ihale dokümanının kesinleştiği, teklif değerlendirmesinin de var olan doküman üzerinden yapılmasının ve söz konusu belgelerin teklif dosyası kapsamında sunulmasının gerektiği, birim fiyat teklif alınarak ihale edilen işlerde, isteklilerin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile söz konusu iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vermeleri gerektiği, isteklilerin birim fiyat teklifini cetvelde yer alan iş kalemlerine hiç fiyat öngörmeden oluşturmasının mevzuata aykırı olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, anılan ihalede birim fiyat teklif cetvelinde yer alan “Diğer Masraflar” kalemine fiyat öngörmeyen ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

ihale dokümanı kapsamında ve birim fiyat teklif cetvelinde ihale konusu işte çalıştırılacak “Hafta Tatili Çalışması”nın biriminin “saat” olarak değil, “gün” olarak belirlenmesinin isteklilerin tekliflerinin oluşturulması aşamasında tereddüt yarattığı, söz konusu düzenleme sebebiyle ihalede teklif edilmesi gerekli asgari işçilik maliyeti hesabının yapılmasında ve tekliflerinin değerlendirilmesinde tereddüt oluştuğu ve anılan aykırılıkların düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte aykırılıklar olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptalinin gerektiği sonucuna varılmıştır.

İdari Şartname ile teklif kapsamında sunulması istenilen TS 13257 belgesinin bir hizmet yeterlik belgesi olduğu, ihale konusu işin esasen idarenin kendi hizmet binasında gerçekleştirilecek nitelikte bir iş olduğu, ihale konusu iş olan ve personel çalıştırılmasına dayalı iş niteliğindeki özel güvenlik hizmet alımı için istenmeyeceği mevzuatta belirtilen bir belgenin, ihale konusu işin bir parçası niteliğinde olan alarm merkezi kurma ve izleme hizmeti için de istenmesinin başvuru konusu ihale bağlamında mümkün olmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, başvuru konusu ihalede anılan belgenin istenmesi

iş kaleminin miktar sütununda yer alan rakamlar ile birim fiyatın çarpımının 0,0504 TL (14 x 36 x 0,0001) olduğu tespit edilmiş olup bu çerçevede başvuru sahibi tarafından birim fiyat teklif cetvelinin 5’inci satırında aritmetik hata yapıldığı, ancak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.2.’nci maddesi gereğince birim fiyat teklif cetvellerinde toplam tutarın virgülden sonra iki haneye yuvarlanacağı, bu itibarla 0,0504 sayısının da 0,05 sayısına yuvarlanacağı anlaşıldığından söz konusu durumun esasa etkili olmadığı ve anılan hususa ilişkin olarak herhangi bir işlem tesis edilmesine gerek bulunmadığ

vergi matrahının (ya da mali zararın) net satışlar tutarına oranının tespiti için Şti.nin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünden, .. yılına ait kanuni süresinde verilmiş son kurumlar vergisi beyannamesi talep edilmiş, Kuruma gönderilen belgelerin incelenmesi sonucunda ise ..13 yılına ilişkin olarak kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan değerler üzerinden vergi matrahının net satışlar tutarına oranının 0,0044088161 olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla ihale üzerinde bırakılacak isteklinin tespitinde İş Ortaklığının vergi matrahının net satışlar tutarına oranının 0,0044 olarak kabul edilmesi ve bu orana göre ihale komisyonunca ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi gerekirken, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi aşamasında ihale komisyonunca … yılına ait kurumlar vergisi beyannamesindeki vergi matrahı ve net satışlar tutarları dikkate alınarak yapılan değerlendirmenin mevzuata uygun olmadığı

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen 63’üncü maddesinin (a) bendi hükmü uyarınca tekliflerin eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde ilk olarak isteklilerin “Vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğü”nün dikkate alınması gerektiği, buna göre başvuru sahibi.nin vergi matrahı/net satışlar oranının (1,20) Gsm Koruma ve Güv. Hizm. Ltd. Şti.ninvergi matrahı/net satışlar oranından (0,12) daha yüksek olduğu anlaşılmış olup, idarenin tesis ettiği işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.