teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması yöntemi düzenlenmiş olup bu kapsamda fiyat teklifinin istekli tarafından teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak alınması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, aşırı düşük teklif açıklamasının istekli adına düzenlenmiş ve yakıt hariç tüm maliyet bileşenlerini içerir şekilde alınmış tek fiyat teklifiyle birlikte söz konusu maliyet bileşenlerine ilişkin olarak kendi adına aldığı ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin aradığı şekli koşulları içermeyen fiyat teklifleri ile tevsik edilmesinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olması, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedellerinin varsa yüklenici kârı ile Tebliğ’in 78.30’uncu maddesinde yer alan bileşenlerden oluşacağı, bu teklif bileşenleri arasında “Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler” kapsamı içerisinde Tebliğ’in 78.30.ç maddesinde belirtilen kalemler arasında bahse konu maddede sayılan diğer bileşenler yanında “… önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, …” ibaresine yer verildiği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayınlanan “2015 Yılı Telsiz Sistemi Ruhsat ve Kullanım Ücret Tarifesi”nde yer alan ücretler dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, söz konusu telsiz kullanım giderlerinin bu ölçekteki bir “özel güvenlik hizmeti alımı” işinde Tebliğ’in 78.30.ç kapsamındaki genel giderler içerisinde değerlendirilebileceği

Genel Tebliği’nin yukarıda alan “Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.” açıklamalarına uygun olduğu