ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının geçici teminat mektuplarında muhatabın adının ihale dokümanında belirlenenden farklı yazılmasının ilgili mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddiasının yerinde olmadığı görülmüş ise de; ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığınca sunulan ve ortaklardan Ltd. Şti.ye ait olan iş deneyim belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ni 31. maddesindeki hükümler ile istenen şartları sağlamadığı, anılan ortağa ait iş deneyim belgelerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı yönünde ki iddiasının esasının incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, itirazen şikayet başvurusunun, idareye şikayet başvurusunun süresinde yapılmadığından bahisle süre aşımı nedeniyle reddedilmesine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle başvuru sahibi tarafından açılan davada, Mahkemenin kararı ile “…davacının teklif fiyatının 1. kısımda en düşük üçüncü teklif, 2. kısımda en düşük dördüncü teklif konumunda yer aldığı ve 5. kısımda ise davacı şirketin yaklaşık maliyetin üzerinde teklif sunması sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu ihale iptal edilmemiş olsa dahi ekonomik açıdan en avantajlı teklif veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olmayacağından bahisle davacının itirazen şikâyet başvurusunun ehliyet yönünden reddedilmiş ise davacı şirketin bahsi geçen kısımlar yönünden ihale dokümanı alarak ihaleye katıldığı ve teklif verdiği bu sebeple ihalenin iptal edilmesinde meşru ve hukuki yararı bulunan davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunda … getirdiği iddialarının esastan değerlendirilerek bir karar verilmesi gerekirken ehliyet yönünden reddi yolunda tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarını eşit koşullarda değerlendirme imkânını ortadan kaldırdığı, sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde bir isteklinin bu işi 25 işçi ile yapmayı öngörürken diğer bir isteklinin 35 işçi ile yapmayı öngördüğü, bir diğer isteklinin ise hiç işçi sayısı belirtmeden ton başına hamaliye masrafı hesapladığı, yine bir isteklinin işin süresini İdari Şartname düzenlemesinden kaynaklı olarak 180 gün olarak hesaplarken diğer bir isteklinin Teknik Şartnamede yer alan “yüklenicinin günde 1000 ton taşıma kapasitesine sahip olduğunu belgelemesi gerekir” düzenlemesinden yola çıkarak işin süresini 50 gün olarak hesapladığı ve bunun üzerinden işçi, yakıt ve SGK giderleri hesapladığı, bir başka isteklinin ise işin süresini hiç dikkate almadan nakliye ve hamaliye giderleri hesapladığı, bazı isteklilerin sözleşme öncesinde ödenecek KİK payı için bedel öngördüğü bazıların öngörmediği, yine bazılarının damga vergisi için bedel öngördüğü bazılarının öngörmediği anlaşıldığından idarece açıklama istenilecek önemli maliyet bileşenleri açıkça belirlenmek suretiyle teklifi aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilerden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Geçici Teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde “ihalelerde, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.” hükmü yer almakta olup, bu maddenin gerekçesinde, geçici teminatın asgari oranının %3 olarak belirlendiği ve isteklilerin bunun üzerinde de teminat vermelerine imkân tanınmak suretiyle tekliflerin gizlenmesi esasının korunduğu belirtilmiştir. Bu durumda, istekliler, tekliflerinin %3’ü kadar geçici teminat sunabilecekleri gibi, tekliflerin gizliliğinin sağlanması amacıyla tekliflerinin %3’ünden daha fazla da geçici teminat sunmaları mümkündür. Bu itibarla, geçici teminatın gelir kaydedilmesi durumunda, ihaleye teklif veren isteklinin idareye sunduğu geçici teminat tutarının anılan Kanun ile belirlenen oranda risk ve sorumluluk üstlendiği dikkate alınarak geçici teminat miktarının sadece başvuru sahibi isteklinin üzerinde bırakıldığı kısımlara ilişkin teklif tutarının %3’üne tekabül eden kısmının gelir kaydedilmesi, %3’ünü aşan kısmının ise iade edilmesi gerekmektedir.

halenin özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalesi olduğu, yukarıda belirtildiği üzere diğer mal alımı ihalelerinden farklı olarak özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında birçok belgenin yeterlik kriteri olarak belirlenebildiği, buradaki amacın teklif verme aşamasında malın mevcut olmamasından ötürü istekli tarafından yapılabilirliğinin çeşitli belgeler üzerinden denetiminin yapılması olduğu, özel imalat süreci gerektiren bir mal alımı ihalesi olması sebebiyle istekliler tarafından bu belgelerden birinin sunulmasının yeterli olduğu, sunulan bu belgeler üzerinden anılan istekli tarafından o işin daha önce yapılıp yapılmadığı veya yapabilme kabiliyetine haiz olup olmadığının denetimini yapma imkânına sahip olunduğu, bu doğrultuda özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde teklif verme aşamasında istekliler tarafından o mala sahip olmalarının beklenemeyeceği anlaşılmıştır.

anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan, “… 16 Derslikli Ortaokul Binası Yapım İşi”nde ihale dokümanları arasındaki vaziyet planında ihata duvarının dışında 5,5×15 m ebadında 500 kişilik fosseptik çukurunun yer aldığı, planda fosseptik çukuru yapılacaktır notunun düşüldüğü, ancak herhangi bir statik ve mimari projenin bulunmadığı ifade edilerek, fosseptik çukurunun iş artışı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda görüşümüzün bildirilmesi talep edilmektedir

Ticaret Sicil Gazetesinde ilgili firmanın iç mekân, dış mekân, çevre temizliği, çöp imha ve temizliği alanlarında faaliyet göstermek, her türlü temizlik malzeme ve ekipmanlarını almak, satmak, her türlü ihtiyaç maddelerinin toptan perakende pazarlaması ile ilgili alım satımlarını yapmak, her nevi inşaat malzemelerinin, hırdavat malzemelerinin boya ve boya malzemelerini iç piyasadan tedarik etmek, pazarlamasını yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak gibi daha bir çok faaliyet alanının bulunduğu, kar küreği ve yaprak toplamak için kullanılacak yelpazenin de dış cephe ve bahçe temizliği için kullanılacak temizlik ekipmanları kapsamında temizlik malzemesi ve ekipmanları satan firmalardan da temin edilebileceği, bu malzemelerin sadece hırdavat satan firmalardan alınabileceği gibi bir sınırlamaya gidilemeyeceği, kaldı ki yukarıda aktarılan ticaret sicil gazetesinin ilgili bölümlerinde söz konusu firmanın hırdavat malzemelerinin pazarlamasını yapmak konusunda da faaliyetinin bulunduğu anlaşılmıştır

kararın iptali istemiyle açılan davada Mahkeme davanın reddi kararı üzerine, bu karara karşı yapılan temyiz başvurusu sonucunda, Danıştay kararında ihalenin iptaline ilişkin kararda, ihalede geçerli tek teklif kalmış olması sebebiyle yeterli rekabet koşulları oluşmadığından ihalenin iptal edildiği belirtilmekle birlikte, bu kararın davacıya tebliğ edildiği ve davacının bu karara karşı hangi sürede nereye başvuruda bulunabileceğinin gösterilmediği göz önüne alındığında, Anayasa’nın 40. maddesindeki yükümlülüğün yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği açıktır. Kaldı ki; şikayet başvurusunun reddine ilişkin idarenin kararında, “kararın tebliğinden itibaren Kamu İhale Kurumu’na 10 gün içerisinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği” açıklamasına yer verildiği görülmektedir. tebliğ edilen ihalenin iptali kararı üzerine (tebliğden itibaren 7. günde) idareye şikâyet başvurusunda bulunmuş, şikâyet başvurusunun reddine dair kararın tebliğ edilmesi üzerine (tebliğden itibaren 2. günde) Kurum’a itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuştur. Bu durumda; yukarıda yer verilen mevzuat ve yapılan açıklamalar ışığında, kurum tarafından işin esasının incelenmesi gerekirken, başvurunun süre yönünden reddine karar verilmesinde hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine karar verilmiştir.

yaklaşık maliyetin açıklanmasının zorunlu olduğu hususu ile başvuruya dayanak olarak gösterilen hususların ihale dokümanında yer alan düzenlemeler arasında çelişki ve belirsizliklerle ilgili olduğu hususu dikkate alındığında, ihaleye teklif veren ve ihale dokümanının içeriğini kabul ederek istekli niteliği kazanan davacı şirketin ihale dokümanına yönelik iddialarının istekliler tarafından ileri sürülebilecek hususlar arasında yer almadığı ve davacı şirketin istekli olabilecek konumda bulunduğu aşamada ihale dokümanına yönelik süresi içerisinde şikayet başvurusunda bulunmadığı görülmüştür. şirketin itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu ihale üzerinde bırakılan istekli konumunda olduğundan dava konusu işlemin itirazen şikayet başvurusunun ehliyet yönünden reddine ilişkin kısmında da hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır