eknik Şartname’de yemeklerin gramajlarının belli olmasına karşın örnek yemek menüsüne yer verilmediği tespit edilmiş, ayrıca “İdari Şartname’nin 47.1.2.maddesinde belirtilen Teknik Şartname ekinde bulunan yemek listesi ve çiğ girdi cetvelindeki yemek ihtiyacını karşılamaması, isteklilerin İdari Şartname’nin 47.1.2.2.maddesinde belirtilen en az 5 adet üye iş yeri..” yeterlik kriterini sağlamaması nedeniyle başvuru sahibi de dahil olmak üzere 3 isteklinin de teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale dokümanındaki belirsizlik nedeniyle tekliflerin sağlıklı değerlendirilmesi imkânının da bulunmadığı

İdari Şartname’nin 7.1. maddesinin (h) bendinde sadece ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin düzenlenmesi gerekirken makine, ekipman ve teçhizata ilişkin istenecek belgelerin de bu bentte düzenlenmesinin Tip İdari Şartnameye aykırılık teşkil ettiği, ayrıca bu bentte makine, ekipman ve teçhizata ilişkin istenecek belgelerin iş ortaklığının ortaklarından biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabileceğinin düzenlenmesine rağmen aynı Şartname’nin 7.2.1’inci maddesinde 7.1’inci maddenin (h) bendinde sayılan belgelerin iş ortaklığının her biri tarafından ayrı ayrı belgelendirileceğinin düzenlendiği, dolayısıyla söz konusu maddelerin birbirine aykırı hükümler içerdiği, bu çelişkili düzenlemelerin isteklileri tereddüde düşürebileceği, rekabetin oluşmasına ve tekliflerin sağlıklı değerlendirilmesine engel olabileceğinden şikâyete konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

malzemeli yemek alımı ihalesinde imal edilecek yemeklerin içerikleri ve çiğ girdi miktarları belirli olmadığından, yemeklerin maliyetinin belirli olamayacağı, öte yandan malzemeli yemek alımı ihalelerinde ekmek maliyetinin toplam maliyet içerisindeki yeri göz önüne alındığında ekmeğin önemli bir maliyet bileşeni olduğu, dolayısıyla ekmek miktarının belirlenmemesinin tekliflerin hazırlanmasını etkileyeceği, bu durumda söz konusu düzenlemeler ile eşit koşullarda ve sağlıklı bir şekilde teklif hazırlanmasının mümkün olmadığı ve ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılamayacağı

ihale dokümanında ihaleye katılacak isteklilerden iş deneyiminin tevsik etmesi ile ilgili düzenlemelere İdari Şartname’nin 7.5.1 ve 7.6’ncı maddelerinde yer verildiği, bununla birlikte mevcut iş deneyimi ile ilgili düzenlemelerin yanı sıra itirazen şikâyete konu Teknik Şartname düzenlemesiyle ihaleye katılan isteklilerden 2016-2017 yıllarında özel sektöre yapılan işlerle ilgili sözleşme ve faturaların da teklif dosyasında sunulmasının yeterlik kriteri olarak belirlenmesinin başvuruya konu ihalede ikinci bir iş deneyim belgesi istenilmesi niteliğinde olduğu ve bu durumun rekabet ilkesine aykırı olarak ihaleye katılımı engellediği, itirazen şikayete konu olan mevcut Teknik Şartname düzenlemeleri ile sözleşmenin yürütülmesi aşamasında istenilebilecek belgelerin ihaleye katılım aşamasında bütün istekliler tarafından sunulmasının istenilmesinin iş deneyimine yönelik ilave bir yeterlik kriteri olarak belirlendiği anlaşıldığından başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

teklif zarfının üzerinde idarenin adresi ve işin adı hatalı yazılmış olsa da, teklif zarfında teklif verilen ihaleye ait ihale kayıt numarası, ihale tarihi ve istekliye ait bilgilere yer verildiği, bu bilgilerin teklif verilen ihaleyi ve ihaleyi yapan idareyi tanımlamaya yeterli olduğu, ayrıca teklif zarfının ihale komisyonuna süresinde ulaştığı göz önüne alındığında, isteklinin teklifinin, teklif zarfında idarenin adresinin ve işin adının hatalı yazıldığı gerekçesi ile değerlendirmeye alınmamasının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır

İhale konusu işte çalıştırılacak araçlara ilişkin kiralama giderlerini tevsiken sunulan fiyat tekliflerinde mali müşavir tarafından dayanak alınan satış tutarı tespit tutanaklarının tarih ve sayılarının fiyat teklifi üzerinde yer almadığı,Bakım giderine ilişkin olarak sunulan fiyat teklifinde ilgili meslek mensubunca bahse konu Tebliğ’in 79’uncu maddesinde öngörülen gerekli ibarenin yazılarak onaylanmadığı tespit edilmiş olup söz konusu isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının bu gerekçelerle mevzuata uygun olmadığı

ihalede farklı branşlarda 92 adet personelin çalıştırılacağı anlaşılmış olup, ihale dokümanında engelli işçi çalıştırılacağına, engelli işçilerin ücretine ve sayısına yönelik herhangi bir düzenlemenin yer almadığı görülmüştür.4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesi hükmü ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.28’inci maddesinde yer alan açıklama birlikte değerlendirildiğinde, ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak toplam personel sayısının 92 olduğu, dolayısıyla söz konusu iş kapsamında asgari %3 oranında engelli işçinin çalıştırılmasının kanuni bir yükümlülük olduğu, idarece İdari Şartname’de 4857 sayılı Kanun’da %3 olarak belirlenen asgari orana uyulmak kaydıyla çalıştırılacak engelli işçi sayısı ile bu işçilerin tabi olacağı ücret grubunun belirlenmesi ve bu işçiler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gerektiği halde ihale dokümanı düzenlemelerinin Tebliğ’in aktarılan maddesinde yer alan açıklamalara aykırı olduğu, ayrıca anılan Tebliğ maddesinde istekliler tarafından ihale dokümanında öngörülen engelli işçi sayısı ve bu işçiler için Hazinece karşılanacak prim teşvik tutarları dikkate alınarak teklif bedellerinin oluşturulacağı açıklaması dikkate alındığında, tekliflerin mevzuata uygun olarak hazırlanmasının ve değerlendirilmesinin bu açıdan da mümkün olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiasının yerinde olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği