Bakırköy Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğünün,Temizlik hizmet alımı ihalesinde yaptığı hata,çöp konteynerleri maliyetine idarece yaklaşık maliyet bileşenleri arasında yer verilmediği ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrıca satır açılmadığı halde İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde teklif fiyata dâhil giderler arasında belirtilmek suretiyle temin edilmek istenen konteynerlerin maliyet büyüklüğü ve niteliği düşünüldüğünde, rakamsal tutar olarak bir ihalenin konusunu oluşturacak boyutta olduğu anlaşılmıştır. Böylelikle, konteyner alımının diğer işlerden ayrı olarak ihale edilmesinin yalnızca konteyner tedarikçilerinin de ihaleye iştirakleri açısından faydalı olabileceği, ayrıca ihale konusu işe ilişkin benzer iş tanımı dikkate alındığında mevcut düzenleme ile hiçbir tecrübesi bulunmayanların da ihaleye katılımına yol açması

Fırat Üniversitesi Hastanesinin,Temizlik Hizmeti İhalesinde yapılan hata,Yapım ihalesinde,İsteklilerin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik etmeleri gerektiği, anılan isteklinin teklifi ekinde sunmuş olduğu demirbaş defteri sayfalarının örneklerinin tevsike uygun bir belge olmadığı ayrıca teklif ekinde sunulan kataloglarda birden çok ürünün yer aldığı, bu ürünlerden hangisinin anılan kişinin kendi malı olduğunun anlaşılamadığı, bu nedenle bu makinaların Teknik Şartname’de belirtilen teknik özelliklere uygun olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapılamayacağı

Kurul kararındaki “… daha sonra gönderilen iki teknik görüş yazısında da Teknik Şartname’nin şikâyete konu maddelerinde belirtilen teknik özelliklerin, tek bir marka ürün tarafından karşılanabileceği ve itirazen şikâyete konu Teknik Şartname maddelerinde yapılacak değişikliklerle ihale konusu malın fonksiyonelliği ve verimliliği azaltılmadan ihalede rekabeti artırabilecek şekilde düzenleme yapılmasının mümkün olduğu, söz konusu değişikliklerin yapılması durumunda daha fazla ürün ve firmanın ihaleye katılımının sağlanabileceği, ayrıca Teknik Şartname’nin 6,7,17,18,19 ve 20’inci maddelerinde ilk teknik görüşte bahsedilen değişikliklerin yapılması durumunda idarenin ihtiyacının ve ihale konusu üründen beklenilen faydanın karşılanabileceği belirtildiğinden, başvuru sahibinin Teknik Şartname’nin itirazen şikâyete konu maddelerinin belirli bir markaya yönelik olarak düzenlendiği ve ihalede rekabetin kısıtlandığı yönündeki iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.” açıklamaları ve yukarıda yapılan değerlendirmeler çerçevesinde Ltd. Şti.nin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından yapılan Sarf Malzeme Alımı” ihalesiyle ilgili olarak Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikâyet dilekçesinde itiraza konu ettiği 5’inci kısma ilişkin Teknik Şartname’nin 7, 12, 15, 16, 17, 18 ve 19’uncu maddelerinin de belirli bir markaya yönelik nitelikte olduğu ve ihalede rekabetin kısıtlanması yönünde etkide bulunduğu sonucuna ulaşılacağından, anılan ihalenin 5’inci kısmının iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Akademik kuruluştan alınan yazıda “Dikiş iplikleri, konfeksiyon sektöründeki en önemli yardımcı malzemeler arasında yer almaktadır. Doğru dikiş ipliklerinin seçilmesi, dikim işleminin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesinde, ürünün kullanım ömrünün artırılmasında ve ürün kalitesinde oldukça önemli derecede rol oynamaktadır. Teknik şartnameler incelendiğinde, ürünlerde kullanılacak dikiş ipliklerine dair çok kısıtlı bilgilere yer verildiği görülmektedir. Bu kısıtlı bilgiler, dikiş ipliğinin hammaddesini (%100 polyester veya %100 poliamid) ve çok genel olarak rengini (ipliklerin rengi dikildikleri yer ile uyumlu olacaktır) içermektedir. Sadece “çanta” gibi birkaç üründe dikiş ipliğinin kopma mukavemetine yer verilmiştir. Bir hazır giyim ürününde kullanılacak olan dikiş ipliğinin sadece pamuk, polyester, poliamid gibi cinsini belirtmek yeterli değildir. Bu dikiş ipliğinin numarasını (Tkt), kat adedini, corespun (özlü, ilikli) yapıda olup olmadığı, mukavemet değerleri gibi özelliklerini mutlaka belirtmek gerekmektedir. “İpliklerin rengi dikildikleri yer ile uyumlu olacaktır” şeklinde bir ifadenin dikiş ipliğinin istenilen rengini belirtmede yeterli olmayacağı da çok açıktır. Sonuç olarak, şikayet dilekçesinde bu madde ile ilgili iddia ve talepler tarafımdan yerinde olarak değerlendirilmektedir. Şartnamelerde, dikiş iplikleri ile ilgili hammaddesinden numarasına kadar tüm teknik özelliklerin açıkça belirtilmesi tarafımdan önerilmektedir. Bu şekilde yapılacak bir düzenlemenin, idarenin ihtiyacını karşılaması noktasında olumsuz bir durum ve/veya zarar oluşturmayacağı açıktır.” şeklinde cevap verilmiştir.Alınan teknik görüş doğrultusunda başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

teknik görüş raporunda yer verilen değerlendirmeler dikkate alındığında; idarece Teknik Şartname’nin “Üstün Özellikler” kısmında alıma konu cihaza ilişkin olarak belirlenen özelliklerin verimliliği ve fonksiyonelliği arttırmaya yönelik düzenlendiği ancak 17 ve 23’üncü maddelerinde yer verilen düzenlemelerin “Hitachi” firması tarafından üretimi gerçekleştirilen “(Tem)Geçirimli Elektron Mikroskobu”nu işaret ettiği ve idare tarafından alıma konu “(Tem)Geçirimli Elektron Mikroskobu”na ilişkin Teknik Şartname’de belirlenen özelliklerin söz konusu cihaz için elzem nitelikte özellikler olduğuna ilişkin herhangi bir gerekçe raporuna ihale işlem dosyası kapsamında yer verilmediği, ve bu durumunda mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği, ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde idarelerin gerçekleştirecekleri ihalelerde ilkesel olarak rekabeti ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları ile ihale de 2 istekli olabilecek tarafından ihale dokümanı satın alındığı/indirildiği, 1 istekli tarafından ihaleye teklif sunulduğu dikkate alındığında ihalede rekabet şartlarının da Teknik Şartname düzenlemeleri sebebiyle oluşamadığı sonucuna ulaşılmakla birlikte başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu değerlendirilmektedir.

Kurum tarafından daha önce yapılan bir incelemeye esas olmak üzere Maliye Bakanlığı Bütçe Mali ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilen yazıda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan hizmet alımı ihalelerine yönelik yapılacak incelemelerde uygulama birliğinin sağlanması ve yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi bakımından, ihale konusu araç temini olan ve ihale konusu araç temini olmamakla birlikte hizmet kapsamında ihtiyaç duyulan araçların da temin edildiği ihalelerde Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Bakanlık görüşü talep edilmiş olup, alınan yazıya ilişkin cevap yazısında “Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu Kararı eki “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’e, Resmi Gazetede yayımlanan sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, şöför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil) taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibariyle uygulanacak Motorlu Kar Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigorta değerinin %2’sini aşmayacağı ve şoför giderleri dahil yapılan taşıt kiralamalarında ise aylık kiralama bedeli, yukarıda belirtilen şekilde tespit edilecek tutara yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmayacağı hükümleri eklenmiş ve 6’ncı maddenin (ç) bendinde yapılan değişiklikle de taşıtlar, yakıt hariç, şoförlü veya şoförsüz olarak edinilebileceği hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla kapsam dahilindeki kamu idarelerinin hizmet alımı suretiyle taşıt ediniminde söz konusu düzenlemeye uymaları gerekmekle birlikte doğrudan taşıt kiralama ihalesi kapsamında yer almayan ve diğer hizmet alımları bünyesinde işin yürütülmesi için gerekli olan ve taşıt kiralamasına ilişkin bedelin toplam ihale bedeli içerisinde önemli paya sahip olmadığı ihaleler kapsamında edinilecek olan taşıtların ise söz konusu düzenleme dahilinde yer almadığı mütalaa edilmektedir.” şeklinde görüş bildirilmiştir.İncelemeye konu ihalenin İdari Şartnamesi’nde işin adının yukarıda belirtildiği üzere “İl sınırları içerisinde çalıştırılacak formen, ustabaşı, Usta, Şoför, Otomasyoncu, operatör, usta yardımcısı, operatör yardımcısı ve asfalt işçisi çalıştırılması hizmet alımı işi” olarak düzenlendiği, araç temininin de aynı zamanda işin bir parçası olduğu anlaşılmış olmakla birlikte, kiralanacak araçların doğrudan taşıt kiralama ihalesi kapsamında yer almayıp, hizmet alımı kapsamında işin yürütülmesi için gerekli olduğu dikkate alındığında, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Kontrol Genel Müdürlüğünün yukarıda belirtilen görüşü doğrultusunda, idare tarafından söz konusu araçlara ilişkin yapılan düzenlemelerin Bakanlar Kurulunun söz konusu kararı dâhilinde bulunmadığı ve dolayısıyla başvuru sahibinin araç kiralamana ilişkin ilgili düzenlemelerin mevzuata uygun olmadığı şeklindeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

İdarece 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda yer alan “…İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,… karar verilir…” hükmü uyarınca, şikâyet başvuruları üzerine yapılan incelemede varsa hukuka aykırılıkların tespit edilip bu aykırılıkların açıkça ortaya konulması ve ihalenin iptali işleminin söz konusu hukuka aykırılıklara dayanılarak yapılması gerekirken, sadece idareye yapılan şikâyet başvurusu gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesinin mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.