kik kararları,Teknik Şartname’de yer alan bilgiler uyarınca, çalışacak personelin sabah saat 06.30’da verilecek kahvaltı öncesinde göreve başlayacağı ve gece verilecek gece kahvaltısı sonrasında görevini tamamlayacağı, sorumlu personelin işin süresi boyunca tam zamanlı görev yapacağı, 12 ay olarak belirlenen iş süresi ve bu süre zarfında asgari ücret artışı da dikkate alındığında, anılan Tebliğ’in 81’inci maddesinde yer alan açıklama uyarınca fiyat farkı öngörülmesi gerektiği,

kik kararları,ekmek, fındık ezmesi ve kek ürünlerinin gramajlarının belirlenmesinde farklılıklar bulunduğunun anlaşıldığı yemek alım hizmeti ihalelerinde istekliler tarafından sağlıklı ve objektif bir fiyat teklifi verilebilmesi için, Teknik Şartname’nin “Diyet Ara Öğünde Verilebilecek Yiyecekler” ve “Normal ve Diyet Kahvaltıda Verilecek Yiyecek ve İçeceklerin Gramajı” başlıklı maliyet bileşenlerine ilişkin olarak bunların sağlıklı bir şekilde hesaplanmasını sağlayacak ve ayrıca aşırı düşük teklif açıklamasına esas olacak öğün listelerinin belirtilen ürün gramajları ile Teknik Şartname’nin şikayete konu ürünlerin tanımlandığı bölümünde yer alan gramajların birbiriyle uyumlu olması gerekmesine rağmen yukarıda belirtilen tablolar ve tanımlarda yer alan ürün gramajlarının birbiriyle uyumlu olmadığı, ihalenin niteliği ve özellikle ekmek maliyetinin yüksek olduğu dikkate alındığında Teknik Şartname maddelerindeki çelişkili düzenlemelerin isteklinin teklif maliyetini önemli ölçüde etkileyeceği, öte yandan aşırı düşük teklif olması halinde açıklamaların iki haftalık örnek menüye göre yapılacağı ve örnek menüdeki gramajların düşük olmakla birlikte, ürün evsafının belirtildiği bölümlerdeki gramajların daha yüksek gramajda tanımlanmasından dolayı açıklanacak maliyet ile öngörülmesi gereken teklif maliyeti arasında farklılık meydana geleceği, idarece yapılan değerlendirmelerde ise hangi gramaj üzerinden bir sonuca gidilmesi gerektiği hususunda da bir belirsizlik oluşacağı bu itibarla da sağlıklı teklif oluşturulamamasının yanı sıra sağlıklı değerlendirme de yapılamayacağı hususundan hareketle, Teknik şartnamenin çelişkili düzenlemelerinden dolayı ihalenin iptal edilmesi gerektiği

kamu ihale kurulu kararı,İhale dokümanında yer verilen düzenlemeler ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından gönderilen bilgiler birlikte değerlendirildiğinde; sadece Türk Telekom’un toptan düzeyde sunduğu durumlarda bağlantıların kurulabileceği sürelerin ya da “ilave yatırım” gerekmesi halinde ise taraflar arasında imzalanan protokolde yer verilen tesis sürelerinin esas alınmamasının rekabet ilkesine aykırı olacağı ve ihaleye katılımı engelleyeceği

ilk ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen başvuru sahibinin ihaledeki konumunun Kurul tarafından alınan karar neticesinde değiştiği, buna karşılık idarece Kurul kararı ile geçersiz hale gelen bir teklif ile mukayese edilmesi suretiyle kamu zararı oluşacağı yönünde yapılan değerlendirme yerine söz konusu teklifin yaklaşık maliyet ile mukayese edilerek etkisinden bahsedilmesinin uygun olacağı, ayrıca ilk komisyon kararı ile geçerli ve ikinci avantajlı teklif olarak belirlenen başvuru sahibinin teklifinin Kurul kararı sonrasında reddedilmesine yönelik kararın dayanağının kamu zararı oluşmaması ve yapılacak yeni ihalede daha uygun teklif alınabileceği şeklinde ifade edilmekteyse de bu durumun ihalelerde idarelerce gözetilmesi gereken eşit muamele, güvenilirlik, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ilkelerine uyulması hususunda sahip oldukları sorumluluk çerçevesinde alınan ihalenin iptali kararının uygun olmadığı

diyet yemeği kalemine teklif cetvelinde yer verilmesine rağmen yemek reçetesinde çiğ girdi miktarları veya porsiyon miktarları için herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği” iddiasına ilişkin yapılan incelemede,Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı internet sitesi üzerindeki gıda rasyon listesi incelendiğinde, söz konusu listede diyet yemek gramajlarının yer almadığı, ayrıca ihale dokümanında diyet gramajlarının normal yemek gramajları üzerinden hesaplanmasına yönelik yönteme ilişkin herhangi bir düzenlemenin yer almadığı, bu haliyle diyet yemeklerine ilişkin isteklilerin teklif fiyatlarını hangi girdi gramajları üzerinden oluşturacaklarının belirsiz olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda idarece ihale dokümanı kapsamında verilmiş olması gereken gıda rasyonunun doküman kapsamında verilmemesi ve idare tarafından verilen cevapta atıf yapılan Bakanlık resmi internet sitesinde yer alan verilerde de diyet yemek gramajlarının bulunmaması neticesinde ortaya çıkan belirsizliğin isteklilerin sağlıklı ve gerçekçi teklif fiyatı oluşturmalarını engellediği sonucuna ulaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

ihalenin 17’nci kısmı ile ilgili olarak ihale komisyonu kararında iddia konusu kısma yönelik olarak başvuru sahibi ile birlikte bahsi geçen Şti. isteklisinin teklif verdiği, ilgili kısma yönelik ihalenin bahsi geçen istekli üzerinde bırakıldığı hususları ile akademik kuruluştan gelen görüş birlikte değerlendirildiğinde, idarece yapılan düzenlemelerin idarenin ihtiyacını karşılarken alımını yapacağı malzemenin teknolojik özelliklerini belirlemek konusunda takdir hakkı ve yetkisi sınırlarında değerlendirilemeyeceği, yukarıda aktarılan Kamu İhale Kanunu’nun 5 ve 12’nci maddeleri ile anılan Yönetmelik’in 14’üncü maddesinde yer alan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından ihalenin 17’nci kısmının iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6’ncı maddesi uyarınca teklif ekinde sunulması gereken belgelerin tamamlatılamayacağı, İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesinde istenilen ve A.Ş. tarafından teklifi kapsamında sunulmayan “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi”nin yeterlik kriteri olması nedeniyle sonradan tamamlatılabilecek bir belge olmadığı anlaşıldığından idarece söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken gönderilen “Bilgi talebi” ve “Açıklama bildirimi” konulu yazılarla bahse konu belgenin tamamlattırılmasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Bu sebeple, başvuru sahibinin “İhaleye ait İdari Şartname’nin 7.5.6 maddesinde “İsteklilerin Teknik Şartnamenin tüm maddelerini tek tek yanıtlamalıdır.” düzenlemesinin bulunduğu, söz konusu düzenleme gereği bu maddelere ilişkin A.Ş.nin ne yanıt verdiğinin araştırılması gerektiği, bu teknik özelliklere sahip olduğu yönünde yanıt verilmişse gerçeği yansıtmayan beyan nedeni ile Kamu İhale Mevzuatına uygun işlem tesis edilmesi gerektiği, burada belirtilen eksikliklere rağmen ihalenin A.Ş.nin üzerinde bırakılmasının Kamu İhale Mevzuatında yer alan rekabet ve fırsat eşitliği ilkelerine aykırı olduğu” yönündeki iddialarına yönelik olarak teklif dosyası kapsamında sunulmayan belgeler üzerinden değerlendirme yapılamayacağı, ihale üzerinde bırakılan A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

idarece İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak belirlenen ve ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması istenilen gıda kontrol uzmanı veya kimyagere ait diploma, işe giriş bildirgesi ve ihale tarihi itibariyle SSK’larının (sigorta primlerinin) yatırıldığına dair belgenin teklif dosyası kapsamında sunulmasının istenilmesi ihaleye katılımı engellediği anlaşılmıştır. İhale İlanı’nın “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.3’üncü maddesi ile İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesindeki şikâyete konu düzenlemenin, 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer verilen temel ilkelere, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesine ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 66’ncı maddesine aykırılık oluşturduğu anlaşıldığından ihalenin iptali gerektiği