihale komisyonu tarafından 1’inci iddiasındaki gerekçelerden dolayı değerlendirme dışı bırakıldığı ve söz konusu işlemin mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından, söz konusu isteklinin başka bir istekliyi şikâyet ehliyetinin bulunmadığı da görülmüş olup bu çerçevede başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı

engelli işçi çalıştırılacağının düzenlendiği, birim fiyat teklif cetveli standart formunda engelli işçi için satır açıldığı, ihale dokümanına yönelik herhangi bir itiraz bulunmadığı ve dokümanın bu haliyle kesinleştiği, teklif fiyata dâhil giderler hesaplanır iken İdari Şartname düzenlemeleri ve Birim Fiyat Teklif Cetveli standart formu esas alınmak suretiyle hesaplama yapılacağı ve dolayısıyla yapılacak asgari işçilik hesaplamalarında engelli işçi çalıştırılması nedeniyle yapılacak hazine yardımının dikkate alınacağının açık olduğu,

ihale dokümanındaki maliyet kalemleri ve ihale tarihinin zeyilname ile yılın ikinci altı ayında yürürlükte olan asgari ücret düzeyi dikkate alınarak KİK işçilik hesaplama modülü üzerinden yapılan hesaplamada teklif edilmesi gereken toplam asgari işçilik maliyetinin 10.483.135,74 TL olduğu tespit edilmiştir. İhale üzerinde bırakılanın teklif tutarının ihalede teklif edilmesi gereken %4 sözleşme giderleri ve genel giderler dâhil asgari işçilik maliyeti toplam tutarının altında olduğu Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi İş Ortaklığı’na ait teklif tutarının ise söz konusu asgari işçilik maliyeti toplam tutarına eşit olduğu ve ihalede geçerli teklifler arasında teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti toplam tutarının altında teklif sunan başkaca istekli bulunmadığı ve ihale üzerinde bırakılan istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.