idare tarafından piyasadan yapılan fiyat araştırması kapsamında elde edilen fiyatların aritmetik ortalaması alınarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinin (ç) bendi uyarınca şikayete konu ihaleye ilişkin yaklaşık maliyet hesaplamalarının gerçekleştirildiği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 9.3’üncü maddesi hükmü uyarınca %15 oranında kar tutarı belirlendiği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.30’uncu maddesi uyarınca %4 oranında sözleşme giderleri ve genel giderlerin belirlendiği ve böylelikle toplam yaklaşık maliyet tutarına ulaşıldığı anlaşılmış olup idarece gerçekleştirilen hesaplamaların usul itibariyle mevzuata aykırı olmadığı

özel sektöre gerçekleştirilmiş bir hizmet işine ilişkin deneyimin belgelendirilmesine yönelik olarak teklif kapsamında sözleşmenin ya aslının ya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneğinin ya da “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretinin sunulması gerektiği anlaşılmaktadır. Yönetmeliğin 47/I-a maddesinde fatura örnekleri ve serbest meslek makbuzu nüshalarının SM, YMM, SMMM veya vergi dairesi onaylı suretlerinin sunulabileceği özel olarak belirtilmiş olup, anılan maddede sözleşmelerin sunulma şekline ilişkin özel bir düzenleme öngörülmemiştir. Bu çerçevede, sözleşme fotokopisinin SMMM kaşeli örneğinin sunulması mevzuata uygun değildir

Aşırı düşük teklif sorulama yazısının EKAP marifetiyle başvuru sahibi istekliye tebliğ edildiği, istekli tarafından iddia edilen hususların aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olduğu, dolayısıyla farkına varıldığı tarihin yazının tebliğ edildiği tarihi olan izleyen on gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu sürenin sona ermesinden sonra 17.12.2015 tarihinde başvuruda bulunduğu tespit edildiğinden, söz konusu iddialara ilişkin olarak şikâyet başvurusunun süresinde yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla söz konusu iddiaların süre yönünden reddedilmesi gerektiği

araçların kendi maliyetinin, akaryakıt maliyetinin, kasko ve zorunlu trafik sigortası maliyetinin teklifte önemli maliyet bileşeni olarak belirlendiği ve bunlara ilişkin açıklama istendiği anlaşılmıştır. Ancak ihale konusu işte çalıştırılacak araçlara kasko sigortası yaptırılmasına ilişkin ihale dokümanında herhangi bir düzenleme bulunmadığı dolayısıyla istekliler tarafından araçlara kasko sigortası yaptırılması mecburiyetinin olmadığı dikkate alındığında araçların kasko sigortasının aşırı düşük isteme yazısında teklifte önemli maliyet bileşeni olarak belirlenmesi imkânının bulunmadığı anlaşılmıştır.

İhale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, işçilik kalemleri için istekli tarafından asgari işçilik maliyeti tutarında teklif verildiği, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan 1 adet binek otomobil için ise 0,12 TL tutarında fiyatın teklif edildiği, söz konusu tutarın asgari işçilik maliyeti ile toplanması sonucu teklif tutarına ulaşıldığı görülmüş olup idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadığından bahse konu isteklinin teklifinin bu yönüyle uygun olup olmadığı hususunda değerlendirme yapılmasına imkân bulunmadığı anlaşılmıştır.

birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde,yakacak yardımına ilişkin kalemde birim fiyatın 846,4768 TL olduğu, verilen iş kaleminde miktarla birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan tutarın 634.857,60 TL olduğu, yakacak yardımına ilişkin kalemde birim fiyatın virgülden sonra dört haneli olduğu, işçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alınan prim tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarına ilişkin hesaplama yöntemi, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kanunla ve idari düzenlemelerle belirlenmiş olup, bu çerçevede 1 TL (Bir Türk Lirası)’nin altındaki tutarlar iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılması gerektiği, dolayısıyla başvuru sahibinin yakacak yardımına ilişkin kalemde birim fiyatın virgülden sonra dört haneli olarak teklif vermesi sonucu idare tarafından değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu