Mali Müşavir onaylı iş ortaklığına ait gelir tablosu ile iş ortaklığı adına verilen kurumlar vergisi beyannamesinin sunulduğu, kurumlar vergisi beyannamesinin kurum ortaklarının ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin listede hisse oranlarının %50 -%50 olarak yer aldığının görüldüğü, … dolayısıyla başvuru sahibi tarafından sunulan Konsolide Gelir Tablosu adı altında düzenlenen gelir tablosundaki değerler dikkate alınarak yeterlilik değerlendirmesi yapılmasının mümkün olmadığı ileri sürülmekte ise de; ortak girişim olarak teklif verilen ihalelerde işi ortaklığından elde edilen işlerin parasal tutarının iş ortaklığındaki hisse oranında dikkate alınacağının açıkça düzenlendiği, davacı şirketin ortak girişim olarak tamamlanmış bitirilmiş bir işe ilişkin parasal tutarı göstermek üzere konsolide gelir tablosunu sunduğu, tamamlanmış bitirilmiş bir işe ilişkin parasal tutarların, bilançolara yansıtılarak ve taahhüt süresince kesilen faturalar esas alınarak kurumlar vergisi beyannamesinin hazırlandığı dikkate alındığında ayrıca bu işlere ilişkin fatura sunulmasının zorunlu olmadığı, sonucuna varıldığından, davacı şirketin, yeterlilik kriterini sağladığını göstermek üzere iş hacmini gösteren belgeler kapsamında sunduğu konsolide gelir tablosunun değerlendirmeye alınıp bu gelir tablosunda yer alan ve davacının hissesine düşen kısım dikkate alınarak yeterlilik kriterini sağlayıp sağlamadığı yönünde bir değerlendirme yapılması gerektiği

Puanlamaya ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda, idarenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin Eşit Olması” başlıklı 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında belirtilen kriterleri esas alarak yaptığı puanlamanın yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine uygun olduğu, ayrıca idare tarafından birinci ve ikinci en avantajlı teklif sahibi isteklinin belirlenmesine yönelik yapılan işlemlerde eksiklik bulunmadığı

İdari Şartname’de sözleşmenin yürütülmesinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın 6’ncı maddesine göre fiyat farkı hesaplanacağı, anılan Esaslar’ın 6’ncı maddesinde ise fiyat farkının brüt işçilik maliyetleri üzerinden hesaplanacağı ve idari şartnamede idarece öngörülen kısa vadeli sigorta kolları prim oranındaki değişikliğin de fiyat farkına konu olacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla Teknik Şartname’de yer alan SGK prim oranlarının değişmesi, iş güçlüğü ve riski ödemelerindeki artış gibi girdilerdeki artışlarla ilgili fiyat artışı talep edilemeyeceğine yönelik düzenlemenin İdari Şartname’yle çeliştiği anlaşılmaktadır. Bu hususun sözleşmenin yürütülmesinde belirsizlik yaratacağı ve tekliflerin sağlıklı hazırlanmasına engel olacağı

malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceğinden, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, ihalenin birinci ve dördüncü kısımlarında aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı,

acenteden alınan bu poliçelere ilişkin sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınması gereken teyit yazısının eklenmediği, ayrıca poliçelerin başlangıç ve bitiş tarihi dikkate alındığında ihale konusu işin süresinin tamamını kapsar nitelikte olmadığı görülmüş olup, Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunmuş olduğu birleşik kasko sigorta poliçesi ve karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin mevzuata uygun olarak sunulmadığı

birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde işçilik kalemleri hariç tek kalemin Teknik Şartname’nin 12’nci maddesinde belirlenen bir aracın 12 aylık maliyeti olduğu, aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında her ne kadar önemli bileşen belirtilmemiş olsa da isteklilerce asgari işçilik maliyeti altında teklif verilmesi mümkün olmadığından teklifler arasında farklılığa yol açabilecek tek maliyet unsurunun bahsedilen araca ilişkin giderler olduğu, söz konusu araç giderlerinin de anılan Teknik Şartname düzenlemesinde “Aylık 2500 km’lik yakıtı dahil, 12 ay süreli çalışacak şoförsüz aracın,; yakıt, bakım-onarım giderleri ile yüklenici kar ve genel giderler karşılığı dahil bir adedinin bir aylık fiyatı” şeklinde ifade edilerek net biçimde belirlendiği, dolayısı ile sorgulamaya tabi tutulacak istekliler tarafından söz konusu araca ilişkin yakıt ve bakım giderinin açıklanması gerektiği konusunda tereddüt bulunmadığı, bu nedenle başvuru sahibi tarafından sunulan açıklamanın idarece bakım-onarım giderine ilişkin belgelendirme yapılmadığı nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir.” açıklamasının göz önünde bulundurularak değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi