Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü bulunduğu, bu çerçevede idarelerin kendi ihtiyaçları ile birlikte ihale konusu işin niteliğini de dikkate alarak ihale dokümanının içeriğini ve ihale konusu işte çalıştırılacak personellere dair kriterleri belirleme konusunda takdir hak ve yetkileri bulunmakla birlikte, bu düzenlemelerin kişilere tanınmış ve Anayasada düzenlenmiş olan çalışma hak ve hürriyetini kısıtlamayacak şekilde yapılması gerektiği, idareye tanınan takdir yetkisinin sınırsız olmadığı, başvuru konusu ihalede idarece, ihale konusu işin niteliği ve çalıştırılacak personel sayısı dikkate alınmadan, Teknik Şartname’nin 15’inci maddesinde yer alan personelin boy ve kilosuna ilişkin kriterlerin tüm personel için (“Erkek özel güvenlik görevlisi; en az lise mezunu askerliğini yapmış, en az 1,75 m. boyunda ve boyun virgülden sonraki iki hanesine göre (+/- 10 kg) ağırlığında olmalıdır. Bayan özel güvenlik görevlisi; en az lise mezunu, 1,65 m. Boyunda ve boyun virgülden sonraki iki hanesine göre (+/-10 kg) ağırlığında olmalıdır.”) istenmesi sonucunda idareye tanınan takdir yetkisinin aşıldığı, kişilere tanınmış ve Anayasada düzenlenmiş olan çalışma hak ve hürriyetinin kısıtlandığı, çalışma barışının bozulduğu, personelin boy ve kilo kriterlerine ilişkin sınır getiren düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu, bu iddialar yönüyle başvuru sahibinin iddialarının yerinde olduğu anlaşılmış olup başvuruya konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

idare tarafından Kurul kararı doğrultusunda düzeltici işlem tesis edilerek teklifler yeniden değerlendirilirken Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.Bu itibarla ihale komisyonu tarafından İş Ortaklığının teklifi değerlendirme dışı bırakıldıktan sonra teklif geçerlilik süresini uzatan ve teklif bedelleri eşit olan Ltd. Şti. İş ve A.Ş. İş Ortaklığının tekliflerinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kriterlere göre puanlanmasında ve her iki isteklinin puanın eşit olması üzerine anılan Yönetmelik’in 63’üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre kura yöntemine başvurulmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

mevzuat açıklaması uyarınca her ne kadar artık gün içerisinde kaç gün çalışma yapılacağının ilgili idari şartnamede düzenlenmesi gerekse de artık gün içerisinde 15 gün çalışma yapılacağının teknik şartnamede “Yemek ve servis ücret alacak personelin bir ayda 15 gün çalışacakları ve 19 kist günde de 15 gün çalışacakları esas alınacaktır.” ifadesi ile açık bir şekilde düzenlendiği, ihale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif cetvelinin sekiz ve onuncu satırında sırasıyla, iki farklı bölgede çalışacak olan toplam 16 işçinin 19 günlük artık gün çalışmasının düzenlendiği ve bu satırlarda yol ve yemek giderleri ile ilgili giderlerin dahil olduğunun açıkça belirtildiği, ihale dokümanı bir bütün olarak değerlendirildiğinde söz konusu düzenlemenin teknik şartnamede yapılmış olmasının isteklilerin teklifini oluştururken tereddüte düşmesine neden olmayacağı, söz konusu hususun esasa etkili bir aykırılık oluşturmayacağı dolayısıyla başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde sunulan fiyat tekliflerinin vergi, sigorta, kasko, vize (fenni muayene), amortisman giderleri dahil olarak düzenlendiği, farklı gider kalemlerine ilişkin tutarların ayrı ayrı gösterilmediği, bu giderlerin hepsinin bir arada fiyat teklifine konu edilemeyeceği, söz konusu gider kalemlerinin tutarlarının ayrı ayrı gösterilerek fiyatlandırılması gerektiği, dolayısıyla anılan istekli tarafından yapılan bu açıklamada söz konusu giderlerin mevzuata uygun şekilde tevsik edilmediği anlaşılmıştır. Bu çerçevede başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifinin uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının kamu ihale mevzuatına uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

idarenin aşırı düşük teklif fiyatı hakkında açıklama isteme yazısı ile ilgili olarak tespit edilen hususun, Kamu İhale Kanununu 38’inci maddesinin birinci fıkrasına ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.2.1 maddesine aykırı olduğu; bu aykırılığın idarece aşırı düşük teklif fiyatı hakkında açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğunu tespit edilen ve yapılacak açıklamalar esas olacak bileşenlerin açık olarak belirtilmesi suretiyle düzeltici işlemle giderilebileceği

ihale dokümanına yönelik olarak herhangi bir şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunmadığı, ihale dokümanının mevcut haliyle okuyup kabul ederek ihaleye teklifini sunduğu, ihale dokümanının mevcut haliyle kesinleştiği ve tekliflerin eşit koşullarda değerlendirilebilmesi için isteklilerin ihale dokümanı ve birim fiyat teklif cetveline göre tekliflerini oluşturmaları gerektiği anlaşıldığından, başvuru sahibine ait teklifin idarece asgari işçilik maliyetinin altında olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu