şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı tarihi (08.06.2015) izleyen on gün içerisinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunması gerekirken, 12.06.2015 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 16.06.2015 tarihli kararının EKAP üzerinden aynı gün başvuru sahibine tebliğ edildiği, 26.06.2015 tarihinde ise Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, şikâyete konu hususun farkına varıldığı tarihten (08.06.2015) itibaren on günlük doğrudan Kuruma başvuru süresinin ise geçirildiği

ihaleye 11 istekli tarafından teklif verildiği, geçerli 6 teklif arasında Ltd. Şti. nin eşit ve en düşük teklifi sunması üzerine, ihale komisyonu tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla, söz konusu isteklilerin vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğünü tespit etmek için EKAP üzerinden sorgulama yapıldığı ve yapılan değerlendirme sonucu ihalenin Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı,EKAP üzerinden yapılan sorgulamada,vergi matrahının/ net satışlar oranının 0,12,  söz konusu oranının ise 1,20 olduğu anlaşılmıştır.

gelir tablosundaki cironun İdari Şartname’de belirtilen tutarı karşılamadığı anlaşılmıştır. Şirket bölünmelerinin yeterlilik kriterlerine, yasaklılık durumuna ve sözleşmenin devrine etkisine açıklık getirmek amacıyla alınan 12.11.2010 tarihli ve 2010/DK.D-181 sayılı Düzenleyici Kamu İhale Kurulu kararının 2’nci maddesinde, bilanço ve ciroya ilişkin yeterlilik kriterinin sağlanmasında, bölünen şirkete ait geçmiş yıl bilanço ve cirolarının bölünme işlemine taraf bütün şirketler tarafından ayrı ayrı (müstakil olarak) kullanılabileceğine karar verilmiştir. Bu durumda ihale üzerinde bırakılan Varöz Global Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.nin, Varöz Özel Güvenlik Koruma ve Güvenlik Eğitimi Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.nin 2013 yılı cirosunu yeterlik kriterlerinin sağlanmasında kullanabileceği anlaşılmıştır.