Aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan İş Ortaklığı tarafından sunulan fiyat teklifinde 3 sefer cam temizliği için toplam 10.500,00 TL öngörüldüğü, ancak Ek-O.5 Maliyet Tespit Tutanağında bir saatlik işçilik üzerinden maliyet açıklamasında bulunulmakla birlikte bu tutanakta 825 m2 alanın kaç saatte temizleneceğine yönelik olarak herhangi bir açıklamanın yer almadığı, dolayısıyla fiyat teklifi ile maliyet tespit tutanağının birbiriyle uyumlu olmadığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklaması mevzuata uygun olmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği

isteklilerin birim fiyat teklif cetvelleri incelendiğinde, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin birim fiyat teklif cetvelinin şikayete konu üç ve yedinci satırlarında yer alan Pazar mesaisi için ulusal bayram ve genel tatil günü ücreti öngördükleri böylelikle üçüncü satırdaki iş kalemi için (0,5x5x6=) 15 günlük yevmiyenin, yedinci satırda ise (0,5x4x6=12) günlük yevmiyenin teklif fiyatlarına dahil edilmediği, ancak yukarıda yapılan açıklamalar uyarınca söz konusu kalemler için normal mesai öngörülmesinin mümkün olmadığı tespitine istinaden söz konusu tekliflerin İş Kanunu’nda fazla mesaiye ilişkin düzenlemelere uyarlık göstermeyeceği

Hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığını belirlemek için yapılan hesaplamada kullanılacak olan “asgari işçilik maliyetinin” ; İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya Idari Şartname’de brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarından oluştuğu, dolayısıyla Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.30’uncu maddesinde sayılan genel giderleri karşılamak üzere hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderlerin, söz konusu hesaplamada asgari işçilik maliyetine dahil edilmemesi gerektiği anlaşılmaktadır. Kurum tarafından hesaplanan asgari işçilik maliyetinin 4.753.416 TL tutarında olduğu, bu tutarın yaklaşık maliyetin %70’inin (4.764.762,21 TL) altında olduğu, bu çerçevede, bahse konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalesi olduğu, sınır değer hesabının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1’inci maddesine göre yaklaşık maliyetin 1,30’a bölünmesi suretiyle yapılması gerektiği, buna göre sınır değerin 5.236.002,43 TL olduğu, sınır değerin altında teklif veren istekli bulunmadığı

ihale dokümanı düzenlemeleri dikkate alındığında, yeterlik kriteri olarak teklif edilen malın imalatçısı/üretici olması gerektiğine ilişkin İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde ve “Diğer hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde herhangi bir düzenleme bulunmadığı, bunun dışında da teklif edilen malın isteklinin kendi maden ocağından temin edilmesini zorunlu kılacak bir düzenleme yapılmadığı görülmüştür. İdari Şartname’nin 35’inci maddesinde düzenlenen fiyat dışı unsur kriterleri incelendiğinde, söz konusu ihalede alınması düşünülen malın, fiyat dışı unsurlarda istenilen belgelere konu maden ocaklarından alınacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, sadece belge isimleri ve bu belgelerin kimler tarafından düzenleneceğinin belirtildiği, bu düzenlemede istenilen belgelerin sunulmasının fiyat dışı unsurlardan puan alması için yeterli olduğu, İdari Şartname’de belirtilmeyen bir değerlendirme kriterinin ihale komisyonu kararlarında dikkate alınmasının kamu ihale mevzuatı açısından mümkün olmadığı, söz konusu ihalede yüklenici tarafından teslim edilecek olan malın Teknik Şartname’ye ve ilgili diğer mevzuata uygunluğunun sözleşmenin uygulanması aşamasında “Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik”te belirtilen esaslara göre yapılabileceği, uygun olmaması durumunda gerekli işlemlerin bu aşamada yapılabileceği anlaşılmıştır. Yukarda yer alan tespit ve değerlendirmeler doğrultusunda başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunarak, fiyat dışı unsur puanlamasının İdari Şartname’nin 35.2’nci maddesinde belirtilen belgelerin istekliler tarafından sunulup sunulmadığına göre yeniden yapılması gerektiği

teklif zarfının üzerinde idarenin adresi ve işin adı hatalı yazılmış olsa da, teklif zarfında teklif verilen ihaleye ait ihale kayıt numarası, ihale tarihi ve istekliye ait bilgilere yer verildiği, bu bilgilerin teklif verilen ihaleyi ve ihaleyi yapan idareyi tanımlamaya yeterli olduğu, ayrıca teklif zarfının ihale komisyonuna süresinde ulaştığı göz önüne alındığında, isteklinin teklifinin, teklif zarfında idarenin adresinin ve işin adının hatalı yazıldığı gerekçesi ile değerlendirmeye alınmamasının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır

İhale konusu işte çalıştırılacak araçlara ilişkin kiralama giderlerini tevsiken sunulan fiyat tekliflerinde mali müşavir tarafından dayanak alınan satış tutarı tespit tutanaklarının tarih ve sayılarının fiyat teklifi üzerinde yer almadığı,Bakım giderine ilişkin olarak sunulan fiyat teklifinde ilgili meslek mensubunca bahse konu Tebliğ’in 79’uncu maddesinde öngörülen gerekli ibarenin yazılarak onaylanmadığı tespit edilmiş olup söz konusu isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının bu gerekçelerle mevzuata uygun olmadığı

binek araçlara ilişkin aşırı düşük teklif açıklamalarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 03.5382 numaralı pozdan faydalanılarak analiz oluşturulamayacağı, binek araçların niteliği itibari ile anılan pozda yer alan araçlardan farklı olduğu, söz konusu araçlara ilişkin açıklamaların Kamu İhale Genel Tebliği’nde belirtilen yöntemlere göre yapılması gerektiği anlaşıldığından, ihale üzerine bırakılan isteklinin binek araçlara ilişkin sunduğu açıklamaların mevzuata uygun olmadığı