ihale işlem dosyasındaki belgelerde (İhale onay belgesi, yaklaşık maliyet hesap cetveli, aşırı düşük teklif açıklama talep yazı) “eş başkan” unvanlı şahısların/şahsın imzasının yer aldığı görülmüş olup, anılan unvan altında yapılan ihale işlemlerinin geçerliliği ve ihale sürecine yetki yönünden etkisi hususunun idare hukuku, belediyecilik mevzuatı ve 5018 sayılı Kanun yönünden incelenmesi açısından İçişleri Bakanlığı’na bildirimde bulunulmasına

ihalenin personel çalışmasına dayalı bir hizmet alımı olduğu, isteklilerin personel sayısına göre teklif verecekleri ve her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden %4 olan sözleşme giderleri ve genel giderlerin teklif bileşeni olarak personel giderlerine dâhil edileceği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.30’uncu maddesinin (ç) bendinde yer alan düzenleme gereği Kamu İhale Kurumu payı, damga vergileri, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri vb. giderler ile bu nitelikteki önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen maliyet kalemlerinin % 4 sözleşme ve genel giderler içerisine dâhil edileceği

zeyilname sonrası İdari Şartname’nin 25.3.3’üncü maddesinin ise “25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.” şeklinde düzenlendiği görülmüştür. Dolayısıyla araçlara ilişkin 25.3.3’üncü maddede yer alan “Güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere Yüklenici tarafından temin edilecek olan 2014 modelden düşük olmamak üzere 2 Adet 1600cc’lik camlı koltuklu van kamyonet, 1 adet 1600cc’lik dizel binek araç, ile 1 adet 2000 cc dizel 150 HP binek araç (Yakın Koruma Aracı) yakıtı Yükleniciye ait olup, hizmet verilecek alanlarda kullanılacak herbir araç için aylık 3.000 km.lik (toplam 12.000-km) akaryakıt sarfiyatı teklif fiyata dahil edilecektir. Ayrıca araçlara ait tüm kasko, zorunlu trafik sigortası, bakım, onarım, periyodik bakım, mevsimlerine göre lastik değişim giderleri, vergi ve benzeri yasal tüm cezai işlemler yükleniciye aittir. 4 Araç aylık 12.000-km. x 28 Ay= 336.000-km olarak teklif fiyata dahil edilecektir.” şeklindeki düzenlemenin zeyilname ile çıkartılması belirtilmediği halde çıkartıldığı da tespit edilmekle birlikte, iddianın bu hususa ilişkin olmadığı

İdari Şartname ile teklif kapsamında sunulması istenilen TS 13257 belgesinin bir hizmet yeterlik belgesi olduğu, ihale konusu işin esasen idarenin kendi hizmet binasında gerçekleştirilecek nitelikte bir iş olduğu, ihale konusu iş olan ve personel çalıştırılmasına dayalı iş niteliğindeki özel güvenlik hizmet alımı için istenmeyeceği mevzuatta belirtilen bir belgenin, ihale konusu işin bir parçası niteliğinde olan alarm merkezi kurma ve izleme hizmeti için de istenmesinin başvuru konusu ihale bağlamında mümkün olmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, başvuru konusu ihalede anılan belgenin istenmesi mevzuata aykırı bulunmuştur. Bu itibarla, başvuruya konu ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

5188 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı kapsamında alarm izleme merkezlerinin kendi abonelerinin alarm izleme cihazlarının bakım, onarım ve güncelleme gibi işlemlerine dair servis hizmetleri vermelerinin mümkün olduğu, ancak özel güvenlik şirketlerinin hizmet sözleşmesi imzalamadıkları, abonesi olmayan üçüncü kişilere bu tür hizmetleri vermeleri durumunda 5188 sayılı Kanuna aykırılık teşkil edeceğinden özel güvenlik faaliyet izin belgeleri iptal edileceği, kendi abonelerinde kullandıkları alarm cihazlarının bakım ve onarımı içinse kendi aboneleri ile sınırlı kalmak kaydıyla servis hizmeti vermelerinde sakınca bulunmadığı

iş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun veya taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının ya da bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların sunulmasının esas olduğu,  aday veya istekliler tarafından anılan belgelerden birini sunulmasının dolayısıyla bu iki belgeden herhangi birinin istenen yeterlik kriterini sağlamasının yeterli olduğu, aday veya isteklilerin ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği işlerinin parasal tutarının, iş ortaklığındaki hissesi oranında hesaplanabileceği ve ihale mevzuatı açısından, tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olarak gelir tablosu ve faturaların bir arada değerlendirilebilmesi veya ilişkilendirilmesi yönünde bir düzenleme bulunmadığıhususları bir arada değerlendirildiğinde, teklifi kapsamında sunulan faturaların ihale komisyonu tarafından anılan gerekçelerle değerlendirmeye alınmaması işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

İdarece isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama isteme yazılarında araç giderleri ile ilgili birim fiyatlara ilişkin olarak amortisman, yakıt tüketimi, bakım ve resmi giderlere dair yazılı açıklama istenildiği görülmekle birlikte, açıklanması istenilen resmi giderlerin hangileri olduğunun belirtilmediği, İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 25’inci maddesinde yer alan “Devriye hizmetinde kullanılacak araçların Kaskosu, Zorunlu trafik sigortası ve diğer vergileri yükleniciye aittir.” düzenlemesinde de diğer vergilerden kastın neler olduğunun net bir biçimde ortaya konulmadığı, bu itibarla aşırı düşük teklif açıklama talep yazılarında belirtilen giderlerin anılan Tebliğ maddesinde hedeflendiği şekilde önemli bileşenlerin belirtilmesi bakımından istenilen amaca ulaşmadığı anlaşılmaktadır. Buna göre aşırı düşük açıklaması yapılmasına yönelik yazıda önemli teklif bileşenlerinin açıkça belirtilmediği, ihalede aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan isteklilerin de bulunduğu dikkate alındığında anılan aykırılığın esasa etkili bir aykırılık olduğu