idarece İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesinde ihaleye katılım ve yeterlik belgesi olarak teknik şartnameye cevap belgesi, katalog veya teknik doküman istenilmemesinden kaynaklandığı değerlendirilmiş olup, idarece teklif kapsamında sunulması yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen belgelerde yer alan bilgilerin sonradan idarece isteklilerden istenilip tekliflerin değerlendirilmesinde esas alınamayacağından, idarenin e-posta ile sorduğu sorulara (ürünlere ait web linkleri, teklif edilen box kameranın modeli, garanti bilgileri vb.) başvuru sahibince tatmin edici cevapların verilmemiş olması gerekçe gösterilerek başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı sonucuna varılmıştır.

İdari Şartname gereği isteklinin iş hacmini tevsik etmek üzere sunulan net satışlar tutarının istekli tarafından teklif edilen bedelin %20’sinden az olamayacağı ve her ortağın kendi hisse payı oranında bu tutarı karşılaması gerektiği düzenlemesi göz önüne alındığında, bu ihalede özel ortağın sunması gereken asgari net satışlar tutarı 863.479,02 TL (8.811.010,40 TL × %20 × %49) olarak hesaplanmıştır. Özel ortak adına sunulan net satışlar tutarının 6.643.833,18 TL olduğu dikkate alındığında, anılan ortak adına iş hacmini gösterir belgeler kapsamında sunulan net satışlar tutarının yeterli olduğu

iş kaleminin miktar sütununda yer alan rakamlar ile birim fiyatın çarpımının 0,0504 TL (14 x 36 x 0,0001) olduğu tespit edilmiş olup bu çerçevede başvuru sahibi tarafından birim fiyat teklif cetvelinin 5’inci satırında aritmetik hata yapıldığı, ancak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.2.’nci maddesi gereğince birim fiyat teklif cetvellerinde toplam tutarın virgülden sonra iki haneye yuvarlanacağı, bu itibarla 0,0504 sayısının da 0,05 sayısına yuvarlanacağı anlaşıldığından söz konusu durumun esasa etkili olmadığı ve anılan hususa ilişkin olarak herhangi bir işlem tesis edilmesine gerek bulunmadığı

ihalede dokümana ilişkin herhangi bir şikâyetin olmadığı, ihale dokümanının kesinleştiği, teklif değerlendirmesinin de var olan doküman üzerinden yapılmasının ve söz konusu belgelerin teklif dosyası kapsamında sunulmasının gerektiği, birim fiyat teklif alınarak ihale edilen işlerde, isteklilerin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile söz konusu iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vermeleri gerektiği, isteklilerin birim fiyat teklifini cetvelde yer alan iş kalemlerine hiç fiyat öngörmeden oluşturmasının mevzuata aykırı olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, anılan ihalede birim fiyat teklif cetvelinde yer alan “Diğer Masraflar” kalemine fiyat öngörmeyen ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

Tebliğ açıklamaları uyarınca, idarenin verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese ederek ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarının idarece uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahip olduğu hususları dikkate alınarak bu aşamadan sonraki işlemlerin idarece yürütülmesi gerekmektedir.

ihaleye ilişkin birim fiyat teklif cetvelinde, 2016 yılının Şubat ayının 29 günden oluştuğu dikkate alınarak, 29’uncu güne ilişkin bir günlük satır açıldığı anlaşılmış olup, yukarıda yer verilen Tebliğ maddesi uyarınca söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu, bu haliyle ihalenin sonuçlandırılması durumunda, 29’uncu güne ilişkin mükerrer bir ödemenin söz konusu olacağı anlaşılmış olup, idarece verilen cevapta, hakedişlerin Tebliğ’in 12’inci ve 13’üncü maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanacağından herhangi bir kamu zararının söz konusu olmadığı yönündeki gerekçenin dayanaksız olduğu, zira atıf yapılan Tebliğ maddelerinde konuya ilişkin herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı

ihale dokümanı kapsamında ve birim fiyat teklif cetvelinde ihale konusu işte çalıştırılacak “Hafta Tatili Çalışması”nın biriminin “saat” olarak değil, “gün” olarak belirlenmesinin isteklilerin tekliflerinin oluşturulması aşamasında tereddüt yarattığı, söz konusu düzenleme sebebiyle ihalede teklif edilmesi gerekli asgari işçilik maliyeti hesabının yapılmasında ve tekliflerinin değerlendirilmesinde tereddüt oluştuğu ve anılan aykırılıkların düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte aykırılıklar olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptalinin gerektiği sonucuna varılmıştır.