İki çocuk parkına alınan oyun gruplarıyla ilgili olarak yapılan incelemede belgeler üzerinde dört adet alındığı belirtilen tahterevallilerin iki adedinin mevcut olduğu diğer ikisinin ise yerinde bulunamadığı ve yine on üniteli metal oyun grubu için iki kez ödeme yapılmış olmasına karşın, parklardan sadece birinde oyun grubu bulunduğu ve diğerinde bulunamadığı dikkate alınarak, sanıkların gerçeğe aykırı şekilde resmi belge düzenlediklerinden bahisle sanıkların cezalandırılması

A.Ş.’de inşaat müdürlüğü bölümünde inşaat müdürü ve müdür yardımcısı olarak görev yapan sanıkların, … tarafından ihale ile bir firmaya verilen … Elektronik Laboratuvarı İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası onarım işinde ve yine aynı şekilde … Trafo Merkezinde yaptırılan heyelanı önleme yapılarında, fore kazık, açık kanal ihata ve istinat duvarı inşaatlarında görevlerinin gerektirdiği denetim ve kontrol yükümlülüğüne uymayarak ve kesin hesapta dikkatli ve özenli davranmayarak kurum zararına yol açtıkları iddiası

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nu ile İç Kontrol ve Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği hükümleri uyarınca ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, bu belge ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol de yapacakları, bu gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılan kontrol sonucunda, ödeme emri belgesi üzerine “kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşülerek imzalanacağı, olayda,  alım işinde, malzemelerin fiyatlarının bir önceki yıla göre yüksek olduğu sabit olup, gerçekleştirme görevlisi olarak görev yapan davacının, bu aşamada hem  ihale onay belgesine hem de  ödeme emri belgesine imza attığı, dolayısıyla, davacının gerçekleştirme görevlisi olarak altına imza attığı ihale belgeleri ve ödeme emirlerinden doğacak hukukî sonuçlardan sorumlu olacağı kuşkusuz olduğu, harcamalar yapılırken, gerekli denetim ve gözetimi yapması gerektiği açık olan davacının, ön malî kontrol görevini yerine getirmemiş olduğundan hakkında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin A fıkrasının “a” bendi uyarınca tesis edilen dava konusu

malların maliyetinden kaynaklı bir kamu zararının da oluşmadığının soruşturma sırasında muhakkikçe de tespit edildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, davacıya isnat edilen görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, kusurlu davranmak fiilinin subuta ermediği sonucuna varılmakla, davacının 657 sayılı Yasanın 125/B-a maddesi uyarınca uyarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlılık, anılan işleme karşı açılan davanın reddi yolundaki mahkeme kararında da yasal isabet bulunmamaktadır.