ihale komisyonu kararı ile Şti. ile  Şti.nin geçici teminatlarının iade edildiği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.Kurul kararı ile ihalede yeni bir hukuki durumun oluştuğu, dolayısıyla idarenin oluşan yeni hukuki durum karşısında isteklilere, iade edilen geçici teminat mektubunu tamamlaması için bir süre tanıması gerekmekte iken tekliflerini doğrudan değerlendirme dışı bırakmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

ihale konusu hizmet alımı kapsamında kullanılacak olan araca ilişkin sunulan fiyat teklifine konu aracın sıfır km olduğu gerekçesiyle yukarıda ifade edilen maliyet bileşenleri için herhangi bir maliyet öngörülmediği ifade edilse de, motorlu taşıtlar vergisinin sıfır veya kullanımda olan tüm araçlar için ödenmesi gereken bir vergi olduğu, dolayısıyla anılan gider kaleminin de maliyet hesabına dahil edilerek belgelendirilmesi gerektiği, ayrıca açıklama kapsamında aracın MTV’sinin ödendiğine dair herhangi bir belgeye yer verilmediği, diğer taraftan sunulan fiyat teklifinde aracın sıfır km olduğu beyan edilmekle birlikte bu hususu tevsik edici herhangi bir belgelendirme yapılmadığı, dolayısıyla aracın muayene ve egzoz emisyon ölçüm maliyetinin bahsedilen gerekçeyle hesaplanmamasının mevzuata uygun olmadığı

İtirazen şikâyete konu iş deneyim belgesi incelendiğinde Beyhan I Hidroelektrik Santrali Generator ve Elektromekanik montajı işleri kapsamında iş deneyim belgesine konu işte işverenin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43’üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilenler dışındaki tüzel kişilerden olduğu, bu çerçevede söz konusu iş deneyim belgesinin özel sektörde faaliyet gösteren bir firma tarafından düzenlenmesinin mümkün olmadığı dolayısıyla anılan belgenin bir iş deneyim belgesi niteliği taşımadığı dolayısıyla değerlendirmeye esas nitelikte bir belge olmadığı ayrıca anılan Yönetmelik’in 43’üncü maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca usule uygun düzenlenmiş bir iş deneyim belgesinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

Ortak Girişimi’nin pilot ortağı  tarafından teklif kapsamında sunulan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tek ortaklı olan şirketin sahibi ve temsile yetkili kişisi olanın ortaklık ve hisse oranının gösterildiği ve sunulan imza sirkülerinde de TC. kimlik numarasına yer verildiği ve bilgilerin birbiriyle uyumlu olduğu, ancak yine özel ortak olan A.Ş’nin sunduğu Ticaret Sicil Gazetesinde de E.Ö temsile yetkili tek kişi olduğu ve aynı kişiye ait imza sirkülerinde de T.C. kimlik numarasının var olduğu görülmüş olmakla birlikte, sunduğu gazetede ortaklık yapısına ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığı ve belgenin bu haliyle uygun kabul edilmesinde mevzuata uyarlık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bakanlar Kurulunca Kamu İhale Kanunu’nun 11/g bendi ile ilgili bildirimlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmediğinden yasaklama işlemlerinin iptali yönünde karar alınması nedeniyle yasaklama kararının kaldırılmasına karar verildiğinin belirtildiği, bunun üzerine 03.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar her ne kadar yasaklama kararının kaldırılması kararı olarak belirtilmiş olsa da, gerekçesi itibariyle hukuk ve hakkaniyet açısından yasaklama kararının geri alınmasına ilişkin bir karar olarak değerlendirilmesi gerektiği, dolayısıyla yasaklama kararının ilk yayımlandığı tarihten itibaren tüm hüküm ve sonuçlarıyla yürürlükten kalkmış olduğunun kabul edilmesi gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin ihale tarihi itibariyle yasaklı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

işin süresi dikkate alındığında ihalenin yıl boyunca devam ettiği ve niteliği gereği süreklilik arz ettiği; ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idare için kullanan personele açıkça yer verildiği öte yandan ihale dokümanı düzenlemeleri ve işin tanımından da anlaşılacağı üzere ihalenin nevi itibariyle hizmet alımı suretiyle belirli bir süre taşıt edilmesi olan araç kiralama işi olmayıp, belirli bir organizasyon ile yüklenici tarafından gerçekleştirilen çöp toplama, cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işleri olduğu, buna göre ihalenin niteliği itibariyle personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğundan ve mahalli idarelerin bu şekilde alım yapmalarına imkân bulunmadığından ihalenin 4734 sayılı Kanun’un “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı olduğu