eşit teklifi sahibi olan . Şti.nin ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunmadığı tespit edilmiş, Kamu İhale Genel Tebliğinin 70.1.3’üncü maddesine göre ihaleyi yapan idareye karşı ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında iş yapmamış isteklilere 1 puan verilmesi gerektiği öngörülmüş olup bu doğrultuda idarece Şti.ne Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre 1 puan verilmesinin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

Tebliğ’in 79.3.4’ncü maddesindeki açıklamalara göre ihale konusu işte çalıştırılacak araçlar için sigorta ve kasko giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir teklif bileşeni olarak kabul edilmesi durumunda; sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşımasının gerekli olduğu, fakat sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu olmadığı, ayrıca sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerektiği, buna göre ihale üzerinde kalan Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sigorta ve kasko bedellerinin tevsikine ilişkin firma tarafından düzenlenmiş, ilgili meslek mensubu beyanının ve onayının bulunduğu fiyat teklifini sunduğu, sunmuş olduğu fiyat teklifinde tablo halinde 4×4 çift kabin pikap kira bedeline, kasko sigorta bedeline, trafik sigorta bedeline, periyodik bakım giderine, MTV giderine ve araç lastik giderine ilişkin ayrı ayrı belirtilerek bedel öngörüldüğü ancak tevsik edici herhangi bir belgenin sunulmadığı görülmüştür.

Şti.nin Teknik Şartname’nin “Barajlara ulaşım” başlıklı 26’ncı maddesinde detayları düzenlenen ve birim fiyat teklif cetvelinde “Barajlara ulaşım ücreti” adı altında satır açılan iş kalemi için yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu belgeler incelendiğinde, ihale konusu iş kapsamında kullanılacak araçların şoför giderlerine ilişkin olarak herhangi bir açıklama yapmadığı görülmüştür. Teknik Şartname’nin “Yüklenici Tarafından Yapılacak Olan Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinde İstihdam Edilen Koruma ve Güvenlik Görevlilerine İlişkin Kanuni Yasaklar ve Türk Ceza Kanununun Uygulanması” başlıklı 9’uncu maddesinin (a) bendi gereği güvenlik personelinin başka bir işte çalıştırılamayacağı düşünüldüğünde, ihale konusu iş kapsamında barajlara ulaşımı sağlayacak araçların şoför giderlerinin açıklama kapsamında dikkate alınmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı

ihalede teklif sunan ve teklif tutarları kâr hariç yaklaşık maliyetin altında kalan istekliden, 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesinde yer alan hüküm uyarınca, maliyet bileşenleri içerisinden teklifte önemli olanların tespit edilerek aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi, idarece teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili olarak açıklama yapması gerektiğinin de ifade edilmesi, isteklinin idarece belirlenen tüm maliyet bileşenleri için gider öngörmesi, teklif fiyatlarına açıklama getiren isteklinin teklifinin değerlendirilmesinden sonra ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

açıklama kapsamında sunulan araç maliyet analiz cetvelinde “sigorta ve kasko gideri diğer giderler” şeklinde ayrı bir satırın mevcut olduğu görülmüş olup, sadece zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortası için öngörülen maliyet tutarını gösterir şekilde bir belirleme yapılmadığı, bu durumun da anılan istekli tarafından söz konusu gider için bir maliyet öngörüldüğü sonucunu doğurmayacağı, dolayısıyla bahsi geçen istekliye ait aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle de mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

ihalenin yaklaşık maliyet tutarının 1.531.558,00 TL olduğu, idare tarafından söz konusu ihalede, pilot ortak Ltd. Şti.nin 2016 tarihleri arasındaki daha önceki yapılan sözleşmelere ilişkin EKAP üzerinden yapılan sorgulamada, son iki yıl içindeki imzaladığı sözleşme tutarlarının toplamının 1.003.142,39 TL olduğu, Şti.nin .2016 tarihleri arasındaki daha önceki yapılan sözleşmelere ilişkin EKAP üzerinden yapılan sorgulamada, son iki yıl içindeki imzaladığı sözleşme tutarlarının toplamının 1.109.807,62 TL olduğu, İhale üzerinde bırakılan İş ortaklığı ortaklarının ilan tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzaladıkları sözleşmelerin toplam tutarının 2.112.950,01 TL olduğu, bu tutarın yaklaşık maliyet tutarı ile yaklaşık maliyet tutarının iki katının arasında olduğu, dolayısıyla Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin (a) bendinde yer verilen kriter uyarınca söz konusu iş ortaklığına 1 puan verilmesi yönünde idare tarafından yapılan değerlendirmenin yerinde olduğu

öncelikle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin belirlenmesi ve bu belirleme yapıldıktan sonra mevzuatta öngörüldüğü şekilde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya bu isteklinin kabul etmemesi durumunda ihale yetkilisinin uygun görmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye sözleşmeyi imzalamayı kabul edip etmediklerinin sorularak ihalenin sonuçlandırılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.